Apamealı Numenius Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Apamealı Numenius Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

; (2. yy sonları), Eski Yunanlı filozoftur. Platoncu idealizmden Helen, Pers ve Yahudi düşünce sistemlerinin Yeni-Platoncu sentezine geçişte önemli rol oynamış, özellikle sonul varlık ya da Tanrı kavramı ve onun maddi dünya ile ilişkileri üzerinde durmuştur.

Apameialı (bugün Humus yakınları, Suriye) olduğu bilinmekte, adının Sami kökenli bir sözcüğün Yunancası olduğu sanılmaktadır. Platoncu düşüncenin kökenini Doğu düşüncesinde aradı; Hinduizmdeki ruhgöçü, Yahudilikteki mutlak tek Tanrı ve tanrısal işlevlerin üçlü yapısı, gnostik ve hermetik kültürlerdeki içkin dualizm öğretileriyle bağlantı kurdu. Eski Sami dinlerinin Yunan düşüncesini etkilediğini gözlemleyerek Platon’u “Musa’yı Atinalılaştıran” biri olarak andı. İlkel ilahiyat biçimleri üzerine araştırmaları, sonraları Rönesans hümanistlerinin ilgisini çekti.

Numenius’un düşüncesinin temelinde dualistik bir sonsuz tanrı ile sonsuz madde karşıtlığı (“diad” karşıtı “monad”) yer alır. Değişmez kusursuzluktaki Tanrı’nın aşağı varlıklarla hiçbir ilişkisi olamayacağından hem Tanrı, hem de madde ile ilişki kurabilen, ikili yapıda ikinci bir tanrıya ya da Demiourgos’a gerek vardır. “Dünyanın ruhu” olan Demiourgos Üçleme’deki hiyerarşiyi tamamlar. Numenios bu dualizmi daha da güçlendirmek için madde ile kötülük arasında özdeşlik ve madde ile kötü dünya ruhu arasında bağlantı kurar. Ayrıca insan, ruhuyla bedeni arasındaki karşıtlığa dayanan dualizmin yanında ruhunun da ussal ve usdışı olmasından kaynaklanan bir dualizm barındırır. Yaşam ise ruhun maddi sınırlarını aşması yoluyla bu dualizmden kurtulma sürecidir.

Numenios’un görüşlerinin 3. yüzyılda başlıca temsilcisi Platinos olan Yeni-Platonculuğun gelişimini etkilediği kabul edilir. Peri tes tön Akademaikön pros Platona diastaseös (Platon ile Akademiacılar Arasındaki Farklılıklar Üzerine), Peri tön para Platöni aporrhetön (Platon’un Gizli Öğretileri Üzerine), Peri tagathou (İyi Üzerine) ve Peri aphtharsias psykhes (Ruhun Yok Edilemezliği Üzerine) adlı incelemelerinden günümüze ulaşan bölümler F. Thedinga tarafından derlenmiştir (1875).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir