Bursalı Ahmet Paşa

Bursalı Ahmet Paşa

Bursa'lı Ahmet PaşaDivan şairlerinin en eskilerinden, Osmanlı Türkçesinin şiir dilini meydana getirenlerin başlıcalarındandır. Bursa’da yaşayıp orada ölmüş olduğundan kendisine «Bursalı» denmesine rağmen Edirne’de doğduğu da rivayet edilir.

Zamanında iyi bir medrese kültürü aldıktan sonra sırası ile Bursa’da II. Murat medresesinde müderrislik, Edirne’de kadılık, II. Murat’ın şehzadelerine hocalık etti. Babası Kazasker Velieddin ölünce onun yerine kazasker oldu, Fatih Sultan Mehmet’in ilk saltanat yıllarında Paşa, rütbesiyle padişahın vezirleri arasına girdi, hatta ona hocalık dahi etti. Zarif, hazırcevap ve çok bilgili olduğundan Fatih’in devamlı olarak iltifatına mazhar olmuşsa da bir aralık ahlaka uymayan bir hareketinden ötürü padişahın gazabına uğradı, öldürülmek üzere hapse atıldı. «Kerem» redifli bir kaside yazıp padişaha göndererek ölümden kurtulduğu söylenir. Ahmet Paşa bundan sonra Bursa’ya sürüldü, orada mütevellilik tahsisatı ile yaşadı. II. Bayezit’in zamanında padişahın iltifatını yeniden kazandı.

Ahmet Paşa, o devrin Şeyhi’den sonra en kuvvetli şairi, Baki’ye gelinceye kadar geçen devrin üstadı sayılır. Divanı basılmamıştır. Ölüm tarihi olarak 1497 yılı bilinmekle birlikte doğum tarihi hakkında bilgi yoktur.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir