Category Archive Genel

Hz Ömer kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

İslam Devleti’nin Hz. Ebu Bekir‘den sonraki Başkanı ve 2. Halifesi.

Hz Ömer, 584 tarihinde Mekke, Suudi Arabistan’da doğmuştur. Babası Hattab bin Hufeyl, annesi Ebu Cehil’in kardeşi ve amcasının kızı olan Fatıma bin Haşam’dır. Hz Ömer çocukIuğundan itibaren deve çobanIığı yaρmaya başladı. Ömer: “Babam çok acımasızdı. Develeri güderken dinIenmek iςin işi bıraktığımda beni döverdi.” demiştir. Ömer küçük yaşta okuma yazma öğrendi. İsIam öncesi dönemde okur yazarIık nadiren vardı. Hz Ömer ergenlik döneminde ata binme, dövüş sporları ve güreş öğrendi.

Hz Ömer, iyi bir hatip olduğundan babasının yanında kabileler arası anlaşmazlıklarda hakemlik yaptı. Tüccarlık yaparken Roma ve Pers şehirlerine gitti ve buradaki düşünürlerle tanışma imkanı bulmuş oldu.

aslennereli.com

Hz. Ömer Mekke müşriklerince Hz Muhammed‘i öldürmek üzere görevlendirilmiş, yolda bu niyetini anlayan bir sahabe Nuaym b. Abdullah ile karşılaştı. Nuaym, Hz. Ömer’in ne yapmak istediğini öğrenince ona, kız kardeşi ve eniştesinin yeni dine girmiş olduğunu söyledi ve önce kendi ailesi ile uğraşması gerektiğini bildirdi. Bunu öğrenen Hz. Ömer öfkeyle eniştesinin evine yöneldi. Kapıya geldiğinde içerde Kuran okunmaktaydı. Kapıyı çalınca, içeridekiler okumayı kesip, Kuran sayfalarını sakladılar. İçeri giren Ömer eniştesini dövmeye başlamış, araya giren kız kardeşinin aldığı darbeden dolayı burnu kanamıştı. Kız kardeşinin ona, ne yaparsa yapsın dinlerinden dönmeyeceklerini söyleyerek kararlılığını bildirmesi üzerine, ona karşı merhamet duyguları kabarmaya başlamış ve okudukları şeyleri görmek istediğini söylemişti.

Kendisine verilen sahifelerden Kuran ayetlerini okuyan Hazreti Ömer, “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih etmektedir…” diye başlayan Kur’an ayetlerinden (Taha ve Hadid surelerinin ilk ayetleri) etkilenerek Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra müşriklere karşı çok sert davranmış ve dinini her ortamda, kimseden çekinmeden herkese meydan okuyarak savunmuştur.

Hz. Ömer birkaç defa evlendi. Bu evliliklerinden çocukları da oldu. Hz. Ebu Bekir‘in yaklaşık iki yıllık süren halifeliği hastalanıp vefat etmesiyle son bulmuştur. Hz. Ebu Bekir, son günlerinde ashabın görüşlerini alarak yerine Halife olarak Hz. Ömer‘i tavsiye etmiştir ahitnameyi Hz. Osman‘a yazdırmıştır.

Hz. Ömer döneminde Bizans ile yapılan Yarmuk, Halep, Ecnadin, Demirköprü, Dathin, Firaz ve Qarteen muharebeleri ile Mısır, Suriye, Lübnan ve Filistin; Sasaniler ile yapılan Köprü, Nihavend, Kadisiye muharebeleri ile de Irak’ın tamamı ve İran’ın büyük bir kısmı feth edildi. Hz. Ömer döneminde hilafet içerden güçlendi. Ömer adaletli bir hükümdardı, devlet memurları ve valileri her zaman kontrol ederdi. Beytülmal’ı müslümanlar arasında en iyi şekilde bölüştürmüştür. Kendisi çok fakirdi, aylık geliri sadece 16–20 dirhemdi.

Pahalı, lüks elbiseler giymekten kaçınır, evinin yevmiye masrafı on dirhemi geçmezdi. Diğer insanlar gibi gerektiğinde alelade işlerle uğraşmaktan çekinmezdi. Tanımayan kimse onun müslümanların halifesi olduğunu asla anlayamazdı. Çünkü çoğu zaman giydiği elbise yamalarla doluydu. Hz. Ömer güçlü bir hitabet kudretine sahip şiire de ilgi duyan ve şiir zevki olan sahabilerden birisidir. İyi ata biner ve güreş tutardı. O, her sene haccetmeyi asla ihmal etmemiştir.

Onun zamanında ülke, yönetim birimlerine ayrıldı. Valiler ve Halifeye bağlı olarak kadılar atandı. İlk kez adalet işlerinde kadıların görevlendirilmesiyle, yönetim ve adalet işleri birbirinden ayrıldı. Hicri takvimin uygulamaya konulması, devletin önemli sorunlarının görüşüldüğü bir meclisin ve devlet hazinesinin oluşturulması yine bu yıllarda gerçekleşti.

Hazreti Ömer geçimini ticaretle temin ederdi. Bunun yanında Hz Muhammed’in Medine’de ona bazı tarlalar verdiği de bilinmektedir. Hayberin fethini müteakip burada ele geçirilen araziler, savaşa katılanlar arasında taksim edilmişti. Ancak, Hazreti Ömer kendi payına düşen araziyi vakfetmiş ve bir vakıf şartnamesi de düzenlemişti Bu arazi satılamaz, hibe edilemez ve miras yolu ile sahip olunamaz geliri fakirlere, akrabaya, kölelere Allah yolunda, yolcu ve misafirlere harcanacaktır. Vakfı yöneten kişinin ölçülü olarak yemesinde ve yedirmesinde bir sakınca yoktur. İslam’da ilk vakıf olayı budur.

Hazreti Ömer zamanında ilk defa nüfus sayımı yapıldı. Çocuklara maaş verildi. Satıcıların, esnafın, tüccârların müşterileri aldatmalarına mâni olmak için hisbe denilen belediye teşkilâtını kurdu. O’nun zamanında posta teşkilâtı geliştirildi. Geceleri bekçi koyup asayişin teminini ilk defa Hazreti Ömer tatbik etti. Mısır’dan Medine’ye deniz yoluyla ilk defa gıda maddeleri O’nun zamanında geldi.

Akrabasından hiç kimseye devlet hizmetinde görev vermemiştir. Kızı Hafsa (d. 606), Hz Muhammed’in’in zevcelerinden biri idi. Kızı Hafsa’nın ilk kocası Huneys b.Huzafe el-Ensari’nin, hicri 3.yılda Uhud Savaşı‘nda ölmesi üzerine dul kalmıştır, daha sonra Hz Muhammed ile evlendi.

Abdullah, Hafsa, Zeyd, Asım, Ubeydullah,Az-Zubayr ibn Bakkar, Fatıma, Zeynep, İyad, Abdurrahman, Ruqayyah, Abdurrahman, Abdurrahman el-Asğar adlarında çocukları vardı.

Hz. Ömer İslam öncesi döneminde; önce Kureyş’in Cumahoğulları’ndan, Osman b. Maz’un’un kız kardeşi Zeynep bint-i Maz’un ile evlenmişti. Bu hanımdan üç çocuğu oldu: Abdullah, Hafsa ve Abdurrahman.

Daha sonra Hz. Ömer yine Mekke’de İslam öncesi dönemde, Huzaa kabilesinden Cervel kızı Müleyke / Melike ile de evlenmişti. Bu kadın Ümmü Gülsüm olarak da bilinir. Melike, oğlu Übeydullah’ın annesiydi. Hz. Ömer hicret edince bu müşrik hanım Mekke’de kaldı. Hz. Ömer hicreti altıncı yılına, Mümtehine suresinin onuncu ayetinin inmesine kadar onunla evli kaldı. Hanımı Mekke’de o Medine’de olmasına rağmen, evlilik altı yıl devam etmişti. Mümtehine suresinin onuncu ayeti, Müslüman erkeklerin müşrik kadınlarla evlenemeyeceğini hükme bağlayınca, Hz. Ömer bu hanımını boşadı ve ondan ayrıldı. Aynı şekilde İslam öncesi dönemde Mahzumoğullarından, Ebu Ümeyye’nin kızı Kureybe ile de evlenmişti. Hicretle bu müşrik hanımı da Mekke’de kaldı ve Mümtehine suresinin onuncu ayeti, Müslüman erkeklerin müşrik kadınlarla evlenemeyeceğini hükmü neticesinde ondan da boşandı.

Daha sonra Hz. Ömer, dayısının kızı Ümmü Hakim’le de evlendi. Bu hanımından da Fatıma adında bir kızı olmuştu. Medine’de, hicretin yedinci yılında, kırk beş yaşındayken ensardan Asım b. Sabit’in genç kız kardeşi Asiye ile evlendi ve adını Cemile olarak değiştirdi. Oğlu Asım bu kadından doğdu. Sonradan bu hanımı boşamıştı.

Hicretin 17. yılında 639 yılında elli beş yaşlarında iken, bu kez Hazreti Ali’in, Hz. Fatıma’dan olma kızı Ümmü Gülsüm’le (d. 626) 12-13 yaşında iken evlendi. Bundan Zeyd ve Rukiye adlı bir oğlu ve bir kızı olmuştu. Her iki çocuk da fazla yaşamadılar.

Hz. Ömer, Yemenli bir hanım olan Lüheyye / Lihye ile evlenmişti. Bundan Abdurrahman el-Asğar (Küçük Abdurrahman) doğdu. Ayrıca Hz. Ömer, amcaoğlu Zeyd b. Amr’ın kızı Atike ile de evlenmişti. Atike Medine’de Zübeyir b. Avam tarafından boşanınca, Hz. Ömer onunla evlenmişti.

Hz. Ömer Medine döneminde Hz. Ebu Bekir’in kızı Ümmü Gülsüme de talip olmuş, fakat Ümmü Gülsüm onu sert mizaçlı bulduğu için onunla evlenmek istememişti.

Fıkıh usulünün oluşumu Hz. Ömer ile başlar Hz Muhammed’in hadislerinden başka hiç bir şey onun bu içtihadlarının üzerinde değildir Hz. Ömer’e, hak ile batılı birbirinden ayırt edici anlamına gelen el-Faruk lakabını bizzat Hz Muhammed vermiştir. Hz. Ömer, Hadis rivayeti konusunda çok titiz davranmıştır beş yüz otuz dokuz hadis rivayet etmiştir.

Miladi 1 Kasım 644 tarihinde kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen Fars Ebû Lü’lü tarafından Medine’de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan intihar ederken Hz Ömer üç gün sonra vefat etti.

Hz Ömer, 3 Kasım 644 tarihinde Medine, Suudi Arabistan’da 60 yaşında bir suikast sonucunda ölmüştür.
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Firuzhan Kanatlı kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

ETİ Gıda ve ETİ Makine Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Firuzhan Kanatlı, 1964 yılında Eskişehir‘de doğmuştur. Tam adı Ahmet Firuzhan Kanatlı’dır. Babası ETİ Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, annesi Gülay Kanatlı’dır. Gülden ve Aydan adlarında iki kız kardeşi vardır. Galatasaray Lisesi‘ndeki orta ve lise öğreniminden sonra, yüksek öğrenim için İngiltere‘ye giderek (American University in London) AUL Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

aslennereli.com

Firuzhan Kanatlı, 1989 yılında ETİ Gıda’nın Grup Merkezi’nde çalışmaya başladı. 1991 yılında Grup Başkan Yardımcısı, askerlik sonrası ise grup satın almalarından sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. 1999 yılında Tam Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ve ETİ Şirketler Grubu Yönetim Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2004 yılında aile şirketi Sarp Havacılık ve Lojistik AŞ’yi kurdu. 2006 yılında yeniden yapılanma kapsamında ETİ Makine hariç, tüm grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.

Firuzhan Kanatlı, 1994 yılında Eskişehir Atlı Spor Kulubü’nü kurdu, 2002 yılına kadar faal olarak sporculukla uğraştı.

Eskişehir Sanayi Odası Meclis Üyeliği yaptı. Halen TÜSİAD‘ın, Galatasaray Spor Kulübü Kongre ve Eskişehir Galatasaraylılar Derneği’nin üyesidir.

ETİ Gıda ve ETİ Makine Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Burak Çakır Kimdir Aslen Nereli Kaç Yaşında

Burak Çakır, Kırşehirli yazar ve sunucu.

7 Temmuz 1995 tarihinde Elâzığ’da dünyaya geldi. Babasının mesleği gereği öğrenimini Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sürdürdü; ilköğretimini Erzurum’da, ortaöğretimini Ankara’da, lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır.

Çakır, yazmaya ortaokul sıralarında başlamış, 2012 yılında ilk çalışmaları Kandil dergisinde yayımlamıştır. Aynı sene Son Ümit isimli bir fanzin kurarak çalışmalarını daha rahat yayımlama olanağı bulmuştur. Bu tarihten itibaren pek çok dergi ve platformlarda yazı ve şiirleri yayımlanmıştır. İlk kitabı olan “Milenyum Çıkmazı” Nisan 2016, ikinci kitabı “Gamzeli Gezegen” 2019 yılında okuru ile buluşmuştur.

Yayıncılık faaliyetlerine ise 2012 yılında Ankara’da başlamış, o tarihten bu yana radyo ve televizyonlarda kültür-sanat içerikli birçok program hazırlayıp sunmuştur.

Kitapları

Milenyum Çıkmazı (2016)

Gamzeli Gezegen (2019)

Albümler

Sürü (2020)

TV Programları

Adım Adım Filoloji (2020)

Ödülleri

Arif Baş Öykü Ödülü (2017)

GSB Türkiye Şiir Okuma Birinciliği (2017)

Emil Özkardeşler Kimdir Aslen Nereli Kaç Yaşında

1991, İstanbul Şişli’de dünyaya geldi. Doğduğundan beri Kadıköy bağdat caddesi’nde yaşıyor.

İlkokulu Özel Doğuş/Bilfen/Erenkoy’de – Liseyi Fenerbahçe Lisesi’nde tamamladı. Üniversitede Bahçeşehir Üniversitesi – İnternational Finance okudu.

Lisanslı olarak yaptığı sporlar arasında su topu, masa tenisi ve yüzme var.

Hobileri arasında DJ, futbol, techno music ve burningman var. (Burningmana 2 kere gitti)

Aziz Nesin kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Aziz Nesin, 1915 doğumlu değerli gazeteci ve yazar. Mizah, kısa öykü, tiyatro oyunu ve şiir dallarında pek çok yapıtlarıyla yurtiçinde ve yurtdışında birçok ödüle layık görülen Nesin, 1972’den beri hizmetlerini sürdüren Nesin Vakfı’nın da kurucusudur.

aslennereli.com

Aziz Nesin‘ adıyla tanınan Mehmet Nusret, 20 aralık 1915’de İstanbul Heybeliada’da dünyaya geldi. Babası Abdülaziz Bey Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Ocaktaşı köyünden gelerek İstanbul’a yerleşti ve bahçıvanlık yaparak geçimini sağladı. 1925‘te İstanbul Süleymaniye’deki Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi’nin (sonradan ismi İstanbul 7. İlkokul olarak değiştirildi) 3. sınıfına devam etti. Darüşşafaka Lisesi’nde 2 yıl okuyan Nesin, 1935‘de Kuleli Askeri Lisesi‘nden mezun oldu ve 1937‘de Ankara Harp Okulu‘nu asteğmen olarak bitirdi. Aynı anda Güzel sanatlar Akademisi Süsleme Bölümü’ne de devam eden Nesin, 1939‘da Askeri Fen Okulu‘nu bitirdi. Asteğmen olarak orduya katılan Nesin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Trakya’daki çadırlı ordugahta 2 yıl görev aldıktan sonra, 1942‘de atandığı Erzurum Müstahkem Mevkii İstihkam Taburu Bölük Komutanlığı’nda bir bomba kazasında yaralandı. 1944‘de Ankara’da Harp Okulu’nda açılan ilk tank kursuna katılan Nesin, o yıl Zonguldak’ta uçaksavar top mevzileri yaptırmakla görevlendirildi ve üsteğmen rütbesinde iken görev ve yetkisini kötüye kullandığına dair bir suçlamayla askerlikten uzaklaştırıldı.

Gazeteciliğe başlayan Aziz Nesin, 1945’de Sedat Simavi’nin çıkardığı Yedigün Dergisi’nde redaktörlük ve yazarlık yapmaya başladı. Profesyonel olarak oyun yazarlığı yapan Nesin, Karagöz gazetesinde çalıştıktan sonra Tan gazetesinde köşe yazarlığına başladı. (Tan Gazetesi bir grup üniversiteli genç tarafından 1946’da yakıldı.) Cumartesi adında haftalık bir magazin dergisi çıkarmaya başladı fakat derginin 8 sayı sonra sona ermesinin ardından, Vatan gazetesinde çalışmaya başladı ve ilk bağımsız yapıtı olan ‘Parti Kurmak Parti Vurmak’ adlı 16 sayfalık bir broşürü yayınladı.

Yine 1946’da Sabahattin Ali ile ‘Markopaşa’ isimli ses getiren bir mizah gazetesi çıkarmaya başladı. Dergi, dönemin politikacılarına yaptıkları eleştiriler sonucu kapatılmalarla ve birçok davayla karşılaşmasına rağmen yüksek satış rakamlarına ulaştı fakat Aziz Nesin, Nereye Gidiyoruz? başlıklı yazısı nedeniyle 12 ağustos 1947’de on ay ağır hapis ve 3 ay 10 gün Bursa Emniyet-i Umumiye Nezareti altında bulundurulma cezası aldı. (Bu yazısı henüz dergide yayınlanmamıştı.)

Nesin, 1948’de taşlama türündeki Azizname isimli ikinci kitabını yayımladı. Bu kitabı yüzünden 4 ay boyunca tutuklu olarak yargılanan Nesin, bu davada ceza almadı fakat 1949 yılında Mısır Kralı Faruk, İngiltere Prensesi Elizabeth ve İran Şahı Rıza Pehlevi’nin bir olarak Ankara’daki elçilikleri aracılığıyla Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na aşağılandıkları gerekçesiyle resmen başvurmaları üzerine açılan dava sonucu 6 ay hapis cezası aldı.

1952’de Levent’te Oluş Kitabevi’ni açtı ve 1953’de ise bir ortakla Beyoğlu’nda ‘Paradi Fotoğraf Stüdyosu’nu kurdu. 1954’te Akbaba dergisinde takma adlarla öyküler yazmaya başlayan Nesin, 1955’de İstanbul’daki azınlıkların ev ve dükkanlarının yakılıp yıkıldığı 6-7 Eylül Faciası nedeniyle, suçlu olduğu iddia edilerek Sıkı Yönetimce tutuklandı.

Röportaj ve fıkra ve gülmece öyküleri, Dolmuş (1955), Yeni Gazete (1957), Akşam (1958), Tanin (1960), Günaydın (1969), Aydınlık (1993) gibi dergi ve gazetelerde yayımlanan Nesin, Çağdaş Türk edebiyatının tanınana bir ismi haline geldi. 1956‘da Kemal Tahir’le birlikte Düşün Yayınevi’ni kurdu ve 1958’de ‘Dolmuş-Karikatür’ dergisi ile birleşti (Yayıncılığa, yayın evinin şubat 1963’de yanmasına kadar tek başına devam etti). 1962’de ‘Zübük’ adlı mizah dergisini çıkarmaya başladı ve dergi 42 sayı ürettikten sonra kapandı.

Yeni Gazete, Akşam ve Tanin’de günlük köşe yazıları yazmaya devam eden Nesin, 1956’da Bordighera, İtalya’da yapılan ve 22 ülkenin katıldığı Uluslararası Gülmece Yarışması’nda ‘Kazan Töreni’ adlı öyküsüyle ‘Altın Palmiye’ ödülü kazandı. Ertesi yıl aynı ödülü ‘Fil Hamdi’ adlı öyküsüyle 2. kez kazanan Nesin, 1960’da ilk ödülünü devlet hazinesine bağışladı.

1965’de pasaport alma hakkını elde eden Nesin, davet edildiği Berlin ve Weimar’daki Antifaşist Yazarlar Toplantısı‘na katıldı ve altı ay içerisinde Polonya, Sovyetler Birliği, Romanya ve Bulgaristan’ı ziyaret etti. 1966 yılında ‘Vatani Vazife’ adlı öyküsüyle Bulgaristan’da yapılan Uluslararası Gülmece Yarışması’nda 1.lik ödülü olan Altın Kirpi‘yi kazanan Nesin, 1968’de Üç Karagöz isimli oyunuyla Milliyet Gazetesi’nin açtığı ‘Karagöz Oyunu Yarışması’nda 1. oldu. Nesin, 1969’da ‘İnsanlar Uyanıyor’ isimli öyküsüyle Moskova’da yapılan Uluslararası Gülmece Yarışması’nda Krokodil birincilik ödülünü, 1970’de Çiçu adlı oyunuyla ise Türk Dil Kurumu Oyun Ödülü’nü kazandı.

1972’de yoksul ve kimsesiz çocukların bakım ve eğitimlerinin karşılanması amacıyla Nesin Vakfı’nı kuran Aziz Nesin, tüm kitaplarının gelirlerini buraya yatırdı. Vakıf, 1976-1980 boyunca her yıl, o yılın edebiyat ürünlerinden seçmelerin bulunduğu ‘Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı’nı yayınladı.

Aziz Nesin, 1974’de Asya-Afrika Yazarlar Birliği’nin verdiği Lotus ödülünü kazandı ve ödülünü Filipinler’in başkenti Manila’da yapılan bir törenle aldı. 1976’da Gabrovo, Bulgaristan’da düzenlenen ‘Gülmece Kitabı Uluslararası Yarışması’nda 1. oldu ve Hitar Petar ödülünü kazandı. 1977’de Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı seçilen Nesin, 1978’de Madaralı Roman Ödülü’nü ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ adlı romanıyla kazandı. 1982’de Vietnam’da yapılan Asya-Afrika Yazarlar Birliği toplantısına katılan Nesin, buradan dönerken kalp hastalığı nedeniyle Moskova’da hastaneye kaldırıldı ve ‘Kalp Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde bir ay boyunca tedavi gördü.

1983‘de Amerika Birleşik Devletleri’nde İndiana Üniversitesi’nin düzenlediği uluslararası toplantıya çağrılan fakat pasaportu geri alındığı için bu toplantıya katılamayan Nesin, 70. doğum gününü Şan Sinema Salonu’nda kutladı. 1985’te TÜYAP’ın düzenlediği ‘Halkın Seçtiği Yılın Yazarı’ ödülünü kazandı ve aynı yıl İngitere’de Pen Kulüp Onur Üyeliği’ne seçildi.

1989‘da ‘Demokrasi Kurultayı’nın toplanmasında etkin görev alan ve oluşturulan ‘Demokrasi İzleme Komitesi’nin iki başkanından biri olan Nesin, yine 1989’da Sovyet Çocuk Fonu tarafından ilk kez verilen ‘Tolstoy Altın Madalyası’na değer görüldü.

75. yaşını 19 Mart 1990’da Ankara Sanat Kurumu’nda kutladı. 2 Temmuz 1993’de Sivas’da düzenlenen Pir Sultan Abdal etkinliklerine katılan Aziz Nesin, o sırada gerçekleşen ve 37 aydının yaşamını yitirdiği Madımak Oteli katliamından sağ olarak kurtuldu.

Aziz Nesin, imza günü ve söyleşi için gittiği Çeşme, Alaçatı’da 5 Temmuz’u 6 Temmuz’a bağlayan gece sabaha karşı geçirdiği kalp kriziyle vefat etti. 6 Temmuz’da Çeşme Cumhuriyet Savcısı’nın isteğiyle otopsi yapılmak üzere İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne getirilen Nesin, 7 Temmuz günü, vasiyeti gereği hiçbir tören yapılmadan ve yeri belli olmayacak şekilde Çatalca’daki Nesin Vakfı’nın bahçesine gömüldü.

Aziz Nesin, arkasında yüzlerce öykü, şiir, tiyatro oyunu ve Nesin Vakfı’nı bıraktı.

31 Aralık 1939 tarihinde ilk eşi Vedia Hanım ile evlendi. Oya Nesin(d.1940) ve Ateş Nesin (d.1942) adında iki çocuğu oldu. Boşandılar.

Aziz Nesin, 1956 yılında ikinci eşi Meral Çelen ile evlendi. Ali Nesin (d.1956) ve Ahmet Nesin (d.1957) adlarında iki oğlu oldu. 1967 yılında boşandılar. 1970 yılında tekrar evlendiler.

İki evlilik yapan Aziz Nesin‘in Ali Nesin (d.1956), Ahmet Nesin (d.1957), Ateş Nesin (d.1942), Oya Nesin(d.1940) adlarında çocukları vardır.
Kaynak:Biyografi.info

Armağan Çağlayan kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Pop Star” adlı yarışmada jüri olarak görev alan televizyon programı yapımcısı, köşe yazarı.

aslennereli.com

Armağan Çağlayan, 8 Nisan 1966‘da Kocaeli’nin Hereke ilçesinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Hereke’de geçen Çağlayan, liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı.

Avukatlık stajını Kocaeli bürosunda tamamladıktan sonra kısa bir süre aynı şehirde avukatlık yaptı. Daha sonra avukatlığı bırakıp İstanbul’a geldi. Kuruluş aşamasında Medyapım‘a girdi. Kısa sürede editörlükten genel müdür yardımcılığına kadar yükseldi. 2006 yılında, 11 yıldır çalıştığı Medyapım’dan ani bir kararla ayrıldı. Burada çalıştığı süre boyunca Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi birçok yapımda editoryal koordinatör olarak görev aldı.

Ekranlarda tanınması ise 2003 yılında “Pop Star” adlı yarışmada jüri üyeliği yapması başladı. Ardından Finansbank ve Avea gibi reklam filmleriyle, “Belalı Baldız”, “İmkansız Aşk” gibi dizilerde konuk oyuncu olarak görüldü. 20042005 yılları arasında Hürriyet Gazetesi‘nin Kelebek ekinde köşe yazısı yazdığı dönem yaptığı ilginç röportajlarla gündeme oturdu. Hürriyet Gazetesi ile başladığı yazarlık hayatına Esquire adlı dergide devam etti. Aynı zamanda Dishy dergisinde Tortu Takvimi adında bir köşe yazdı.

Armağan Çağlayan Medyapım’dan ayrıldıktan sonra Doğan TV bünyesinde D Production yapım şirketinde, prodüksiyonlardan sorumlu direktör olarak görev almaya başladı. Aynı dönem Deniz Akkaya ile birlikte Top Model Türkiye, Büyük Teklif gibi programların yapımcılıklarını üstlendi. Yine bu dönem “Kendine Bir Yıldız Seç” adlı bir Stand Up şov hazırladı.

2006 yılında Star TV’de “Son Ütücü” adlı programı hazırladı. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi kazanan program, 2006 yılının Eylül ayında Ahmet Şimşek Koleji’nin düzenlediği “Medya Başarı Ödülü“nü almaya hak kazandı. Aynı yılın sonunda Armağan Çağlayan’nın D Production’dan ayrılmasıyla program son buldu. 2006 yılından beri İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak İletişimde Yaratıcılık dersi vermektedir. 2007 Nisan ayında Türk Kalp Vakfı Ödülü alan Armağan Çağlayan halen Osmantan Erkır‘ın hazırlayıp sunduğu “Pop Star Alaturka” adlı yarışma programında Ebru Gündeş, Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy ile birlikte jüri görevini üstlenmektedir.

2014 yılının Şubat ayında Kanal D ekranlarında başlayan, “Star Işığı X Factor” adlı 2 milyon TL büyük ödüllü şarkı yarışmasında Ziynet Sali, Emre Aydın, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan Jüri üyeliği yapmaktadır. Yarışmanın sunuculuğunu ise Kadir Doğulu yapıyor.

2011 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde araştırma görevlisi olarak İletişimde Yaratıcılık dersi ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Görsel İletişim bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir

Armağan Çağlayan 2014 yılında medya ve sanat üzerine ‘Radikal’ gazetesinde yazılar yazmaya başladı.

Kanal D ekranlarında 14 Mart 2018 tarihinde başlayan Popstar 2018 yarışmasının yapımcılığını ve sunuculuğunu Osmantan Erkır üstlendi. Yarışma programında; Bülent Ersoy, Deniz Seki, Can Bonomo ve Armağan Çağlayan, jüri koltuğuna oturacak.

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Halil İbrahim Ceyhan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Şarkıcı,
söz yazarı, besteci; fotomodel, sinema ve dizi film oyuncusu. 1986, İstanbul doğumlu.
Boyu: 1.80 m, kilo: 76 kg. Halil İbrahim Ceyhan çok yönlü bir kişiliktir. Müzik
ve sinema sektöründe fotomodel, söz yazarı, şarkıcı, besteci ve aktör olarak yer
almaktadır. Eylül 2019’da yayımlanan Kendini Bana Bırak isimli bir single
çalışması vardır ve 1 milyona yakın izlenme elde etmiştir. 

Halil
İbrahim Ceyhan, müzik çalışmaları yanı sıra ilk ve tek oyunculuk deneyimini 2019
yılında Hemen Döneriz isimli filmde yaşamıştı. 
2020 yılında ekranlara gelen Kanal 7’nin yeni dizisi Emanet’te ise Yaman
karakterini canlandırdı.

 

Rol Aldığı Film
ve Diziler:

 

Emanet
(Yaman, TV Dizisi 2020-2021)

Hemen
Döneriz (Sinema Filmi 2019)

 

KAYNAK:
Halil İbrahim Ceyhan (imdb.com, 01.12.2020), Halil İbrahim Ceyhan (sinematurk.com,
01.12.2020), Halil İbrahim Ceyhan (diziseti.tv, 01.12.2020), Halil İbrahim
Ceyhan (beyazperde.com, 01.12.2020).

biyografya

Tags, , , , ,

Cemal Gencer kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Cemal Gencer, 15 Mart 1952 tarihinde Bingöl’de doğmuştur. Marmara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’ne kaydoldu. Üniversite yıllarında mankenliğe başlayan Cemal Gencer, Kelebek Gazetesi’nin açtığı yarışmada Sinema ve Fotoroman Kralı seçildi.

aslennereli.com

Birçok sinema filminde oynayan Cemal Gencer, çoğunlukla yan rollerde oynamasına rağmen birkaç filmde de başrol oynamıştır.

Cemal Gencer, 17 Haziran 2005 tarihinde 53 yaşında İstanbul’da gırtlak kanseri sonucu ölmüştür.

Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2003 – Yıllardan Sonra (Sinema Filmi)
2003 – Arzuhalci (Sinema Filmi)
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2002 – Sevdamsın Benim (TV Filmi)
2002 – Elvanım (Sinema Filmi)
2002 – Beni Bensiz Yargıladın (TV Filmi)
2001 – Kardakiler (Komutan) (Sinema Filmi)
2001 – Buruk Sevinçler Sokağı (Sinema Filmi)
2000 – Küçük Deniz Balıkları (Sinema Filmi)
2000 – Kurtuluş (Yunan Albay) (TV Dizisi)
2000 – Karlar Eriyince (Komutan) (Sinema Filmi)
1999 – Yaşanmamış Bir Ömür (Sinema Filmi)
1999 – Veliler Serdarı / Hasan-ı Basri Hz. (Cafer) (TV Filmi)
1999 – Gölgeler Silinirken (Sinema Filmi)
1999 – Artık Dün Yok (Sinema Filmi)
1998 – İçim Yanıyor (Sinema Filmi)
1998 – Merhaba Hüzün (Sinema Filmi)
1998 – Karbeyaz (Sinema Filmi)
1997 – Bensiz Beni Yargılama (Sinema Filmi)
1997 – Aşk Çıkmazı (TV Filmi) 1997
1997 – Akşamcı (Sinema Filmi) 1997
1997 – Çılgın Bediş 2. Sezon (Salih) (TV Dizisi)
1996 – Rüyada Buluşuruz (Sinema Filmi)
1996 – Kaldırım Çiçeği (Yakup) (TV Dizisi)
1995 – Şüphenin Bedeli (Sinan) (Sinema Filmi)
1995 – Yahya Kaptan (TV Dizisi)
1995 – Sensizliğe İsyan (Sinema Filmi)
1995 – Issızlığın Ortasında (TV Filmi)
1995 – Bizim Ev (Fuat) (TV Dizisi)
1995 – Bir Rüya Gibi (Sinema Filmi)
1995 – Aşk ve Gurur (Sacit) (TV Dizisi)
1995 – 155 Polis İmdat (TV Dizisi)
1994 – Öfkeli Genç (Sinema Filmi)
1994 – Kara Gün (Hamit) (Sinema Filmi)
1994 – Gitme Kal (Kazım) (Sinema Filmi)
1994 – Dağ (Sinema Filmi)
1994 – Büyük Bedel (Cevat / Mahmut) (Sinema Filmi)
1994 – Ayrılık Şarkısı (Sinema Filmi)
1994 – Acılarla Yaşamak (Sinema Filmi)
1993 – Şoför (Sinema Filmi)
1993 – İnsanca Sevmek (Doktor Mehmet Güder) (Sinema Filmi)
1993 – Öldüren Miras (Sinema Filmi)
1993 – Semer (Beşir) (Sinema Filmi)
1993 – Kızılırmak Karakoyun (Sinema Filmi)
1993 – Kıvılcım (Erol) (Sinema Filmi)
1993 – Kırmızı Gül (Yusuf Reis) (Sinema Filmi)
1993 – Kardeşim (Sinema Filmi)
1993 – Hayat Kavgası (Mehmet) (Sinema Filmi)
1993 – Hasret (TV Filmi)
1993 – Dur Gitme (Sinema Filmi)
1993 – Aşk Ve Aşk (Haydar)(Video)
1992 – Çıldırtan Özlem (Cemal) (Sinema Filmi)
1992 – Bizim Eller (TV Dizisi)
1992 – Aşkın Sonsuz Dansı (Video)
1992 – Anne Sevgisi (Cemal) (TV Filmi)
1992 – Aliye (Engin) (Sinema Filmi)
1991 – Siyabend-ü Xece (Şirak Beyi) (Sinema Filmi)
1990 – Suçlular (Video)
1989 – Şeytanın Kurbanları (Murat) (TV Dizisi)
1989 – İlk Aşk (Video)
1989 – Sokak Kızı (Video)
1989 – Sahipsizler (Sinema Filmi)
1989 – Sahibini Arayan Madalya (Yüzbaşı Mahmut) (Sinema Filmi)
1989 – Bekleyiş (Sinema Filmi)
1988 – Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan (Silahtar Aga) (TV Dizisi)
1988 – Yusufçuk (Bekir) (TV Dizisi)
1988 – Yaşamak (Kemal) (Sinema Filmi)
1988 – Tek Başına (Cemal) (Sinema Filmi)
1988 – Stres (Recep) (Sinema Filmi)
1988 – Sokak Çocuğu (Sinema Filmi)
1988 – Sevgilerin En Güzeli (Video)
1988 – Mahkum (Video)
1988 – Hatıram Olsun (Sinema Filmi)
1987 – Şehirde İki Kadın (Sinema Filmi)
1987 – Umut Tüneli (Video)
1987 – Pusu (Sabri) (Sinema Filmi)
1987 – Ortak (Video)
1987 – Mesela Muzaffer (TV Dizisi)
1987 – Kuruluş / Osmancık (Akçakoca) (TV Dizisi)
1987 – Annem / Bırakmam Seni (Kadir) (Sinema Filmi)
1986 – İlahi Adalet (Sinema Filmi)
1986 – Piyangocu Kız (Tarık) (Sinema Filmi)
1986 – Aile Namusu (Video)
1985 – Boynu Bükükler (Cemal) (Sinema Filmi)
1984 – Kartal Bey (Cemal) (Sinema Filmi)
1984 – Bir Kaç Güzel Gün İçin (Erol) (Sinema Filmi)
1978 – Güneşten De Sıcak (Murat) (Sinema Filmi)
1978 – Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeyn… (Ali Osman) (TV Dizisi)
1977 – Çırılçıplak (Murat) (Sinema Filmi)
1977 – Sensiz Yaşayamam (Ahmet – Kiralık Katil) (Sinema Filmi)
1977 – Liseli Kızlar (Ercan) (Sinema Filmi)
1976 – Mağlup Edilemeyenler (Selçuk) (Sinema Filmi)
1975 – Sevişmek Bir Dakika (Kadri’nin Evindeki Adam) (Sinema Filmi)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Yusuf Aslan kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Yusuf Aslan, 1947 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne girdi. ODTÜ Sosyalist Fikir Klübü ve Dev-Genç ile birlikte çalışmalarda yer aldı. Hüseyin İnan’nın önderlik ettiği hazırlık okulu boykotunda ve mühendislik fakültesi boykotlarında yer aldı.

aslennereli.com

68 kuşağının sembol eylemlerinden biri olan, dönemin Amerikan Büyükelçisi Robert Commer’in arabasının ODTÜ’de yakılması eylemi yüzünden CIA ajanı olduğu iddiası ile yargılandı.

Üyesi olduğu grup ve partilerden olan bir grup ile birlikte Filistin Kurtuluş Örgütü’nde İsrail’e karşı mücadele verdiği sırada helikopter ve uçak da dahil olmak üzere hertürlü motorlu taşıtı kullanmayı öğrendi.

Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ile birlikte Nurhak’taki gerilla mücadelesine katılmaya gittiği sırada, Sivas’ın Sarıkışla ilçesinde yakalandı. Ankara 1 No’lu Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılanmasının ardından idama mahkum oldu ve 6 Mayıs 1972 tarihinde Hüseyin İnan ve Deniz Gezmiş ile birlikte idam edildi.

Yusuf Aslan’ın hakkında verilen idam kararını öğrendikten sonra ailesine yazdığı mektup;

Bu mektubu aldığın zaman ben ebediyen
bu dünyadan göç etmiş olacağım. Ne kadar sarsılacağını tahmin ediyorum. Bir buçuk seneden beri, benim yüzümden
nasıl üzüntü içinde olduğunuz malum. Bu son olayı da metanetle karşılamanızı sadece dileyebiliyorum.
Babacığım, bu olayda da annemin ve Yücel’in, senin tesellilerine ve desteklerine ihtiyaçları çok.
Bunun için ne kadar metin olursan hem senin sağlığın için hem de onlar için o kadar iyi olur.
Elbette ki yıllarca emek verip yetiştirdiğin bir oğlun bir günde öldürülmesi, kolay göğüslenecek bir olay değildir.
Fakat siz benim ne için, kimlere karşı mücadele verdiğimi biliyorsunuz. Ben bu açıdan rahat ve vicdan huzuru
içinde gidiyorum. Sizlerin de bu bakımdan rahat ve huzur içinde olduğunuzu ve olacağınızı biliyorum.
Babacığım, annemi ve Yücel’in, senin desteklerine muhtaç olduklarını söylemiştim. Onları rahat ettirmek için bütün gücünü kullanacağından zaten eminim. Babacığım, burada şunu ilave edeyim ki Yücel’in hastalığından kendimi sorumlu
hissediyorum. Yücel için her şeyinizi ortaya koyacağınız konusunda da kuşkum yok. Ablamlar için söyleyeceğim,
fazla üzülmesinler, olayın sarsıntıları geçtikten sonra normal hayatlarını devam ettirsinler. Mehtap’a ne diyeyim.
Benim için her zaman bol bol öpün. Babacığım, cezaevinde kalan arkadaşları ara sıra yoklarsan,
hallerini hatırlarını sorarsan çok memnun olurum. Her birisi oğlun sayılır. Dışarıda bizler için uğraşan dostlarım ve
dostlarını hiçbir zaman unutmayacağını biliyorum.

Mektubum burada biterken sizi, annemi, yücel’i, ablamı, aziz abiyi, hasretle kucaklarım babacığım. Sağlıcakla kalın.

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Hüseyin İnan kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Hüseyin İnan, 1949 yılında Sivas’ın Gurun ilçesi’nin Bozüyük köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta okul öğrenimini Sarız’da tamamladıktan sonra Kayseri’ye giderek lise eğitimini burada tamamladı.

aslennereli.com

1966 yılında gelindiğinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin İdari Bilimler Bölümü’ne giren İnan, bu okulda öğrenim gördüğü sıralarda Sosyalist Fikir Klübü ve Dev-Genç’e üye oldu. ODTÜ yurtlarında kaldığı sıralarda TIP’e de üye olarak çeşitli etkinliklerde yer aldı. Bu dönemde büyük şehirlerde emperyalizm karşıtı eylemlere katıldı. ABD 6. Filo’suna karşı gerçekleştirilen gösterilerde yer aldı. ODTÜ hazırlık boykotunun gerçekleştirilmesine önayak oldu.

1968 yılına gelindiğinde üyesi olduğu parti ve örgütler içinde gruplaşmalar oluşturan İnan, gerilla yöntemini kullanarak emperyalizm karşıtı fikirlerini uygulama yöntemi geliştirmeye çalıştı. Aynı yıl okuldan uzaklaştırıldı ancak, yurtlarda kalmaya devam etti. 1969 yılında, üyesi olduğu grup ve partiler içinde yer almış olan bir grup ile beraber, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün aktivitelerinde önemli bir pay sahibi olan El-Fetih grubunun kamplarında yer aldı. Bu örgüt ile beraber İsrail’e karşı mücadele verdi. 1970 yılında Türkiye dönen İnan, Diyarbakır’da yakalandı ve mahkemeye sevk edildi. Yargılama sürecinin sonunda, 1970 yılında serbest bırakıldı.

Tahliyesinin ardından Ankara’ya dönen İnan, temellerini atmış olduğu gerilla mücadelesi fikrini paylaştığı arkadaşlarıyla THKO’yu kurdu. İçlerinde Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil ve Cihan Alptekin’in de yer aldığı THKO’nun lideri haline geldi. Bu örgütün gerçekleştirdiği bütün eylemlerde aktif rol aldı. THKO örgütü ve Hüseyin İnan, 29 Aralık 1970 tarihinde, Dev-Genç üyesi İlker Mahsunoğlu’nun öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen Kavaklıdere Polis Karakolu’nun kurşunlanması, 1 Ocak 1971 tarihindeki Türkiye İş Bankası Soygunu ve Amerikan askeri tesislerinden bir Amerikan askerinin kaçırılması eylemlerini gerçekleştirdi.

24 Mart 1971 tarihinde, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yakalanan Hüseyin İnan, Ankara 1 No’lu Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak, 9 Kasım 1971’de idama mahkum oldu. İdamın önlenmesi için örgüt ve kamuoyu tarafından yapılan çabaların sonuçsuz kalmasının ardından, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan ile birlikte 6 Mayıs 1972’de Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’nde idam edildi.

Hüseyin İnan’ın idam edilmeden önceki son mektubu;

Babama, anneme, kardeşlerime ve yakın akrabalarıma,
söyleyecek fazla söz bulamıyorum.
Bir insanın sonunda karşılaşacağı tabii sonuç, bildiğiniz sebeplerden dolayı erken karşıma çıktı.
üzüntü ve acınızı tahmin ediyorum.
İleride durumumu çok daha iyi anlayacağınız inancındayım.
metin olunuz.
Üzüntü ve acılarınızı unutmaya çalışınız.
bütün varlığımla hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler!
Yazılacak çok şey var, fakat hem mümkün değil, hem de sırası değil..
candan selamlar.

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Semra Yücel kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Semra Yücel, 2004 yılında oğlu Ata ile birlikte ‘Gelinim Olur musun?’ adlı televizyon programına katıldı. ‘Kaynana Semra’ olarak ünlendi.

Semra Yücel, 1955 yılında doğmuştur. Yarı Boşnak, yarı Çerkez bir aileden gelmektedir. Babası havacı astsubay Halim Bey, annesinin adı Sabriye Hanımdır. Süheyla Gürbüzer adında ablası vardır. Semra Yücel, Bayrampaşa’da ikamet etmekte idi şimdi Tekirdağ’da yaşamaktadır.

aslennereli.com

Semra Yücel, Türkiye İş Bankası Unkapanı şubesinde memur olarak çalıştı, evlendikten sonra işinden ayrıldı.

Semra Yücel, 2004 yılında oğlu Ata ile birlikte ‘Gelinim Olur musun?’ adlı televizyon programına katıldı. Katıldığı programında ‘Kaynana Semra’ olarak ünlendi. Oğlu Ata, gelin adayı Sinem Umaş ile yakınlaştı ama olmadı.

Semra Yücel, 1977 yılında 23 yaşında iken kaçarak 19 yaşındaki Hamit Türk ile evlendi. 22 ay imam nikahlı yaşadıktan sonra eşi askerden gelince evlendiler. 1992 yılında boşandılar. Ata (d.1981), Anıl (d.1992) adında iki oğlu ve Seçil (d. 1979) adında kızı vardır. Oğlu Ata 2005 yılında vefat etti. Otel odasında ölü bulunan Ata Türk’ün kan örneğinde yapılan incelemede “aşırı miktarda Extacy adlı uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine” rastlandı.

Türkiyede 7den 70e herkesin tanıdığı Semra Yücel, hayatını anlattığı kitabı “Ben Semra” ile 2005 yılında Türk okurlarının karşısına çıktı.

Semra Yücel, 2016 yılının Eylül ayında Show TV ekranlarında Seda Sayan ve Uğur Arslan‘ın sunduğu izdivaç programına katıldı, yorumculuk yapacak.

Kitapları :
2005 – Ben Semra

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Taptuk Emre kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Bektaşi dervişi, Hacı Bektaşi Veli‘nin halefidir.

Taptuk Emre, 1210-1215 yılları arasında Horasan‘da doğduğu sanılmaktadır. Moğol istilaları döneminde Anadolu’ya gelmiştir. Selçuklular devrinde Türkistan tarafından gelerek, Nallıhan’ın güneyinde, Sakarya Nehri yakınlarında ve ilçe merkezine 15 km uzaklıkta bulunan Emrem sultan Köyünün bulunduğu yere yerleşmiş, burada yaşamıştır. Taptuk Emre, Horasan’da yaşamış olan büyük mutasavvıf Ahmet Yesevi’nin müritlerindendir.

aslennereli.com

Taptuk Emre’nin Hacı Bektaşi Veli ile tanışması:
Hacı Bektaşi Veli Anadolu’ya gelip ve Kırşehir’in Sulucakarahöyük köyüne yerleşmiştir. Anadolu’daki bütün erenleri Kırşehir’e davet eder. Emre hariç bütün erenler, Kırşehir’e giderler. Emre “Ben nasibimi aldım.”der ve davete uymaz ama Hacı Bektaş’ın ısrarı ile gider. Gelmeyişinin sebebi sorulduğunda “Erenler Meclisinde bir gün perde aralığından bir el uzandı ve bize nasibimizi verdi.”der. “O eli görsen tanır mısın?” diye sorulduğunda, “Elbette, ayasında yeşil bir ben vardı, bir ordunun içinde görsem tanırım o eli.” der. O zaman Hacı Bektaşi Veli elini Emre’ye uzatır. O yeşil beni bu elin içinde gören Emre, hayretler içinde “Taptuk Sultanım!” diye bağırmaya başlar. Taptuk’un anlamı “aradığımı buldum” demektir. Aradığı kişinin yanında olduğunu anlar. O günden sonra, Emre Şeyh’in adı “Taptuk Emre” diye anılır.

Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre‘yi yetiştirme işini Taptuk Emre‘ye bırakmıştır. Yunus Emre Taptuk Emre dergâhına kırk yıl odun taşımıştır.

Yunus Emre’nin Taptuk Emre’nin dergâhına gelişi’nin hikâyesi ise şöyledir; O zamanlar, Anadolu’da kuraklık yaşanmakta idi. Yunus, Suluca Karahöyük’te Hacı Bektaşi Veli adında bir ermiş’in Ambarlarının buğday ile dolduğunu ve fakirlere dağıttığını duyar. Bunun üzerine oraya gitmek için yola çıkar. Giderken de eli boş gitmemek için dağdan bir çuval alıç toplar ve Hacı Bektaş’ın kapısına varır ve karşılığında buğday ister. Hacı Bektaşi Veli, gelenin temiz yürekli bir insan olduğunu anlar ve dilerse buğday yerine nasip vereceklerini söyler. Nasibin ne olduğunu bilmeyen Yunus, ısrarla buğdayını ister ve yola koyulur. Bir süre sonra yolda aklı başına gelir, pişmanlık içinde geri döner ve Hacı Bektaş Veli’ye nasibi almak için yalvarır. Hacı Bektaş, nasibinin anahtarının Taptuk Emre’ye verildiğini ve ona gidip almasını söyler. Bunun üzerine Yunus, Taptuk Emre’nin kapısına varır. Taptuk Emre dergâhında her derviş bir iş görürmüş. Kimi toprakta, kimi işlikte çalışırken, kimi duvar örer, kimi de aş pişirirmiş. Dergâha yeni gelen Yunus’a da odun taşıma işini vermişler. Yıllarca ona odun taşır, hizmet eder, ondan feyz alır. Bir gün Taptuk Emre, Yunus’un taşıdığı odunların düzgünlüğünü görüp, neden hiç eğri odun olmadığını sorduğunda Yunus “Ormanda eğri odun var ama sizin dergâhınızdan odunun bile eğrisi giremez” diyerek ona olan saygısını dile getirmiştir.

Taptuk Emre‘nin mezarı, Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Emrem Sultan Köyü’nde bulunmaktadır. Ayrıca birlikte Karaman ilinin şehir merkezinde bulunan Yunus Emre Camisi’nin bahçesinde Yunus Emre’nin ve Taptuk Emre’nin mezarları vardır. Bir de Taptuk Emre’nin mezarı Aksaray İli’nin Ekecik Dağı yakınlarında bulunan Taptuk Köyü’nde bulunmaktadır. Taptuk Köyü, Aksaray’ın 20 km. kuzeyindedir.

Osmanlı arşiv kayıtlarında yer alan birçok belgede Derviş Taptuk’un mekânının burada olduğuna dair bilgiler mevcuttur. Arşiv kayıtlarında Taptuk Emre ile ilgili belgelerin çoğunda Taptuk Emre ve türbesi Aksaray ili Eyübeli (Ortaköy) ilçesi Oflagu (Taptuk) Köyü’nde gösterilmektedir. Bu kayıtlar 1500’lü yıllara kadar inmektedir.

Taptuk Emre, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana ve Yunus Emre ile aynı çağda yaşamıştır.

Taptuk Emre’nin Bacım Sultan adında bir kızı vardı.

Taptuk adının anlamı :
Tapduk, Türk ve Altay mitolojisinde yer alan söylencesel kahramandır. Tapdık (Taptık, Taptuk) da denir. Kötücül varlıkları temizlemek için gökten yere indiğine inanılan efsane kahramanıdır.

Ayrıca, Azerice “tapmak” sözcüğü “bulmak” manasına gelir.
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Ahmet Selçuk İlkan kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Ahmet Selçuk İlkan’ın bir başka özelliği Türk müzik dünyasında ilk melodi şiir akımını başlatmış olmasıdır.

Ahmet Selçuk İlkan, 1955 yılında Adana’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini ayrı yerde tamamladı. Lise eğitiminin ardından 1973 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Almanya‘nın Berlin şehrine gitti. Berlin Teknik Üniversitesi‘nde mimarlık eğitimine başladı. 1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye`ye döndü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaya başladı. 1980 yılında üniversiteden mezun oldu.

aslennereli.com

Ahmet Selçuk İlkan, ilk şiirlerini lise yıllarında yazdı. Lise yıllarında yazdığı ve çeşitli sanat dergilerinde yayınlanan şiirleri ile dikkat çekti. 1975 yılında Hayat dergisi`nin düzenlediği “aşk” konulu şiir yarışmasında ‘Hatırlar mısın?’ isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.

1978 yılında profesyonel olarak şarkı sözü yazarlığına başlayan İlkan’ın şarkıları o dönemin popüler sanatçıları seslendirdi. İlk şarkıları şunlardır: Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ayrılık Kolyesi, Neredesin Ey Talih, Artık Ne Duamsın Ne Bedduam, Bayramın Olsun.

Ahmet Selçuk İlkan’ın 1000’den fazla eseri bulunmaktadır. Bunlardan ilk akla gelen; Islak Mendil, Tahta Masa, Kahır mektubu, Anılar, Bir Pazar Günü, Sabahçı Kahvesi, Hatıram olsun, Bir Gülü Sevdim, Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynasıdır, Sevdalıyım, Eyvah-Çaykarası, Çocukların Günahı Ne, Ben Ne İnsanlar Gördüm, Bana Sor Yalnızlığı, Eskici, Seninle Aşkımız Eski Bir Roman, Bir Cennettir Bu Dünya, Kurşuna Gerek Yok, Selam Olsun, Bizim Sokaklar, Yine Bugün Sensiz, Bir Evet Yeter, Seni Sana Emanet Ediyorum, Ya Benimsin Ya Toprağın, Sana Hasret Gideceğim, Liselim, Mastika ve diğerleri.

Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan Ahmet Selçuk İlkan, bugüne kadar altı kitap, onüç şiir albümü yayınladı.

Ahmet Selçuk İlkan’ın bir başka özelliği Türk müzik dünyasında ilk melodi şiir akımını başlatmış olmasıdır. Mum Işığında (Ayten) isimli şiir albümü 1982 yılında piyasaya sürüldüğünde yepyeni bir akım ayak seslerini beraberinde getiriyordu.1991 yılında ilk şiir klibini çeken İlkan’ın bu güne kadar yayınlanmış 8 tane şiir albümü bulunuyor.

Ahmet Selçuk İlkan, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. Sinema filmlerinde de rol almıştır.

Ödülleri :
1975 – Hatırlar mısın? Hayat Dergisi birincilik ödülü),
1980 – Tahta Masa”, Eskici (Altın Kalem Ödülü – Emre Plakçılık),
1981 – Islak Mendil (Altın Kalem Ödülü – Emre Plakçılık),
1984 – Bir Gülü Sevdim (Altın Kalem Ödülü – Oskar Plakçılık),
1985 – Hatıram Olsun (Altın Kalem Ödülü – Oskar Plakçılık),
1990 – O Adam Benim (Müyap Şiir Dalında En Çok Satan Albüm),
1990 – Anılar (Altın Kalem Ödülü – Emre Plakçılık),
1990 – Anılar (Yılın Şarkısı – Milliyet),
1998 – Sevdalıyım (Yılın Şarkısı – KRAL TV Müzik Ödülleri),
1999 – Seninle Aşkımız Eski Bir Roman (Altın Nota Nostalji Ödülü – Levent Müzik),
1999 – Bir Cennettir Bu Dünya (Altın Nota Nostalji Ödülü – Levent Müzik),
2008 – Fatih Üniversitesi Yılın Şairi Ödülü –

Kitapları :
– Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı
– Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı
– Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı
– Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı
– Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı
– Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı

Albümleri :
1982 – Mum Işığında (Ayten),
1984 – Şiir Gözlüm (Fahriye Abla),
1986 – Bak Bir Erkek Ağlıyor,
1988 – Bir Beyaz Karanfil,
1990 – O Adam Benim,
1992 – Seni Arıyorum (Allah Kahretsin),
1997 – Şairler Ağlamaz,
2000 – Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi),
2002 – Yakılacak Adam,
2004 – Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun),
2011 – Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi),
2013 – Söz,
2016 – Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes,

Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2011 – Müziklerin Efendisi (TV Dizisi)
1988 – Sevgiler Çiçek Gibi (Patron) (Sinema Filmi)
1988 – Bu Talihimin Canına Okuyacağım (Sinema Filmi)
1988 – Ah Bir Çocuk Olsaydım (Sinema Filmi)
1986 – İçimde Bir His Var (Ahmet) (Sinema Filmi)
1985 – Haram Oldu (Sinema Filmi)
1977 – Hababam Sınıfı Tatilde (Zıpzıp Ahmet) (Sinema Filmi)
1976 – Nereye Arkadaş (Sinema Filmi)

Müzik ekibi :
1985 – Kaderi Zorlama (Söz Yazarı) (Sinema Filmi)
1982 – Islak Mendil (Söz Yazarı) (Sinema Filmi)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Yunus Emre kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Türk halk şiirinin en büyük isimlerinden birisi olan şair ve tasavvuf felsefecisi. Öğütler Kitabı anlamına gelen ve tasavvuf felsefesinin en güçlü örneklerinden birisi olan Risaletü’n Nushiyye ve şiirlerini topladığı Divan, Yunus Emre’nin bilinen iki yapıtıdır.

aslennereli.com

Yunus Emre, 1240’lı yıllarda, Orta Anadolu bölgesinde dünyaya geldi. Kesin doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekle beraber, 1241 yılında, Kula’da dünyaya geldiği tahmin edilen şair, 1321 yılında hayata gözlerini yumdu. Kökenine dair diğer tahminler ise Mihalıççık ve Karaman üzerinde durmaktadır.

Yunus Emre’nin dünyaya geldiği yıllar, Anadolu’da iç düzenin bozulduğu, Moğol akınlarının Türk yerleşkelerini tehtit ettiği ve de kıtlık, kuraklık gibi pek çok doğal afetin yaşandığı bir döneme tekabül etmektedir. Bu olaylar Yunus Emre’nin hayata bakış açısına da yanmış, güzel ve anlamlı bir yaşamı, ahlak felsefesini ve de Allah sevgisini eserlerine yansıtmasına sebep olmuştur.

Yunus Emre’nin okur-yazarlığına dair kesin bir bilgi bulunamamıştır. Kendisi Taptuk Emre’nin dervişidir ve yaşamının bir kısmını Hacı Bektaşi Veli’nin yanında geçirmiştir. Kendisini Taptuk Emre’nin dergahına yönlendiren kimsenin de Hacı Bektaşi Veli olduğu araştırmacılar tarafından belirtilmektedir.

Yunus Emre’nin iki büyük eseri vardır; Divan ve Risalet-ün Nushiyye. Divan’da sanatçı şiirlerini toplamıştır. Aruz ve hece ölçüsüyle yazılan bu sefer, yedi nüsna olarak kendi içerisinde farklı bölümlere ayrılmıştır. Risalet-ün Nushiyye ise Nasihatler Kitabı anlamına gelen bir eserdir ve mesnevi biçminde yazılmıştır. Kaleme alındığı tarih 1307 olan Risalet-ün Nushiyye aruz ölçüsü ile kaleme alınmış 573 beyitten oluşmaktadır ve döneminden günümüze ulaşmış bilinen beş nüshası vardır.

Yunus Emre, 1321 yılında, 80 yıllık dolu dolu geçen bir yaşamın ardından hayata gözlerini yumdu. Mezarının yeri tam olarak bilinmemekle beraber Eskişehir, Kula, Erzurum ve yurdun pek çok farklı bölgesinde yer alan ve Yunus Emre adına düzenlenmiş olan mezar ve türbeler bulunmaktadır.

ŞÖYLE GARİP BENCİLEYİN

Acep şu yerde varm’ola

Şöyle garip bencileyin

Bağrı başlı gözü yaşlı

Şöyle garip bencileyin

Gezdim urum ile şamı

Yukarı illeri kamu

Çok istedim bulamadım

Şöyle garip bencileyin

Kimseler garip olmasın

Hasret oduna yanmasın

Hocam kimseler duymasın

Şöyle garip bencileyin

Söyler dilim ağlar gözüm

Gariplere göynür özüm

Meğer ki gökte yıldızım

Şöyle garip bencileyin

Nice bu dert ile yanam

Ecel ere bir gün ölem

Meğer ki sinimde bulam

Şöyle garip bencileyin

Bir garip ölmüş diyeler

Üç günden sonra duyalar

Soğuk su ile yuyalar

Şöyle garip bencileyin

Hey Emre’m Yunus biçare

Bulunmaz derdine çare

Var imdi gez şardan şara

Şöyle garip bencileyin
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Yeliz Eker kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Yeliz olarak tanınmıştır.

Yeliz Eker, 12 Aralık 1957 tarihinde doğmuştur.

aslennereli.com

1975 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye elemelerinde ikinci oldu. Sözlerini Çiğdem Talu, müziğini Selmi Andak’ın yaptığı “Hayalimdeki Adam” adlı şarkı ile ikinci olmuştur. Semiha Yankı “Seninle Bir Dakika” adlı şarkısıyla birinci olup Eurovision Şarkı Yarışmasına o katılmıştır.

Yeliz Eker, 1976 yılında “Bu Ne Dünya” adlı şarkısı ile gönülleri fethetti ve dönemin en çok satan plağı oldu.

1978’den 1987’ye kadar arabesk ve fantazi müzik dalında çalışmalar yapan ve sonrasında müzik hayatına bir süre ara veren Yeliz, 2007 yılında “Haykırdım Sessizce” isimli albümü ile müziğe geri dönmüştür.

Yeliz Eker, 1983 yılında Mersinli iş adamı Ufuk Deveci ile evlendi. 1988 yılında boşandı. Eski eşi Ufuk Deveci 1997’de öz ağabeyi tarafından İstanbul’da öldürüldü.

45’lik Plakları :
1974 – Sen Olsan Yeter / Hoşgeldin Bahar (Diskotür)
1975 – Hayalimdeki Adam / Sen Ve Ben (Diskotür)
1975 – Yaşadıkça / Kimbilir Belki Bir Gün (Diskotür)
1976 – Bu Ne Dünya / Yalan (Yankı)
1976 – Şeker Çocuk / İsterim Ki (Yankı)
1976 – Bir Bahar Yağmuru / Kırık Kalp (Yankı)
1977 – Oldu Olacak / Gönlüm Seninle (Yankı)
1978 – Kahpe Felek / Yanakların Çiçektir (Yankı)
1979 – Kimbilir / Ağla Gözlerim Ağla (Yankı)

LP ve Albümleri:
1980 – Dayanılmaz Bir Çile (Yankı)
1982 – Kristal Kadeh (Yankı)
1986 – İhtiyar Falcı (Bayar)
1988 – Seni Sevmek İbadet (Sedef)
1992 – Haklıydın / Yeni Baştan (Özer)
1994 – Seni Düşündüm (Aziz)
2007 – Haykırdım Sessizce (DMC)
2010 – Allah Kalbine Göre Versin (EMI)
2012 – En İyileriyle Yeliz (Ossi Müzik)

Filmleri :
2010 – Gecekondu (Tv Programı)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Arzuhan Doğan Yalçındağ kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Arzuhan Doğan Yalçındağ, 1964 yılında İstanbul’da Sema Işıl Doğan ve Aydın Doğan’ın kızı olarak doğmuştur. Begümhan Doğan Faralyalı (d.1976), Hanzade Doğan Boyner (d.1973), Vuslat Doğan Sabancı (d.1971) adlarında 3 kız kardeşi vardır. Arzuhan Doğan Yalçındağ, sırasıyla Saint – Michel Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü ve Londra’da Amerikan Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.

aslennereli.com

Arzuhan Doğan Yalçındağ; Profesyonel iş hayatına 1990 yılında Milpa bünyesinde, Alman Quelle firması ile birlikte Mail Order şirketini kurarak başladı ve 1992 yılına kadar bu şirkette yöneticilik yaptı. 1993-1995 yılları arasında Alternatif Bank’ın kuruluş çalışmalarına katıldı ve bankanın faaliyete geçmesiyle beraber Yönetim Kurulunda yer aldı.

1995-1996 yılları arasında, Milliyet Dergi Grubunun yönetiminde görev alan Arzuhan Doğan Yalçındağ, Finans Bölümünün sorumluluğunu üstlendi ve 1996 yılında Kanal D‘de çalışmaya başladı. Halen Doğan TV ve Radyolarda CEO ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdüren Arzuhan Doğan Yalçındağ, 1999 yılında CNN International ile Doğan Yayın Holding arasında haber kanalı kurulması yönündeki çalışmaları başlattı ve proje Amerikalı Time Warner Grubu ile ortak olarak 2000 yılında CNN TÜRK adıyla yayın hayatına başladı.

Arzuhan Doğan Yalçındağ 2005 yılında bünyesine Kanal D, CNN Türk, DMC, Radyolar ve D Prodüksiyon’u toplayan Doğan TV Holding ‘i kurmuş, şirketin İcra Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmiştir.

2007-2010 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür. Arzuhan Doğan Yalçındağ, TÜSİAD’ın tarihindeki ilk kadın başkanıdır.

Avrupa Birliği için Kadın İnisiyatifi’nin kurucu başkanı olarak da Türkiye adına AB ülkelerinde lobi çalışmalarını yürütmüş olan Arzuhan Doğan Yalçındağ, Aydın Doğan Vakfı’nın ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği kurucu üyesidir, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı üyesi ve İstanbul Modern Sanat Müzesi yönetim kurulu üyesidir.

Yalçındağ, Dünya Ekonomik Forum’u (WEF) tarafından Genç Global Lider seçilen Arzuhan Doğan Yalçındağ, Doğan TV Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekte ve Aydın Doğan Vakfı’nın kurucularından olup, Yönetim Kurulu Üyeliği görevine halen devam ediyor.

Arzuhan Doğan Yalçındağ, Mehmet Ali Yalçındağ ile evlidir ve iki çocuğu vardır.

Arzuhan Doğan Yalçındağ, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Ege Bölgesinden girmiştir.
Kaynak:Biyografi.info

Osman İşmen kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Osman İşmen, Türk orkestra şefi, besteci, piyanist, klavyeci ve aranjördür.

Osman İşmen, 2 Ağustos 1952 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Anne babası memur idi. Beş-altı yaşlarında klasik piyano eğitimi almaya başladı. Lise eğitimini Mecidiyeköy Lisesi’nde tamamladı. 1969 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1973 yılında mezun oldu.

Osman İşmen, 1965 yılında liseye başladığı yıl “Grup Senkop” adlı bir orkestra kurdu ve bu grup ile Mayıs 1968’de Diskotek dergisi tarafından düzenlenen Amatör Topluluklar Yarışması’nı, İstanbul Erkek Lisesi ile birlikte kazandı.

aslennereli.com

Osman İşmen, üniversiteden mezun olduğu 1973 yılında “Ritim 93” adlı orkestrasını kurarak profesyonel müzik kariyerine başladı. Aynı zamanda orkestrasının şefliğini de yaptı ve çeşitli sanatçılara eşlik etmeye başladı. Orkestrası ile ilk yıllarında disko, funk ve soul türlerinde müzik icra etmekte olan Osman İşmen, 1977 yılından itibaren aranjörlük kariyerine de başladı.

Osman İşmen 1976 yılında, yedek subay olarak 3,5 ay İskenderun‘da zorunlu askerlik görevini yaptı. Askerlik sırasında Ali Kocatepe ile tanıştı.

Kurduğu ve şefliğini yaptığı Osman İşmen Orkestrası ile 1978 yılında, ilk enstrümantal stüdyo albümü Diskomatik Kâtibim yayımlandı. Albüm, yayınlandığı yıl, Hey dergisi tarafından verilen Müzik Oskarı adlı ödülü kazandı. 1979 yılında yayımlanan ikinci enstrümantal albüm Disco Madımak’ın ardından, Kısa Dalga Vokal Grubu’nun vokalleriyle birlikte 1980 yılında Disco Türkü, 1981 yılında ise Yaşar Kekeva Plak’tan Disco Maşallah ve Orhan Gencebay’ın Kervan Plak şirketinden Disco Gencebay albümleri piyasaya sürüldü.

Osman İşmen’in enstrümantal olan Diskomatik Kâtibim ve Disco Madımak adlı albümlerindeki yer alan parçalar, dönemin Türk komedi filmlerinde kullanıldı. 1987 yılında, yine Osman İşmen Orkestrası tarafından icra edilen enstrümantal eserler, Oskar Plak etiketiyle TRT Ara Müziği adıyla yayımlandı

Osman İşmen, 1998 yılında kurduğu ve şefliğini yaptığı “Osman İşmen Project” adlı müzik grubuyla caz tarzında eserler vermeye başladı.

Osman İşmen, özellikle Kemal Sunal’ın Natuk Baytan ile çektiği filmlerin müziklerini yaptı.

2013 yılında, Fono Müzik tarafından yayımlanan Senfonik Rock Türkülerimiz, Vol. 01 albümünde, çeşitli Türk halk müziği eserlerinin yeniden düzenlenmiş sürümleri Allegra Quartet ile birlikte icra etti.

Osman İşmen, çeşitli sanatçıların çalışmalarında aranjör ve besteci olarak yer almaya devam etmektedir.

Osman İşmen’in hayatı yazar Akın Ok tarafından “Bir Şef, Bir Aranjör Osman İşmen” isimli kitapta yer almıştır.

Osman İşmen’in bestelediği şarkılar ve icra edenler:
1987 – Son Yemin – Gülden Karaböcek
1992 – İstanbul’da O Akşam – Fatih Kısaparmak
1992 – Haklıydın – Yeliz Eker
1992 – Tut şu Çeneni – Yeliz Eker
1993 – Sil Aklından Geçenleri – Mine Koşan
1993 – Çağrı – Tülay Özer
1993 – Yanıldım – Tülay Özer
1994 – Bu Öpücükler Sana – Arif Susam
1994 – Sensizlik Bu – Arif Susam
1994 – Boşver Aldırma – Funda
1994 – Gel Seç Bakalım – Funda
1994 – Bir Sır Bu – Funda
1994 – Yalnız Seni Sevdim – Funda
1994 – Hayallerim – Funda
1994 – Haydi Durma – Funda
1994 – Vurdumduymaz – Funda
1994 – Bakma Ardına – Funda
1995 – Şans Oyunu – Ebru Yaşar
1995 – Seni Gözüm Görmesin – Tuğçe Tuna
1996 – İnceldiği Yerden Kopsun – Seren Serengil
1997 – Suskun Bir İsyan – Zeki Sargın
1998 – Gelsen Bir Akşam – Ali Yılmaz
1998 – Deli Özlem – Pınar Altınok
1998 – Of Neler Oldu Bana – Faruk Tınaz
1998 – Sözümüz Söz – Muazzez Abacı
1999 – Ah Ulan Rıza – Yusuf Hayaloğlu
1999 – Asi Bir Küheylan – Yusuf Hayaloğlu
1999 – Ayrılık Hediyesi – Yusuf Hayaloğlu
1999 – Demek Şimdi Gidiyorsun – Yusuf Hayaloğlu
1999 – İncinen Gurur – Yusuf Hayaloğlu
1999 – İstanbul Acılar Kraliçesi – Yusuf Hayaloğlu
1999 – Kim Susturabilir – Yusuf Hayaloğlu
1999 – Topal Sevda – Yusuf Hayaloğlu
2000 – Düşte Gör – Burhan Çaçan
2002 – Öğüt – Uğur Karataş
2002 – Siyah ve Yasak – Uğur Karataş
2003 – Ayrılıklar Kavuşturur – Sevda Giray
2005 – Suyun Öbür Yakası – Uğur Arslan
2008 – Annem’e – Cengiz İmren
2009 – Söz Bitti – Ferhat Tunç
2012 – Söz Bitti – Özgül Ateş
2013 – Sensiz Bir Hayat Bilmiyorum Ben – Aylin Şengül Taşçı
2016 – Sırra Kadem – Çağlar Alkaç
2016 – Sevginin Gülleri – Mehmet Teoman
2016 – Yıkılırsa İnsan – Ferhat Güneyli

Osman İşmen, çıkardığı albümlerin yanı sıra; altta adları yazılı sanatçıların albümlerine aranjörlük yaptı.
Adnan Şenses
Ahmet Kaya
Ahmet Özhan
Arif Susam
Atilla Atasoy
Atilla Kaya
Asu Maralman
Aysun Kocatepe
Ayşegül Aldinç
Burak Kut
Burhan Çaçan
Bülent Ersoy
Cengiz Kurtoğlu
Coşkun Demir
Ebru Yaşar
Ege (şarkıcı)
Emel Müftüoğlu
Emel Sayın
Ercan Turgut
Erol Evgin
Fatih Kısaparmak
Ferdi Özbeğen
Ferhat Tunç
Gökben
Gönül Akkor
Gülden Karaböcek
Gülistan Okan
Hasan Cihat Örter
Hülya Avşar
Hülya Süer
İbrahim Sadri
İbrahim Tatlıses
İntizar Arslan
Kutsi
Linet
Mehmet Teoman
Meral Mansuroğlu
Mine Koşan
Muazzez Abacı
Muazzez Ersoy
Müşerref Akay
Nalan Altınörs
Nazan Öncel
Nazan Şoray
Necla Nazır
Neco
Neşe Alkan
Nil Burak
Nil Ünal
Nilüfer
Nükhet Duru
Nurhan Damcıoğlu
Orhan Gencebay
Ömür Göksel
Pakize Suda
Recep Aktuğ
Saadet Sun
Samime Sanay
Selami Şahin
Selçuk Ural
Selda Bağcan
Semiha Yankı
Semra Türel
Sevda Karababa
Seyyal Taner
Sezen Aksu
Sezer Güvenirgil
Sibel Can
Sibel Egemen
Tanju Okan
Tülay Özer
Uğur Arslan
Yeliz Eker
Yeşim (şarkıcı)
Yıldırım Gürses
Yusuf Hayaloğlu
Zekai Tunca
Zeki Müren

Albümleri :
1978 – Diskomatik Kâtibim
1979 – Disco Madımak
1980 – Disco Türkü
1981 – Disco Maşallah

1981 – Disco Gencebay
1987 – TRT Ara Müziği
1998 – Jazz Eastern
2000 – Rakkas
2003 – Jazz İstanbul
2006 – Jazz Eastern II
2006 – East Inn
2009 – Saharians
2009 – Romantika
2009 – Elektro Klasikler
2009 – Saz ve Jazz Eserleri
2009 – Modern Oyun Havaları
2009 – Lounge with Our Golden Songs
2009 – Guitar & Bouzouki Plays 10 Hot Hits
2013 – Senfonik Rock Türkülerimiz, Vol. 01
2014 – Tangopera
2016 – Kale (Single)
2017 – Gypsy Song Sahara (Single)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , , ,

Celal Üster kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Celal Üster, 1947 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu Şişli Terakki Lisesi’nde okudu. İngiliz Erkek Lisesi, Robert Academy ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gördü.

Robert Kolej’in İzlerimiz dergisinin yazı kurulunda yer alan Celal Üster, daha sonra Aydınlık gazetesinin sanat sayfasını yönetti. Gelişim ve Adam yayınevlerinde çalıştı. 1980 yılından itibaren uzun süre Cumhuriyet gazetesinin kültür servisini, Cumhuriyet Kitap Kulübünün Çerçeve dergisini ve Cumhuriyet Kitap dergisini yönetti.

aslennereli.com

1960’ların ikinci yarısından itibaren çeviriler yapmaya başladı. O yıllardan 1980’e uzanan dönemde Aydınlık Yayınları için çok sayıda çeviri yaptı.

Celal Üster, George Thomson’ın “Tarihöncesi Ege” adlı yapıtının çevirisiyle 1983’te Yazko Çeviri dergisinin Azra Erhat Çeviri Ödülü’ne değer görüldü.

İzlerimiz, Yeni Dergi, Yeni Adımlar, Aries, Sözcükler, Notos gibi dergilerde çevirileri yayımlandı. Gelişim Yayınları ve Adam Yayınları gibi yayınevlerinde ve AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi’nde editörlük yaptı.

Belgelerle Türk Eczacılığı (Eczacıbaşı), National Geographic Fotoğraflarıyla İstanbul (Türkiye İş Bankası), Metropolis: Ana Tanrıça Kenti (Philsa), Unforgettable/Unutulmaz Dizisi (BBC Books/Boyut Yayınları), Ortak Kültürel Miras: Birlik İçinde Çokluk (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) gibi kitapların editörlüğünü yaptı.

1982-1993 ve 2008-2014 arasında Cumhuriyet gazetesinin kültür editörlüğünü; ilk yayımlandığı yıllarda Cumhuriyet Kitap’ın, uzun yıllar P Dünya Sanatı Dergisi’nin, 2003-2008 arasında Can Yayınları’nın yayın yönetmenliğini üstlendi. Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl ve Radikal Kitap’taki “Yeryüzü Kitaplığı” yazılarını Cumhuriyet Kitap’ta sürdürdü. “Körün Taşı” yazılarını Cumhuriyet’in kültür sayfalarında sürdürdü.

1996 yılından sonra Sanat Kültür Antika dergisinin yayın yönetmenliğini, Okuyan Us Yayınlarının “Erotik Us” dizisinin editörlüğünü yaptı. 2004 yılından itibaren Can Yayınlarının yönetmenliği üstlendi. Can Yayınları’nın yayın yönetmenliğinden ayrıldıktan sonra Cumhuriyet gazetesinin kültür sanat sayfasını yönetmeye başladı.

Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilyich Lenin, Josef Stalin ve Mao Zedong’un birçok yapıtını çevirdi ya da çevrilmesine katıldı. Kitapların yasaklanması için bilirkişi raporlarının yazıldığı bu dönemlerde, bu çevirilerin büyük bölümü takma adlarla yayımlanabildi.

Robert Louis Stevenson, H.G. Wells, Jaroslav Hasek, James Joyce, Isaac Bashevis Singer, D.H. Lawrence, Julius Fučik, Liam O’Flaherty, George Orwell, Wolfgang Borchert, Juan Rulfo, Iris Murdoch, Maurice Sendak, Roald Dahl, Jorge Luis Borges, İsmail Kadare, Mario Vargas Llosa, Paulo Coelho, Willis Barnstone ve John Berger gibi yazarların yapıtlarının yanı sıra Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünist Manifesto’su ve Vladimir Ilyich Lenin’in Devlet ve Devrim’i gibi Marksist klasikleri dilimize kazandırdı.

Eski çağlardan günümüze ünlü yazarlar ve düşünürlerden özlü sözleri “Sözü Özü”, eski ozanlardan sevda şiirlerini “Aşk Olsun” adlı kitaplarda bir araya getirdi. İngiliz ve Amerikan Edebiyatında Kısa Öykünün Büyük Ustaları adlı bir seçki hazırladı.

Ödülleri :
1983 – Yazko Çeviri dergisinin Azra Erhat Çeviri Ödülü

Eserleri:
Çeviri-Derleme:
– Kızgın Ova (Juan Rulfo’dan),
– İtalyan Kızı (Iris Murdoch’tan),
– Kıtlık (Liam O’Flaherty’den),
– Düğün (İsmail Kadare’den),
– İnsanın Özü (George Thomson’dan),
– Tarihöncesi Ege (George Thomson’dan),
– Alçaklığın Evrensel Tarihi (Jorge Luis Borges’ten),
– Yedi Gece (Jorge Luis Borges’ten),
– Atlas (Jorge Luis Borges’ten),
– Üveyanneye Övgü (Mario Vargas Llosa’dan),
– Masalcı (Mario Vargas Llosa’dan),
– Tiziano Su Perisi ile Çoban (John Berger’den),
– Duveen Antikacıların Piri (N. Behrman’dan),
– Yatağında Yalnız mısın? (Eski Japon Ozanlarından Aşk ve Özlem Şiirleri, 2002),
– Aşk Olsun (dünya aşk şiirleri derlemesi, 2005),
– Kalbimi Vatanıma Gömün (Dee Brown’dan, 2008),
– Hayvan Çiftliği (George Orwell’dan, 2009),
– Portobello Cadısı (Paulo Coelho’dan, 2011).

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Atilla Şereftuğ kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

1988 yılında Atilla Şereftuğ‘un bestelediği, Nella Martinetti‘nin ise sözlerini yazdığı, 1988 yılı Eurovision Şarkı Yarışması‘nda İsviçre adına yarışan Celine Dion‘un seslendirdiği “Ne partez pas sans moi” adlı şarkı birinci olmuştur. Atilla Şereftuğ, Eurovision tarihinde birincilik kazanan ilk Türk bestecidir.

aslennereli.com

Atilla Şereftuğ, 16 Kasım 1950 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Faruk adında bir abisi vardı. 4.5 yaşındayken İstanbul Konservatuvarı’na giren Atilla Şereftuğ ilk konserini yedi yaşında verdi.1969 yılından beri İsviçre‘de yaşamaktadır.

Atilla Şereftuğ, 12 yaşındayken bir müzik grubunda piyanist olarak çalmaya başlamış, 14 yaşında iken de Tülay German‘ın piyanisti ve aranjörü olarak çalışmaya başlamıştır. 19 yaşında Avrupa turnesine çıkan Atilla Şereftuğ, 1974 yılında İsviçre‘ye yerleşerek Bern‘de caz konservatuvarına girmiştir.

Atilla Şereftuğ‘un bestelediği, Nella Martinetti‘nin ise sözlerini yazdığı, 1986 yılı Eurovision Şarkı Yarışması‘nda İsviçre adına yarışan Daniela Simmons’un seslendirdi “Pas pour moi” adlı şarkı ikinci oldu. 1988 yılında ise yine Atilla Şereftuğ‘un bestelediği, Nella Martinetti‘nin ise sözlerini yazdığı, 1988 yılı Eurovision Şarkı Yarışması‘nda İsviçre adına yarışan Celine Dion‘un seslendirdiği “Ne partez pas sans moi” (Bensiz Gitmeyin) adlı şarkı birinci olmuştur.

Atilla Şereftuğ, 1991 yılında Daniela Simmons ile evlendi. 14 Aralık 1992 tarihinde Jason (Can) adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Tevfik Göksu kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

2009 yılından itibaren İstanbul, Esenler Belediye Başkanlığı görevindedir.

Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman ilinin ilçesi Gölbaşı’nda doğmuştur. Tam adı Mehmet Tevfik Göksu’dur. İlköğrenimini Gölbaşı’nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa’da İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Mehmet Mustafa Göksu ve Mahmut Göksu adlarında kardeşleri vardır.

aslennereli.com

Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdi.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Tevfik Göksu, siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettirdi. Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.

Tevfik Göksu, hazırladığı birçok siyasal propaganda konseptinin yanı sıra sivil toplum iletişim danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı ve 1992-2000 yılları arasında da Bağcılar Belediyesi’nde Başkan Danışmanlığı yaptı. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketinde çalışmalarda bulundu.

Tevfik Göksu, 2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde AK parti tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi %48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti’den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Tevfik Göksu, oyların % 62.7’sini alarak tekrar belediye başkanı oldu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde yine partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Tevfik Göksu, seçimi yüzde 65,48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı. Esenler Belediye Başkanlığının yanı sıra, İBB Meclisi’nde AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce ve Arapça bilen Tevfik Göksu Hacer Göksu ile evli ve dört çocuk babasıdır.

Üye olduğu Kuruluşlar:
Araştırmacılar Derneği,
Teknik Elemanlar Derneği,
ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği)
Adıyamanlılar Vakfı üyeliği

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Ersen Dinleten kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Anadolu Rock’un temsilcilerinden biri olan Ersen Dinleten, “Ersen ve Dadaşlar” grubunun kurucusudur. Türkiye Onu ‘Ersen ve Dadaşlar’ ın solisti Ersen olarak tanımıştır.

Ersen Dinleten, Haziran 1951 tarihinde İstanbul’da Fatih semtinde ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Mehmet Ersen Dinleten’dir. Bir ablası vardır. Annesi Nebiye Dinleten Ordu-Ünye’li bir ailenin kızı olup ev hanımıydı. Babası Mehmet Dinleten Selanik göçmeni olup o zaman mahalle berberiydi. Haydarpaşa lisesinde yatılı olarak 1 yıl okuduktan sonra yokluktan okuldan ayrıldı. Vefa Lisesinden mezun oldu. Küçüklüğünden itibaren müzik çalışmalarına amatörce bir müzik öğretmeninden mandolin dersleri alarak başlayan Ersen Dinleten, daha sonra Fatih Fener’de Rum asıllı hocası Koço Mihadolis’ten klasik gitar dersleri almaya başladı. 5-6 sene de klasik keman dersleri alan Ersen, bir yandan da devlet opera sanatçısı Ermeni şan hocası Jiragor Çorkcıyan’dan şan dersleri alıp sürekli kendini geliştirmeye çalıştı.

aslennereli.com

Önceleri düğünlerde, pavyonlar da çalmaya başlayan Ersen Dinleten, 1970 yılına gelene kadar birçok ünlü orkestrada çaldı. Bunlar arasında, 19 yaşındayken katıldığı Milli Orkestra ve Şerif Yüzbaşıoğlu‘nun Orkestrası da vardı.

Ersen Dinleten, bir fuar döneminde İzmir Fuar‘ındaki Numune Gazinosu’nda Cem Karaca ve Moğollar‘la tanıştı. Cem Karaca, ona kartını vererek İstanbul‘da yanına uğramasını söyledi.

1969 yılında ilk 45’liği “Olvido/Ak Güvercin” Türkofon’dan piyasaya çıktı. Gitarda Ünol Büyükgönenç‘in eşlik ettiği bu plağı, ikinci 45’liği takip etti: “Sevmek Günah mı?/Tek Kadın”.

1972 yılında Moğollar’la çalışmakta olan Ersen Dinleten, Kardaşlar gurubuna, Kardaşlar gurubunda çalışan Cem Karaca Moğollar’a geçti. Bir süre sonra Ersen’in bulunduğu gurup Ersen ve Dadaşlar” olarak ismini değiştirdi.

Aşık Veysel‘in, Aşık Mahsuni Şerif‘in, Muhlis Akarsu vd. eserlerinin yanında söz ve müziği kendine ait parçaları da seslendiren Ersen ve Dadaşlar’ın 45’liklerini şöyle sıralayabiliriz: “Gafil Gezme Şaşkın/Güzele Bak Güzele”, “Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm/Yedin Beni”, “Dostlar Beni Hatırlasın/Üç Kız Bir Ana”, “Ekmek Parası/Zalım”. Uzun süre, listelerde hep zirvede kalan grup, bir süre sonra müziğe ara verdi.

Bir ara arabesk müziği tarzında da çalışmalarda bulunmasına rağmen, 1993 yılındaki “Ersen Ustadan Kuru Fasulye” isimli albümünden sonra müzik çalışmalarınnı bıraktı. Yıllar sonra müzik çalışmalarına geri dönen Ersen Dinleten, 2002 yılında “Ersen Mevlâna Gibi”, 2003 yılında “Dönemem” adlı 2 Sûfi albüm yayınladı. 2011 yılında “Alüvyon” adlı son albümünü çıkardı.

1990 yılında Macar asıllı tercümanlık yapan bir kadın ile evlendi, 2000 yılında boşandı.

2008 yılında Anadolu Türkülerinin jazzfusion tarzında sunulduğu ilk ve tek örnek olma özelliğini taşıyan ve müzisyen Aygen Bilge ile gerçekleştirdiği düet albümü “Anadolu Sevdamız” adıyla piyasaya çıkardı.

45’lik plakları :
1969 – Olvido/Ak Güvercin
1969 – Sevmek Günah mı?/Tek Kadın
1969 – Unutma Sakın/Süreyya
1970 – Ternek/Haliç’te Güneşin Batışı (Moğollar’la birlikte)
1970 – Çakıl Taşları/Aşkın Rüyası
1970 – Pekiştirme/Oy Gülem
1972 – Dertli Kaval/Beni Hor Görme Kardeşim (3 Hürel’le birlikte)
1972 – Kozan Dağı/Kara Yazı
1972 – Sor Kendine/Garip Gönlüm (Moğollar’la birlikte)
1972 – Çakmağı Çak/Güneşe Dön Çiçeğim (Kardaşlar’la birlikte)
1974 – Metelik/Yine Seni Tanırım (Kardaşlar’la birlikte)

45’likler (Ersen ve Dadaşlar dönemi):
1974 – Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm/Yedin Beni
1974 – Döne Sevdiğim/Derman Bulunmaz
1975 – Dostlar Beni Hatırlasın/Üç Kız Bir Ana
1975 – Gafil Gezme Şaşkın/Güzele Bak Güzele
1976 – Dostlar Merhaba/Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin
1976 – Ekmek Parası/Zalim
1976 – Gurur/Kalbimdeki Acı
1977 – Kalbimdeki Acı / Gurur
1977 – Ömür Biter Yol Bitmez (Mutluluk Dünyası)/Yalvarırım Dinle
1978 – Ne Kadar Güzel/Akla Karayı Seçtim
1981 – Takma Kafana Arkadaş/Takıl Bana/Mutlu Ol Yeter/Falcı (Falcı Da Farkında)

Albümleri (Ersen ve Dadaşlar):
1977 – Dünden Bugüne (Uzunçalar)
1978 – Ersen 2 (Uzunçalar)
1979 – Bu Da Bizlerden (Uzunçalar)
1980 – Hatamızı Bilmeden Çekiyoruz (Uzunçalar)
1981 – Mucize (Uzunçalar)
1983 – Anadolu Pop (Uzunçalar)
1985 – Aman Tertip Can Tertip
1985 – Vatan Bizim Ülke Bizim El Bizim (Uzunçalar)
1986 – Geçti Bor’un Pazarı Sür Eşeği Niğde’ye
1988 – Ersen Dadaşlar 88
1992 – Paşa Gönlün Bilir
1993 – Ersen Usta’dan Kuru Fasulye
2007 – 1973-2007
2011 – Alüvyon

Albümleri (Tek Başına):
2002 – Ersen Mevlana Gibi
2003 – Dönemem

Albümleri (Aygen Bilge ile):
2008 – Anadolu Sevdamız

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , , ,

Melih Ekener kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Melih Ekener, Hababam Sınıfı’ndaki Bebe Ruhi karakteriyle tanınmıştır.

Melih Ekener, 13 Haziran 1965 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Karikatürist Mesut Ekener (d.1955) adında abisi vardır. Melih Ekener, İstanbul’daki keyifli çocukluğunun ardından tiyatro ile tanışıp konservatuara gitti.

Melih Ekener, lise yıllarında tiyatro oyunlarında rol almaya başladı, konservatuarın ilk yıllarında Kenter Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa başladı, daha sonra Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları’na katıldı.

aslennereli.com

Askerlik görevini Ağrı, Doğubeyazıt’da yaptı. Askerlik nedeniyle ara verdiği tiyatroya askerlik sonrası Ali Poyrazoğlu‘nun ekibine katılarak geri döndü ve birçok oyunda görev aldı. TRT için yapılan Yarı Şaka Yarı Ciddi isimli komedi programıyla ilk kez televizyon ekranlarına çıktı.

1986 yılında TRT 2’nin kurulmasıyla Ali Poyrazoğlu ile birlikte çeşitli gag komedi dizileri ile kamera karşısında görev aldı.

Melih Ekener, bir süreliğine oyunculuğu bırakıp kamera arkasında creative-producerlık yaptı. Kanal 6, atv, Kanal D kanallarında Seç Bakalım, Parola, Kolaysa Sen de Gel, Dekolte gibi programların yapımcılığını yaptı. Genç yıllarında eline kalemi almış olan Melih Ekener, Çarşaf mizah dergisi başta olmak üzere birçok mizah dergisinde yazılar yazdı. Sabah Gazetesi Çocuk Tiyatrosu’nu yazdı.

Melih Ekener, 1994 Yılında Abuzer tiplemesini yarattı ve Abuzer 1995 yılında Best Fm de macerasına başladı. 1997 yılında radyoların ilk transferi olarak Radyo D’Ye geçti. 2001 yılında Radyo Tatlıses’te yer aldı. Ardından Amerika’ya gitti ve iki yıl orada yaşadı. Hababam Sınıfı Merhaba isimli film için yeniden Türkiye’ye geldi ve sonrasında pek çok dizi ve film projesinde yer aldı. En son 2015 yılında Radyo Viva’da program yaptı.

Melih Ekener, Senem Akhan ile evlidir ve Ege Art Ekener adında bir oğlu vardır.

Melih Ekener, Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı isimli romanından uyarlanan 2004 yılında “Hababam Sınıfı Merhaba” filmde Bebe Ruhi karakterini canlandırdı. Filmin başrollerinde ise Mehmet Ali Erbil, Mehmet Ali Alabora, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Hülya Koçyiğit, Nehir Erdoğan ve Halit Akçatepe yer aldı. Daha sonra Hababam Sınıfı Askerde ve Hababam Sınıfı 3,5 isimli filmlerde rol aldı.

2005 yılında“Maskeli Beşler İntikam Peşinde” isimli filmde Zeki karakterini canlandırdı. Filmin başrollerinde ise Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Mehmet Ali Alabora, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener ve Dost Elver yer aldı. Daha sonra devam filmleri Maskeli Beşler Irak’ta ve Maskeli Beşler Kıbrıs isimli filmlerde de yer aldı. 2008’de ise Süper Ajan K9 isimli filmde K9 karakterini canlandırdı. Film, Amerika’da bulunan ölümcül bir virüs’ün Türkiye’ye taşınmasını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Melih Ekener, Cengiz Küçükayvaz, Didem Erol, Erdal Tosun ve Haldun Boysan yer aldı.

2008 yılında “Yalancı Romantik” isimli dizide Ramo karakterini canlandırdı. Dizi, evlilik sonrasında erkek ve kadın ilişkisinde yaşanan değişimleri anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Atılgan Gümüş, Zerrin Sümer, Seray Sever ve Melih Ekener yer aldı.

Marmara Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde 5 sene drama ve diksiyon konusunda öğretmenlik yaptı.

2018 yılında Ali Poyrazoğlu’nun yazdığı, yönettiği ve başrolünü üstlendiği interaktif güldürü “Tamamla Bizi Ey Aşk” adlı oyununda Ali Poyrazoğlu ve Şebnem Özinal ile birlikte oynadı.

Melih Ekener, Türkiye’nin ilk Hıristiyan televizyon kanalı olan SAT-7 Tv’nin 2015 yılından beri genel yayın müdürlüğünü yapmaktadır.

Melih Ekener, 2018 yılında yazdığı ilk kitabı Başka Dünyanın Nimetleri’nden sonra ikinci kitabı Yarasanın Günlüğü’nü 2020 yılında yazdı.

Kitapları :
2018 – Başka Dünyanın Nimetleri
2020 – Yarasanın Günlüğü

Rol aldığı tiyatro oyunları :
2018-2020 – Tak Tak Takıntı – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
2017 – 2018 – Tamamla Bizi Ey Aşk : Ali Poyrazoğlu – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
2016 – Abuzer Nasıl Kurtulur ? : Levent Ünsal – MOİ Sahne
2015-2016 – Azizname : Aziz Nesin– Kumbara Görsel sanatlar
2011-2012 – Münasebetsiz : Francis Veber – Don Kişot Tiyatro
2010 – Bu Aşkta Bi’şey Var : Çetin AkcanÇolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu
2010 – Kohelet : Ziya Meral – 6 Unsur Tiyatrosu
2009 – Çapraz Aşklar : Kandemir KondukÇolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu
2009 – Kaç Baba Kaç : Ray CooneyÇolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu
2008 – Başbelası : Sam BobrickCengiz Küçükayvaz Tiyatrosu
1990-1991 – Çılgınlar Kulübü – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
1989-1990 – Yanımdaki Yatak – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
1988-1989 – Sokak Kızı İrma – Gülriz SururiEngin Cezzar Tiyatrosu
1988-1989 – Seçimler – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
1988-1989 – Cinli Canlı Çok Heyecanlı (Çocuk Oyunu) Sabah Gazetesi Çocuk Oyunu. (Oyunu kendi yazdı)
1988-1989 – Zumla Karka Dingolara Karşı (Çocuk Oyunu) Sabah Gazetesi Çocuk Tiyatrosu
1984-1985 – Gelin Geldi Hoş Geldi – Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları
1984-1985 – Durdurun Dünyayı İnecek Var – Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları
1983-1984 – Sihirli Fındıklar(Çocuk Oyunu) – Kenter Tiyatrosu
1983-1984 – Ölümü Yaşamak – Kenter Tiyatrosu
1982-1983 – Babalar ve Oğullar- Kenter Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :
2018 – Hayvanat bahçesi (Sinema Filmi)
2015 – Altın horoz (Sinema Filmi)
2013 – Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki de Kumru (Hazine avcısı) (Sinema Filmi)
2011 – Bul Beni (Sinema Filmi)
2010 – Adanalı (İrfan) (TV Dizisi)
2009 – Papatyam (TV Dizisi)
2008 – Yalancı romantik (Ramo) (TV Dizisi)
2008 – Süper Ajan K9 (K9) (Sinema Filmi)
2008 – Maskeli Beşler: Kıbrıs (Zeki) (Sinema Filmi)
2007 – Yasak Elma (TV Dizisi)
2007 – Maskeli Beşler: Irak (Sakar Zeki) (Sinema Filmi)
2006 – Daha Neler (TV Dizisi)
2005 – Mühim Olan Aşkımız (Tv Filmi)
2005 – Horoz Sedat (Tv Filmi)
2005 – Hababam Sınıfı Üç Buçuk (Bebe Ruhi) (Sinema Filmi)
2005 – Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (Zeki) (Sinema Filmi)
2005 – Hababam Sınıfı Askerde (Sinema Filmi)
2005 – Emret Komutanım (TV Dizisi)
2004 – Hababam Sınıfı Merhaba (Bebe Ruhi) (Sinema Filmi)
2002 – Vaka-i Zaptiye (Celal) (TV Dizisi)
1991 – Insanlık hali (TV Dizisi)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Coşkun Demir kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Türk pop müzik sanatçısı

Coşkun Demir, 1948 yılında Tekirdağ, Şarköy, Mürefte’de doğmuştur. Anne ve babası öğretmen idi. Şarköy’de başlayan ilköğrenimi, Bursa’da bitti. Bursa Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği eğitimine başladı.

aslennereli.com

Coşkun Demir, müzik yaşamının da başladığı üniversite yıllarında Arı Dörtlüsü adlı bir grup kurarak müzik dünyasına adım attı. Üniversiteden mühendis olarak mezun olduktan sonra Ankara’da mühendis olarak çalışmaya başladı. Sonra babası rahatsızlanınca 1976 yılında İstanbul’a tayin oldu. Askerlik sonrası iş yaşamına atılan Coşkun Demir müzik çalışmalarından biraz uzak durduysa da tamamen kopmadı. Ve o yıllarda Selmi Andak’la tanıştı.

Coşkun Demir, 1979 yılında Saklambaç gazetesi tarafından düzenlenen Altın Mikrofon Yarışması’na katıldı. Şarkıcı dalında Coşkun Demir yarışmada seslendirdiği “Sevgiye Tutsak”, “Sana Muhtacım” ile birinci oldu. Yarışmada ise Şarkı Sözü ve Beste Dalında birinciliği eski Kardaşlar gitaristi Ünol Büyükgönenç “Dışarıda Kar Yağıyor” şarkısı ile kazandı.

1979 yılından sonra mühendislik hayatına noktayı koymuş ve sadece müzik yaparak hayatını sürdürmüştür.

Yarışmadan hemen sonra, sözleri Özdemir Kaptan’a ait, Selmi Andak’ın bestesi “Sevgiye Tutsak”, “Sana Muhtacım” Yavuz Plak hesabına 45’lik olarak çıkarılması ile Coşkun Demir’in profesyonel müzik hayatı başladı. Bu plak HEY Dergisi listelerinde 1 numaraya kadar yükseldi.

Bu plaktan sonra Coşkun Demir, Ali Kocatepe ile ortak projelere girdi. 1981 yılında Ali Kocatepe’nin sahibi olduğu 1 Numara firmasının yayınladığı, sözleri Özdemir Kaptan’a ait, bestesi Cenk Taşkan’a ait Bize Kalan Nedir? / Varsın Olsun adlı plağı piyasaya çıktı.

1981 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali’nde, Ali Kocatepe’nin “Miras” adlı şarkısını seslendirdi. Bu şarkı, bir başka Ali Kocatepe çalışması olan ve Modern Folk Üçlüsü ile Ayşegül Aldinç tarafından seslendirilen “Dönme Dolap” ile aynı plakta yer aldı.

1982 yılında “Koca Çınar” adlı albümü piyasaya çıkardı. 1983 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali’ne Sezen Aksu ve Ali Kocatepe ile beraber söyledikleri Ali Kocatepe’nin “Heyamola” adlı şarkısı ile katıldı. Ancak birinciliği Çetin Alp’in seslendirdiği Aysel Gürel’in şarkısı “Opera” kazanarak o yıl Almanya’da yapılan yarışmada sonuncu olmuştur.

1983 yılında çıkan “Heyamola” plağı büyük satış rakamlarına ulaştı ve Coşkun Demir adını daha da popüler kıldı.

1984 yılında Polonya’da yapılan Sopot Uluslararası Şarkı Yarışması’nda, Türkçe seslendirilmiş bir Polonya şarkısı ile yarışan Coşkun Demir, Türkiye’ye dördüncülük ile döndü. Coşkun Demir, 1984 yılında Haldun Dormen’in sahneye koyduğu ve Nilüfer’in baş rolünde olduğu “Çılgınlıklar” adlı müzikalde rol aldı.

1991 yılında, Melih Kibar bestelerinin ağırlıkta olduğu “Özledim” adlı albümü çıktı. Ardından, Müjde Ar ve Uğur Yücel ile birlikte bir ‘kabare show’da yer aldı ve bu gösteri bir yıla yakın sürdü.

1996 yılında, Gökçen Taşkıran, Ahmet Güvenç ve Kamil Özler‘den meydana gelen Grup G.A.K. ile birlikte “Eski Sevdalar” adlı albümü yaptı. Çok sevilen Türk müziği şarkılarının çok çağdaş yeni yorumlarından oluşan bu albüm, ’90’larla birlikte ortaya çıkan genç isimlerin yaptığı birbirinin eşi şarkılarla oldukça tekdüzeleşmiş müzik piyasası tarafından yeni bir yol olarak kabul edildi. Daha önce utangaç bir şekilde kendisini göstermiş olan ‘cover’ modası, bu albüm sonrası epeyce hızlandı.

Coşkun Demir, 1997 yılında Kahire Uluslararası Şarkı Yarışması’na Selma Çuhacı ve Mine Mucur’a ait “Hep Bir Yarın Var” adlı şarkıyla katıldı ve birinci oldu.

2011 yılında çıkardığı “Sokak Kedisi” adlı albümde Cengiz Çetiner’in on şarkısının yanı sıra Bora Ayanoğlu’nun unutulmaz besteleri “Güller ve Dudaklar” ve “O Yaz” adlı şarkılarda yer aldı.

Coşkun Demir, 1999 yılında evlendi ve 2005 yılında boşandı.

Albümleri :
Tekliler :
1979 – Sevgiye Tutsak / Sana Muhtacım (Yavuz Plak)
1981 – Bize Kalan Nedir? / Varsın Olsun (1 Numara)
1981 – Dönme Dolap / Miras (Modern Folk Üçlüsü ve Ayşegül Aldinç‘in “Dönme Dolap” şarkısı ile birlikte, 1 Numara)
1983 – Heyamola (Ali Kocatepe ve Sezen Aksu ile birlikte, 1 Numara)

Stüdyo Albümleri :
1982 – Koca Çınar
1986 – Kim O?
1987 – Paramparça
1991 – Özledim
1996 – Eski Sevdalar (Grup G.A.K. ile birlikte, Ada Müzik)
2002 – Coşkun Demir 2002 (Raks Müzik)
2011 – Sevgi Kuşun Kanadında (Ütopya Müzik)
2011 – Sokak Kedisi (Ütopya Müzik)
2016 – Bir Sevgi İstiyorum (Artvizyon)

Toplama Albümler :
2005 – En İyileriyle Coşkun Demir (Ossi Müzik)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Prof.Dr.Alpay Azap kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Prof. Dr. Alpay Azap, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesidir.

Alpay Azap, 1969 yılında doğmuştur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı ihtisasını 2000 yılında tamamladı.

aslennereli.com

Alpay Azap, 2000-2001 yıllarında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2002 yılından itibaren de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzman olarak çalıştı. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör unvanı aldı. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2010 yılında İbni Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı görevine getirilen Prof. Dr. Alpay Azap halen bu görevini sürdürmekte olup, bu idari görevi sırasında İnsan Kaynakları, Kalite Birimi, Tıbbi Malzeme Birimi, Bilgi İşlem Birimi’nde görev yapmıştır. Halen İnsan Kaynakları ve Kalite Birim Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Türk Hematoloji Derneği ve Febril Nötropeni Derneği üyelikleri bulunan Dr. Alpay Azap, 2008-2011 yılları arasında KLİMİK Derneği Yeterlilik Sınav Komisyon Sekreterliği görevini yürütmüştür. 2011-2013, 2013- 2015, 2015-2017 dönemlerinde KLİMİK yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2017-2019 döneminde başladığı yönetim kurulu başkanlığı görevine 2019-2021 döneminde de devam etmektedir. KLİMİK altında 2013 yılında kurulan Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu’nun yürütme kurulu üyesidir.

Klimik Dergisi ve Infectious Diseases & Clinical Microbiology Dergisinin editörler kurulunda yer alan Prof. Dr. Alpay Azap’ın uluslar arası bilimsel dergilerde yayımlanmış 28 makalesi, uluslar arası bilimsel toplantılarda ikisi sözel olmak üzere 24 bildirisi, ulusal bilimsel dergilerde yayımlanmış 30’un üzerinde makalesi ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş 100’ün üzerinde sözel ve poster bildirisi bulunmaktadır. Bağışıklama, sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar, infeksiyon epidemiyolojisi, bağışıklığı baskılanmış hastalarda (organ nakil alıcıları, kanser hastaları vb) gelişen infeksiyonlar, antibiyotik direnci, grip ve yeni ortaya çıkan infeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır.

Prof. Dr. Alpay Azap, 10 Ocak 2020’de oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesidir.

2019 Aralık ayında Çin‘de nükseden koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü böyle bir hastalığın varlığını ortaya koydu. Daha sonra ise Sağlık Bakanlığı doğru kararlar verebilmek için öğretim üyelerinden oluşan bilim kurulu kurma kararı aldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu’nda yer alan bazı isimler şu şekilde:
Prof. Dr. Ateş Kara,
Prof. Dr. Tevfik Özlü,
Prof. Dr. Alpay Azap,
Prof. Dr. Canan Ağalar,
Prof. Dr. Recep Öztürk
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

Üye olduğu Mesleki Kuruluşlar :
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi

Kaynak:Biyografi.info

Attila kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Avrupa Hun İmparatorluğunun hükümdarıdır.

Attila, 395 yılında Hazar Denizi’nin kuzeybatısında yer alan İtil’de doğmuştur. Babası Muncuk Han’dır. Bleda adında abisi vardı. Attila’nın babası Muncuk, beşinci yüzyılın başlarında birlikte Hun İmparatorluğu’nu yöneten Oktar ve Rua’nın kardeşiydi. Attila, babasının ölümünün ardından bozkırda tek başına yaşam mücadelesi verirken, amcası Rua tarafından bulunmuş ve koruma altına alınmıştır. 434 yılında hükümdar amcası Rua’nın ölümünden sonra abisi Bleda ile Hunların ortak hükümdarları seçildi. 445’te abisi Bleda bir süikast sonucu ölünce Attila Hun İmparatorluğu’nun tek hükümdarı oldu.

Attila, çocukluğundan itibaren çok iyi bir eğitimden geçmiştir. Henüz gençlik dönemlerinin başında çok iyi kılıç, kırbaç, ok ve yay kullanabiliyor, at binmede gösterdiği mahirliği ile tanınıyordu. Attila, Hunların konuştuğu, Türk dilleri ailesine mensup ana dili olan Hunca’dan başka dönemin gerekliliği olarak Gotların dilini de öğrendi, ayrıca yetişkinliğinde Latince ve Grekçe de konuşmayı öğrendi.

aslennereli.com

Hunlar 370’lerde Volga Nehrini geçtiler ve Alanların topraklarına yerleştiler. Ardından Karpatlar ile Tuna arasındaki Got Krallığına saldırdılar. Askeri birliklerinin temelini oluşturan atlı okçuları yenilmezlik konusunda ün kazanmış, savaş alanında oldukça hareketli savaşçılardı ve Cermen kabileleri onlara karşı koyamıyordu.

Kendisinden önce Asya’dan batıya göç eden kabileler halindeki Hunlar Avrupa’ya girmiş ve Got’ları sürerek binlerce Got’un Roma İmparatorluğu’na sığınmasına sebep olmuştu. Ama Hun kabileleri dağınıktı. Attila, hemen hemen tüm Hun kabilelerini birleştirdi. Bu arada Romalılarla kısa süreli bir barış anlaşması yaptı. Bazı Roma isyanlarının bastırılmasına, Romalıların Franklar ve Vizigotlar gibi Cermen kabilelerinden gelen tehditleri bastırmasına yardımcı oldu. Orta Çağ batı kaynaklarında acımasızlığı ile ün salmıştır. Avrupa’da “Tanrının Kırbacı” olarak anılmaktadır.

Buna karşın Cermen (Alman) efsanelerinde Attila, çok büyük ve iyiliksever bir hükümdardır. Bunun sebebi Attila’nın sarayında çok sayıda Germen hükümdarının yaşamış olmasıdır.

Attila’dan bahseden önemli destanlardan biri de Nibelungen Destanıdır. Hun-Germen savaşlarını anlatan bu destanda, Attila, Etzel ismiyle geçmektedir. Etzel, kudretli bir otoriteye sahip, barış yanlısı bir hükümdardır. Savaşçılığı ise, sadece asilere karşı kılıç kuşanması anlatılarak göz önüne serilmiştir. Aynı destanda, Attilanın asil ruhlu bir hükümdar olduğu da belirtilir. Hatta Avrupa Hun İmparatorluğu’na başkentlik yapan Etzelburg isminin de, bu efsanedeki hükümdar isminden, geldiği bilinmektedir.

Hun hükümdarlığını birçok Cermen kabilesini içerecek şekilde genişleten Attila, hayatı boyunca Doğu ve Batı Roma’ya birçok sefer düzenledi. Batı Roma İmparatorluğu’na yürüdüğü bir seferde Papa Büyük Leo’nun ricası üzerine harekatı durduran Atilla, “Papaya diz çöktüren lider” olarak anılır.

Fransız ressam Eugene Delacroix’nın Attila’yı at sırtında gösteren tablosu.

434 yılında, Hun hükümdarı amcası Rua’nın ölümü sonrasında abisi Bleda ile Hunların ortak hükümdarları olarak seçildiklerinde Rua’nın diğer yeğenleri ve hatta çocukları olabilecek Mamas ve Atakam adındaki iki aile üyesinin bazı Hun soyluları ile birlikte Konstantinopolis’e kaçmış. Attila ve Bleda Doğu Roma’ya Hun kaçaklarının teslim edilmesi için talepte bulundu. 435 yılında Tuna Nehri yakınlarındaki Margus şehirinde Doğu Roma imparatorluk heyeti ile bir araya gelmiş ve avantajlı bir anlaşmaya varmışlardır. Doğu Romalılar, kaçakları iade etmeyi, önceki 350 Roma poundu (yaklaşık 115 kg) altın haraçı ikiye katlamayı, pazarlarını Hun tüccarlarına açmayı ve Hunlar tarafından esir alınan her Romalı için sekiz Solidi fidye ödemeyi kabul etti. 440’lı yılların başlarında Hunlar, Theodosius’un taahhütlerini yerine getiremediğini ve Margo Piskoposunun Tuna nehrini geçip kuzey kıyılarındaki Hun mezarlarını tahrip edip yağmaladığını iddia ederek Bizans İmparatorluğu’na saldırdı. Tuna’yı geçerek nehir üzerindeki kaleleri yerle bir ettiler.

Hunlar 443 yılında Bizans ordularını yenip yeni anlaşma yaptı. Yeni anlaşmanın koşulları öncekinden çok daha sertti: İmparator işgal sırasında antlaşmanın şartlarına uymadığı için ceza olarak 6.000 Roma poundu (yaklaşık 2000 kg) altını vermeyi kabul etti; yıllık haraç üç katına çıkarıldı ve 2,100 Roma poundu (yaklaşık 700 kg) altınına yükseltildi ve her Romalı mahkum için 12 solidi fidye ödendi.

Hun birliklerinin Bizans topraklarından çekilmelerinden kısa bir süre sonra, 444 kışı sonu veya 445 baharı sırasında abisi Bleda hayatını kaybetti. Daha sonra aşık olduğu Nakara isimli esir bir kızla evlenenen Attila’nın bir oğlu olmuştur. Nakara doğum sırasında hayatını kaybetmiştir.

445 yılında Bizans elindeki esir Hunluları iade etmeyi kabul etmeyince tekrar saldırdılar. 27 Ocak 447’de olan büyük bir deprem Konstantinopolis’de zaten büyük bir hasar vermişti. Tekrar yenilen Bizans’dan ödenen vergideki artışa ek olarak, Tuna’nın güneyinde yer alan, üç yüz mil uzunluğunda ve beş günlük yürüme mesafesindeki geniş Roma topraklarının kendilerine bırakılmasını talep etti. Sınırın bu şekilde kaydırılması, sembolik değerinin yanı sıra, Hunlara taktiksel avantaj sağlayacak ve olası bir Roma saldırılarına karşı bir tampon bölge görevi görecekti. Ancak kabul edilen barış antlaşması 447’den önceki bölgesel durumu aynen korudu.

Attila 440’lı yılların sonuna kadar, Batı Roma‘nın fiili lideri general Flavius Aetius ile yakınlığı sayesinde Batı Roma ile iyi ilişkiler içerisindeydi. Flavius Aetius zaman zaman Attila’nın amcası Rua ile işbirliği yapmış ve Attila’nın kendisine sağladığı birliklerden batıdaki savaşlarda kişisel olarak yararlanmıştı. 449 yılında Frankların arasındaki bir taht kavgasında Attila ölü Frank kralının büyük oğlunu desteklerken, Batı Roma’nın fiili lideri Flavius Aetius onun kardeşini desteklemişti.

450 yılında Batı Roma İmparatoru III. Valentinianus’un ablası Honoria, Attila’dan yardım istedi. İmparator siyasi çıkarlarını desteklemek amacıyla, ablasını eski bir senatörle evlendirmeye karar vermişti. Bu evlilikten kaçınmak isteyen Honoria, mühür yüzüğünü Attila’ya gönderdi. Honoria, mektubunda Attila’ya “Augustus” olarak hitap etmişti ve muhtemelen kendisine evlilik sözü vermişti. Bunun üzerine Atilla saldırıya geçti. Önce 7 Nisan 451’de Metz şehirini ele geçirdi ve Hunlar yerel halkın tamamını katletti. Fransanın içlerine doğru ilerleyen Atilla Katalunya Çayırlarında bir yerde general Flavius Aetius’un ordusuyla karşı karşıya geldi.

Atilla yaptığı tüm savaşları kazanmış, sadece 20 Haziran 451’de Batı Roma İmparatorluğu ile yapılan Katalon Muharebesini kaybetmiştir.

Hükümdarlığı sırasında İmparatorluğunu dönemin Avrupasının büyük bölümünü kaplayacak şekilde genişletti. Öldüğü zaman idaresi altındaki topraklar batıda Cermanya, doğuda Ural Nehri, kuzeyde Baltık Denizi ve güneyde Karadeniz’e kadar uzanıyordu. Attila, imparatorluğun başında olduğu zaman diliminde Hunların yanı sıra, birçok Cermen ve İranlı kabileye, Ostrogotlara, Bulgarlara ve Alanlara da önderlik etti.

Atilla İtalya‘dan dönüşünde Burgundlar’ın prensesi İldiko ile tanışarak evlendi. Rivayetlere göre evlendiği gece karısı İldiko tarafından zehirlenerek öldürüldü. Atilla’nın gömüldüğü yer kesin olarak bilinmemektedir. Cenazesine katılanların ve cenazeyi defneden görevlilerin mezar yerinin gizli kalması için öldürüldüğü söylenir. Bazı tarihçiler, o dönem Tuna Nehri yatağının kısa bir süre için değiştirildiği ve Atilla’nın hazineleriyle birlikte nehrin altına gömüldüğünü düşünmektedir.

Attila, 453 yılında Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti olan Pannonia’da (Macaristan) 58 yaşında ölmüştür.

Attila’nın ölümünden sonra, yakın danışmanı olan Gepid Kralı Ardarik, Hun egemenliğine karşı bir Cermen isyanı başlattı ve takibinde Hun İmparatorluğu Nedao Muharebesi ile beraber çöktü.
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Proudhon kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Fransız ekonomist ve düşünür Proudhon, kendini “anarşist” olarak adlandıran ilk kişidir. En çok tanınan sözü “Mülkiyet Hırsızlıktır”‘dır.

Proudhon, 15 Ocak 1809 tarihinde Besançon, Fransa’da fakir bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Pierre-Joseph Proudhon’dır. Çocukluğunda çobanlık yapan Proudhon daha sonra kendini öğrenime adamıştır. 18 yaşına kadar okula gidebildi. Bir basım evinde tashihçilik yapmış olan Proudhon, daha sonra basım evi sahibi olmuş, bu arada bol okuma fırsatı bulmuştur.

aslennereli.com

Proudhon, ilerde yazacağı kitaplarda fakirlik içinde geçen yıllarını kuvvetli çizgilerle anlatmayı ihmal etmemiştir. Proudhon’un fikirleri İkinci İmparatorluk devrinde hızlanan endüstriel gelişmeden önceki zanaatkar ve köylülerin Fransa’sında gelişmiş ve şekillenmiştir.

Proudhon’un anarşizm kuramcılarının arasında ayrı bir yeri vardır. Anarşizm kendini bir eylem öğretisi olarak kabul ettirmek isteyince Proudhon’un yolundan gitmiştir. Bu öğretinin pratik yanına önem veren en önemli anarşist kuramcı Proudhon’dur. Başkaldırma onu hiçbir zaman nihilizme itmemiştir. Tersine, halkın eski törelerini, çağdaş toplumun bozmaya çalıştığı değerlerini savunmak için başkaldırır. Böylece öğretisinin hem devrimci, hem de gelenekçi olan iki özelliği anlaşılmış olur.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel gibi Proudhon da iki akımın doğmasına yol açmıştır: Sağcı Proudhon’culuk; Solcu Proudhon’culuk. Kendisine inananlar arasında tanrıtanımazlar olduğu gibi, Hıristiyanlar da vardır; faşistler olduğu gibi sendikacılar da vardır. 1844’te Paris’te Alman göçmenleriyle ilişki kuran Proudhon, Karl Marx’la da tanışmış, 1846’da “Sefaletin Felsefesi”ni yayınlamıştır. (Karl Marx da bu kitaba karşı alaylı bir tonda “Felsefenin Sefaleti” adlı eleştirisini yazacaktır.)

Proudhon, 1846 yılında yeniden Paris’e yerleşti. 1848 Devrimi’nde orada kaldı ve devrimin temel düşüncelerinin kendi düşünceleriyle uyuşmadığını kavradı. 4 Temmuz 1848’de milletvekili seçildi. Millet Meclisi’nde verdiği bir söylevde halktan “burjuvazinin kurbanı” diye söz edince şimşekleri üstüne çekti. 1849 yılında üç yıl hapis ve 3,000 Frank para cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yattığı sırada “Bir Devrimcinin İtirafları” adlı yapıtını yazdı.

1858’de “Devrimde ve Kilisede Adalet” adlı yapıtında kiliseye çattığı için yine üç yıllık hapis cezasına çarptırılmış; bu yapıtı “dine ve ahlaka hakaret” sayılmıştır. Daha sonra Proudhon Belçika’ya sığınmıştır. Genel aftan sonra Paris’e dönmüştür.

Proudhon’un sosyal ve siyasî fikirlerini iki ana temele dayandırmak mümkündür. İktisadî ve sosyal fikirlerinin temeli meşhur “mülkiyet hırsızlıktır” cümlesiyle özetlenebilir. Proudhon’un amacı özel mülkiyeti ortadan kaldırmak değil, onu zararsız hale getirmek, onu herkese açık tutmaktır. O özel mülkiyetin çalışmadan kazanç sağlamasını eleştirmektedir. O kira, rant, faiz, kâr, iskonto, komisyon gibi emeksiz gelirlere, imtiyaz ve tekellerin sağladığı haksız kazançlara karşıdır. Proudhon kapitalizme olduğu kadar, komünizme ve sosyalizme de karşıdır.

Aslında komünizmi benimsemez ve mülkiyetin yerine bir çeşit geçici sahipliği koymakla yetinir. Fakat bu sözüyle Proudhon karşımıza bir sosyalist yazar olarak çıkmaktadır. Proudhon da bütün sosyalist yazarlar gibi liberal iktisadî sisteme ve mülkiyet rejimine ağır hücumlarda bulunmuştur. Rekabet ve tekellerin lüks ve sefaleti bir arada yarattığını ortaya koydukları zaman onlarla aynı fikirdedir. Fakat iktisat politikası dışında sosyalistlerin müspet bir teklifte bulunamadıklarını da ileri sürmekten geri kalmaz.

Proudhon, 19 Ocak 1865 tarihinde Paris, Fransa’da 56 yaşında ölmüştür.

Kitapları :
1840 – Qu’est ce que la propriété? (Mülkiyet Nedir?)
1842 – Warning to Proprietors (Mülk Sahiplerine Uyarı)
1846 – Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère(Ekonomik Çelişkiler Sistemi ya da Sefaletin Felsefesi)
1849 – Solution of the Social Problem, (Toplumsal Sorunun Çözümü)
1851 – Idée générale de la révolution au XIXe siècle (On Dokuzuncu Yüzyılda Genel Devrim Fikri)
1853 – Le manuel du spéculateur à la bourse (Bir Borsa Spekülatörünün El Kitabı)
1858 – De la justice dans la révolution et dans l’Eglise (Devrimdeki Adalet ve Kilise)
1861 – La Guerre et la Paix (Savaş ve Barış)
1863 – Du principe Fédératif (Toplumsal İttifakın İlkesi)
1865 – De la capacité politique des classes ouvrières (İşçi Sınıfının Siyasi Kapasitesi)
1866 – Théorie de la propriété (Mülkiyet Teorisi)
1870 – Théorie du mouvement constitutionnel (Meşrutiyetçi Hareketin Teorisi)
1875 – Du principe de l’art (Sanatın İlkesi)
1875 – Correspondence (Yazışma)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Bernard Lewis kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

İngiliz asıllı Amerikalı tarihçi Bernard Lewis, İslam tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzmanlaş, 102 yaşında ölmüştür. Son yüzyılda, özellikle Ortadoğu tarihi denildiğinde akla gelen ilk isimdir Bernard Lewis. Sadece tarih alanında değil, sosyal bilimlerin diğer disiplerinde de halen kullanılmakta olan çalışmaları, pek çok araştırmacıya ışık olmuştur.

Bernard Lewis, 31 Mayıs 1916 tarihinde Stoke Newington, Londra, Birleşik Krallık’da Yahudi bir aile olan Harry Lewis ve Jane Levy Lewis’in oğlu olarak doğmuştur. Yahudilerin, erkek çocuklarının 13 yaşına geldiğinde yaptıkları Bar Mitsva törenine çalıştığı sıralarda dillere merak saldı. 1936 yılında; Londra Üniversitesi‘ne bağlı şu anki adıyla Afrika ve Ortadoğu Çalışmaları Okulu SOAS’dan mezun olan Bernard Lewis, Yakın ve Ortadoğu alanında yaptığı çalışması ile üniversite eğitimini tamamladı. Üç yıl sonra tamamladığı doktorasının tez konusu ise İslam Tarihi idi. Hukuk dersleri de almış olan Bernard Lewis, 1938 yılında döndüğü SOAS’da İslam Tarihi hakkında dersler vermeye başladı. Paris Üniversitesi‘ndeki araştırmaları sırasında Türkçe öğrendi.

aslennereli.com

İkinci Dünya Savaşı sırasında Bernard Lewis, İngiltere Kraliyet Ordusu’nda yer aldı. Savaş sonrası döndüğü SOAS’da 25 yıl boyunca eğitimci olarak yer alan ünlü tarihçi, 1949 yılında, 33 yaşındayken Yakın ve Orta Doğu Tarihi kürsü başkanı oldu. Lewis, 1963’de ise İngiliz Akademisi’ne kabul edildi.

1974 yılına gelindiğinde, Bernard Lewis ABD New Jersey’de Princeton Üniversitesi‘nde ve yine Princeton’daki İleri Çalışmalar Enstitüsü’nde ders vermeye başlamıştı. Başta Yazar; Princeton’a bir sömestr için gelmişti ancak kalışı uzun soluklu oldu. Bu dönem Bernard Lewis’in akademik yaşamının en verimli dönemi olarak adlandırılır.

Bernard Lewis, 1982‘de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığına geçti. 1998 yılında Atatürk Barış Ödülü’nü aldı. Araştırma alanları Ortaçağ İslam Dünyası, günümüz Ortadoğusu ve Osmanlı Devleti‘dir.

Princeton’a gelişinden 12 yıl sonra 1986 yılında emekli olan Bernard Lewis buradan geçtiği ABD‘de New York Eyaleti’nin Ithaca şehrinde bulunan Cornell Üniversitesi‘nde ise 1990 yılına kadar ders vermeye devam etti.

Tarih alanında en etkili isimlerden sayılan Bernard Lewis, 1966 yılında kurucu üyelerinden olduğu ve son zamanlarda özellikle ABD‘nin ve İsrail‘in Ortadoğu‘daki varlığını eleştiren akademisyenlerin yönetiminde olmaya başlayan Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Organizasyonu’ndan 2007’de ayrıldı ve Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Birliği’ni kurdu.

Bernard Lewis, “Modern Türkiye‘nin Doğuşu” adlı eserinin 1961 ve 1968 versiyonlarında ”1915‘deki korkunç soykırım” olarak bahsetmiş olsa da ileriki edisyonlarda bu görüşünü değiştirmiş ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından sistematik bir soykırım planlanmamış olduğunu yazmıştır. Bu yeni yazım özellikle Fransa‘daki Ermeniler arasında infial uyandırmış ve Bernard Lewis‘e tarafsız olmadığı suçlaması yöneltilmiş, bir davada suçlu bulunmuş olan tarihçi diğer üç davadan beraat etmiştir. Bu davalar sonrası tarihçi, bir soykırım inkârcısı olarak anılmaya başlanmıştır.

Bernard Lewis, 1993 yılında Le Monde gazetesine verdiği bir demeçte 1915 yılında Ermenilerin Osmanlılar tarafından öldürülmesinin bir “soykırım” olmadığını, “savaşın bir yan ürünü” olduğunu söylemiştir. Röportajda, aynı vatan için iki halk arasında süren kavganın soykırım ile bittiğinin kuşkulu olduğunu söylemişti. Lewis, Ermenileri yok etmek için bir plan olmadığını, Osmanlı belgelerinin Ermenileri kovmak / zorunlu yer değiştirmek (expulsion) niyetini ispatladığını ancak kökten yok etmek (extermination) niyetini ispatlamadığını söyledi. 1 Ocak 1994’te, Osmanlı hükümetinin Ermenileri yok etme niyeti olduğuna dair güvenilir kaynaktan hiçbir delil yok, dedi.

Bernard Lewis‘e Kasım 2006’da Ulusal Onur Madalyası veren ABD Başkanı George W. Bush’da Ulusal Ermeni Komitesi’nin şimşeklerini üstüne çekmiştir.

Bernard Lewis’in politika ve tarih yorumcusu olarak tanınması, 1960’lara, İsrailFilistin anlaşmazlığı konusundaki analizlerine dayanır.

Amerikalı tarihçi Joel Bein’in ünlü yazarı, Kuzey Amerika’daki en ateşli Siyonist savunucu olarak tanımlamış, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney ise politikacıların, diplomatların, medyanın ve akademisyenlerin Bernard Lewis‘in bilgeliğinden faydalandığını belirtmiştir.

İslamlaşmanın Kökenleri kitabında görülen Marksist düşünceleri zaman içinde yerini daha liberal geleneksel İslam tarihi çalışmalarına, hatta sert Sovyetler Birliği eleştirilerine bırakmıştır.

Kariyeri boyunca Bernard Lewis dünya liderleri ile sıkı ilişkiler kurmuş, İsrail Başbakanı Golda Meir makalelerini kabine üyelerine okutmuş, George W. Bush döneminde ABD yönetimine danışmanlık yapmıştır. Ürdün Kralı Kral Hüseyin ve kardeşi Prens Hasan Bin Talal ile de yakın ilişkiler kurmuş olan Bernard Lewis’in Muhammed Rıza Şah Pehlevi ile de ilişkileri güçlüydü.

Bernard Lewis‘in, darbe ile başa geçmiş olan Kenan Evren ve suikaste kurban giden Enver Sedat ile olan ilişkileri de biliniyordu. Bernard Lewis, Enver Sedat‘ın sözcüsü Tahasin Bashir aracılığı ile 1971 yılında İsrail ve Mısır arasında ilk barış mesajlarının iletilmesini sağlamıştır.

Sovyetler Birliği‘nin güç kaybettiği dönemde Lewis İsrailTürkiye işbirliğinde büyük bir potansiyel görmüştür. Çalışmalarında çokça yer verdiği Türkiye‘nin Batı’ya yaklaşma çabalarına çok değer vermiştir. Bernard Lewis Türkiye Çalışmaları Enstitüsü tarafından ödüllendirilmiştir.

Bernard Lewis, 1947 yılında Ruth Hélène Oppenhejm ile evlendi. Bir kızı ve bir oğlu vardı. 1974 yılında boşandı.

Bernard Lewis, 19 Mayıs 2018 tarihinde Voorhees Township, New Jersey, ABD’de 102 yaşında ölmüştür. İsrail, Tel Aviv‘deki Trumpeldor Mezarlığı’na gömülmüştür.

Kitapları :
1950 – The Arabs in History (Tarihte Araplar),

1961 – The Emergence of Modern Turkey (Modern Türkiye’nin Doğuşu)

1967 – The Assassins (Haşhaşiler),
1982 – The Muslim Discovery of Europe (Müslümanların Avrupa’yı Keşfi),
1988 – The Political Language of Islam (İslam’ın Siyasal Söylemi),
1990 – Race and Slavery in the Middle East: an Historical Enquiry (Orta Doğu’da Irk ve Kölelik: Tarihsel Bir İnceleme),
1993 – Islam and the West (İslam ve Batı),
1993 – Islam in History (Tarihte İslam),
1994 – The Shaping of the Modern Middle East (Modern Orta Doğu’nun Oluşumu),
1994 – Cultures in Conflict (Çatışan Kültürler),
1995 – The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years (Orta Doğu: Son 2000 Yılın Kısa Bir Tarihçesi),
1997 – The Future of the Middle East (Orta Doğu’nun Geleceği),
1998 – The Multiple Identities of the Middle East (Orta Doğu’nun Çoklu Kimliği),
2000 – A Middle East Mosaic: Fragments of life, letters and history (Bir Orta Doğu Mozaiği: Hayat, Mektup ve Tarih Vesikaları).

Türkçede yayımlanmış yaρıtları:
1988 – Modern Türkiye’nin Doğuşu
1993 – İslam’ın Siyasal Söylemi
1996 – Ortadoğu: Hıristiyanlığın Doğuşundan Günümüze 2000 Yıllık Tarihi
1996 – İslam Dünyasında Yahudiler
1997 – Müslümanların Avrupa’yı Keşfi
1999 – Çatışan Kültürler – Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler
2000 – Ortadoğu’nun Çoklu Kimliği
2000 – Tarihte Araρlar
2012 – Alamut Кalesi ve Hasan Sabbah

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Ünol Büyükgönenç kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Şarkıcı, gitarist ve besteci Ünol Büyükgönenç, Cem Karaca ve Kardaşlar ile yaptığı çalışmalar dışında, solo kariyeriyle de tanınır. 1979 yılında üç dalda Altın Mikrofon birincisi olmuştur.

Ünol Büyükgönenç, 1946 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul’da Konservatuvarın Piyano Solfej ve Keman bölümünde üç yıl okuduktan sonra ayrıldı askere gitti. 1965 senesi sonları ve 1966 senesinde, askerliğini Çanakkale Ordu Evi orkestrasında yaptı.

Ünol Büyükgönenç, askerlik dönüşü 1966 yılında evlendi.

aslennereli.com

Ünol Büyükgönenç, 1968 yılında müzisyen Gürol Ağırbaş‘ın babası Salim Ağırbaş orkestrasında gitar çalarak adını duyurdu. 1969 yılında Cem Karaca‘nın gitarist Seyhan Karabay ve baterist Leon Habib ile kurduğu Kardaşlar grubuna katıldı.

Ünol Büyükgönenç, Cem Karaca ve Kardaşlar grubu ile 1970 yılında çıkardıkları “Dadaloğlu” plağı ile ünlendiler. Sonraki sene de 45’likler çıkarmaya devam ettiler. Büyükgönenç hem gitar çalarken, “Oy Gülüm Oy” şarkısının sözü ve müziğini, “Kara Sevda” şarkısının sözlerini Cem Karaca ile hazırladı. Bu plaklarda gitarın yanında bağlama da çalmaktaydı.

1973 yılında Cem Karaca‘dan ayrılan; aralarında Ünol Büyükgönenç’inde bulunduğu Kardaşlar gurubu Ersen Dinleten ile anlaştı. Bu dönemde grubun tek solo 45’liği yayınlandı. Bu plağın vokallerini Ünol Büyükgönenç yaptı. Ersen Dinleten ile iki 45’lik plak yayınlanırken, Ünol Büyükgönenç, Ersen Dinleten‘in “Yine Seni Tanırım” şarkısını yazdı. Ersen Dinleten ile birliktelik sonrası Kardaşlar, Seyhan Karabay önderliğinde müziğe devam ederken, Ünol Büyükgönenç gruptan ayrıldı.

Mart 1974 yılında Cem Karaca, Ünol Büyükgönenç ile anlaşarak klavyeci Uğur Dikmen ve bas gitara Oğuz Durukan ve yine eski Kardaşlar bateristi Hüseyin Sultanoğlu ile birlikte Dervişan gurubunu kurdu. Ancak Uğur Dikmen ve Oğuz Durukan ile anlaşamayan Ünol Büyükgönenç Haziran 1974 ayında guruptan ayrıldı.

Dervişan gurubundan ayrılan Ünol Büyükgönenç, Amerika Birleşik Devletleri’ne gidip Pan-Am havayolu şirketinde çalıştı. Döndükten sonra 1974 yılında Kardaşlar olarak Fikret Hakan ile bir 45’lik plak yaptılar ancak Ünol Büyükgönenç bundan sonra gruptan ayrılıp bir süre müzikten uzak kaldı.

Mayıs 1977 yılında Dervişan ile birlikte CHP için “Yeni Bir Türkiye” şarkısını yaparak, içinde bir de Bülent Ecevit posteri bulunan plak yaptı. Ancak plak CHP tarafından satın alınmayınca Büyükgönenç bu plağın dağıtımına son verdi.

1979 yılında Saklambaç gazetesi tarafından düzenlenen Altın Mikrofon Yarışmasına katıldı. Ünol Büyükgönenç “Dışarıda Kar Yağıyor” şarkısı ile birinci oldu. Dünya Çocuk Yılı olan 1979’a da göndermede bulunan şarkının hit olması ile TRT‘de de görünmeye başladı. 1979 yılı sonunda Hey dergisinin düzenlediği müzik ödüllerinde en yakın rakibi Zerrin Özer‘den 3000 oy fazla alarak “Yılın Ümit Veren Sanatçısı” seçildi.

1979 yılında Nazım Hikmet şiirlerinden bestelediği şarkılardan oluşan “Güzel Günler Göreceğiz” adlı albümünü 12 Eylül darbesi (1980 askeri darbe) sonrası yayınlayabildi. Bu albümden sonra 1980’lerin ortalarında konser vermeye geri döndü. Konserlerini gitar, mey, ud ve zurna eşliği ile verirken, bir pandomim sanatçısı da ona eşlik etti. “Şairler-Dizeler-Ezgiler” konserlerinde Ahmet Kaya, Selda Bağcan ve Yeni Türkü ile sahne aldı.

1992 yılında yayınlanan Türkiye’nin ilk sosyal sorumluluk projesi olan, UNICEF ve TBMM‘nin desteklediği “Sev Dünyayı” adlı kasette yer aldı. Adalet Sertan Ayhan‘ın önderliğinde, sözlerini Cem Karaca ve Can Ayhan‘ın yazdığı ve İsviçre‘de yaşayan ünlü Türk besteci Atilla Şereftuğ tarafından bestelenen Sev Dünyayı projesine Türkiye‘nin en ünlü sanatçıları katılmıştır. Bu şarkı, New York Birleşmiş Milletler Binasında dünyanın her ülkesinden gelen 2.500 çocuk tarafından da seslendirilmiştir.

Albümleri :
Solo :
1977 – Yeni Bir Türkiye / Oy Gülüm Oy
1979 – Dışarıda Kar Yağıyor / Kız Çocuğu
1979 – Güzel Günler Göreceğiz

Kardaşlar :
1973 – Çökertme / Deniz Üstü Köpürür

Cem Karaca & Kardaşlar :
1970 – Dadaloğlu / Kalender
1971 – Oy Gülüm Oy / Kara Sevda
1971 – Tatlı Dillim / Demedim mi?
1971 – Kara Yılan / Lümüne
1971 – Acı Doktor (Kısım 1) / Acı Doktor (Kısım 2)
1971 – Kara Üzüm / Mehmet’e Ağıt
1972 – Askoros Deresi / Üryan Geldim
1972 – Hasan Kalesi / Üryan Geldim (Almanya için)
1972 – Askoros Deresi / Kazak Abdal (Almanya için)
2007 – Püsküllü Moruk (1971’de kaydedildi)

Ersen Dinleten& Kardaşlar :
1973 – Çakmağı Çak / Güneşe Dön Çiçeğim
1974 – Metelik / Yine Seni Tanırım

Fikret Hakan & Kardaşlar :
1974 – Dostun Gülü / Löberde

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Kahtalı Mıçı kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Halk Müziğinde Türkiye çapında ün salmış bir sanatçıdır.

aslennereli.com

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman‘ın Kahta ilçesinde doğmuştur. Mıçı, Mustafa’nın kısaltılmışıdır. 2 kız bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı.

17 Yaşından itibaren Kahta’da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi.

Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı. 79 yılında bir düğünde söylediği Kürtçe şarkı nedeniyle Beden Terbiyesi İl Müdürlüğündeki işinden oldu. Ardından tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldı. 1980 döneminde tekrar tutuklandı. 1.5 ay gözaltında kaldı ve sonrasında 5 ayı Malatya’da genel gözetimde, 13 ayı cezaevinde geçen bir tutukluluk yaşadı.

Yunus Bülbül’le Almanya’da iki film yaptı, Dilberay’la birlikte komedi türü bir filmde rol aldı, farlı dizilerde oynadı. 2006 yılında Sırrı Süreyya Önder‘in “Beynelmilel” filminde oynadı.

Adıyaman’da beklediğini bulamayan ve kendi ifadesiyle ‘körleşmeye’ başladığını hisseden Kahtalı Mıçe, 1989 yılında Gaziantep’e taşındı. O yıllarda daha çok gazino kültürünün hakim olduğu pavyonlarda sahne aldı.

1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep’de yaşayan Kahtalı Mıçı, 1991 yılında İstanbul’a göç etmiş ve bir süre İstanbul’da yaşadıktan sonra Şanlıurfa‘ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır.

Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.

Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.

Kahtalı Mıçı, 1986 yılından 2016 yılına kadar 30 albüm çıkardı.

Albümleri :
2016 – Ben Adamı Gözlerinden Tanırım
2016 – Böyle Olur Mu / Nerdesin
2016 – Şu Gurbetin Garibiyim
2016 – Yıllar Sensiz Geçiyor
2013 – Bir Peru Gördüm
2008 – Siz Gidin Biz Geloğ / Komşu Naile
2006 – Gurbet Kuşu
2006 – Düğünümüz Şenola
2006 – O Ney Gardaş
2003 – Tık Dedi
2001 – Usta İle Çırak
1999 – Damımıza Kar Yağdı
1998 – Oy Gülüm
1997 – Adaklar Ettim
1996 – Dön Babom
1993 – Buralısın Sevemem
1992 – Nem Alacak Felek Benim
1989 – Acı Günlerim
1987 – Dilek Dağı
1986 – Gurbet Kuşu

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , , ,

Başak Sayan kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Başak Sayan, 2015 yılında TRT1’de yayınlanan “Milat” dizide İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı’yla birlikte çalışan vatansever iş kadını Esin Alpkaya rolünü oynadı.

Başak Sayan, 17 Haziran 1977 tarihinde Ankara’da Gülhane Askeri Hastanesi’nde dünyaya gelmiştir. Asker olan babası Sözer Sayan ile Almanca öğretmeni olan annesi Latife Sayan’ın ilk çocuklarıdır. Kendinden üç yaş küçük olan kardeşi Ozan’ın ardından 12 yıl sonra ikiz olan diğer kardeşleri Anıl ile Çağrı dünyaya gelmiştir.

aslennereli.com

Annesi Latife hanım 16 yaşına kadar Almanya’da büyümüş ardından Türkiye’ye dönmüştür. Hem annesi hem babası üniversite eğitimi için Ankara’ya gelmiş, evlenerek buraya yerleşmişlerdir. Babasının asker olmasından dolayı Başak Sayan’ın çocukluğu askeri lojmanlarda geçmiş, disiplinin en hakikisinden nasibini almıştır. Babası askerliğin ardından mütahitlik yapmaya başlamış, yaklaşık on beş yıldır bu alanda çalışmaktadır. Annesi ise öğretmenliğin ardından Ankara milli eğitim müdür yardımcılığı görevi yapmıştır.

Küçük yaştan itibaren aktrist ve yazar olma hayalleri kuran Başak Sayan, okuduğu okulların tiyatro kollarında aktif olarak çalışmış, öyküler yazarak kendini ifade etmeye çalışmış, bunun yanı sırada ilkokul ve ortaokulda basketbolla ilgilenmiştir.

1995 yılında Marmara Üniversitesi‘nin ekonomi bölümünde okumak için İstanbul’a gelen Başak Sayan’ın hayatı bu tarihten itibaren değişmiştir. Üniversitede iktisat eğitimi alırken biraz para kazanabilmek için televizyonda iş bulmaya karar vermiş ve bunu o sıralar Star Tv’de çalışan bir tanıdığına söylemiştir. Aldığı yanıt onun hırslı kişiliğini ön plana çıkarmasına sebep olur. Gidip kendini tanıttıktan ve iş başvurusu yaptıktan bir gün sonra Star Tv’de çalışmaya başlar. Kral TV‘de sunuculuk yaptı. Ardından başka kanallarda kadın ve müzik programları hazırlayıp sunmaya başlamıştır. Aynı yıllarda reklam oyunculuğu da yapmaktadır. Aynı tarihlerde bir televizyon filminde rol aldıktan sonra dönemin ses getiren dizilerinden Fırat’da oynamaya başlamıştır.

Birkaç yıllık bir aranın ardından 2000 yılında yapmak istediği tek işin oyunculuk olduğuna karar verdikten sonra televizyon dizilerine ağırlık vermiş ve bugüne dek çok sayıda ses getiren televizyon dizisinde rol almıştır. 2004 yılında rol aldığı Gurbet Kadını adlı diziyle daha geniş kitleler tarafından tanınmış, 2006 yılında rol aldığı Geniş Zamanlar ve Yaprak Dökümü adlı dizilerle bu ivmeyi yukarı taşımıştır.

Çocukluğundan beri öyküler yazan Başak Sayan’ın en büyük hayali oyunculuk ve yazarlıktır. İki mesleğin de en büyük tutkusu olduğunu dile getiren oyuncu ve yazar hayatının sonuna kadar sadece yazarak ve oynayarak yaşamak istediğini dile getirmektedir. Sanatın her dalının insanlara bir şeyler anlatması, hayata başka bir noktadan bakmalarını sağlaması gerektiğini düşünen Başak Sayan’ın yazdığı romanlar ve yazıları da hayatı sorgulayan, gerçekliğin ne olduğu üzerine insanı düşündüren metinlerdir.

2010 yılı kendisini yazı alanında da öne çıkarttığı yıl olmuştur. 2010 Haziran ayında piyasaya çıkan ‘’Aşk Ve Baştan Çıkarma Üzerine’’ adlı ilk kitabının ardından Akşam Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlamış, 2011 Haziranında da ilk romanı ‘’Bağlanma Korkusu’’nu yayınlanmıştır.

2014 yılında tanışıp 15 ağustos 2015 tarihinde ABD’nin Washington DC kentinde evlendiği Dünya Bankası’nda çalışan ekonomist Murat Vardal ile bir süre orada yaşamaya devam etmiş, 2015 yılında ise İstanbul’a yerleşmişlerdir. Ares Vardal, Milan Vardal (d. 2017) adlarında ikiz çocukları vardır.

2015’in Kasım ayında yayınlanan ikinci romanı “Kelebeğin Kaderi” piyasaya çıkar çıkmaz çok satanlar listesine girmiş ve aylarca listelerdeki yerini korumayı başarmıştır.

Uzun yıllar doğu felsefelerini inceleyip bu konu üzerinde araştırmalar yapan oyuncu ve yazarın dini anlayışı çok daha evrensel boyutlardadır.

Günlük hayatında sporun yeri çok önemli olan Başak Sayan haftanın 3 günü düzenli olarak spor yapmaktadır. 2004 – 2009 arası astroloji ve astronomi eğitimi alan Sayan’ın, Hermetik felsefenin özü olan ‘’Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır’’ sözünü benimseyerek, çok daha bütüncül bir gözle olaylara yaklaştığını söyleyebiliriz.

Meslek yaşamında en küçük bir ayrıntı bile önemlidir. Yazdığı romanların ya da çalıştığı senaryoların her bir sözünü istediği etkiye ulaşana kadar defalarca gözden geçirerek çalışır. Sonunda sadece kendisinin anlayabildiği ama okuyanların ya da izleyenlerin anlayabildiği bir şey çıkar ortaya; Yalın bir gerçeklik duygusu. Demir gibi bir disiplinle çalışarak yaşayan oyuncu ve yazarla ilgili en yaygın bilinen şey, oynadığı tüm karakterleri olduğu kadar yazdığı romanlarda da karakterleri gerçeklik duygusuyla harmanlayarak sunuyor olmasıdır.

Hayallerine giden yolda daha uzun süre kendisinden ve yaptığı işlerden bahsettirecek olan Başak Sayan’ın kendi deyimiyle savaşı biteceğe benzemiyor.

Başak Sayan, 2015 yılında TRT1’de yayınlanan “Milat” dizide İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı’yla birlikte çalışan vatansever iş kadını Esin Alpkaya rolünü oynarken, Demir Karahan, Ufuk Bayraktar, Burcu Kara, İlhan Şeşen, İsmail Filiz, Mustafa Uğurlu ile beraber rol aldı.

Kitapları :
2010 – Aşk Ve Baştan Çıkarma Üzerine
2011 – Bağlanma Korkusu
2015 – Kelebeğin Kaderi
2018 – Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk
2018 – Ölü Kuşların Sessizliği
2019 – Nigahdar
2019 – Sen Değişirsen Her Şey Değişir
2019 – Gölgesini Arayan Çocuk

Filmleri ve Dizileri :
2015 – Milat (Esin Alpkaya) (oyuncu ve senarist gurubunda) (Tv Dizisi)
2013 – Altındağlı (Canan) (Tv Dizisi)
2012-2013 – Harem (Çesmi Fesat Hatun) (Tv Dizisi)
2012 – Araf Zamanı (Gülsen) (Tv Dizisi)
2008 – Nekrüt (Kader) (Sinema filmi)
2007 – O kadın (Okan’nın eşi) (Sinema filmi)
2007 – Geniş zamanlar (Suna) (Tv Dizisi)
2006 – Gizli Patron (Tv Dizisi)
2006 – Hacı (Esra Ardahan) (Tv Dizisi)
2006-2010 – Yaprak Dökümü (Ceyda) (Tv Dizisi)
2005 – Şifre (Tv Dizisi)
2005 – Naciye’yi Kim Sevmez (Tv Dizisi)
2004-2005 – Bir dilim aşk (Funda) (Tv Dizisi)
2004 – Gece yürüyüşü (Ezgi) (Tv Dizisi)
2004 – Kayip aşıklar (TV Fimi)
2003 – Gurbet kadını (Tv Dizisi)
2002 – Canım Kocacığım (Ece) (Tv Dizisi)
2001 – Derman Bey (Tv Dizisi)
2001 – Hırsız (Nahide) (Tv Dizisi)
1999 – Nilgün (Nihal) (Tv Dizisi)
1997 – Fırat (Aslı) (Tv Dizisi)
1996 – Çılgın Bediş (Nesrin) (Tv Dizisi)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Engin Akyürek kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Türkiye’nin Yıldızları adlı yetenek yarışmasında keşfedilen ve aralarında Bir Bulut Olsam, Fatmagül’ün Suçu Ne ve de Yabancı Damat’ın da bulunduğu pek çok başarılı dizide rol almış olan Türk oyuncu.

aslennereli.com

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde, Ankara’da dünyaya geldi. Lise öğretimini tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ne kayıt olan Akyürek, burada tarih eğitimi aldı.

Akyürek’în kameralarla buluşması Türkiye’nin Yıldızları adlı yetenek yarışması sayesinde oldu. Türkiye’nin Yıldızları sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen Akyürek, yarışmanın sona ermesinin ardından Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı.

2004 ve 2005 yıllarında, Yabancı Damat’ın yayınlanan ilk iki sezonunda canlandırdığı Kadir karakteri ile hayran kitlesini genişleten Akyürek, 2006 yılında yayınlanan Kader adlı dizide ise Cevat karakterini canlandırdı.

20072008 yılları arasında, ATV’de yayınlanan ve yönetmenliğini Cem Akyoldaş’ın üstlendiği Karayılan, genç oyuncunun bir sonraki yapımı oldu. Gaziantep’in Fransız işgali altında olduğu dönemde geçen dizide Akyürek, Bülent İnal ve Begüm Birgören ile beraber kamera karşısına geçti.

Akyürek’in başrolde olduğu ilk yapım ise, usta senarist Meral Okay ile yönetmen Ulaş İnaç’ı buluşturan Bir Bulut Olsam oldu. Melisa Sözen ve Engin Altan Düzyatan ile beraber başrollerde yer alan Akyürek, diziye adını veren Mustafa Bulut karakterini canlandırdı. Dizinin Asmalı Konak’a aşırı benzemesi ve de cinsel içerikli sahneler barındırması eleştirilere konu olurken, RTÜK dizideki sevişme sahnelerinden dolayı yayıncı kanala uyarı cezası gönderdi.

1986 yılında Vedat Türkali‘nin senaryosunu yazdığı ve sinema filmi olarak çekilen “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı filmde Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamışlardı. 2010 – 2012 yılları arasında televizyonlarda oynayan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizide Beren Saat ile birlikte Engin Akyürek başrolde oynadı.

Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bir Küçük Eylül Meselesi adlı filmde başrolde oynadı.

Engin Akyürek 2014 yılında “Kara Para Aşk” adlı dizide Tuba Büyüküstün, Nebahat Çehre ve Erkan Can ile beraber başrolde oynadı.

2018 yılında Yönetmenliğini Ali Bilgin (yönetmen)‘in üstlendiği Bir Aşk İki Hayat filminde başrolleri Engin Akyürek ve Bergüzar Gökçe Korel paylaştı.

Ödülleri :
2006 – ÇASOD Oyunculuk Ödülleri, Umut Veren Sanatçı-Kader
2007 – 39. Siyad Türk Sineması Ödülleri, Umut Veren Sanatçı-Kader
2012 – Kadir Has Üniversitesi, En Has Erkek Dizi Oyuncusu-Fatmagül’ün Suçu Ne?
2011 – TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu-Fatmagül’ün Suçu Ne?
2012 – AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları, En İyi Erkek Drama Oyuncusu-Fatmagül’ün Suçu Ne?
2012 – TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu-Fatmagül’ün Suçu Ne?

Filmleri ve Dizileri :
2019 – Kral Kaybederse (TV Dizisi)
2018 – Bir Aşk İki Hayat (Umut)(Sinema Filmi)
2018 – Çocuklar Sana Emanet (Sinema Filmi)
2016 – Ölene Kadar (Dağhan Soysür) (TV Dizisi)
2014 – Kara Para Aşk (Ömer)(TV Dizisi)
2014 – Bi Küçük Eylül Meselesi (Tek-Tekin) (Sinema Filmi)
2010 – 2012-Fatmagül’ün Suçu Ne? (Kerim)(TV Dizisi)
2009 – Bir Bulut Olsam (Mustafa Bulut )(TV Dizisi)
2007 – 2008 – Karayılan (Nizipli)(TV Dizisi)
2006 – Kader (Cevat) (Sinema Filmi)
2004 – 2007-Yabancı Damat (Kadir Sadıkoğlu)(TV Dizisi)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Devrim Saltoğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

TRT 1’de 2021 yılında ekranlara gelen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinde Rauf Denktaş’ı canlandırdı.

Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 tarihinde Trabzon‘da doğmuştur. Trabzon Anadolu Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğu mezunudur.

aslennereli.com

Devrim Saltoğlu, Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu’nda oyuncu olarak çalışmıştır.

1993 yılında 20 yaşında iken yaşında Trabzon’dan ayrılarak İstanbul‘a yerleşti. Ekran önündeki ilk oyunculuk deneyimini, 2000 yılında Üvey Baba dizisinde rol alarak yaşadı.

2005 yılında Ağır Roman‘daki performansıyla V. Lions Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

2007 yılında oyuncu Ceren Şekerci (Benderlioğlu) ile evlendi ve 2008 yılında boşandı.

Devrim Saltoğlu, 2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro’yu kurdu. Ayrıca 2012 yılında açtığı Salt Tiyatro Stüdyosu adlı bir de oyunculuk okulu vardır.

Devrim Saltoğlu, 2019-2020 yıllarında “Güvercin” adlı dizide Celil karakterin canlandırdı. Dizinin başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Nursel Köse, Menderes Samancılar, Toprak Sağlam, Bestemsu Özdemir oynadı.

Devrim Saltoğlu, TRT 1’de 2021 yılında ekranlara gelen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinde Rauf Denktaş’ı canlandırdı. Diğer rollerde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Nebil Sayın gibi oyuncular rol aldı.

Kitapları :
2003 – Aşkyuvarlar

Ödülleri :
2005 – V. Lions Tiyatro Ödülleri’nde – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü (Ağır Roman)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :
2005 – Ağır Roman: Metin KaçanSadri Alışık Tiyatrosu
2001 – Medya Medya Nereye: Kandemir Konduk
1998 – Hakimiyeti Milliye Aşevi : Güngör Dilmen – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
* Deli
* Şaşkın Aşıklar
* Misafir
* Bir Kış masalı
* Kulaktan Kulağa
* Billur Köşk Masalı
* Son
* Lefty’i Beklerken
* Yeşil Gece
* Ah Şu Gençler
* Kral Üşümesi

Filmleri ve Dizileri :
2021 – Bir Zamanlar Kıbrıs (Rauf Denktaş)(Tv Dizisi)
2019-2020 – Güvercin (Celil) (Tv Dizisi)
2017-2018 – Cennet’in Gözyaslari (Kaya Demiröz) (Tv Dizisi)
2015 – Bedel (Ferhat) (Tv Dizisi)
2014 – Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Ahmet)(Sinema Filmi)
2013 – Osmanlıda Derin Devlet (Patrona Halil) (Tv Dizisi)
2011 – Kızım Nerede (Ozan) (Tv Dizisi)
2011 – Korku (Mehmet Akif Ersoy) (Sinema Filmi)
2011 – Kirli Oyunlar (Sultan Abdülaziz)(Sinema Filmi)
2011 – 72. Koğuş (Sölezli) (Sinema Filmi)
2010 – İhanet (Kerem) (Tv Dizisi)
2009 – Kapadokya Düşleri (Beyazıt Hoca) (Sinema Filmi)
2007 – Parmaklıklar Ardında (Suzan’ın eşi) (Tv Dizisi)
2006-2008 – Sıla (Cihan) (Tv Dizisi)
2008 – Mıhlıçay Aşıkları (Kemal) (Sinema Filmi)
2008 – Goncakaranfil (Zehir osman) (Tv Dizisi)
2006 – Keloğlan Karaprens’e Karşı (Biricik Sefi)(Sinema Filmi)
2005 – Kayıt Dışı (Ekrem Kuzu) (Sinema Filmi)
2004 – Melekler adası (Alp) (Tv Dizisi)
2003 – Asmalı konak: Hayat (Seyhan)(Sinema Filmi)
2002 – Asmalı konak (Seyhan Karadağ) (Tv Dizisi)
2001 – Doksan-Altmış-Doksan (Sedat) (Tv Dizisi)
2000 – Üvey Baba (Barmen) (Tv Dizisi)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Ünsal Arık kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

2014 yılında Tekirdağ‘daki boks maçına, üzerinde “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle çıktı.

Ünsal Arık, 27 Ekim 1980 tarihinde Almanya‘nın Regensburg şehrinde doğmuştur. Babasının adı Mustafa Arık’dır. Aslen Düzcelidir. Almanya’da profesyonel boks yaşamını sürdürmektedir. Takma adı DER BOSS’ = ‘Patron’dur. Asıl mesleği Sigortacılıkdır.

aslennereli.com

Ünsal Arık, gençliğinde yıllarca Almanya’da Futbol oynayıp başarılı olduğundan Fenerbahçe Spor Kulübünün genç takım seçmelerine davet edilmiştir. Ama o hobi olarak başlattığı Boks kariyerini Profesyonelliğe taşıdı.

Almanya şampiyonluğu olan Ünsal Arık, 2010 yılının Aralık ayında World Boxing Federasyonunda International şampiyonu olmuştur.

Ünsal Arık, 2014 yılında Tekirdağ’daki boks maçına, üzerinde “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle çıktı. Bu karşılaşmayı nakavtla kazandı.

Ben bugün Türküm diyebiliyorsam bunu Atatürk sayesinde söyleyebiliyorum” diyen Ünsal Arık, dünün Başbakanı günümüzün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inat olarak “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle ringe çıktığı için yaşadığı sorunlardan dolayı bir sene spordan uzak kaldı. Mayıs 2015 ayında Almanya’da ringe çıkarken bir şarkı kullanmak yerine 10.Yıl Marşını kullanarak çıkması maçı izlemeye gelen bir çok Türk seyircisini duygulandırdı ve rakibini ilk raundda nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyon olduktan sonra yaptığı açıklamada “Altın kemeri kaybettiği annesine adadığını ve Atatürk’çü olmadım Atatürk’çü doğdum ve öyle öleceğim. Sporda başarılı olmalıyım ki vatanım , milletim için savaşa devam edeyim. Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi.

Şimdiye kadar yaptığı 24 maçta; 22 galibiyetin, 21’ini nakavt ile kazanırken sadece 2 tanesinde yenilmiştir.

2016 Ocak ayında Dünya Boks Şampiyonu Ünsal Arık, kazandığı Dünya Şampiyonluk kemerini, Anıtkabir’e götürdü.

16 Mart 2017 tarihinde Alman ZDF kanalında Jan Böhmermann‘ın programına konuk olarak çıktı.

Başarıları :
2014 -GBA Uluslararası Almanya Şampiyonu
2010 – WBF Uluslararası Şampiyonu
2015 – IBF Avrupa Şampiyonu
2012 – IBF Uluslararası Şampiyonu
2012 – IBF Kıtalararası Şampiyonu
2015 – WBU Geçici Dünya Şampiyonu

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Derya Yanık kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

21 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararnamesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı.

Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye‘nin Kadirli ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Kadirli’de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

aslennereli.com

Aralık 1996’da İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamlayan Derya Yanık, serbest avukat olarak çalışmaya başladı. İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Derya Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

AK Parti İstanbul Kurucu İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, 24 Mart 2021 tarihinde AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

21 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararnamesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı.

21 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararnamesiyle Zehra Zümrüt Selçuk görevden alınarak yerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Yeni kurulan iki bakanlıktan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin atandı.
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Savaş Özdemir kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki “Tipi” karakteri ile tanındı.

Savaş Özdemir, 1970 yılında İzmir’de doğmuştur. İzmir Eşrefpaşa Lisesi’nden 1991 yılında mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünde okudu.

aslennereli.com

Savaş Özdemir, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı.

2001 yılı Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezundur. Birçok yapımda sanat yönetmenliği, sahne ve kostüm tasarımı vb. işlerde görev almıştır.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir’in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz…

Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı’nın ”Derya Gülü” ve 2011-2012 sezonundaysa Emanuel Marie’nin “Beyaz” adlı oyunlarını yönetti.

Savaş Özdemir, 2015-2021 yılları arasında başrollerinde Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ali Sürmeli, Ozan Akbaba’nın oynadığı “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde Murat İspirli /Tipi karakterini canlandırdı.

Tiyatro Oyunları :
2018 – Tamamen Doluyuz: Becky Mode – (İstanbul Devlet Tiyatrosu) Dış Ses
2017 – Kardeşlerimi Arıyorum : Jonas Hassen Khemırı – (Bakırköy Belediye Tiyatrosu) Kostüm Tasarım, Sahne Tasarım
2015 – Tersine Dünya : Orhan Kemal – (İstanbul Devlet Tiyatrosu) Yönetmen Yardımcısı
2012 – Sessizlik : Moira Buffini – Oyuncu – Eadric İstanbul Devlet Tiyatrosu
2011 – Beyaz : Emmanuelle Marie – (Adana Devlet Tiyatrosu) Yönetmen
2010 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
2007 – 2008 – Derya Gülü : Necati Cumalı – (Adana Devlet Tiyatrosu) Yönetmen
2005 – 2006 – Bir Anarşistin Kaza Sonuçu Ölümü: Dario Fo – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
2004 – 2005 – Fırtına : William Shakespeare – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
2003 – 2004 – Sahipsiz Kayık : Alejandro Casona – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
2003 – 2004 – Köprüden Görünüş : Arthur Miller – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
2003 – 2004 – Ali Ayşe’yi Seviyo : Dinçer Sümer – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu

2001 – 2002 – Oyunun Oyunu : Mıchael Frayn – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
2000 – 2001 – Canlı Maymun Lokantası: Güngör Dilmen – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
1999 – 2000 – Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
1999 – 2000 – Karar Kimin : Brıan Clark – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
1998 – 1999 – V. Frank : Friedrich Dürrenmatt – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
1998 – 1999 – Soytarılar : R.Ppavelkıc – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
1998 – 1999 – Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu
1997 – 1998 – Üç Kağıtçı : Orhan Kemal – (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu

Filmleri ve Dizileri :
2019 – Aman Reis Duymasın (Tipi/Murat İspirli) (Sinema Filmi)
2015-2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tipi/Murat İspirli) (TV Dizisi)
2014 – Gittiler ‘Sair ve Mechul’ (Joseph) (Sinema Filmi)
2014 – Çırağan Baskını (Simon) (TV Dizisi)
2014 – Kod Adı Reaksiyon (Ferhat) (TV Dizisi)
2013 – Görüş Günü Kadınları (TV Dizisi)
2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Namık Gedik) (TV Dizisi)
2012 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)
2011 – Nuri (Habip)
2011 – Bir Kadın Tanıdım (Kara Murat) (TV Dizisi)
2011 – Lüks Otel (Hakkı) (Sinema Filmi)
2009 – Kanımdaki Barut (İlyas) (Sinema Filmi)
2008 – Jack Hunter and the Quest for Akhenatens Tomb (Riyad) (TV Dizisi)
2008 – Gece Gündüz (TV Dizisi)
2008 – Adanalı (Yılan Yılmaz) (TV Dizisi)
2007 – Sinekli Bakkal (Sabit)
2007 – Kuzey Rüzgarı (Zafer) (TV Dizisi)
2007-2008 – Kurtlar Vadisi: Pusu (Kabil Kaçgar) (TV Dizisi)
2007 – Gurbet Yolcuları (Yusuf) (TV Dizisi)
2006 – Gülpare (Harzem Toprak) (TV Dizisi)
2005 – Kapıları Açmak (TV Dizisi)
2005 – Eylül (Seyid) (TV Dizisi)
2005 – Tombala (TV Filmi)
2004 – Haziran Gecesi (Kamil) (TV Dizisi)
2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)
1999 – Asansör (Hırsız) (Sinema Filmi)
1998 – Mavi Düşler (TV Dizisi)
1997 – Yasemince (TV Dizisi)
1993 – Süper Baba (TV Dizisi)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Mehmet Muş kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

21 Nisan 2021 tarihi itibari ile Ticaret Bakanı olarak atandı.

Mehmet Muş, 1 Mayıs 1982 tarihinde Trabzon, Sürmene’de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi için ABD‘ye giden Mehmet Muş, Washington Eyalet Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Okulu’nda, Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında ekonomi doktorasını tamamladı.

aslennereli.com

Mehmet Muş, özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilatında aktif görevler üstlenen ve çalışmalar yürüten Muş, sırasıyla, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini icra etti.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi‘den 24. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi ve TBMM’de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Mehmet Muş, 2012 yılında Ümmü Eymen Özyardımcı ile evlendi. Bir çocuğu vardır.

Numan Kurtulmuş‘un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.

TBMM’nin 26 ve 27. dönemlerinde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini 31 Mart 2021 tarihine kadar yürütmüştür.

21 Nisan 2021‘de Resmî Gazete‘de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kararnamesiyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan‘dan boşalan Ticaret Bakanlığına atandı.
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Çetin Çiftçioğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Televizyon kanallarında sunduğu şaka programları ile tanınır.

Çetin Çiftçioğlu, 9 Kasım 1946 tarihinde Zonguldak’da doğmuştur. Babası Kıbrıslıdır. 3 yaşındayken babasını kaybeden Çetin Çiftçioğlu ailesi ile beraber İstanbul‘a göç ettiler. Yatılı okullarda öğrenim gördü.

aslennereli.com

Askerliğini Balıkesir orduevinde yaptı.

Çetin Çiftçioğlu, Erol Büyükburç, Tanju Okan ve Şerif Yüzbaşıoğlu‘nun orkestralarında bateri çaldı.

Çetin Çiftçioğlu, evlidir ve bir kızı vardır. Evlendikten sonra müziğe ara vermiş ve 3 yıl sigorta eksperi olarak çalışmıştır.

1994 yılında Show TV‘de şaka programı yapmaya başlayan Çetin Çiftçioğlu, yapımcı Levent Altınay‘ın yardımıyla Şakamatik adlı televizyon programında ünlülere şakalar yaptı. İlk şakasını Nurseli İdiz‘e gerçekleştirdi. Sırasıyla Show TV, Kanal 7, Star TV ve Beyaz TV‘de program sunuculuğu yaptı.

En uzun süre Kanal 7‘de yaptığı “Şakacı” adlı programı sürdürdü ve bu programla tanındı. Beş yıl ara verdikten sonra yeniden 2010’de Kanal 7’de şaka programı yapmaya başladı

Çetin Çiftçioğlu, 2003 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı “Hababam Sınıfı: Merhaba” adlı sinema filminde Tarih öğretmeni Hitit Besim karakterini canlandırmıştır. Filmde Mehmet Ali Erbil, Hülya Koçyiğit, Halit Akçatepe, Mehmet Ali Alabora, Nehir Erdoğan, Şafak Sezer, Melih Ekener, Peker Açıkalın, Sümer Tilmaç, Tuncay Akça, Ahmet Arıman, Cem Gürdap, Zeki Alasya, Ayşen Gruda, Cengiz Küçükayvaz, Zihni Göktay, Ceyhun Yılmaz, Bülent Kayabaş oynamıştır.

27 Haziran 2020 tarihinde Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programına katıldı. Çetin Çiftçioğlu 1000 TL kazanarak yarışmadan elendi.

Kitapları :
2018 – Ben Şaka Yapıyorum Millet Gerçek Sanıyor

Filmleri ve Dizileri :
2003 – Hababam Sınıfı Merhaba (Hitit Besim) (Sinema Filmi)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Sergey Lavrov kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Rusya Dışişleri Bakanı

Sergey Lavrov, 21 Mart 1950 tarihinde Rusya’nın başşehri Moskova’da doğmuştur. Tam adı Sergey Viktorovich Lavrov’dır. Babası Tiflis doğumlu Kalantaryan soyadlı bir Ermeni, annesi Kalerya Barisovna Lavrova Rus’dur. (Sergey Lavrov annesinin soyadını almıştır.) Annesi Sovyet Dış Ticaret Bakanlığı’nda çalışıyordu. Sergey Lavrov, Noginsk şehrinde, V. Korolenko okulunda eğitim gördü. Ardından, İngilizce konusunda derinlemesine bir çalışma yürüterek, 607 numaralı Moskova okulunda lise eğitimini tamaladı. Sergey Lavrov 1972 yılında Moskova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden mezun oldu.

aslennereli.com

Sergey Lavrov, Moskova Üniversitesine girdiği yıl diğer öğrencilerle beraber bir aylığına Moskova’da inşasına başlanan Avrupa’nın en yuksek binası olan ve Radyo- Televizyon kulesi olarak kullanılacak olan Ostankino Kulesi inşasına yardım etmeye gitti. Yaz tatillerinde de Sibirya’da Hakasya, Tuva ve Rusya Uzak Doğusu’na çalışmaya gitti.

Sergey Lavrov, üniversiteden mezun olduğu yıl 1972’de SSCB‘nin Sri Lanka büyükelçiliğinde göreve başladı. Sri Lanka’da görevde olduğu yıllarda Singalaca dilini öğrenmiştir. Sri Lanka‘da danışman olarak çalışmaya başlayan Sergey Lavrov, ayrıca çevirmen ve kişisel sekreter olarak da çalıştı ve sonradan ataşeliğe terfi etti. 1976 yılında Moskova‘ya döndü.

Sergey Lavrov, Rusça, İngilizce, Fransızca, Maldivce ve Singalaca dillerini bilmektedir.

1976-1981 yılları arası SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi’nde üçüncü ve ikinci sekreter olarak çalıştı. 1981 yılında New York‘taki BM Elçiliği’ne kıdemli danışman olarak atandı. 1981-1988 yılları arası SSCB BM daimi temsilciliği 1.Sekreteri olarak New York’da görev yaptı.

1988-1990 yılları arasında SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 1990-1992 yılları arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Küresel Problemler ve Uluslararası Teşkilatlar Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.

1992-1994 yılları arasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Sergey Lavrov, 1994-2004 yılları arası Rusya‘nın Birleşmiş Milletler‘de daimi temsilcisi olarak görev yaptı. Ayrıca 1995-2004 yılları arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürüttü.

Sergey Lavrov, 1971 yılında Maria Lavrova ile evlendi. Ekaterina Lavrova (d.1982) adında bir kız çocuğu vardır.

9 Mart 2004 tarihinde Rusya Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığı görevine atandı. 2008 yılında Dmitri Medvedev’in Rusya Devlet Başkanı seçilmesinin ardından, 2008 baharında aynı göreve yeniden getirildi. 21 Mayıs 2012‘de Vladimir Putin tarafından aynı göreve tekrar atandı.

Sergey Lavrov, hala Rusya Dışişleri Bakanı görevine devam etmektedir.
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Ahmet Arif kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Türk şairi Ahmet Arif 1968 ‘deki ” Hasretinden Prangalar Eskittim ” adlı şiir kitabıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır.

aslennereli.com

21 Nisan 1927 tarihinde Diyarbakır‘da doğan Ahmet Arif, doğu aşiret törelerinin içinde büyüdü. Asıl adı Ahmet Hamdi Önal’dır. Ahmed Arifin babası Kerkük’lü Türkmen, annesi Kürt kökenlidir. Ortaöğretimini Diyarbakır Lisesinde tamamlayıp, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümü nde bir süre eğitim gördü.

1950 yılında TCK’nın 141.maddeye aykırı görülen siyasi görüş ve eylemleri nedeniyle iki kez tutuklandı ve öğrenimi yarıda kaldı. Serbest kaldıktan sonra Ankara‘da düzeltmenlik, teknik sekreterlik ve gazetecilik yaptı.

Ahmet Arif şiire lise sıralarında Ahmet Haşim , Ahmet Hamdi Tanpınar , Sıtkı Tarancı gibi şairlerin etkisinde kalarak birtakım denemelerle başladı. Bir süre sonra acemice yazılmış olan bu şiirlerin şiir olmadığına, gerçek şiirin bu kadar kolay yazılmaması gerektiğine karar verdi.

1944-1948 yılları arasında İnkılapçı Gençlik ve Meydan dergilerinde yayımlamaya başladığı şiirleriyle adını duyurdu.1950‘den sonra dergilerde Seçilmiş Hikayeler, Yeryüzü ,Beraber, Yeni Ufuklar, Kaynaklar adlı şiirleri seyrekte olsa yayımlandı. Ardından uzun bir süre siyasal baskılar nedeniyle şiirleri yayımlanamadı.

1968 yılında çıkan tek şiir kitabı “ Hasretinden Prangalar Eskittim ” Türkiye’de en çok basılan ve okunan şiir kitaplarından oldu ve şaire haklı bir ün kazandırdı. Hasretinden Prangalar Eskittim adlı şiiri Ahmet Kaya tarafından şarkı haline getirilmiştir. Ayrıca Cem Karaca tarafından da bir çok şiiri bestelenmiştir.

Ölümünden sonra “Kalbim Dinamit Kuyusu” adlı bir şiir kitabının daha olduğu yada kitaplaşmamış şiirlerinin bu adla basılacağı söylenmişse de böyle bir kitap henüz yayımlanmadı.

Ahmet Arif ilk şiirlerini ortaya çıkardığı sıralarda Orhan Veli ve arkadaşlarının şiir anlayışı ön plandaydı, diğer yandan başka bir grupta Nazım Hikmet‘in çizgisinden bir şiir geliştiriyordu.

Nazım Hikmet’in açtığı yoldan yürümeyi tercih eden Arif, ondan aldığı şiirselliği, bir anadolu özlemiyle geliştirdi.

Birbirini izleyen kısa, vurucu dizeler, yinelemeler, bölümlemeler şiirine hem özü yansıtan bir ritim kazandırdı hem de imgelerini güçlendirdi.Ama onda ritim sese değil söze dayandığından daha derinlere inerek büyük bir lirizmin kaynağı oldu.

Bunun yanı sıra Ahmet Arif’in birçok şiiri bestelendi, çeşitli müzik anlayışıyla değerlendirildi.

Eserleri:
Hasretinden Prangalar Eskittim (1968),
Cemal Süreya’ya Mektuplar (1992),
Yurdum Benim Şahdamarım (2003).

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Bong Joon-ho kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

En iyi yönetmen dalında Oscar kazanan ilk Koreli yönetmendir. 2019 yılında Cannes Film Festivali, Altın Palmiye Ödülü’nü kazandı (Parazit)

Bong Joon-ho, 14 Eylül 1969 tarihinde Güney Kore‘deki Daegu’da dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğmuştur. Babası Bong Sang-gyun Grafik ve endüstriyel tasarımcı, annesi Park So-young ise ev kadınıdır. Bong Joon-ho ilkokuldayken ailesiyle Seul‘e taşınarak Han Nehri kıyısındaki Jamsil-dong mahallesine yerleştiler. 1988 yılında Yonsei Üniversitesi‘nde sosyoloji eğitimi almaya başladı. 1990 yılında iki yıllık zorunlu askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1992’de üniversiteye döndü.

aslennereli.com

Bong Joon-ho, diğer üniversitelerden arkadaşlarıyla birlikte “Sarı Kapı” isimli bir film kulübü kurdu. Bong’un kulüp çalışmaları kapsamında çektiği ilk filmleri arasında “Cenneti Aramak” isimli bir “stop motion kısa film ile “Beyaz Adam” isimli 16 mm kısa film de vardı. Bong 1995 yılında Yonsei Üniversitesi‘nden mezun oldu.

Bong Joon-ho, bu yıllarda Kore Film Sanatları Akademisi’nde iki yıllık bir programı tamamladı. Program kapsamında birçok 16 mm film çekti. Mezun olduktan sonra birçok farklı yönetmenle birlikte farklı görevler aldığı işler yaptı. Seven Reasons Why Beer is Better Than a Lover (1996) filminde senaryo yazarlarından biri olarak, Park Ki-yong‘un ilk filmi Motel Cactus’te (1997) senarist ve yardımcı yönetmen olarak, Phantom the Submarine (1999) filminde ise dört senaristten biri olarak yer aldı.

Bong 2000 yılında ilk uzun metrajlı filmi olan ve Cha Seung-jae‘nin yapımcılığını üstlendiği Flandersui gae /Barking Dogs Never Bite’ı çekmeye başladı. Alt seviye bir üniversite hocasının komşusunun köpeğini kaçırmasını anlatan film, Bong’un evliliğinin ardından oturduğu sitede çekildi. Film Şubat 2000’de vizyona girdiğinde ticari başarı elde edemese de olumlu eleştiriler aldı. İspanya‘daki San Sebastián Uluslararası Film Festivali’nin yarışma bölümüne davet edilen film ayrıca Slamdance Film Festivali ve Hong Kong Uluslararası Film Festivali’nde de ödüller kazandı. Bu sayede elde edilen uluslararası bilinirliğin de yardımıyla filmin denizaşırı ülkelerde de gösterilmesi, Kore’deki ilk gösteriminden iki yıl sonra filmi finansal açıdan başabaş noktasına getirdi.

Bong Joon-ho, ilkinden çok daha büyük bir proje olan ikinci filmi olan 2003 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı “Cinayet Günlüğü” adlı film ile uluslararası tanınırlık elde etti. Filmin uluslararası ilk gösterimi San Sebastián festivalinde gerçekleştirildi. Film bu festivalde de en iyi yönetmen de dahil olmak üzere 3 ödül aldı.

Bong Joon-ho, 1995’ten beri senarist Jung Sun-young ile evlidir. Bong Hyo-min adında bir oğlu vardır.

Bong, 2011 yılında 27. Sundance Film Festivali‘nde jüri üyesi, 2011 Cannes Film Festivali‘nin Altın Kamera kısmında ise jüri başkanı oldu. 2013’te ise Edinburgh Uluslararası Film Festivali’nde jüri başkanıydı.

2013 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı “Snowpiercer” adlı sinema filminde başrollerde Chris Evans, Song Kang-ho, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, Ewen Bremner, Ko Asung, John Hurt, Ed Harris oynamıştır.

2019 yılında yine senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı “Parazit” adlı film ile 21 Mayıs’taki 2019 Cannes Film Festivali‘nde Altın Palmiye Ödülü’nü kazandı. 92. Oscar Ödüllerinde, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parazit, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film (Best Picture) ödülünü alma başarısı gösterdi.

Bong Joon-ho’nun 2020 – 2021 yıllarında senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Josh Friedman ve Graeme Manson’ın yaptığı “Snowpiercer” adlı dizi filminde; Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Sean Bean’in başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Mickey Sumner, Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Katie McGuinness, Alison Wright, Annalise Basso gibi isimler yer alıyor.

Ödülleri :
2019 – Cannes Film Festivali, Altın Palmiye Ödülü’nü kazandı (Parazit)
2020 – 92. Akademi Ödülleri (Oskar), En İyi Film, (Parazit)
2020 – 92. Akademi Ödülleri (Oskar), En İyi Yönetmen, (Parazit)
2020 – 92. Akademi Ödülleri (Oskar), En İyi Uluslararası Film, (Parazit)
2020 – 92. Akademi Ödülleri (Oskar), En İyi Özgün Senaryo, (Parazit)

Filmleri ve Dizileri :
Senaryo:
2020 – 2021 – Snowpiercer (TV Dizisi)
2019 – Parazit (Sinema Filmi)

2017 – Okja (Sinema Filmi)
2014 – Haemoo (Sinema Filmi)
2013 – Snowpiercer (Sinema Filmi)
2009 – Mother / Ana (Sinema Filmi)
2008 – Tokyo! (Sinema Filmi)
2006 – The Host / Yaratık (Sinema Filmi)

2005 – Namgeuk-ilgi (Sinema Filmi)
2003 – Lonely Street Lamp (Kısa Film)
2003 – Cinayet Günlüğü (Sinema Filmi)

2000 – Flandersui gae / Barking Dogs Never Bite (Sinema Filmi)
1999 – Yuryeong / Phantom the Submarine (Sinema Filmi)
1997 – Motel Seoninjang (Sinema Filmi)
1994 – Ji-ri-myeol-lyeol (Kısa Film)
1994 – Peureimsogui gieokdeul (Kısa Film)

Yapımcı:
2020 – 2021 – Snowpiercer (TV Dizisi)
2019 – Parazit (Sinema Filmi)

2017 – Okja (Sinema Filmi)
2014 – Haemoo (Sinema Filmi)

Yönetmen :
2019 – Parazit (Sinema Filmi)

2017 – Okja (Sinema Filmi)

2013 – Snowpiercer (Sinema Filmi)

2009 – Mother / Ana (Sinema Filmi)

2008 – Tokyo! (Sinema Filmi)

2006 – The Host / Yaratık (Sinema Filmi)

2004 – Influenza (Kısa Film)
2003 – Sink & Rise (Kısa Film)
2003 – Lonely Street Lamp (Kısa Film)
2003 – Cinayet Günlüğü (Sinema Filmi)

2000 – Flandersui gae /Barking Dogs Never Bite (Sinema Filmi)

1994 – Baeksekin / White Man (Kısa Film)
1994 – Ji-ri-myeol-lyeol (Kısa Film)
1994 – Peureimsogui gieokdeul (Kısa Film)

Oyuncu :
2012 – Kıyamet Kitabı (Lee Joon-ho) (Sinema Filmi)

2008 – Misseu Hongdangmu (Sinema Filmi)

2002 – Pido nunmuldo eobshi (Detektif) (Sinema Filmi)

1994 – Ji-ri-myeol-lyeol (Kısa Film)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Baha kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Romantik prens olarak anılan Baha, aşk şarkıları denince ilk akla gelen isim olmuştur.

Baha, 17 Eylül 1969 tarihinde Kayseri‘nin Bünyan ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Bahattin Gündoğdu’dur. Bir yaşında iken ailesi ile beraber Ankara’ya göç ettiler. Çocukluğu ve okul hayatı Ankara‘da geçen Baha, Başkent Lisesinden mezun oldu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı bölümünde viyola eğitimi alarak, mezun oldu. Ablası da müzik öğretmendir.

aslennereli.com

Baha, Gazi Üniversitesinde öğrenci iken kurmuş olduğu grup KDV ile ilk pop konserini gerçekleştirdi. Daha sonra müzik öğretmenliği yapmış ve özel dersler vermiştir. Aynı zamanda o dönemde profesyonel bir futbolcu olan Baha 8 yıl süren bir futbolculuk döneminden sonra Galatasaray‘a transfer olacakken geçirdiği rahatsızlıktan dolayı futbolu bırakmak zorunda kaldı ve tamamen müziğe yöneldi.

1999 yılına kadar ağabeyi Sait ile birlikte cafe-bar işletmeciliği yaptı.

Baha, albüm çıkarıncaya kadar, yurdun değişik yerlerinde çok değerli müzisyenlerle çalışma fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda besteci kimliği olan Baha’nın birçok şarkısı diğer sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.

Romantik prens olarak anılan Baha, aşk şarkıları denince ilk akla gelen isim olmuştur. 1999 Haziran ayında Aşkın Tebessümü adlı ilk albümünü çıkardı. Aşkın Tebessümü albümü yakaladığı yüksek satış grafiğinden dolayı birçok ödül almıştır. Aynı zamanda Baha’ya da yılın sanatçısı ödülünü getirmiştir. Bu albümle birlikte İstanbul’a yerleşmiştir.

2003 yazında “Aşkın Tebessümü”, “Aşk Olmazsa” ve “Aşk Acısı Konserleri” adı altında Türkiye ve Avrupa turnesi gerçekleştirmiştir.

22 Mayıs 2017 tarihinde, Yunanistan‘ın Rodop ilindeki, 17. Yassıköy Belediyesi Kiraz Festivali’ne katıldı.

Baha, milli bilardocu Semih Saygıner hayranlığıyla başladığı bilardoda kısa sürede gelişme kaydetti. Milli takıma alınan Baha, Aralık 2016 ayında Mısır‘ın Hurgada kentinde yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası şampiyonasına katıldı.

Albümleri :
1999 – Aşkın Tebessümü
2000 – Aşk Olmazsa
2003 – Aşk Acısı
2005 – Aşk Rüzgarı
2007 – Aşk Yemini
2008 – Firari Aşk
2010 – Aşkı Duymak İstediğin Her Zaman
2013 – Aşk Baha’ne
2017 – Aşk’a Devam

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Uğur Dikmen kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Uğur Dikmen, birçok ünlü sanatçının grubunda klavyeli çalgıları çalıp, bestecilik ve aranjörlük yaptı.

Uğur Dikmen, 1947 yılında İstanbul’da Balmumcu’da doğmuştur. 6 yaşında müzik yapmaya başladı. Özel St. Georg Avusturya Lisesinden mezun oldu. Aynı zamanda İstanbul Belediyesi konservatuvarında da 8 yıl okuyarak mezun oldu.

Uğur Dikmen, ilk grubunu 1961-1962’de Cahit Berkay ve Seyhan Karabay ile “Siyah İnciler” adıyla kurdu.

Uğur Dikmen; arasında Durul Gence, Cem Karaca, Yasemin Kumral, Yeşim (şarkıcı), Erol Duygulu, Osman İşmen, Edip Akbayram, Coşkun Demir, Nil Burak, Neco, İbo (İbrahim Sesigüzel), Grup Piramit, Grup 88, Feridun Hürel, Selda Bağcan, Serpil Barlas, Özdemir Erdoğan gibi şarkıcıların olduğu grublarda klavyeli çalgıları çalıp, bestecilik ve aranjörlük yaptı.

aslennereli.com

Uğur Dikmen, profesyonel müzik hayatına ise 1965 yılında Metin Alatlı ve Ali Atasagun ile beraber kurdukları “Genç Aslanlar” grubu ile başladı. 1966 yılında “Genç Aslanlar” grubu dağılarak Ali Atasagun, Uğur Dikmen, Oğuz Durukan (bas), Asım Ekren (bateri)’den oluşan Ali Atasagun Dörtlüsü kuruldu. Ali Atasagun Dörtlüsü’ne saksafoncu Çetin Yorulmaz‘ın katılımıyla grup Ali Atasagun ve Dört Harami adını aldı. Onlara “Ali Baba ve Kırk Haramiler” de deniyordu. Ali Atasagun‘un yurtdışına gitmesi üzerine grubun adı Haramiler olarak değiştirildi. Uğur Dikmen ve arkadaşları James Brown gibi isimleri yorumluyorlardı.

1966‘da Uğur Dikmen tarafından kurulmuş olan rock müzik grubu, 1968’de Altın Mikrofon yarışmasında ikinci olmuştur. Uğur Dikmen ise yarışmanın en iyi organisti ödülünü kazandı. Uğur Dikmen, 1968’de İngiltere‘ye gitti ve Türkiye‘ye yeni müzik aletleri getirdi. Kısa bir süre sonra 1969 yılında gurup dağılmıştır.

1966 yılında Osman Seden‘in yönettiği ve müziklerini Metin Bükey‘in hazırladığı, Türkan Şoray ve Göksel Arsoy‘un başrollerini oynadığı “Kenarın Dilberi” adlı sinema filminde Ali Atasagun Dörtlüsü orkestra olarak filmde Göksel Arsoy ile birlikte “Üsküdar’a Gider İken” şarkısını icra ediyorlardı. Filmin diğer rollerinde Kenan Pars, Hulusi Kentmen, Nubar Terziyan, Mualla Sürer, Mürüvvet Sim, Necdet Tosun gibi oyuncular vardı.

1969 Ağustos ayında Uğur Dikmen, Özdemir Erdoğan ile çalışmaya başladı. Bu birliktelik de 1 sene sürdü. 1970’te kısa bir süre Haramiler’i tekrar diriltti. 1971 yılında Durul Gence yedilisine geçti. Uzun süre bu grupla çalıştı. Bu grupta Doğan Canku, Attila Özdemiroğlu gibi ünlü bestecilerle çalıştı.

1972 yılında bir süre Norveç‘te kaldı. Bu dönemde “Asia Minor Mission” adıyla çalıştılar. 1973’te grup Türkiye‘ye döndü. 1974 yılında Cem Karaca’nın kurduğu Dervişan grubunda yer aldı. 1975 yılında yayınlanan “Tamirci Çırağı” şarkısı ile Dervişan grubu büyük bir ün kazandı ancak Uğur Dikmen, grupla devam etmedi. 1975 yılında bir süre Yasemin Kumral ve Erol Duygulu Orkestrası ile çalıştı. 1976’da ikinci Dervişan dönemi başladı. Bu dönemde Yeşim (şarkıcı) ve Ünol Büyükgönenç‘e de eşlik etti. Ancak 1 Mayıs plağından sonra politizasyonu artan müzik tarzı sonucu Dervişan dağıldı.

Uğur Dikmen 70’li yılların ikinci yarısından itibaren aranjörlük de yapmaya başladı. 1978 yılında Yeşim (şarkıcı)’in ilk albümü “Doğuş” LP’sinin aranjörlüğünü yaptı. Ünol Büyükgönenç‘in “Dışarıda Kar Yağıyor” 45’liği ile 1979’da Edip Akbayram & Dostlar’ın “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Gidenlerin Türküsü” 45’liğinde aranjör olarak katkıda bulunmuş aynı zamanda klavyeli çalgıları da çalmıştır.

Bu dönemde Osman İşmen Orkestrası’nın “Diskomatik Katibim”, “Disko Madımak”, “Disko Türkü” LP’leri ile Selda Bağcan‘ın “Vurulduk Ey Halkım” albümünde klavyeli çalgıları çalmıştır. 1980 yılında Cem Karaca‘nın “Hasret” LP’sinin aranjörlüğünü yaptı. Cem Karaca‘nın 1980 yılında Almanya‘ya gitmesinden sonra değişik isimleri ile birlikte çalışmaya başlayan Uğur Dikmen 1982’de Füsun Önal‘ın orkestrasında yer aldı.

80’lerin ortalarında ise uzun süre beraber çalışacağı Nil Burak ile çalışmaya başladı. Nil Burak‘ın 1984’te Benim Sevdam, 1988’de Zurna Kazım, 1989’da Oldu Olacak, 1992’de İşte Banko albümünlerinin aranjörlüğünü üstlendi. Aynı zamanda Nil Burak‘a sahnede eşlik etti. Nil Burak ile çalışmalarına devam ederken, 1987‘de eski dostu Cem Karaca, Türkiye‘ye geri döndü. Döndüğü zaman onun konserlerinde yer almaya başladı. 1990’da ise Cahit Berkay‘ı aralarına alıp, üçlü olarak 1990’da Yiyin Efendiler albümünü çıkardılar.

1990 yılında Selda Bağcan‘ın “Koçero” albümünün aranjörlüğünü yaptı.

90’lı yıllarda Cem Karaca ile birlikte çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda yaklaşık 5 yıl boyunca Selda Bağcan‘ın konser grubunda şef ve klavyeci olarak yer aldı.

1984-1988 yılları arası Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finallerinde yarışmış olan Selmi Andak bestelerinin aranjörü ve orkestra şefi olarak görev yaptı. Uğur Dikmen 1995 yılında Serpil Barlas & Orient Express’in seslendirdiği “İkibinbir” adlı kendi bestesi ile yarıştı.

Uğur Dikmen, 1990-1993 yılları arası Cem Karaca‘nın konserlerinde yer almak üzere Cahit Berkay‘la birlikte Cem Karaca, Uğur Dikmen, Cahit Berkay ve Yol Arkadaşları grubunu kurdu. 1993 sonlarında grup dağıldı. 1995 yılı sonlarına doğru Cem Karaca ile Uğur Dikmen yeniden birlikte çalışmaya başladılar ancak bu sefer bir grupla değil 1996’dan 1999 yılı sonuna kadar ikili olarak sahne çalışmalarını sürdürdüler. “Cem Karaca & Uğur Dikmen Resitali” adıyla çeşitli konser ve bar programlarında yer aldılar. 1999’da yine ayrıldılar ve tekrar bir araya gelmediler.

Uğur Dikmen daha sonraki tarihlerde çeşitli reklam ve dizi müzikleri yaparak, tekrar Özdemir Erdoğan‘la çalışmaya başladı, halen de Özdemir Erdoğan‘la çalışmalarını sürdürmektedir.

Cahit Berkay‘ın 1975-1980 arası müziklerini yaptığı birçok filmde klavyeli çalgıları Uğur Dikmen çaldı, aynı zamanda düzenlemelere de katkıda bulundu. Ayrıca film müzikleri de besteledi. Kendine ait ilk film müziği çalışmasını 1985’te Ömer Kavur‘un Amansız Yol filminin müziklerini besteleyerek yaptı. 1998’de Eski Fotoğraflar filmine yaptığı müzik ile Altın Portakal ödülü kazandı. 2000’de yayınlanan Kahpe Bizans filminin müziklerini Serpil Barlas ile besteledi ve düzenledi.

Uğur Dikmen, Serpil Barlas ile evli idi. Eşi 20 Şubat 2021 tarihinde vefat etti.

Albümleri :
Haramiler:
1967 – Çamlıca Yolunda / Adanalı
1967 – Gimme Some Lovin / I Got You / Friendship / I’m Looking for a Saxophonist
1968 – Aya Bak Yıldıza Bak / Arpa Buğday Daneler

Cem Karaca & Dervişan :
1974 – Beyaz Atlı / Yiğitler
1975 – Tamirci Çırağı / Nerdesin?
1975 – Nem Kaldı
1975 – Beni Siz Delirttiniz / Niyazi
1976 – Parka
1977 – Mor Perşembe / Bir Mirasyediye Ağıt
1977 – Yoksulluk Kader Olamaz
1978 – 1 Mayıs / Durduramayacaklar Halkın Çoşkun Akan Selini

Nil Burak ile:
1984 – Benim Sevdam
1988 – Zurna Kazım
1989 – Oldu Olacak
1992 – İşte Banko

Diğer :
1966 – Yarim / Emine(m) (Ali Atasagun Dörtlüsü olarak) 45’lik plak
1969 – Yine Yalnızım / Yine Aşka Dönüyorum (Erkin Koray)
1976 – Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi (Selda Bağcan)
1977 – Yeni Bir Türkiye / Oy Gülüm Oy (Ünol Büyükgönenç)
1978 – Doğuş (Yeşim (şarkıcı))
1978 – Diskomatik Katibim (Osman İşmen Orkestrası)
1979 – Gidenlerin Türküsü / Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Edip Akbayram & Dostlar)
1979 – Disco Madımak (Osman İşmen Orkestrası)
1980 – Disco Türkü (Osman İşmen Orkestrası)
1980 – Hasret (Cem Karaca)
1984 – Bugün ve Yarınlara (Neco) (O Şakıyı Henüz Yazmadım aranjmanı)
1985 – Sanadır Tüm Şarkılarım (Atilla Atasoy) (O Şarkıyı Henüz Yazmadım aranjmanı)
1987 – Kim O ? (Coşkun Demir) (Sanki Dün Gibi şarkısının aranjmanı)
1990 – Koçero (Selda Bağcan)
1990 – Yiyin Efendiler (Cem Karaca & Cahit Berkay & Uğur Dikmen)
1992 – Nerde Kalmıştık? (Cem Karaca & Cahit Berkay & Uğur Dikmen)
1992 – Ziller ve İpler (Selda Bağcan) (Ziller ve İpler şarkısının aranjmanı)
1998 – Efkarım Tarumar (Serpil Barlas)
1999 – Bindik Bir Alamete… (Cem Karaca & Uğur Dikmen)

Filmleri :
Film Müzikleri:
2000 – Kahpe Bizans (Sinema Filmi)
1998 – Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)
1997 – Ağır Roman (Sinema Filmi)
1985 – Amansız Yol (Sinema Filmi)
1966 – Kenarın Dilberi (orkestra olarak) (Sinema Filmi)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Bahar Candan kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

8 Şubat 2016 tarihinde başlayan İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı.

Bahar Candan, 1997 yılında Mersin’de doğmuştur. Tam adı Fatma Bahar Candan’dır. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızıdır. 2. sezon ve 4. Sezon Bu Tarz Benim yarışmacı olan Gülnihal Candan‘ın kız kardeşidir. Ablası ayrıca 7 Şubat 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan “Survivor 2016” yarışmasına katılmıştır. Bahar Candan da ablası gibi İstanbul, Beykent Üniversitesi Hukuk fakültesinde eğitimine devam etmekte ve diğer aile bireyleri gibi avukat olmak istemektedir

aslennereli.com

170 cm. boyunda ve 47 kilo olan Bahar Candan, aynı zamanda bir Miley Cyrus hayranıdır.

Bahar Candan, 8 Şubat 2016 tarihinde TV 8 ekranlarında yeni yarışmacılarla yeniden başlayan İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı. Yine Öykü Serter‘in sunuculuğunu yapacağı yarışmada jüri koltuğunda ise Nur Yerlitaş, İvana Sert, Hakan Akkaya, ve Uğurkan Erez olacak. Yarışmacılar ise Bahar Candan, Dicle Turgal, Dilara Rabia Yaşar, Esin Çepni, Melike Çamlıoğlu, Meral Avcı, Özge Sarı, Selay Topçuoğlu, Tuğba İldiz, Yağmur Taktaş, Yeşim Aydın, Zeynep Vuran olacaktır.

8 Nisan 2016 gecesi yapılan İşte Benim Stilim yarışması finalinde 6. Sezonun birincisi Yeşim Aydın oldu.

Bahar Candan, 2 Aralık 2016 tarihinde “İşte Benim Stilim” 7. Sezon yarışmasına katıldı. 21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” 7. Sezon yarışması Tv8 ekranlarında yayınlanacak ve sunuculuğunu yine Öykü Serter‘in yapacağı yarışmanın jüri üyeleri Nur Yerlitaş, İvana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacaktır. Konuk jüri olarak Kerimcan Durmaz haftanın bir günü yarışmada olacak.

Yarışmacılar Aleyna Eroğlu, Aylin EnçokSelin Ençok kardeşler, Çağla Şen, Dilara Kayalı, Dilara Taşkın, Duygu Çevik, Ecem Aka, Melek Özçağan, Nazlı Karataş, Niran Yalaz, Simay Tokatlı, Yağmur Gürgen ile mücadele edecektir.

26 Kasım 2016 günü yapılan eleme gecesinde Çağla Şen elenerek yarışmadan ayrılınca, yarışmaya Tuğba Çiğdem girdi. Yağmur Gürgen 2 Aralık 2016 tarihinde elendi, Bahar Candan, yarışmaya girdi.

13 Mayıs 2017 tarihinde elendi.
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

David Alexandre Winter kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

David Alexandre Winter, Samanyolu şarkısını “Oh Lady Mary” adıyla 45’lik plak yaptığında dünyaca tanındı.

David Alexandre Winter, 4 Nisan 1943 tarihinde Amsterdam, Hollanda’da Yahudi bir anne babanın çocuğu olarak doğmuştur. Asıl adı Lion Kleerekoper’dır. II. Dünya savaşı sırasında o ve bütün ailesi farklı toplama kamplarına (Sachsenhaussen ve Sobibor) sürüldü ve bu nedenle David, hayatının ilk 2 yılını Bergen Belsen kampında geçirdi. O ve Yahudi kökenli ailesi, farklı Alman toplama kamplarından sağ kurtuldu ve 1945 yılında II. Dünya savaşından sonra Hollanda’da yeniden bir araya geldiler. 1969 yılında Samanyolu şarkısını “Oh Lady Mary” adıyla 45’lik plak yaptığında David Alexandre Winter takma adını kullanmaya başladı.

aslennereli.com

David Alexandre Winter, 1966 yılından 1968 yılına kadar Lahey’de kurulan “Daddy’s Act” grubunda başvokalist olarak çalıştı. İlk hit kaydını Paul McCartney ve John Lennon ile birlikte “Eight Days A Week” ile aldı.

David Alexandre Winter, 1967 yılında Hollanda’da Radio Veronica’da John van Doorn ismiyle DJ’lik yapmaya başladı. Daha sonra Radio 227’de DJ’lik yaptı. 1968’in başlarında Londra‘da yaşarken İngiltere‘yi Avusturya‘daki Innsbruck Şarkı Festivali’nde temsil etti ve “prix de press” ödülününü kazandı. Daha sonra, Kasım 1968’de bir plak şirketi Riviera Records ile anlaşma yapmasına izin veren bir (Barclay grubunun bir üyesi) Leo Missir tarafından keşfedildi. Bu süreçte, David Alexandre Winter çalışmaya başladığı Paris‘e taşındı.

1970 yılında Fransa’nın Antibes şehrindeki Şarkı Festivali’nde zafer kazandı ve burada “En İyi Şarkı” dalında birincilik ödülünü kazandı.

David Alexandre Winter, 1970 yılında Hollanda’nın başşehri Amsterdam’da düzenlenen 15. Eurovision Şarkı Yarışması‘nda Lüksemburg‘u “Je suis tombé du ciel” adlı şarkıyla temsil etmiş, yarışmada “sıfır” puanla sonuncu olarak 12. olmuştur.

Sözlerini Teoman Alpay‘ın yazdığı ve bestesini Metin Bükey‘in yaptığı 1968 yılında Berkant Akgürgen‘ın sesinden sevilen Samanyolu şarkısına hiç gecikmeksizin 1969 yılında Patricia Carli tarafından Fransızca sözler yazıldı ve David Alexandre Winter tarafından plak yapılır. “Samanyolu” adlı şarkı, 1969 yılında Hollandalı pop şarkıcısı David Alexander Winter tarafından “Oh Lady Mary” adıyla seslendirildi ve Batı dünyasında tanındı. O günlerde Radio Veronica’da John van Doorn ismiyle DJ’lik yapan ve o güne kadar bu isimle Lady Night ve Marian adlarında iki plak kaydetmiş olan David Alexandre Winter adıyla yayınladığı ilk 45’liktir bu.

David Alexandre Winter, sonraki yıllarda Avrupa‘da 26 milyon plak sattı. Moskova‘daki Bolşoy Tiyatrosunda kapalı gişe sergileyen mekanlara gitti ve ayrıca Monako Prensi Rainier ve Monako Prensesi Grace Kelly için Kızıl Haç Gala hayır konserinde şarkı söyledi. Ayrıca İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için Kraliyet Komuta Gösterisinde de yer aldı. Antibes’te Rose D’Or’u kazanmaya devam etti ve Paris‘teki ünlü Olympia sahnesinde 3 kere çıktı.

David Alexandre Winter, 1971 yılında model Catherine Fefeu ile evlendi. Ophélie Winter (d.1974) adında şarkıcılık yapan bir kızı ve Mickael Winter (d.1972) adında bir oğlu vardır. 1976 yılında boşandı. Çocukları eşinde kaldı, onlar Paris’e taşınırken kendisi de Amerika’ya taşındı.

David Alexandre Winter, 1976 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Nashville, Tennessee’ye taşınmadan önce Atlantic City’deki Tropicana Hotel canlı sahnesinde bir yıl boyunca sahne aldı.

Oh Lady Mary’nin yayınlandığı günlerde kısmen de olsa ilgi gördüğü Kanada‘daki bağımsız bir plak şirketi Isba Records ile bir single’ı ve bir de albümü yayınlanır. Birkaç yıl boyunca Las Vegas ve Atlantic City’de sahne aldı. Daha sonra müzikten kopar ve bugün halen işletmekte olduğu bir otomobil galerisi açtı.

David Alexandre Winter, Amerika‘da 1983 yılında Anne Parks ile evlendi ve Massachusetts’e yerleşti. Alexandre ve Austin adlarında iki çocuğu oldu.

1984’te Sydney‘de kaydedilen Rock’n Roll adlı canlı albümü çıkardı.

David Alexandre Winter, 2010 yılında Fransa‘da sahneye yeniden çıktı. 2017 yılında Hollanda‘nın Alman işgali sırasında çektiği acıları ve ailesiyle birlikte yaşamak zorunda kaldıkları şeyleri, ayrı toplama kamplarında hapsedilmelerini, savaştan sonra anne ve babasıyla mucizevi bir araya gelmelerini anlattığı hayat hikayesi hakkında bir biyografik kitap yazdı.

Albümleri :
2017 – Chanteurs de charme
2012 – Winter Country
2009 – Couleurs de Winter
1980 – Hurricane Eyes (single)
1980 – L’Étoile du Berger (single)
1969 – Oh Lady Mary (45’lik plak)

Kitapları :
2017 – A Star of David

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , , ,

Necmettin Batırel kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Necmettin Batırel, 1946 yılında İstanbul’da doğmuştur. Gazetecilik Yüksek Okulunu 1968 yılında bitirdi.

aslennereli.com

Necmettin Batırel, Bugün, Son Havadis, Bâbiâlide Sabah Gazetesi ve Türkiye gazetelerinde muhabirlikten, ekonomi müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve yayın koordinatörlüğüne kadar yazılı ve görsel basının tüm kademelerinde görev yaptı. Enver Ören’in talimatıyla 1978 yılında ekonomi bölümüne geçti.

Necmettin Batırel, 2002 – 2013 yılları arasında TGRT haber televizyonunda piyasa analizi yaptı. İhlâs Holding yönetim kurulu Başkanı Enver Ören’in 22 Şubat 2013’te vefatının ardından görevi sona erdi.

Türkiye Gazetesinde Salı ve Cumartesi günleri ekonomi yazılarına devam etmektedir. 18 Şubat 2016‘dan itibaren TRT haber televizyonunda ekonomi 7/24 programının tüm editörlüğünü yaptı.

1970 yılında evlenen Necmettin Batırel’in Mehmet Emin Batırel ve Yusuf Batırel adlarında iki oğlu vardır. Oğlu Yusuf Batırel (d.1974) 2015 yılında vefat etti.
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Akon kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Senegal asıllı Amerikalı Hip-Hop, R&B ve Soul müzik sanatçısı. Müslümandır.

Akon, 16 Nisan 1973 tarihinde St. Louis, Missouri, ABD’de Senegalli iki yerlinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı, Aliaune Damala Bouga Time Puru Nacka Lu Lu Lu Badara Akon Thiam’dır. Doğumundan sonra yaşamını 7 yaşına dek Dakar, Senegal’de sürdürdükten sonra ailesiyle birlikte ABD New Jersey’e taşındı. Müzisyen olan babası Mor Thiam, bir caz perküsyonistidir. Annesi Kine Gueye Thiam, tanınmış bir Senegalli şarkıcı, dansçıdır.

aslennereli.com

Akon, ABD New Jersey’de Hip-Hop müzik ve suçla tanıştı. Birkaç kez hapse girdi. Bu kötü deneyimlerinden sonra bir daha suç işlememeye karar verdi.

Daha sonra müzikal çalışmalarına evindeki stüdyosunda devam eden Akon, Burada yaptığı kayıtlarla Trouble LP’sini çıkarttı. Değişik rap tekniğiyle SRC/Universal Records’un dikkatini çekmeyi başardı ve ilk albümünü 2004 yılında yayınladı. “Trouble”dan çıkan single’ı “Locked Up” ABD’de 10, İngiltere’de 5 numaraya yükseldi. Yine aynı yıl çıkan “Lonely” İngiltere, Avustralya ve Almanya’da da 1 numara olmayı başardı.

2005 yılında “Trouble” albümünün başarısıyla kendi şirketi “Konvict Records”u kurdu. Eminem’le ortak çalışması “Smack That”i yaptı. Snoop Dogg ile yaptığı I Wanna Love You Amerika listelerinde 1 numara oldu. 2007 yılında 50 Cent Curtis James Jackson ile birlikte yaptığı “I’ll Still Kill” ABD‘de ise üçüncü sıraya oturdu.

Akon, 2010 FIFA Dünya Kupası için “Oh Africa” şarkısını yaptı. 2010 yılının mayıs ayında İstanbul Maçka Küçükçiftlik Park’ta bir konser verdi.

Akon, Tomeka Thiam ile evlidir.

Hip-hop ve R&B şarkıcısı olan Akon, aynı zamanda sözyazarı, besteci, aranjör, yapımcı ve işadamıdır. Türk bir firma (Orka Group) ile anlaşmalı giyim markası vardır. 2008 yılında kurulan markanın adı “ALIAUNE”dir. Güney Afrika‘da elmas madenleri vardır. Ayrıca Senegal‘de bir havayolu şirketinin ortağıdır. Forbes‘e göre 21. yüzyılda, bir yılda 30 milyon dolarla en çok kazanan R&B şarkıcısıdır.

Konlive Distribution&Konvict Music firmasının da sahibidir. Birçok sanatçıya müzik şirketinin kapılarını açmıştır. Özellikle Lady Gaga ve vatandaşı T-Pain gibi sanatçıların ünlü olmasında büyük payı vardır.

2006 yılında ikinci albümü Konvicted ile çok yüksek bir satış başarısı elde etti. Akon, dünya genelinde birçok sanatçıyla düet yapmıştır. Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı düet şarkılar için aranılan isimdir. Colby O Donis ile yaptığı What You Got şarkısı Billboard 200 listesinde 11. sıraya oturdu. DJ Khaled, Lil Wayne, Rick Ross, T.I. gibi isimlerle yaptığı düet “We Takin’ Over” ABD, İngiltere ve Almanya‘da 1 numara olmayı başardı. Yaptığı bir diğer ses getiren düet ise Shaggy ile yaptığı “What’s Love” şarkısı vardır. Bu şarkıyla İngiltere ve İtalya‘da 4, ABD‘de ise 9 numara olmuştur.

2008 yazında Kardinal Offishall ile ortak çalışması “Dangerous” şarkısı, yine tüm dünyada ses getirdi. 2008’in son aylarında “Freedom” isimli üçüncü albümünü piyasaya sürdü.

Küçüklüğünden beri Michael Jackson hayranı olan Akon, Hold My Hand adlı şarkıda Michael Jackson ile düet yaptı. Michael Jackson, Whitney Houston, Eminem ve Gwen Stefani gibi sanatçılarla düet çalışması yaptı.

Afrika kıtası ve ülkesi Senegal için de yardım çalışmalarında da bulunan Akon’un 2007 yılında kurulan Konfidence Foundation adlı bir yardım kuruluşu vardır.

Akon, Eylül 2020’de yaptığı tanıtımda Senegal‘deki 850 hektarlık arazide fütüristik bir şehir projesini gerçekleştirileceğini sçyledi. 6 milyar dolarlık projeye 2021’de başlanacağını ilan etti. Akon City, Senegal‘in başkenti Dakar‘a 100 mil uzaklıkta kurulacak

Akon, 6 Nisan 2021 tarihinde Senegal‘den sonra Uganda‘da da fütüristik şehir projesini başlatacağını duyurdu. Uganda‘nın başkenti Kampala‘da basına açıklamalarda bulunan Akon, hükümetin kendisine vereceği 260 hektarlık arazide başka bir “Akon şehri” kuracağını açıkladı. Projenin 2036 yılında tamamlanacağını belirten Akon, bu şehirde yaşayanların kripto para “Akoin” kullanacağını ifade etti.

Albümleri :
2004 – Trouble
2004 – Trouble (Deluxe Edition)
2006 – Konvicted
2006 – A Star Is Born
2006 – African Westside
2007 – A Konvicts Song
2007 – In My Ghetto
2007 – Da Spotlight
2008 – Konvikt Mixtape Vol. 2
2008 – Freedom
2008 – Freedom (Int’l Version 2)
2008 – In My Ghetto, Volume 2
2010 – Lockdown, Part 2
2011 – Konkrete
2012 – KonKrete Jungle
2015 – Stadium
2019 – Konnect
2019 – Akonda
2019 – El Negreeto
2020 – Ain’t No Peace

Single
2004 – Locked Up
2005 – Lonely
2006 – Smack That
2006 – I Wanna Love You
2007 – I’ll Still Kill
2008 – Right Now (Na Na Na)

Ödülleri :
2005 – MTV Avrupa Ödülleri, En İyi Hip-Hop Sanatçı
2007 – Vibe Müzik Ödülleri, En Cool İşbirliği: We Takin’ Over
2007 – Amerikan Müzik Ödülleri, Favori Erkek R&B/Soul Sanatçı
2007 – BET Ödülleri, En İyi Erkek R&B Sanatçı
2007 – BET Hip-Hop Ödülleri, En İyi İşbirliği: We Takin’ Over
2007 – BET Hip-Hop Ödülleri, People’s Champ Ödülü: We Takin’ Over
2008 – Grammy Ödülleri, En İyi R&B Albüm: Konvicted

2008 – Grammy Ödülleri, En İyi Rap/Sung İşbirliği: Smack That

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Muallim Naci kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Aruz veznini Türkçeye kusursuzca uygulamak için çalışmış, dilin yalınlaştırılmasını savunan Tanzimat Dönemi’nin önemli şair ve yazarı bir Tanzimat dönemi şairidir.

Muallim Naci, 1850 yılında Fatih, İstanbul’da Ali Bey ve Fatma Zehra Hanım’ın oğlu olarak doğmuştur. Asıl adı Ömer’dir. 7 yaşında iken babasının ölümü üzerine dayısının yanına Varna’ya gitti. Orada medrese öğrenimi gördü. Bir yandan da Arapça, Farsça, Fransızca ve hat öğrendi. “Hulusî” mahlasıyla yazılar yazdı. Varna Rüştiyesi’nde öğretmenlik yaptı.

İlk şiirlerini “Nacî” mahlasıyla 1867’den başlayarak yazdı. Küçük yaşlardan itibaren şiire ilgi duyan Muallim Naci, dönemin önemli gazetelerinden biri olan Tercüman-ı Hakikat’e gönderdiği şiir ve yazılarla edebiyat dünyasına ilk adımlarını atmıştır. Sait Paşa’nın özel kâtibi olarak Rumeli ve Anadolu’nun birçok kentini dolaştı. İstanbul’a geldi. Memuriyetten istifa etti. Ahmet Mithat Efendi’nin önerisiyle Tercüman-ı Hakikat gazetesinde edebiyat sayfasını yönetmeye başladı.

aslennereli.com

Muallim Naci, Ahmet Mithat Efendi tarafından Tercüman-ı Hakikat’i eski edebiyat yazılarının sözcüsü durumuna getirmekle suçlanınca istifa etti.

Tercüman-ı Hakikat’ten sonra Şeyh Vasfi ve Necib Nadir ile birlikte İmdadü’l Midad adlı bir gazete çıkarırlar. Daha sonra sırasıyla Saadet, Teavün-i Aklami Mürüvvet gazetelerinde yazı hayatına devam etmiştir. Muallim Naci ayrıca tek başına 58 sayı Mecmua-i Muallim adlı bir dergi çıkarmıştır.

Galatasaray Lisesi ve Mekteb-i Hukuk’ta edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Yaşadığı dönemde, Recaizade Mahmut Ekrem ekolüne karşı klasik edebiyatı savundu. Recaizade Mahmut Ekrem’in Zemzeme adlı şiir kitabına karşılık “Demdeme” adlı eleştiriyi kaleme aldı. Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamıştır.

Servet-i Fünun sanatçılarını etkiledi. Şiirinin yanında edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarıyla da ilgi çekti. Sanatçı, daha sonraki yaşamında Yeni edebiyatı tümüyle kabullenecek ve Batılı anlamda başarılı edebiyat örnekleri verecektir.

Muallim Naci, 1893 yılında İstanbul’da 43 yaşında ölmüştür.

Muallim Naci’nin Edebi Kişiliği:
Tanzimatçılarla aynı dönemde yaşamasına rağmen sanat anlayışı bakımından onlardan ayrılır.
Eski şiirin temsilcisi olarak tanınmasına rağmen Batılı şiir tarzında başarılı örnekler yazmıştır.
Türk edebiyatında eski-yeni tartışmasında eski edebiyat taraftarlarının öncüsü olmuştur. Gelenekçi şiir anlayışının temsilcisidir.
Şiirlerinde yalın ve sade bir Türkçe kullanmıştır.
Halk edebiyatı nazım biçimlerinden faydalanmıştır.
Şiirlerinde yalnızlık, gurbet, doğa, karamsarlık ve milli duyguları işlemiştir.
Aruz ölçüsünü kullanmıştır.
Köyden söz eden ilk şiiri yazmıştır. (Köylü Kızların Şarkısı)
Çocukluk anılarını anlatırken sade bir dil kullanmış ve en sade Tanzimat nesrini o yazmıştır.
Recaizade Mahmut Ekrem’le girdiği kafiye tartışmasıyla tanınır. Ekrem’in “kulak için kafiye” anlayışına karşı “göz için uyak” anlayışını benimsemiştir.
Muallim Naci eski-yeni tartışmalarından “Demdeme” başlıklı yazılarında Recaizade Mahmut Ekrem’in “Zemzeme”lerine karşılık görüşler beyan eder. Bu tartışmaya “abes-muktebes” tartışması da denmiştir.
Edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarıyla da ilgi çekti.
Victor Hugo, Sully Prudhomme, Alfred de Musset ve Emile Zola‘dan Türkçe’ye çeviriler yaptı.

Eserleri :
Şiir:
1883 – Terkib-i Bend-i Muallim Naci Ateşpare

1884 – Şerâre

1885 – Fürûzan

1889 – Sümbüle

1896 – Yadigâr-ı Naci (ölümünden sonra Şeyh Vasfi tarafından ilk şiirleri ile gazete ve dergilerde kalmış şiirlerinin bir araya getirildiği eser)

Roman:
Mehmed Muzaffer Mecmuası

Eleştiri:

Muallim,

Demdeme I-II-III,

Yazmış Bulundum.

Anı:
Medrese Hatıraları,

Ömer’ in Çocukluğu.

Sözlük:

Lügat-ı Naci.

Araştırma:

Osmanlı Şairleri,

İstilahât-ı Edebiyye (Divan edebiyatı hakkında bilgi verir.),

Esâmi.

Mektup:

Muhaberat ve Muhaverat,

Şöyle Böyle,

Mektuplarım.

İntikad

Oyun:

Heder,

Musa Bin Ebi’l-Gazan yahut Hamiyet.

Manzum Destanlar:
Gazi Ertuğrul Bey

Dil Çalışmaları :
Lügat-i Nacî Kamus-i Osmanî
Edebiyat-İnceleme Araştırma
lstılahât-ı Edebîyye

Muallim Naci’nin Eserlerine İlişkin Değerlendirmeler :
Ateş-pâre
Divan edebiyatından uzaklaşan ve yeni edebiyat anlayışına yaklaşan şiirlerini, manzum öykülerini, çeşitli olaylara ilişkin yazılmış not niteliğindeki metinlerini içerir. Bu eser de Victor Hugo’dan ve Prudhomme’dan tercümeler de vardır.
Şerare
Divan şiiri tekniğine ve anlayışına bağlı olarak kaleme aldığı şiirlerinden oluşmaktadır.
Füruzan
Tıpkı Şerâre gibi Divan şiiri tekniğine ve anlayışına bağlı olarak kaleme aldığı şiirlerden oluşmaktadır.
Sünbüle
Nazım – nesir karışık bir yapıya sahiptir. Nesir kısmı “Ömer’in Çocukluğu” adını taşır. Nazım kısmı eski şiir anlayışıyla kaleme aldığı metinlerden oluşur.
Yadigâr-ı Nâci
Muallim Naci’nin ölümünden sonra Şeyh Vasfî tarafından derlenen şiirlerden oluşan eserdir.
Musa Bin Ebu’l Gazan yahut Hamîyyet
Manzum destan örneğidir. 226 beyitten oluşmaktadır. Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılışı sırasında büyük bir vatanseverlik ve kahramanlık örneği sergileyen Musa Bin Ebu’l Gazan’ın kişiliği etrafında meydana getirilmiş bir kahramanlık anlatısıdır.
Gazi Ertuğrul Bey
356 mısralık bir metindir. Ertuğrul Gazi Bey’in hayatı etrafında ortaya konuşmuş bir trajedi denemesidir. Bu manzume, Abdülhamit II tarafından ödüllendirilmiştir.
Mehmed Muzaffer Mecmuası
Roman türünde bir eserdir. İlginç bir yapısı ve hikâyesi vardır. Bu eserin çeşitli bölümleri (toplam 74 sayfa) başta dönemin önemli gazetelerinden biri olan Saadet olmak üzere çeşitli gazetelerde tefrika edilmiştir. Daha sonra 90 sayfalık bir bölüm ilave edilerek bu çalışma kitaplaştırılmıştır. Muallim Naci, bu eserini aslında sahaflardan satın alır. Eser; ezhâr-ı efkâr, ezhâr-ı efkârın menşei, ezhâr-ı efkârın güşâyişi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu kitaptaki en ilginç bölüm ezhâr-ı efkârın menşei adıyla yer alan ikinci bölümdür. Bu bölümde Şeyh Galip’in hayatı anlatılmıştır.
Ömer’in Çocukluğu
Bu eser Sünbüle’nin bir bölümünü oluşturmaktadır. Muallim Nâci’nin 8 yaşına kadarki yaşamını anlatmaktadır.
Demdeme
Bu eser Recaizade Mahmut Ekrem’in Naci’ye hakareti içeren Üçüncü Zemzeme Mukaddimesi ve Tâkdîr-i Elhân’ına karşılık yazılmış eleştiri yazılarından oluşmuştur.
Istılahât-ı Edebîyye
Divan edebiyatı anlayışına bağlı belagat kurallarını ve edebi sanatları açıklayan bir eserdir. Bu eserinde edebiyat terimleri ile ilgili açıklamalar, tanımlamalar yapmıştır.

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Necdet Üruğ kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Türk Silahlı Kuvvetleri‘nin 19. Genelkurmay Başkanı’dır.

Necdet Üruğ, 1921 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Mustafa Necdet Üruğ’dur.

aslennereli.com

Necdet Üruğ, 1939 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nden, 1941 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1942 yılında Topçu Sınıf Okulu’nu bitirdi. 1948 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı yaptı. 1950 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 5. Kolordu Karargâh Subaylığı, 28. Tümen 28. Topçu Alayında Batarya Komutanlığı, Harp Akademilerinde Öğretim Üyeliği, 9. Tümende Tabur Komutanlığı, 6. Zırhlı Tugay Kurmay Başkanlığı, Kıbrıs Silahlı Kuvvetler Teşkilat Eğitim Şube Müdürlüğü, Kıbrıs Ordusu Eğitim Grup Başkanlığı ve Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri Türk Alay Komutanlığı ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Dairesi Özel Plan Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1966 yılında Tuğgeneralliğe terfi ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Plan Daire Başkanlığı yaptı. 1969 yılında Tümgeneralliğe terfi ederek Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı, Belçika/Mons’ta Millî Askerî Temsil Heyeti Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1973 yılında Korgeneralliğe terfi ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı ve 15. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1977 yılında Orgeneralliğe terfi etti.

Orgeneral rütbesi ile Yüksek Askerî Şûra Üyeliği, 1. Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı yaptıktan sonra, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı uhdesinde olmak üzere, 27 Ağustos 1981 – 15 Kasım 1982 tarihleri arasında Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982 – 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevlerini, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü.

6 Aralık 1983 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 02 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu.

TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi olan Orgeneral Necdet Üruğ; Fatma Nejla Üruğ ile evli olup iki çocuk babasıdır.

Necdet Üruğ, Türk Silahlı Kuvvetleri‘nin 15. Genelkurmay Başkanı olan Faruk Gürler’in yeğenidir.

Necdet Üruğ, 18 Nisan 2021 tarihinde İstanbul‘da 100 yaşında öldü.
Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Meral Çetinkaya kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Meral Onuktav Çetinkaya, 5 Mart 1945 tarihinde Bursa’da doğmuştur.

aslennereli.com

Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yaptı. 1989-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Ayla hanım rolü ile tanındı.

Meral Çetinkaya, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesidir.

Meral Onuktav, Oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile evlendi. Eşi Kalp krizi nedeniyle 1992’de 44 yaşındayken öldü.

Meral Çetinkaya, 2013 yılının son ayında başrollerini Melis Birkan ve Muhammet Uzuner ile paylaştığı, küçük bir zaafın, köklü ve zengin bir ailenin bütün hayatını sonsuza kadar nasıl değiştirdiğinin hikâyesinin anlatıldığı “Saklı Kalan” dizisinde rol aldı.

2014 yılı Ekim ayında Kanal D ekranlarında başlayan senaryosunu Sinan Tuzcu’nun yazdığı “Urfalıyım Ezelden” dizisinde başrol oyunculuğunu Bülent İnal, Öykü Gürman, Settar Tanrıöğen ve Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar paylaşmaktadır

2015 yılında yönetmenliğini Mete Sözer’in yaptığı “Ve Panayır Köyden Gider” adlı sinema filminde Engin Altan Düzyatan, İlyas Salman, Cem Davran, Meral Çetinkaya, Açelya Devrim Yılhan, Ercüment Balakoğlu oynadı.

2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay‘ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp‘in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi “Ayla: The Daughter of War” da Astsb. Süleyman’ın gençliğini İsmail Hacıoğlu canlandırırken yaşlılık halini Çetin Tekindor canlandırmıştır. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde diğer rollerde ise Taner Birsel, Ali Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Caner Kurtaran, Kim Seol, Kyung-jin Lee gibi oyuncular rol aldı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Ödülleri:
2012 – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) / 3.Antalya Televizyon Ödülleri
1997 – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Solgun Bir Sarı Gül) / 34. Antalya Film Şenliği
1992 – En İyi Kadın Oyuncu (Suyun Öte Yanı) / 4. Ankara Film Festivali
1981 – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Hazal) / 18. Antalya Film Şenliği

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları :
2016 – Kıyamete Kadar Kapattım Kalbimi :Melis Tezkan ve Okan Urun – biriken
2014 – Tatyana :Anton Çehov – biriken
2007 – Sivas 93 : Genco Erkal – Dostlar Tiyatrosu
2006 – Oyun Sonu : Samuel Beckett – Dostlar Tiyatrosu
2005 – Aymazoğlu ve Kundakçılar : Max Frisch Genco Erkal – Dostlar Tiyatrosu
2004 – Sezuan’ın İyi İnsanı : Bertolt Brecht – Dostlar Tiyatrosu
2002 – Kadınlar da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte – Bakırköy Belediye Tiyatrosu
1999 – Ocak : Turgut Özakman – Bakırköy Belediye Tiyatrosu
1999 – Bir Cinayetin Söylencesi : Melih Cevdet Anday – Bakırköy Belediye Tiyatrosu
1998 – İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu : Nazım Hikmet – Bakırköy Belediye Tiyatrosu

1998 – Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin – Bakırköy Belediye Tiyatrosu
1987 – Bay Puntila ile Uşağı Matti : Bertolt Brecht – Dostlar Tiyatrosu
1988 – Keşanlı Ali Destanı : Haldun TanerGülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)
2018 – Sibel (Narin) (Sinema Filmi)
2018 – Çukurdere (TV Dizisi)
2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Daye Hatun)(TV Dizisi)
2018 – Bir Mucize Olsun(TV Dizisi)
2017 – Geçmişteki Sır (Sinema Filmi)
2017 – Benim Babam Bir Melek (TV Filmi)
2017 – Ayla: The Daughter of War(Nimet (2010))(Sinema Filmi)
2016 – Murtaza (sabure) (Sinema Filmi)
2016 – Anne (Anne Zeynep)(TV Dizisi)
2016 – Vezir Parmağı (Safiye)(Sinema Filmi)
2016 – Babaannem (Sinema Filmi)
2015 – Ve Panayır Köyden Gider (Ayşe) (Sinema Filmi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Büyücü ifrit) (TV Dizisi)
2015 – Cahide Devekuşu’nun Açık Evliliği (Cahide)(Kısa Film)
2014 – Urfalıyam Ezelden (Zekiye Nene) (TV Dizisi)
2014 – Saklı Kalan (Sitare) (TV Dizisi)
2014 – Mucize (Sinema Filmi)
2013 – Kadın İşi: Banka Soygunu (Asuman (Gülayın Annesi)) (Sinema Filmi)
2010 – 2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Hasefe) (TV Dizisi)
2010 – Neden Silah (Kısa Film)
2010 – Kars Öyküleri (Sinema Filmi)
2009 – Karanlıktakiler (Gülseren) (Sinema Filmi)
2007 – Mutluluk (Münevver) (Sinema Filmi)
2006 – 2008 – Binbir Gece (Peride Aksal) (TV Dizisi)
2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Beti) (TV Dizisi)
2003 – Vizontele Tuuba (Felek ) (Sinema Filmi)
2002 – Gülbeyaz (Beyaz Nine) (TV Dizisi)
2001 – Maruf (Şarapçı Kadın) (Sinema Filmi)
2000 – Yalan Dünya (TV Dizisi)
2000 – Vizontele (Nevin) (Sinema Filmi)
1999 – Eylül Fırtınası (Sultan) (Sinema Filmi)
1999 – Duruşma (Meraklı Komşu) (Sinema Filmi)
1998 – Kaç Para Kaç (Müşteri) (Sinema Filmi)
1996 – Solgun Bir Sarı Gül (Sinema Filmi)
1996 – 80. Adım (Zeynep) (Sinema Filmi)
1995 – Oğlum Adam Olacak (Yaşlı Öğretmen/Aktris) (TV Dizisi)
1994 – İz (Sinema Filmi)
1993 – Yazlıkçılar (Yaprak) (TV Dizisi)
1993 – Yaz Yağmuru (Sinema Filmi)
1992 – Çıplak (Sinema Filmi)
1992 – Piano Piano Bacaksız (Münevver) (Sinema Filmi)
1992 – Denize Hançer Düştü (Sinema Filmi)
1991 – Yalnızlar (Kadriye Hanım) (TV Dizisi)
1991 – Suyun Öte Yanı (Sinema Filmi)
1990 – Robert’in Filmi- Robert’s Movie (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)
1989 – Uçurtmayı Vurmasınlar (Safinaz) (Sinema Filmi)
1989 – Medcezir Manzaraları (Emel) (Sinema Filmi)
1989 – Kantodan Tangoya (Sinema Filmi)
1989 – Kaldırım Serçesi (TV Dizisi)
1989 – 2002 – Bizimkiler (Ayla (Yöneticinin Eşi)) (TV Dizisi)
1988 – Ponente Feneri (Sinema Filmi)
1988 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)
1988 – Herşeye Rağmen (Hasan’ın Ablası) (Sinema Filmi)
1987 – Su Da Yanar (Sinema Filmi)
1987 – Geyikler, Annem ve Almanya (Sinema Filmi)
1986 – Sızı (TV Dizisi)
1985 – Bir Avuç Cennet (Sinema Filmi)
1984 – Firar (Meral) (Sinema Filmi)
1984 – Bir Yudum Sevgi (Nezaket) (Sinema Filmi)
1979 – Hazal (Sinema Filmi)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,

Hakan Çimenser kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Tiyatro yönetmeni, tiyatro oyuncusu, dizi oyuncusu.

Hakan Çimenser, 24 Mart 1968 tarihinde Tekirdağ’da doğmuştur. 1990 yılında, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

aslennereli.com

Hakan Çimenser, konservatuvardan mezun olduğu 1990 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’na sanatçı olarak atandı. 1994-96 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu müdürlüğü yaptı. 1996 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu‘na atandı. 1997-2003 yılları arasında Hacettepe Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Nuran Evren Şit‘in 2011 yılında senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı Aşk Tesadüfleri Sever filminin başrollerinde Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli, Ayda Aksel, Şebnem Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Batuhan Karacakaya, Hakan Çimenser oynadı.

Ödülleri :
2010 – Afife Tiyatro Ödülleri – “Yılın En Başarılı Yönetmeni” İstanbul Devlet Tiyatrosu (İmparatorluk Kuranlar)

Yönetmen olarak görev aldığı Tiyatro oyunları :
2019 – Uçmak “Hezarfen Ahmed Çelebi“: Ömer F. Oyal – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2018 – Kış Masalı : William Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu
2017 – Giydirici : Ronald Harwood – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2016 – Veronalı İki Centilmen : William Shakespeare – Duru Tiyatro
2016 – Geçmişten Gelen Kadın : Roland Schimmelpfennig – Antalya Devlet Tiyatrosu
2015 – Son Tango : Özcan Özer – Ankara Devlet Tiyatrosu
2012 – Dolores Claiborne : Stephen King – Ankara Devlet Tiyatrosu
2012 – Yağmur Durduğunda : Andrew Bovell – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2011 – Şahane Düğün : Robin Hawdon – Trabzon Devlet Tiyatrosu
2011 – Anlaşılmaz Konuşmalar : Andrew Bovell – Tiyatro Perest
2010 – Beğendiğiniz Gibi : William Shakespeare – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2009 – İmparotorluk Kuranlar : Boris Vian – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2008 – Çok Orijinal Bir Oyun : Savaş Dinçel – Bursa Devlet Tiyatrosu
2008 – Bay Kolpert : David Gieselmann – Antalya Devlet Tiyatrosu
2007 – Martı : Anton Çehov – Sivas Devlet Tiyatrosu
2007 – Aldatma : Harold Pinter – Eskişehir Şehir Tiyatrosu
2007 – Şahane Düğün : Robin Hawdon – Ankara Devlet Tiyatrosu
2006 – Deli Dumrul : Güngör Dilmen – Adana Devlet Tiyatrosu
2006 – Köpek Kadın Erkek : Sibylle Berg – Ankara Devlet Tiyatrosu
2005 – Uçurtmanın Kuyruğu : Savaş Dinçel – Ankara Devlet Tiyatrosu
2005 – Kaçık : Tom Topor – Ankara Devlet Tiyatrosu
2004 – Çıkmaz Sokak Çocukları : Lyle Kessler – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2001 – Ölüm ve Kız : Ariel Dorfman – Ankara Devlet Tiyatrosu
1997 – Sevgili Yalan : Jurgen Cross – Ankara Devlet Tiyatrosu
1996 – Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası : Oktay Arayıcı – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1995 – Özel Hayatlar : Noel Coward – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1995 – Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1994 – Sevgili Yalan : Eduardo de Filippo – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Rol aldığı Tiyatro oyunları :
2017 – Giydirici : Ronald Harwood – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2001 – Komşu Köyün Delisi : Üstün Dökmen – Ankara Devlet Tiyatrosu
2000 – 3. Richard : William Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu
2000 – Serseri Gönül : Eugene O Neill – Ankara Devlet Tiyatrosu
1998 – Olağan Cinayetler : Jules Feiffer – Ankara Devlet Tiyatrosu
1996 – Benimkinin Adı Regine: Pierre Ray – Ankara Devlet Tiyatrosu
1996 – Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1994 – Korku : Orhan Asena – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1993 – Macbeth : William Shakespeare – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1992 – Görüşme Kutlama Çağrı : Vaclav Havel – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1992 – Fareler ve İnsanlar : John Steinbeck – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1991 – Sarıpınar 1914 : Turgut Özakman – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1989 – Yunus Emre : Recep Bilginer – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1989 – Kurban : Güngör Dilmen – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2018 – Bizim Hikaye (TV Dizisi)
2017-2018 – Hayat Sırları (TV Dizisi)
2017 – Masum (TV Dizisi)
2017 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Mithat Mirkelamoğlu) (TV Dizisi)
2016 – Koca Dünya (Baba) (Sinema Filmi)
2015 – Unmade Bed (Kısa film)
2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Bülent Uyar) (TV Dizisi)
2015 – Çekmeceler (Doktor) (Sinema Filmi)
2013 – Hayatboyu (Can) (Sinema Filmi)
2011 – Aşk Tesadüfleri Sever (Orhan) (Sinema Filmi)

Kaynak:Biyografi.info

Tags, , , , , , , , , , , ,