Etiket: Ahmet Mithat Efendi Aslen NERELİ

Ahmet Mithat Efendi Hayatı ve Eserleri

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)

Halka okuma zevkini aşılıyan ilk büyük gazeteci ve romancılarımızdandır. İstanbul’da doğdu. Babasını genç yaşta kaybettiği için büyük sıkıntılara düştü. Çalışmak zorunda kalarak bir aralık Mısırçarşısında aktar çıraklığı bile etti. Sonradan ağabeysi Hafız Ağa ile muhtelif vilayetlerde dolaştı. Mithat Paşa Tuna valisi iken, dikkatini çekti, kendisinden yardım gördü. Hatta adının sadece Ahmet olduğu, «Mithat»ı kendisine Mithat Paşa’nın verdiği söylenir.

Seyahatleri sırasında her gittiği yerde okuyan, bu arada Doğu kültürüyle birlikte Fransızca da öğrenen Ahmet Mithat Efendi ilk yazılarını «Tuna» gazetesinde yayınlayarak gazeteciliğe başladı. İstanbul’a geldikten sonra bir yandan «Ceride-i Askeriye» gazetesinin başyazarlığını yaparken, bir yandan da evinde matbaa kurarak yayınlara başlamıştı. Yazdığı kitapları, «Dağarcık» adlı mecmuasını bütün ev halkı birlikte dizip basar, aktarlara, tütüncülere dağıtarak geçinmeye çalışırlardı. Bir aralık mecmuasında çıkan ve din aleyhinde görülen bir yazıdan ötürü Namık Kemal ve Ebüzziya ile birlikte Rodos’a sürüldü. Orada üç yıl kaldıktan sonra 1876 da İstanbul’a dönerek tekrar gazeteciliğe başladı. «Uss-ü İnkılap» adlı eserinden ötürü II. Abdülhamit’in gözüne girerek, Devlet matbaası olan Matbaa-i Amire ve «Takvim-i Vekayi» gazetesi müdürü oldu. Onun gazetecilik şöhretini en çok 1878 de çıkmaya başlıyan «Tercüman-ı Hakikat» gazetesi sağladı. Bu gazetede, kendisinden başka, damadı Muallim Naci, Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi de çalışıyordu.

Bir yandan gazetecilik yapan, durmadan kitap çıkaran Ahmet Mithat Efendi, bir yandan da muhtelif memurluklarda bulunmuştur. 1885 te Karantine başkatibi, 1895 te «Meclis-i Umur-u Sıhhiye» ikinci reisi olmuş, bu arada Stokholm’da toplanan müsteşrikler kongresine de katılmıştır. 1908 inkılabından sonra Darülfünunda (üniversitede) tarih, Darülmuallimat’ta (kız öğretmen okulunda) pedagoji okutmuştur. Bir kısmı tercüme olarak yüz elliye yakın eser ve «Dağarcık», «Kırk Ambar» adlı iki mecmua yayınlamıştır.

Eserleri:

Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Dünyaya Yeniden Geliş, İstanbul’da neler olmuş (1874), Kainat (1871-81), Paris’te bir Türk (1876), Üss-i İnkılâb (1877), Zübdet-ül Hakayik (1878), Yeryüzünde bir Melek (1879), Henüz on yedi Yaşında (1880), Dürdane Hanım (1884), Jön Türk (1910), Felatun Bey ve Rakım Efendi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Ahmet Mithat Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ahmet Mithat EfendiAHMET MİTHAT EFENDİ (1844 – 1913)

İstanbul’da doğdu. Babasını yitirdiği için küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı. Bol bol okuyarak kendini yetiştirdi.

Ülkeyi bir okul, kendini hâce-i evvel (ilkokul hocası) olarak niteleyen Ahmet Mithat Efendi, abece kitaplarından başlayarak, tarih, coğrafya, kimya, biyoloji, iktisat, hukuk, dil, edebiyat gibi pek çok alanda eser verdi. Tevfik Fikret onun için:

“Yalnız koca bir fem (ağız)
Dağ gibi bir âdem.”

sözlerini kullanır ki Ahmet Mithat Efendi’nin çok yazdığına, fakat eserlerinin sanat değerinin bulunmadığına işaret eder. Bu yargıda doğruluk payı vardır. Ahmet Mithat, sanat kaygısı taşımayan “halk için edebiyat” diyen biridir.

Ahmet Mithat’ın romanlarında yazarın varlığı daima hissedilir, çeşitli soru ve yorumlarıyla sürekli olarak okuyucuyla ilişki içindedir. Onun eserlerinde belirli tipler yüceltilir. Bu nedenle kahramanların tanıtımında tarafsız kaldığı söylenemez.

Ahmet Mithat Efendi romanları için çok kolay konu bulur, roman aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmayı hedeflerdi. Bunun için de kolay okunan ve anlaşılan romanlar yazmıştır.

Edebiyatımızda birçok yeni yazarın yetişmesine öncülük etmiş, yaptığı eleştirilerle onlara yol göstermiştir,

İstanbul’da kendi evinde kurduğu matbaasında yazım, dizgi, düzeltme, basım, dağıtım işlerini ailesiyle birlikte gerçekleştiren Ahmet Mithat Efendi, yalnız kafasıyla değil bedeniyle de çalışan biridir.

Yaşamını yazmaya veren Ahmet Mithat’ın kırktan fazla romanı vardır. Eserlerinden bazıları şunlardır:

Öyküleri: Letâif-i Rivâyât, Kıssadan Hisse.

Romanları: Hasan Meiiâh, Hüseyin Feilâh, Feiâtun Bey ile Râkım Efendi, Paris’te Bir Türk, Henüz On Yedi Yaşında, Dürdâne Hanım, Yeniçeriler vb.

Gezi yazısı: Avrupa’da Bir Cevelân.

Tiyatroları: Zîbâ, Çerkeş Özdenleri.

Operet: Çengi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,