Etiket: ali kuşçu

Ali Kuşçu Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Astronom ve matematik bilgini (D. Semerkant? / ? – Ö.
İstanbul / 15 Aralık
1474). Asıl adı Alâeddin Ali, baba adı ise Muhammed’dir. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte,
XV. y
üzyılın başlarında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir.  Semerkant’ta doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak
üzere, Kadızâde-i Rûmî (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşî (?-1429) gibi
dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır. Ali
Kuşçu bir aralık, öğrenimini tamamlamak amacıyla Uluğ Bey’den habersiz Kirman’a
gitmiş ve orada yazdığı
“Hall el-Eşkâl
el-Kamer”
adlı risalesi ile geri dönmüştür. Dönüşünde risaleyi Uluğ Bey’e
armağan etmiş ve Ali Kuşçu’nun kendisinden izin almadan Kirman’a gitmesine
kızan Uluğ Bey, risaleyi okuduktan sonra onu takdir etmiştir.

Daha sonra Osmanlı ülkesinde astronom ve matematikçi olarak büyük bir ün kazandı.
Babası, Uluğ Bey’in “Doganbaşı”sı olduğu için “Kuşçu” lakabıyla anılıyordu. Kendisi de büyük bir bilgin olan ve bilginleri koruyan Uluğ Bey, Ali Kuşçu’yu ya doğrudan doğruya babası vasıtasıyla ya da Bursalı olan ve öğrenim için Mâverâünnehir’e giden Kadızâde-i Rûmî aracılığıyla tanıyarak ona ders verdi. Dolayısıyla o matematik ve astronomi alanlarındaki temel bilgileri Semerkant’ta Uluğ Bey, Kadızâde-i Rûmî ve Gıyâseddin Cemşîd’den aldı.

Rivayete göre, bir türlü bilimsel çalışmalara doymayan Ali Kuşçu, Uluğ Bey ve Kadızâde’den izin alamama endişesiyle gizlice Kirman’a gitti. Orada birçok kitabın yani sıra Nasirüddîn-i Tûsi’nin Tecrîdü’l-kelâm adlı eseriyle şerhini (açıklama) de okuma fırsatı buldu ve daha sonra Tûsî’nin eserini Şerhu’t-Tecrîd adıyla şerhederek Ebû Said Han’a sundu. Yeniden Uluğ
Bey’in yanına döndüğünde de ona, Ay’ın evrelerine dair Kirman’da kaleme aldığı Risâle-i
Hallü eşkâli’l-kamer adlı eserini sunarak takdirini kazandı. Bunun üzerine Uluğ Bey, Ali
Kuşçu’ya, Kadızade Rumî’nin ölümü nedeniyle bo­şalan Semerkant Rasathanesi
(gözlemevi)’nin mü­dürlüğü görevini verdi.
Bundan sonra bilgisini ilerletmek üzere Uluğ Bey tarafından Çin’e gönderildiği ve dönüşünde dünyanınzölçümü ile meridyeni hesap ettiği bilinmektedir.

Uluğ Bey’in öldürülmesinden (1449) sonra koruyucusuz kalan Ali Kuşçu, Timurlular’ın sarayından ayrılarak hac amacıyla Mekke’ye giderken Tebriz’e uğradı. Burada Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’dan büyük ilgi gördü ve elçilik göreviyle Fâtih Sultan Mehmed katına gönderildi. Bilimsel çalışmalarına hayran olan Fâtih’in ısrarı üzerine de elçilik görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a döndü ve yol boyunca büyük törenlerle armağanlarla karşılandı. Fâtih 1473’te Akkoyunlular üzerine yaptığı sefere birlikte götürdüğü Ali Kuşçu’yu dönüşünde Ayasofya Medresesi’ne müderris (hoca, profesör)
tayin etti. Bu atama,
İstanbul’da astronomi ve matematik alanlarındaki çalışmalara canlılık getirmiş, hatta Ali Kuşçu’nun derslerini başka bilim adamları da izlemiştir. Ali
Kuşçu, İstanbul’da
verdiği derslerle bilim tarihinde adları
saygı ile anılan Mirim Çelebi, Sarı Lütfü, Sinan Paşa gibi değerli bilginler
yetiştirdi.

Ali Kuşçu’nun bilime katkılarını sıralamadan ön­ce,
özellikle onun yalnız telif eserlerle değil, eğitim-öğretim ve yetiştirdiği
bilginlerle çağını aşan bir bil­gin olduğunu belirtmekte yarar vardır. Ali
Kuşçu’yu evrensel bilim adamlığı unvanına kavuşturan etkenin Semerkant
Rasathanesi’nde çalışması ve Zic-î Uluğ
Bey
’e (Uluğ Bey’in Yıldız kataloğu) katkıda bulunması olduğunu da
belirtmemiz gerekir. Bilindiği gibi Zic-i
Uluğ Bey
ya da Zic-i Gürganî
olarak adlandırılan yıldız katalo­ğu, başta Uluğ Bey olmak üzere Gıyasüddin Cem­şid,
Kadızade Rumî ve Ali Kuşçu’nun rasathanede yaptıkları ortak çalışmanın bir
ürünüdür. Bu eserin ha­zırlanması sırasında önce Gıyasüddin Cemşid’in ar­kasından
Kadızade Rumî’nin ölmesiyle yarıda kalan katalog, Ali Kuşçu tarafından
tamamlandığından, özellikle onun esere büyük katkısı oldu. Uluğ Bey eserin
önsözünde Ali Kuşçu için “değerli oğlumuz” sözünü kullanarak, ona hem
bir öğrenciden çok dost ve evlat muamelesi yaptığını hem de esere büyük katkı­sını
ortaya koymaktadır. Bu nedenle Zic-i Uluğ
Bey‘e Ali Kuşçu’nun bir eseri olarak
bakılabilir.

1018 yıldızın konumunu içeren Zic-i Uluğ Bey, dört bölümden oluşur. Birinci bölüm farklı kimseler
ta­rafından kullanılan değişik kronoloji sistemlerini, ikin­ci bölüm pratik
astronomi, üçüncü bölüm yer mer­kezli evren sistemine göre gök cisimlerinin
görünen hareketi konularını kapsar. Dördüncü bölüm ise ast­roloji konusundadır.
Ali Kuşçu’nun daha çok şerh-hâşiye türünden
olan değişik alanlardaki
eserlerini
üç grupta toplamak olanaklıdır.
         

Ali
Kuşçu’nun astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eseri
vardır. Bunlardan birisi, Otlukbeli Savaşı sırasında bitirilip zaferden sonra
Fatih’e sunulduğu için “Fethiye” adı
verilen astronomi kitabıdır. Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
gezegenlerin küreleri ele alınmakta ve gezegenlerin hareketlerinden
bahsedilmektedir. İkinci bölüm dünyanın şekli ve yedi iklim üzerinedir. Son
bölümde ise Ali Kuşçu, dünyaya ilişkin ölçüleri ve gezegenlerin uzaklıklarını
vermektedir. Döneminde bir hayli etkin olmuş olan bu astronomi eseri küçük bir
elkitabı niteliğindedir ve yeni bulgular ortaya koymaktan çok, medreselerde
astronomi öğretimi için yazılmıştır. Ali Kuşçu’nun bir başka önemli eseri ise,
Fatih’in adına atfen “Muhammediye”
adını verdiği matematik kitabıdır.

Astronomi
ve matematik konusunda ortaya koy­duğu eserlerin yanı sıra, genel olarak bilime
yaptığı katkılardan bir diğeri ise, Fatih’in önerisi üzerine İstanbul’a geldik­ten
sonra başlattığı bilimsel çatışmalardır. İstanbul’da Ayasofya Medresesi
(üniversitesi) müderrisliğine (profesörlük) getirildikten sonra, Osmanlı
Devleti’nin ilk matematik ve astronomi hocası unvanını ka­zanan Ali Kuşçu,
özellikle astronomi ve matematik konularında çağının sınırlarını aşacak kadar
önemli eğitim-öğretim çalışmasında bulunmuş ve üni­versitesinin programlarını
yeniden düzenlemiştir. Bütün bu çalışmalarının yanında şiirle de uğraşmıştır.

Ali Kuşçu’nun Fâtih Sultan Mehmed zamanında Molla
Hüsrev’le birlikte Semâniye Medresele­
ri’nin
programını düzenlemeye memur edildiği de söylenmektedir. İstan­bul’un
boylamını, eskiden belirlenmiş
olan 60
derecelik değeri düzeltip 69 de­
rece,
enlemini de 41 derece 14 dakika
olarak
saptadığı bilinmektedir. Fâtih
Camisi’nde de bir basîtesi (güneş
saati) vardır. Ali Kuşçu, İstanbul’a
ikinci ve son kez yerleşmek üzere 1472’de geldiğine göre, bu şehirde iki yıl
gibi bir süre yaşamıştır. 15 Ara­lık 1474 tarihinde İstanbul’da vefat etti ve Eyüp Sultan Türbesi civarında toprağa verildi. Ölümünden
sonra Edirne’de onun adına bir mahalle, mescid, medrese ve bir mahalle
kurulmuştur.

ESERLERİ:

ASTRONOMİ-MATEMATİK:
Risâle fi’l-heye, er-Risâletu’l-Muhammediyye
fî’l-Hisâb
,
Risâle der ‘İlm-i
Hisâb, el-Fethiyye fî ‘İlmi’l-Hey’e
, er-Risâletü’l-Muhammediyye, Şerh-i Zîc-i Uluġ
Beg,
Şerhu’t-Tuhfeti’ş-şâhiyye
(Kutbüddin Mahmûd b. Mes’ûd eş-Sîrâzî’nin astronomiyle ilgili et-Tuhfetü’ş-şâhiyye adlı eserinin şerhidir), Risâle fî Hall-i Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li’l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid), Risâle fî Asli’l-HâricYumkin
fî’s-Sufliyyeyn, Risâle der ‘İlm-i Hey’e, Risâle fî Halli Eşkâli’l-Kamer.

MEKANİK: et-Tezkire fî Âlâti’r-Ruhâniyye.

KELÂM
VE USÛL-İ FIKIH:
eş-Şerhu’l-cedîd ale’t-Tecrîd, 2.
Hâşiye ‘ale’t-Telvîh (
Sadrüşşerîa’nın fıkıh usulüne dair Ten-kihu’l-usûl’ü üzerine
Teftâzânî tarafın­
dan yapılan et-Telvîh
adlı şerhin hâşi­
yesidir). 

DİL-GRAMER: Şerhu’r-Risâleti’l-Vaziyye
(İstanbul 1259, 1267, 1272), Risâle il vazi’l-müfredât, el-‘Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir (Arapça sarf ilmi konusunda kaleme aldığı bir giriş ve üç bölümden
oluşan bir eseridir),
Şerhu’ş-Şâfiye
li’bni’l-Hâcib,
Fâ’ide
li-tahkîki lâmi’t-tarîf
(Harf-i tarifin bazı özellikleri), Risâle ene kultü (Teftâzânî’nin
Telhîsü’l-
Miftâh üzerine yazdığı ve el-Mutavvel diye tanınan şerh üzerine bir eserdir.), el-İfsâh, Risâle mâ Ene Kutlu,
Risâle fî’l-Hamd, Risâle fî ‘İlmi’l-Me‘ânî
(İlm-i
Me‘ânî konusunda küçük bir risâledir), Risâle fî Bahsi’l-MufredRisâle
fî’l-Fenni’s-Sânî min ‘İlmi’l-Beyân, Tefsîru’l-Bakara ve Âli ‘İmrân, Risâle
fî’l-İsti‘âre.

KAYNAKÇA: Abdülhak Adnan Adıvar / Tarih Boyunca İlim ve Din içinde (Osmanlı Türklerinde İlim, 1943, s. 47-49), A. Süheyl Ünver / Ali Kuşçî: Hayatı ve Eserleri (1948), İsmail Hakkı Uzunçarşılı / Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilâtı (1965, s. 7, 20, 31, 321), Müjgân Cunbur / Ali Kuşçu Bibliyografisi (1974), Muammer Dizer / Ali Kuşçu (1988), Cengiz Aydın / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 2, 1989, s. 408-410), TDOE – TDE Ansiklopedisi 1 (2002), Musa Yıldız / Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî’l-İsti‘âre’si, (2002, s.10-14)İhsan Işık / Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013). 

 

 

biyografya

Etiketler, ,

Ali Kuşçu Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında Hayatı – Çalışmaları


Türk-İslam Dünyasında astronomi ve matematik bilginleri / alimleri arasında, ortaya koyduğu eserleri ile ve çalışmalarıyla haklı bir şöhrete sahip Ali Kuşçu, Osmanlı Türkleri’nde, Astronominin önde gelen bilgini sayılmaktadır. “Batı ve Doğu Bilim dünyası onu 15. yüzyılda yetişen müstesna bir alim olarak tanır.” Öyle ki; müsteşrik W .Barlhold, Ali Kuşcu’yu “On Beşinci Yüzyıl Batlamyos’u” olarak adlandırmıştır. Babası, Uluğ Bey’in kuşcu başısı (doğancıbaşı) idi. Kuşçu soyadı babasından gelmektedir. Asıl adı Ali Bin Muhammet’tir.

Doğum yeri Maveraünnehir bölgesi olduğu ileri sürülmüşse de, adı geçen bölgenin hangi şehrinde ve hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmektedir. Ancak doğum şehri Semerkant, doğum yılının ise 15. yüzyılın ilk dörtte biri içerisinde olduğu kabul edilmektedir. 16 Aralık 1474 (h. 7 Şaban 879) tarihinde İstanbul’da ölmüş olup, mezarı Eyüp Sultan Türbesi hareminde bulunmaktadır. Ölüm tarihi; torunu meşhur astronom Mirim Çelebi’nin (ölümü, Edirne 1525) Fransça yazdığı bir eserin incelenmesi sonucu anlaşılmıştır. Mezar yerinin 1819 yılına kadar belirli olduğu ve hüsn-ü muhafazasının yapıldığı; ancak 1819 yılından sonra, Ali Kuşcu’ya ait mezarın yerine, zamanının nüfuzlu bir devlet adamının mezar taşının konmuş olduğu anlaşılmaktadır.

Uluğ Bey’in Horasan ve Maveraünnehir hükümdarlığı sırasında, Semerkant’ta ilk ve dini öğrenimini tamamlamıştır. Küçük yaşta iken astronomi ve matematiğe geniş ilgi duymuştur. Devrinin en büyük bilginlerinden; Uluğ Bey , Bursalı Kadızade Rumi, Gıyaseddün Cemşid ve Mu’in al-Din el-Kaşi’den astronomi ve matematik dersi almıştır. Önce,Uluğ Bey, tarafından 1421 yılında kurulan Semerkant Rasathanesi ilk müdürü, Gıyaseddün Cemşid’in, kısa süre sonra da Rasathanenin ikinci müdürü Kadızade Rumi’nin ölümü üzerine, Uluğ Bey Rasathaneye müdür olarak Ali Kuşcu’yu görevlendirmiştir.

Uluğ Bey Ziyc’inin tamamlanmasında büyük emeği geçmiştir. Nasirüddün Tusi’nin Tecrid-ül Kelam adlı eserine yazdığı şerh, bu konuda da gayret ve başarısının en güzel delilini teşkil etmektedir. Ebu Said Han’a ithaf edilen bu şerh, Ali Kuşcu’nun ilk şöhretinin duyulmasına neden olmuştur.

Kaynakların değerlendirilmesi sonucu anlaşılmaktadır ki; Ali Kuşcu yalnız telih eseriyle değil, talim ve irşadıyle devrini aşan bir bilgin olarak tanınmaktadır. Öyle ki; telif eserlerinin dışında, torunu Mirim Çelebi, Hoca Sinan Paşa ve Molla Lütfi (Sarı Lütfi) gibi astronomların da yetişmesine sebep olmuştur. Bu bilginlerle beraber, Ali Kuşcu’yu eski astronominin en büyük bilginlerinden birisi olarak kabul edebiliriz.

Eserleri

Ali Kuşcu’nun özellikle, matematik ve astronomi ile ilgili eserleri, gerçek ilmi kişiliğini ortaya koymaktadır. Bu eserlerinin adları şunlardır;
1.Risale-i fi’l Hey’e (Astronomi Risalesi)
2.Risale-i fi’l Fehiye (Fetih Risalesi)
3.Risale-i Hisap (Aritmetik Risalesi)
4.Risale-i Muhammediye (Cebir ve Hesap konularından bahseder)
5.Tecrid’ül Kelam (Sözün Tecridi)
6.Risale-i Adudiye
7.Unkud-üz zvehir fi Man-ül Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)
8.Vaaz
9.İstiarad

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Ali Kuşçu Çalışmaları ve Bilime Katkıları

Uluğ Bey, Gıyâseddin Cemşid el-Kâşî ve Kâdızâde-i Rumi gibi birçok önemli alimden matematik ve astronomi dersi alan Ali Kuşçu Semerkand’da tahsilini tamamladıktan sonra bilgisini arttırmak amacıyla Kirman’a gitmiş; tekrar Uluğ Bey’in yanına döndüğünde ona Kirman’da kaleme aldığı Hallü eşkâli’l-kamer adlı risalesini sunarak takdirini kazanmıştır.

Uluğ Bey’in 1449 yılında şehit edilmesinin ardından, Hac’ca gitmek amacıyla Semerkand’dan ayrılan Ali Kuşçu Mekke’ye giderken Tebriz’e uğramış; burada Akkoyunlu Hükümdan Uzun Hasan’dan büyük ilgi görmüş ve bir süre sonra elçilik göreviyle İstanbul’a, Fâtih Sultan Mehmed’e gönderilmiştir. Fatih, ilmine hayran olduğu Ali Kuşçu’nun elçilik görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönmesini istemiştir. Bu isteği yerine getiren Ali Kuşçu dönüşünde İstanbul’da armağanlarla karşılanır. Bir süre sonra Padişahın emriyle Ayasofya Medresesi’ne müderris tayin edilir. Bu tayin İstanbul’da astronomi ve matematik alanındaki çalışmalara canlılık getirmiştir.

Ali Kuşçu’nun derslerini sadece öğrenciler değil dönemin bilim adamları dahi takip etmişlerdir. Fatih’in Semâniye Medreselerinin ders programını Ali Kuşçu’ya yazdırdığı bilinmektedir.

Hayatının son yıllarını İstanbul’da geçiren Ali Kuşçu, 15 Aralık 1474’te İstanbul’da vefat etmiş; Eyüp Sultan Türbesi civarına defnedilmiştir.

Tam adı Kuşçuzâde Alâ’uddîn Ebû’l-Kâsım ‘Ali b. Muhammed’dir. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 15. yy başında Semerkand’da doğduğu tahmin edilmektedir. Babası, Uluğ Bey’in doğancıbaşısı olduğu için “kuşçu” lakabıyla anılır. Timur Döneminde Semerkand’da yetişmiş, daha sonra Osmanlı Devleti’ne gelerek büyük bir ün kazanmış Türk astronom ve matematikçisidir.

• Ali Kuşçu Osmanlı-Türk bilim anlayışının merkezinde yer alan bir düşünür ve bilim adamıdır. Osmanlı bilim anlayışının inşasında çok önemli bir yere sahiptir.

Ali Kuşçu, en başta matematik ve astronomi olmak üzere pek çok alanda çalışmalar yapmış ve eserler vermiş bir bilim adamıdır. Bu eserlerin bir kısmı hacimli araştırmalar, bir kısmı ders kitapları bir kısmı ise belirli meseleleri ele alıp çözen risalelerdir.

Bu eserlerinde ortaya koyduğu bilim anlayışı ve yaklaşımları Osmanlı bilimine yol göstermiştir.

• Osmanlı Devleti’nin önemli astronomlarından Mirim Çelebi, Ali Kuşçu’nun torunudur.

Fotoğraflar Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde çekilmiş, bilgiler oradan derlenmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,