Etiket: hükümdarlık dönemi hakkında bilgi.

Ahmet Zogu Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ahmet ZoguAhmet Zogu; (1894- 1958)

Arnavutluk’un son kralıdır. Arnavutlukta Mat kasabasında doğdu. Manastır’da okuduktan sonra, İstanbul’a geldi. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. I. Dünya Savaşı’nda Avusturya ordusunda savaşa katılan Zogu, savaştan sonra Yugoslavya’ya yakınlık göstererek batı politikası taraftarı oldu. 1920’de İç İşleri Bakanı, 1921’de Başbakan oldu.

1924’te çıkan ihtilâl üzerine Yugoslavya’ya sığınmak zorunda kalan Ahmet Zogu, aynı yıl içinde Arnavutluk’a dönerek kendisini cumhurbaşkanı ilân ettirmeye muvaffak oldu.

Ahmet Zogu üç yıl kadar cumhurbaşkanlığı yaparak, İtalya’ya büyük yakınlık gösterdi. Cumhurbaşkanlığı’nın daha ilk ayları içinde dikta rejimine giden Zogu, kendisine karşı gelenleri sindirdikten sonra, 1928 yılında, Arnavutluk meclisi tarafından I. Zogu adiyle kıral ilân edildi.

Ahmet Zogu’nun 11 yıl süren krallığı sırasında İtalya yavaş yavaş Arnavutluğu idaresi altına aldı. Zogu’nun keyfi idaresi de ülkeyi İtalyanlar’ın kucağına atmakta gecikmedi. Nihayet 1939’da İtalya, Arnavutluğu tamamen işgal edince Zogu, Yunanistan ve Türkiye yoluyla Avrupa’ya kaçtı. Uzun bir süre Amerika’ da ve Mısır’da oturdu. Maceracı, teşkilâtçı, fakat liderlik vasfından uzak bir adam olarak tanınır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Kısa Pepin Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

kisa-pepinKısa Pepin;Frank kralıdır (Jupille 715’e doğru – Saint-Denis 768).

Charles Martel’in küçük oğludur. Babasının 741’de ölümünden sonra saray nazırı oldu. Bu görevi 741-751 arasında sürdürdü. 741-743 arasında kardeşi Şarlman (Charlemange) ile birlikte ülkeyi yönetti. Babalarının ölümünden sonra krallık sınırları içinde başgösteren ayaklanmaları kardeşiyle birlikte bastırdı. Krallığın başına Merovenj Hanedanından birinin geçmesini uygun görmeleri üzerine 743’te III. Childerich kral oldu. 751’de III. Childerich’i tahtan indirdi ve kendini soylular meclisine Frank kralı seçtirdi. Böylece Karolenj Hanedanı’nı kurdu.

454’te Galya’ya gelen Papa II. Stephanus onu bir kez daha kutsayarak Lombardlara karşı kendisine yardımcı olmasını sağladı. Böylece Franklarla Lombardlar arasındakurulu geleneksel dostluk politikası son buldu. Lombardların elinde bulunan Orta İtalya topraklarını papaya bağladı. Bundan sonra değişik Germen halklarını krallığına bağladı. Septimania’yı Müslümanlardan aldı. Dük Waifre ile 760-768 arasında yaptığı uzun süreli savaştan sonra Akitanya’yı (Aquitania) topraklarına kattı. Ölümünden önce topraklarını oğulları Carloman ve Charlemagne arasında paylaştırdı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Diocletianus Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

DiocletianusDiocletianus; Roma imparatorudur (Dioclea İS 245 – Salona 313).

Orduda hizmet ederek yükseldi. İmparator Carus, imparatorluğu oğulları Carinus ile Numerianus’a bırakmıştı. Numerianus Pers Savaşı’ndan dönerken öldü ve muhafız alayı komutam Diocletianus’u Ordu Meclisi İS 284’te imparator ilan etti. Eski silah arkadaşı Maksimianus’u da yönetime ortak etti. Diocletianus Nicomedia’da (bugünkü İzmit) Maksimianus ile Milano’da oturuyordu. Diocletianus imparatorluğu bölme zamanının geldiğine inanarak batıda bulunan Maksimianus’a Constantius Chlorus’u Sezar olarak atadı. Doğuda Galerius da Diocletianus’un Sezan oldu. Böylece Tetrarkhi (dörtlü yönetim) kurulmuş oldu. Diocletianus Mısır, Libya, Arabistan ve Bitinya ile doğuyu kendi yönetiminde tuttu ve Nicomedia’yı başkent yaptı. Bu dört kişi kendi bölgelerinde bağımsız olmakla birlikte, imparatorluğun başı olarak Diocletianus tanınıyordu. Diocletianus Mısır’da çıkan ayaklanmayı İS 296’da sekiz ayda bastırabildi ve İskenderiye’yi kuşattı. Aynı yıl bu defa Persler imparatorluk için tehlikeli olmaya başladı. Diocletianus’un Mısır’da olmasından yararlanan Persler Suriye’yi ele geçirdiler. Diocletianus Sezan Galerius’u İllyricum’dan çağırarak istilacıların üstüne yolladı. Önce yenilen Gallerius, Diocletianus’un da yardımıyla güçlendi ve Pers Kralı Narses’i büyük bozguna uğrattı. İS 303’te Diocletianus devlet yönetiminde 20. yılını kutladıktan sonra yerini kendisinden sonrakilere bırakmaya karar verdi. Maksimianus’u da bu konuda ikna etti. 1 Mayıs 305’te Diocletianus Nikomedia’da, Maksimianus da Milano’da tahttan çekildiklerini açıkladılar. Diocletianus, bundan sonra Sallona’daki (Spalato) sarayına çekildi ve son yıllarını orada bahçe işleriyle uğraşarak geçirdi.

Diocletianus’un yönetiminde Roma İmparatorluğu’nda değişik bir yönetim biçimi gelişti. Devlete gerçek, mutlak ve Asya kökenli bir monarşi karakteri verildi. Dinsel konularda Roma gelenek ve görenekler korunmaya çalışıldı. Vergi reformları yapıldı, imparatorluk adına tek tip sikke bastırıldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Irak Kralı 1. Faysal Hayatı

1. FaysalFaysal bin Hüseyin (1. Faysal); (1883-1933)

İlk Irak kralıdır. Hicaz’da doğmuş, İsviçre’de Bern’de ölmüştür. Türk veziri Şerif Hüseyin Paşa’nın (1856-1931 ), amcasının kızı Hatice Hanım’ dan olma oğludur. Şerif Ali ile Şerif Abdullah’ ın küçük kardeşidir.

1. Dünya Savaşı sırasında, babasının 29 ekim 1916’da Türkiye’ye karşı isyan etmesi üzerine, Türkiye Meclis-i Mebusanı’nda Cidde mebusu olan Şerif Faysal Bey de ona katıldı, bütün İslâm âleminin nefretini üzerine çekerek, İngilizler’le işbirliğine girişti; bu arada ünlü İngiliz casusu Albay Lawrence ile çapraşık münasebetlerde bulundu. 11 mart 1920’de İngilizler tarafından “Büyük-Suriye Meliki”  ilân edilen Faysal, aynı yılın 25 ağustosunda Fransızlar tarafından Şam’ dan kovuldu, tam bir yıl sonra Irak kralı ilan edildi. Irak’ta Padişah-Halife’ye isyan ettiği için nefret edilen Faysal, böylece, İngilizler’in yardımıyla, tahta oturdu. II. Abdülhamit’in oğullarından Şehzade Burhanettin Efendi’yi (1885-1949) kral yapmak isteyen Irak ordusu ileri gelenleri, İngilizler tarafından kanlı bir şekilde dağıtıldılar. 1930 haziranında İngiltere, Irak’ın bağımsızlığını tanıdı. Faysal, 1932 haziranında, Türkiye’yi ziyarete gelmiştir.

Amcasının kızı Şerife Huseyme ile evlenen I. Faysal’ın 3 kızı, 1 oğlu olmuştur. Oğlu 1. Gazi, 21 yaşında, babasının yerine geçmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , ,

Irak Kralı 2. Faysal Hayatı

2-faysal2. Faysal; (1935-1958)

Üçüncü ve sonuncu Irak kralıdır. I. Faysal’ın torunudur. Babası I. Gazi’nin (1912-1939) tek çocuğudur. Annesi, babasının amcasının kızı olan Şerife Aliye’dir. Babası I. Gazi, 5,5 yıllık bir saltanattan sonra, 27 yaşında, İngilizlerin tertip ettikleri bir otomobil kazasında ölünce, 4 yaşında bulunan Veliaht Faysal kral oldu. Hem dayısı, hem de babasının amcaoğlu olan Şerif Abdülilâh (1914-1958), 1953’e kadar 14 yıl Faysal’a kral naipliği yapmış, yeğeninin bütün saltanatı boyunca da, veliaht olarak kalmıştır.

II. Faysal, dayısı ile birlikte, birçok defa Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 1957 sonunda, baba tarafından Mısır prensesi, ana tarafından Osmanlı prensesi olan Prenses Fazıla ile nişanlandıysa da, evlenmeye vakit kalmadı. II. Faysal, dayısı Prens Abdülilâh ve ailesinden daha başka kimselerle beraber 15 temmuz 1958’deki kanlı Irak ihtilâlinde, 23 yaşında, öldürüldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , ,

Hun İmparatoru Mete Han’ın Hayatı

meteMete Han; Hun imparatorudur (?-İÖ 174). Teoman’ın oğludur.

Teoman’ın çok sevdiği eşi Yenşi, üvey oğlu Mete’yi Teoman’ın gözünden düşürmek, öz oğlunu veliaht yapmak için çalıştı. Mete’ nin Yüeçilere rehin gönderilmesini sağladı. Teoman oğlunu öldürmek için Yüeçi ülkesine girdi. Mete, gönüllülerden oluşturduğu bir orduyla babasının üstüne yürüdü ve onu öldürdü (İÖ 209) ve Hun tahtına çıktı. Tunghu ülkesine başarılı bir akında bulundu. Tunghuları bozguna uğratarak topraklarını Kuzey Peçli’ye kadar genişletti. Bundan sonra ikinci darbeyi Yüeçilere indirerek onları yeniden oynattı. Yüeçiler kütleler halinde batıya çekilirken o, doğuya yönelerek Huang-ho (Sarı Irmak) büyük dirseği içindeki Ordos bölgesini kuşattı ve oradan Çin topraklarına girdi, önemli kentleri ele geçirdi. Hun sınırını Fu-Shih’e kadar uzattı. Turan-Büyük Türkistan’ı geri aldı. Batı’ya iki akın daha yaptı. Türk boylarını Hun egemenliği altında topladı ve örgütledi. Bu arada Çinliler, kuzeye ordu göndererek birçok kaleyi alınca aradaki geçici barış bozuldu. Mete, 10 2. yüzyıl başında Çin’e ikinci büyük seferini yaptı. Kuzey’de Çao Krallığı ordusunu yendi. Kral Hsin teslim oldu. Çin Ordusu’na karşı Mete ile birleşti. Bu sırada împartor Kao-ti, Mete’nin ele geçirdiği toprakları geri almak Hunlan Ordas’tan atmak için büyük bir orduyla harekete geçti. Mete Çin Ordusu’nu Peteng Dağ çevresinde söylencelere dönüşmüş ordusuyla kuşattı (ÎÖ 201) Kuşatma yedi gün sürdü. İmparator bir fırsatını bulup kaçtı. Kuzey eyaletlerini Hun Devleti’ne bırakmayı kabul etti. Antlaşmaya karşın, Mete birkaç kez daha Çin sınırlarını ve Çin Seddi’ni aşarak akınlarda bulundu. Çin kaynaklarında Mete’nin bu saldırıları “korkulu yıllar” olarak anılır. İÖ 194’te ölen İmparator Kao-ti’nin yerine geçen Hsiao-Hue ve naipleri döneminde Hun-Çin ilişkileri daha çok diplomatik düzeyde kaldı. Hazar Denizi kıyılarına kadar yayılan Hun gücü karşısında Yüeçiler daha fazla dayanamayarak İÖ 176’da teslim oldular. Büyük bir imparatorluk bırakarak ölen Mete döneminde Hun sınırları, Büyük Okyanus’tan Hazar Denizi’ne Tibet ve Keşmir’den Kuzey Sibirya’ya kadar uzanıyordu. Türk töresi diye bilinen toplumsal yasaların birçoğu da Mete döneminde belirlendi. Geleneksel Kurultay’ın ve ilk sürekli ordunun kurucusu Mete sayılır. Çağrılınca gelen, savaş bitince dağılan, düzensiz milis güçlerinden oluşma bir kuvvet yerine, her an savaşa hazır örgütlü eğitimli ordu kurması, en büyük başarısıdır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , ,

1. Ardeşir (Ardaşir) Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

1-ardesir1. Ardeşir (Ardaşir);İran’da egemen olan Sasani Hanedanı‘nın kurucusudur (saltanatı İS yak. 224-yak. 240).

İstağır’da hüküm süren ve Bazrangi Hanedanı’ndan olan Göçihir 3. yüzyılın başlarında Persis şahıydı. Sasan’ın oğlu Papak, annesinden ötürü Bazrangi ailesinin yakını olduğu gibi, şahın da komutanlarından biriydi. Küçük oğlu Ardaşir, Darabgird valisi olunca birkaç komşu kentin denetimini ele geçirdi. Bu arada Goçihir’i öldüren babası Papak kral unvanını aldı ve Part Şehinşahı (krallar kralı) V. Artabanus’tan tacın büyük oğlu Şahpur’a geçmesi için izin istedi. Bu öneriyi geri çeviren Artabanus, onu ayaklanmacı olarak damgaladı. Papak’ın ölümünden sonra Şahpur babasının yerini alınca iki kardeş arasında başlayan taht kavgası Şahpur’un ölümüyle sonuçlandı. 208’de Persis kralı olarak taç giyen Ardaşir, tüm kardeşlerini öldürttü, komşu Kerman Eyaleti’ni ardından da Basra Körfezi kıyılarını fethedip Gur’u (bugün Firuzabad) Ardaşirpur adıyla başkent yaptı. Daha sonra batıya yönelerek İsfahan’ı ve Ahvaz’ı aldı, 224’te üzerine yürüyen Parth Ordusu’nu Hürmüzdoğan’da bozguna uğratarak büyük bir zafer kazandı. Artabanus’un boynunu vurdurdu ve şehinşah olarak İran tahtına oturdu. Yunanlıların Artaxerxes diye andığı bu ünlü komutan 226’da Babil fatihi oldu.

Ayrıca, Baş rahip Tosar ile birlikte Zerdüştlüğü devletin resmi dini yaptı. Zerdüşt dininin bir bilimsel incelemesi olan Karnamag-i Ardaşir (Ardaşir’in Vasiyetnamesi) adlı kitabın da yazarıdır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

1. Charles (İngiltere Kralı) Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İngiltere Kralı 1. Charles1. Charles; Büyük Britanya ve İrlanda kralıdır (İskoçya’da Dunfermline 1600-Londra 1649).

İskoçya Kralı VI. James’in oğludur. 1612’de ağabeyi Henry’nin ölümü üzerine Büyük Britanya veliahtı oldu. 1625’te tahta çıktığında İngiltere, İspanya ile savaş halindeydi. 1628’de parlamentoyu dağıttı ve 11 yıl ülkeyi parlamentosuz yönetti. 1639’da İngiliz ve İskoç kiliselerini birleştirmek için izlediği tutumuna İskoçların karşı çıkması sonucu onlara savaş açtı (Piskoposlar Savaşı). Kötü donatılmış ordusu İskoçlar karşısında iki kez yenilgiye uğradı. 1642’de İngiltere’nin kuzeyine çekilerek saygınlığını yeniden kazanmak için parlamento ile savaş hazırlıklarına başladı. Bunun sonucu çıkan çatışma “Birinci İç Savaş” diye anılır. Kralcı orduların 1644′ te Marston Moor’da, 1645’te de Naseby’de art arda iki kez yenilmesiyle tüm umutlan yıkıldı, Birinci İç Savaş sona erdi (1646).

Kral, Oxford’dan kılık değiştirip kaçtı ve İskoçlara din özgürlüğü sözü vererek ve parlamentocuları desteklemek amacıyla İngiltere’ye girmiş olan İskoçya Ordusu’na teslim oldu. Ne var ki, sözüne inanmayan İskoçlar onu parlamentoya teslim ettiler. 1647’de kralcıların yeniden ağır bir yenilgiye uğradıkları ikinci İç Savaş çıktı. Zafer sarhoşu Parlamento Ordusu kralın yargılanmasını ve idamını istedi. Londra’ daki duruşmasında mahkemenin yetkisini tanımayı ve hesap vermeyi reddetti, yurda ihanet suçundan ölüm cezasına çarptırıldı. 30 Ocak 1949’da Whitehall Sarayı’nın avlusunda boynu vurularak yaşamına son verildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Hasan Sabbah Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hasan SabbahHasan Sabbah; (Ölümü: 1124).

Alamut devletinin kurucusu, ilk İsmaili imamıdır. Genç yaşında Şii oldu ve Mısır Fatımi halifesi hesabına İran’da çalışmaya başladı. 1072’de Kahire’ye giderek Fatımîler’le daha sıkı ilgiler kurdu. 1090’da İran’da Alamut Kalesini ele geçirdi, bu son derece sarp, berkitilmiş kaleyi kendine başkent yaptı. Civar bölgeler de ele geçirilerek küçük bir İsmailî krallığı kuruldu.

Bu devletin Haşşâşin denen mensupları, Sünniler arasında düzenledikleri suikastlerle büyük dehşet yarattılar (Fransızcadaki assasin = (kaatil) sözü bu kelimeden gelmiştir). Bu suikastlerden birine de Büyük Selçuklular’ın ünlü veziri Nizamülmülk 1092’de kurban gitti.

Bugün kaybolmuş Farsça birkaç dini eser de yazan Hasan Sabbah’ın Alamut’taki saltanatı 34 yıl sürmüştür. Ölümünde yaşı 80 kadardı.

Hasan Sabbah’ın yerine müridi Keyâ Büzürg-Ummîd Rûdbârî hükümdar oldu (saltanatı 1124-1138). Bu şahıs, II. İsmailî hanedanının kurucusudur. Alamut devleti, bu hanedandan 8. İsmailî hükümdarı Rüknettin Hurşah (1255-1256) ile son buldu. Hulâgu Han, Alamut’u ele geçirdi, yerle bir etti. Bugün bu mezhebin imamına Ağa Han denmektedir.

Alamut Kalesi kuzeybatı İran’da Kazvin şehrinden 30 km. kadar uzakta, Tahran yolu üzerindedir. Bugün bir yerleşme yeri değildir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Pers Kralı Kurus (Büyük Kiros) Hayatı

kurusPers Kralı Kurus (Büyük Kiros);(M.Ö. 558 -528)

Büyük bir Pers hükümdarıdır. Babası Pers prensi I. Kambis, annesi Med Kralı Astiyag’ın kızı Mandana’ dır. Astiyag, rüyasında torununun tahtını elinden alacağını gördüğü için kızını bir Med prensiyle değil, bir Pers prensiyle evlendirmişti. Yalnız, gene de torunu doğunca onu boğmaları için adamlarına verdi. Çocuğa acıyan bir çobanın karısı küçük Kurus’un hayatını kurtardı. Astiyag da çocuğu boğdurtması için emir verdiği adamını, bir ziyafette, kendi öz çocuğunu yedirterek cezalandırdı.

M. O. 559’da Persler’in başına geçen Kurus onları tek bir idare altında topladı. Sonra, dedesi Astiyag’a karşı bir isyan hazırladı. Astiyag, M. O. 550’de, biraz da komutanlarının ihaneti yüzünden, Kurus’un eline esir düştü. Böylece İran’da Med egemenliği yerine Pers egemenliği kurulmuş oluyordu.

Kurus ileriyi gören bir komutandı. Ülkesinin topraklarını Kızılırmak’ın ötesine kadar ilerletmek istedi. Lidya’ya savaş açarak Kroisos (Krezüs) ile savaştı, Lidyalılar’ın atları Persler’in develerinden ürkünce Lidya ordusu bozuldu. Birçok kuşatmalara dayanmış olan Sart şehri Pers kuşatmasına ancak 14 gün dayanabildi. Sonunda Lidya devleti de ortadan kalktı. Böylece, Anadolu da Persler’in egemenliği altına girmiş oluyordu.

Kurus bundan sonra Babil’i aldı, Babil’de yıllardan beri esir tutulan İbraniler’in Kudüs’e dönmelerine müsaade etti. Böylece, İbraniler’in dostluğunu kazanmış, Mısır’ı fethe giderken yol üzerinde bulunan İbraniler’den göreceği yardımı sağlamış oluyordu.

Persler’in ülkesi doğuda Indus, Kuzeyde Hazar Denizi, batıda Ege Denizi, güneyde de Arabistan’a kadar genişlemişti. Kurus, Mısır seferine çıkmadan önce doğu sınırını İskitler’e karşı sağlamlaştırmak istiyordu. Bunun için Sakalar’a, onların bir kolu olan Masagitler’e karşı savaş açtı. Bu arada, Masagitler’ in kraliçesi Tomris’in oğlu Persler’in eline düşüp kendini öldürünce Tomris de, Herodotes’e göre, ondan öc almak için, bir savaşta ölen Kurus’un başını kestirdi, “Sağlığında kan içmeye doyamadın, şimdi doya doya iç!” diyerek, içi insan kanı dolu bir fıçıya attırdı. Ksenophon’a göre ise Kurus, eceliyle yatağında ölmüştür. Kurus’un yerine oğlu Kambis geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Norveç Kralı 1. Inge Hayatı

Inge I Haraldsson, Ingi olarak da yazılır, takma adı Kambur Inge, Norveççe Inge Krokrygg (d. 1135 Norveç – ö. 1 Şubat 1161 Norveç), 1136-61 arasında Norveç kralıdır. Babası Norveç kralı IV. Harald Gille’nin (hd 1130-36) gayri meşru oğullarına karşı tahtını savunmuş ve ülkedeki iç savaşın ikinci evresinde yüksek soylularla kilisenin çıkarlarını temsil etmiştir.

IV. Harald’ın tek meşru oğluydu. Daha çocukken babası ölünce üvey kardeşi II. Sigurd’la tahtı paylaştı. İki kardeş taht üzerinde hak iddia eden Sigurd Silembi’yi ve eski kral IV. Magnus’u (Kör) yendiler. Inge ile II. Sigurd’a daha sonra Harald’ın oğlu olduğunu ileri süren ve krallığın üçte birini alan Oystein da katıldı. Inge, yüksek soylular ve kilise ile sağlam ilişkiler kurarak tahtın en güçlü ortağı durumuna geldi.

1150’de Bergen’de önde gelen din adamlarıyla sivil liderlerin katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantı sonradan IV. Hadria-nus adıyla papa olan İngiliz kardinal Nicholas Breakspear’in 1152’de Nidaros’ta (Trondheim) bir başpiskoposluk kurmasında etkili oldu. Daha önce Danimarka’daki Lund başpiskoposluğuna bağlı olan Norveç’teki beş ve Norveç’in sömürgelerin-deki altı diyakozluk bu piskoposluğa bağlandı.

1155’te II. Sigurd ve Oystein Inge’yi tahttan indirmek için harekete geçtilerse de başarılı olamadılar. İki yıl içinde ikisi de Inge’nin yandaşlarınca öldürüldü. Inge 1157-61 arasında III Sigurd’un taht üzerinde hak iddia eden gayri meşru oğlu Hâkon’a (sonradan Norveç kralı II. Hâkon) karşı savaşmak zorunda kaldı. Bu dönem, ülkedeki iç savaşın ikinci evresi olarak kabul edilir. İç savaşın ikinci evresi taht üzerinde hak iddia edenlerin çatışmasından başka bir şey olmayan birinci evreden farklı olarak, temelde Inge’nin temsil ettiği yüksek soylularla Hâkon’u destekleyen toprak sahipleri arasında bir sınıf savaşıydı. Inge’nin Hâkon’un birliklerine yenik düşerek öldürülmesiyle ülkedeki iç savaş sona erdi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

IV. Hürmüz Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hürmüz IV (ö. 590), 578/579-590 arasında Sasani kralıdır. I. Hüsrev’in oğlu ve ardılıdır. Eski bir kaynağa göre, orduda ve sarayda sıkı bir disiplin uygularken halkı kollamıştır. Saraydaki Zerdüşt rahipleri Hristiyanlara baskı yapılmasını istediğinde, tahtın ve yönetimin ancak her iki dinle de iyi ilişki kurarak güvenlik içinde olabileceği gerekçesiyle bunu reddetmiştir. Bizans İmparatorluğu’na ve Göktürklere karşı babasının döneminde başlayan savaşları sürdürdü. Bizans imparatoru Mavrikios’la barış görüşmelerine başlamakla birlikte, babasının kazanımlarının hiçbirinden vazgeçmedi.

588’de Hürmüz’ün komutanlarından VI. Behram (Çubin) Göktürkleri yenilgiye uğrattıysa da ertesi yıl Romalılara yenildi.Hürmüz’ün görevden alması üzerine Behram ordusuyla birlikte isyan etti. Bunu bir ayaklanma izledi. Hürmüz tahttan indirilerek öldürüldü ve oğlu II. Hüsrev kral ilan edildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Isabella Clara Eugenia Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Isabella Clara Eugenia; Avusturya arşi düşesi (d. 12 Ağustos 1566, Segovia, İspanya – ö. 1 Aralık 1633, Brüksel), İspanya kralı II. Felipe’nin kızıdır. Avusturya arşidüşesi olarak 1598-1621 arasında kocası Arşidük Albrecht’le birlikte İspanyol Felemenki’ni yönetmiştir.

İskoçya kraliçesi Mary’nin idamından (1587) sonra babası tarafından İngiltere tahtına çıkarılmak istendi. Sonuçsuz kalan bu girişimden iki yıl sonra, dayısı Fransa kralı III. Henri’nin öldürülmesi (1589) üzerine, Fransa tahtının meşru vârisi olduğu savıyla bu kez de Fransa tahtına aday gösterildi. Ama bu girişimden de sonuç alınamadı. 1598’de Avusturya arşidükü VII. Albrecht’le nişanlanan Isabella drahoma olarak, Felemenk hükümdarlığını Albrecht’le paylaştı. Isabella’yla Albrecht’in çocuklarının olmaması durumunda Felemenk tahtı yeniden İspanya’ya geçecekti.

Felemenk’in kuzeydeki yedi eyaleti (Birleşik Eyaletler) fiilen bağımsız olduğu için, Isabella’yla Albrecht Nisan 1599’da evlendikten sonra yalnızca güneydeki 10 eyalet üzerinde egemenlik kurabildiler. Bu tarihten sonra 17 eyaleti yeniden birleştirmeye yönelik çeşitli diplomatik ve askeri girişimlerde bulundularsa da sonuç alamadılar. Albrecht’in 1621’de ölmesi üzerine İspanyol Felemenki yeniden İspanya tahtına bağlandı. Felemenk valisi yapılan Isabella ise, yeğeni İspanya kralı IV. Felipe adına ülkeyi yönetmeyi yaşamının sonuna değin sürdürdü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

İbrahim bin Agleb Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İbrahim bin Agleb; (ö. 5 Temmuz 812, Kayrevan), Kuzey Afrika’da hüküm süren Aglebiler hanedanının kurucusudur.

Abbasi ordusunda görev almış Horasanlı bir komutanın oğluydu. 795’te. Zab valiliği yaptı. 799’da Abbasi emiri İbn Mukatil’e karşı başlatılan ayaklanmanın bastırılmasında etkili oldu. 800’de Harun Reşid Tunus ve Doğu Cezayir topraklarını içine alan İfrikiye’ yi, babadan oğula geçmek üzere ona verdi. Bölgede yan bağımsız bir yönetim kuran İbrahim bin Agleb, halifeye bir saygı ifadesi olarak “emir” unvanını almasına karşın, bastırdığı paralarda kendi adını kullandı. Merkez edindiği Kayrevan’da kale gibi tahkim edilmiş bir saray olan Kasrü’l-Kadim’i yaptırdı. 802’de Tunus’ta Hamdis el-Kaysi önderliğindeki ayaklanmayı bastırdı. 803’te çıkan başka bir ayaklanma henüz bastırılamamışken, İmran bin Mucalid er-Rabi ve Kureyş bin et-Tunisi’nin önderlik ettiği başka ayaklanmacılar tarafından bir yıl Kasrü’l-Kadim’de kuşatma altında kaldı. Harun Reşid’den sağladığı para yardımıyla İmran bin Mucalid’i ayaklanmanın sona erdirilmesine razı etti. 811’de Tunus’ta çıkan bir başka ayaklanmayı bastırmakla oğlu Abdullah’ı görevlendirdi. Ertesi yıl ayaklanmacıların Aglebi kuvvetlerini Trablusgarp’ ta kuşattığı sırada öldü. Yerine oğlu Abdullah geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Gıyaseddin Balaban Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Gıyaseddin Balaban; (ö. 1287, Delhi), 1266-87 arasında Delhi sultanıdır Muizzi hanedanının (1206-90) en önemli hükümdarlarındandır.

Kıpçaklann Alperiler boyunun Türkistan’ daki kollanndan birinin başbuğunun oğluydu. Küçük yaşta Moğollara tutsak düştü. Gucerat’ta Hoca Cemaleddin Basrî tarafından satın alınıp eğitildi. Şemseddin İltutmuş döneminde (1211-36) köle (memlûk) olarak saraya alındı. Zamanla yükselerek İltutmuş’un kızı Raziye Begüm döneminde (1236-40) emir-i şikâr, Alaeddin Mesud Şah döneminde (1242-46) emir-i hâcib oldu. Ülke yönetiminde etkili olmaya başlaması, Nâsıreddin Mahmud Şah dönemine (1246-66) rastlar. 1249’da hanedandan biriyle evlenerek Uluğ Han sanını aldı ve saltanat naipliğine atandı. 1253’te hükümdar tarafından yönetimden uzaklaştırılması, eyaletlerdeki Türk emirlerinin ayaklanmasına yol açınca 1254’te eski görevlerine döndü.

1266’da Nâsıreddin Mahmud Şah’ın ölümü üzerine Gıyaseddin Balaban adıyla kendini sultan ilan etti. Doab’da ayaklanan racaları bastırdı. Ticaret yollarının güvenliğini sağladı. Moğol saldırılarına karşı ordusunu güçlendirdi. Ölümü üzerine baş gösteren iktidar boşluğu 1290’da II. Firuz Şah’ın yönetimi ele geçirip Halaciler hanedanını kurmasıyla son buldu.

Gıyaseddin Balaban, Hindistan’da ilk kez İltutmuş döneminde uygulanan ikta sistemini yeniden düzenlemiştir. Din ve mezhep ayrımı gözetmemekle birlikte, Müslümanlara Hindulardan daha çok olanak tanımıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Kral Offa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kral Offa; (ö. Temmuz 796), 757-796 arasında Mercia kralıdır. İngiltere’nin güneyinde Anglosakson dönemin (İS 5-11. yy) en güçlü krallıklarından birini kurmuştur.

Mercia’lı bir hükümdar ailesinden geliyordu. Kuzeni Kral Aethelbald’ın (hd 716-757) öldürülmesi üzerine başlayan iç savaş sonunda iktidarı ele geçirdi. Mercia’nın içinde ve çevresinde yer alan birçok küçük krallığı kendine bağlayarak İngiltere’nin bugünkü Yorkshire’ın güneyinde kalan kesimini tek bir yönetim altında birleştirdi. 796’da Frank kralı Charlemagne ile bir ticaret antlaşması imzalayan Offa, Papa I. Hadrianus’la da dostça ilişkiler kurdu. Bu ilişkinin sonucunda Offa papanın İngiliz kilisesi üzerindeki denetimini artırmasına izin verirken, papa da Offa’nın Lichfield’de bir başpiskoposluk kurmasını kabul etti. Böylece Mercia kilisesi Canterbury başpiskoposunun egemenliğinden kurtulmuş oldu.

Offa topraklarının sınırlarını Wye Irmağına kadar genişlettikten sonra Offa Şeddi olarak bilinen savunma setiyle koruma altına aldı. Mercia ile batıdaki Gal yerleşmelerini birbirinden ayıran bu set günümüzde de ayaktadır. Offa hükümdarlığı sırasında üzerinde kralın adı ve unvanıyla birlikte sikkelerin kalitesinden sorumlu olan kişinin adının da yazılı olduğu yeni metal paralar bastırdı. Offa’nın para basımında temel aldığı ilkeler İngiltere’de birkaç yüzyıl boyunca uygulandı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Sigismund Báthory Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Sigismund Báthory; (d. 1572 – ö. 1613, Prag), Erdel (Transilvanya) prensidir. Osmanlı karşıtı siyaseti hoşnutsuzluk doğurmuş ve iç savaşa yol açmıştır.

Erdel prensi Kristóf Báthory’nin (1575-81) oğlu ve Polonya kralı Stefan (István) Batory’nin (1575-86) yeğeniydi. 1581’de babasının yerine geçti ve 1588’de yönetimi fiilen eline aldı. Dışişleri danışmanı Alfonso Carrillo’nun öğütlerine uyarak, Osmanlı padişahlarını Kutsal Roma-Germen imparatoruna karşı kullanarak Erdel’in fiili bağımsızlığını koruma biçimindeki geleneksel siyaseti terk etti ve Osmanlılara karşı bir tutum benimsedi. Bu siyaset değişikliği, ancak 1595’te bastırılabilen bir ayaklanmaya yol açtı. Sigismund gene de 1594’te Boğdan voyvodası Aaron ve Eflâk voyvodası Mihai (Cesur) ile Osmanlılara karşı ittifaka girdi. Osmanlı ordusunu, bugünkü Romanya topraklarında bulunan Giurgiu’da (Yergöğü) yenilgiye uğratarak (25-27 Ekim 1595) Mihai adına Eflâk’ı fethetti.

Katolik Kilisesi’ne bağlı olan Sigismund’ un, Karşı-Reform hareketinde giderek etkin bir rol alması, önde gelen ve çoğu Protestan olan Erdel milliyetçileri arasında hoşnutsuzluk yarattı. 1599’da din adamı olmaya karar vererek karısı Avusturya arşidüşesi Christina’dan ayrıldı. Prenslikten de ayrılarak, ayılı zamanda Macaristan kralı olan Habsburg imparatoru II. Rudolfa, Silezya’daki Opole (Oppeln) Düklüğü karşılığında tahtını vermeyi önerdi. Ama Rudolf, Báthory’nin oğlu Andrâs’ı yenilgiye uğratarak kendini Erdel prensi ilan eden Mihai’nin yanında yer aldı. Báthory 1600 ve 1601’de tahtını yeniden ele geçirmeye çalıştıysa da, her iki girişimde de Mihai’ye yenilip ülke dışına sürüldü ve bilinmeyen bir biçimde öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

El Hac Ömer Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

El Hac Ömer; tam adı el-hac ömer bin saîd tal (d. y. 1797, Halvar, Fouta Toro -ö. 12 Şubat 1864, Hamdalahi yakınları, Tukulör İmparatorluğu), Batı Afrika’da Senegal Irmağının yukarı çığırıyla Nijer Irmağı arasında kalan topraklara egemen olan Müslüman Tukulör İmparatorluğu’nun kurucusudur. 1854’te başlattığı cihad sonucu kurduğu imparatorluk, oğlu Ahmadu Seku’nun yönetiminde 1890’ların sonlarına değin varlığını korumuştur.

Bir mutasavvıf olan el-Hac Ömer, Ticani tarikatına girmesini sağlayan Magripli din bilginlerinin yanında Arapça ve Kuran konusunda iyi bir öğrenim gördü. Yirmi üç yaşındayken çıktığı hac yolculuğu sırasında uğradığı Nijerya’da, Sokoto emiri Muhammed Bello’nun kızı Meryem’le evlendi. 1827’de Mekke’ye vardıktan sonra Medine ve Kahire’ye geçti. Kudüs’ü ziyareti sırasında Kavalalı İbrahim Paşa’nın oğullarından birini iyileştirmeyi başardı. Mekke’ye dönüşünde Ticani tarikatının başı tarafından tarikatın Siyah Afrika halifeliğine getirildi.

1833’te Afrika’nın iç kesimlerine döndükten sonra kayınpederi Muhammed Bello’ nun yardımıyla siyasal konularda kendini yetiştirdi. Aynı dönemde putperest Afrikalılar arasında İslamı yaymak üzere harekete geçmeye karar verdi.

Bello’nun ölümünden sonra, bir ticaret antlaşması karşılığında Fransızlardan yardım alarak Fouta Djallon’u fethetmek üzere ülkesine doğru yola çıktı. Ama giderek güçlenmesinden çekinen Fransızlarla anlaşmaya varamadı, ilk olarak yerleştiği Gine’ nin kuzeydoğusunda kaleme aldığı Kitabü’r-Rimâh Hizbi’r-Rahim’de (Allah Hizbinin Mızrakları Kitabı) tasavvuf düşüncesinden esinlenerek, Allah’a yakınlaşmak için en iyi yolun Ticanilik olduğunu açıkladı ve müritlerine tefekkür, feragat ve körü körüne itaat tavsiye etti. Gine’de çok sayıda izleyici kazanmasına karşın, 1845’te gittiği ülkesinde fazla başarılı olamadı. Bunun üzerine inançlarını yaymak için zor kullanmaya karar vererek 10 bin kişilik bir ordu kurdu. 1854’te başlattığı cihadın ilk yılında Mali’de yaşayan putperest Bambaraları yenerek topraklarını ele geçirdi. Ama ordusu Mali’ den ayrıldıktan kısa süre sonra Bambaralar ayaklandılar.

Doğuya düzenlediği seferlerden sonuç alamayan ve düşmanlarını kesin bir yenilgiye uğratamayan el-Hac Ömer, hükümdarlığının son 10 yılını imparatorluğu ayakta tutmaya çalışarak geçirdi. 1860’ta Senegal valisi Fransız general Louis Faidherbe’le yaptığı antlaşmayla Sénégal Irmağının iki ülke arasında sınır olmasını kabul etti. Daha sonra Müslüman Fulanilere (Peuller) saldırarak onları yendi. 1863’te Timbuktu kentini ele geçirdi, ama göçebe Tuaregler karşısında yenilgiye uğrayınca geri çekilmek zorunda kaldı. Ardından Tuareglerin, Mag-riplilerin ve Fulanilerin ortaklaşa düzenlediği bir saldırı sırasında ordusu dağıldı. Hamdalahi kentine çekilen el-Hac Ömer burada kuşatıldı. Kentten kaçarak sığındığı mağaranın barutla havaya uçurulması üzerine öldü.

Bir 19. yüzyıl siyasal önderinden çok, 7. yüzyıl savaşçısı gibi yaşayan, mücadele eden ve ölen el-Hac Ömer’in 1848’de kurduğu imparatorluk, Fransız egemenliğine girdiği 1897’ye değin varlığını korudu. Gine’deki Dinguiraye Camisi Tukulör İmparatorluğu döneminden kalan tek yapıdır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Athelstan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Athelstan; (ö. 27 Ekim 939), bütün İngiltere’ yi yöneten ilk Batı Sakson kralıdır.

Athelstan, Mercia’yı yöneten halası Lady Aethelflaed tarafından yetiştirildi. 924’te babası Edward (Yaşlı) ölünce Wessex ve Mercia kralı seçildi. 4 Eylül 925’te Kingston’da bütün ülkenin kralı olarak taç giydikten sonra, ülkenin sınırlarını belirlemek ve güçlü bir yönetim kurmak için çalışmaya başladı. 937’de İskoçya kralı II. Constantine, Strathclyde kralı Owain ve York krallığı üzerinde hak iddia eden Olaf Guthfrithson, kuvvetlerini birleştirerek İngiltere’yi işgal ettiler. Athelstan, egemenliğini büyük bir tehlikeye sokan bu kuvvetleri Brunanburh’da bozguna uğrattı. Athelstan’ın günümüze ulaşan yasalarından altısı, hırsızlığı ortadan kaldırmak ve rüşveti cezalandırmak için alınan katı önlemleri ortaya koymaktadır. Bu yasalar, yoksulları korumayı ve küçük yaştaki suçluların cezalarını hafifletmeyi amaçlayan hükümleriyle de dikkati çeker. Athelstan’dan kalan belgelerin çoğunun biçimi ve dili, İngiltere’de o dönemde nitelikli devlet görevlilerinin varlığını, hatta kamu hizmetlerinin başlamış olabileceğini göstermektedir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,