Etiket: imparatorluk dönemi

Şarlken (Karl V) Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

sarlkenŞarlken; Kutsal Roma -Germen imparatorudur (Gand 1500-Est-ramadura/Yuste 1558).

Habsburg Hanedanından Hollanda Lordudur. I. Philip ile Aragón ve Kastilya Prensesi Joanna’nın oğludur. 1506’da babasının ölümü üzerine Hollanda’nın ve Franche-Comte’nin sahibi oldu. 1516’da dedesi Maximilian da ölünce Habsburg toprakları da onun eline geçti. Annesinin babası II. Ferdinand’ın ölümüyle de, akıl hastası olan annesinin yerine Aragón ve Kastilya’nın yönetimlerini üstlendi. Böylece 1519’daki imparatorluk seçimini Fransa Kralı I. Françoise’ye karşı kazanarak Kutsal Roma-Germen imparatoru unvanını aldı. 1520’de Aachen’de taç giydi, 19 yaşındayken çok geniş bir imparatorluğun sahibi oldu. İspanya’ya ilk seferinden sonra Castillalıların özgürlüklerini kabul etmek zorunda kaldı. 1520’de İspanya’ dan aynlınca tahta Joanna’nın çıkmasını isteyen, naip Adrianus’a ve kimi vergilere karşı olan Comuneroslarda (Castilla kent devletleri) giriştiği başkaldırı hareketi ancak çok kanlı bir biçimde bastırılabildi. Almanya’da da iç karışıklık hüküm sürüyordu. Yerel prenslerin imparator karşısındaki bağımsızlığı, diyet meclisinin onayı olmaksızın vergi ve asker toplanamaması, öte yandan 31 Ekim 1517’de Wittenberg’de 95. maddelik bir bildiriyle temelleri atılan Luther’ci Reform da otoritesini sarsmaktaydı. İçte dinsel reform hareketine, dışarıda ise Fransa ve İslâm dünyasına karşı yürütülen mücadeleyi sürdürebilmek için, México ve Lima’ya iki kral vekili gönderdi. Böylece İspanyol serüvencilerin yolsuzluklarının önüne geçmeye çalıştı. Mayıs 1521’de imparatorluk sınırlan içinde yayılmaya başlayan Lutherci reform hareketini engellemek için, Jorn Diyet Meclisi’ni topladı. Bu meclis Luther’in cezalandırılmasına karar verirken, Worm bildirisiyle Protestanlığa karşı savaş açıldı. Aynı yıl I. Maximilian döneminden beri Fransa ile sürdürülmekte olan savaş yeniden canlandı, I. Françoise’nin orduları Lombardia’yı aldı. Ancak 1525’te Pavia’da yenilgiye uğrayarak tutsak düşen I. Françoise Ocak 1526’da imzalanan Madrid Antlaşması ile onun koşullarını kabul etmek ve kız kardeşi Portekiz Kraliçesi Elenor ile evlenmek zorunda kaldı.

1526’da Mohaç‘ta Macaristan ve Bohemya kralının Osmanlılar karşısında uğradığı yenilgi, kardeşi Ferdinand’ın geride kalan toprakların yönetimini ele geçirmesini sağladı. Şarlken 1527’de Roma’ya girerek kenti yağmaladı ve 1529’da Milano’yu ele geçirdi. Cambrai Barışı imzalandı. Çoktan beridir anlaşmaya varılmasını isteyen Papalık ile de ayn bir anlaşma imzaladı. 1530’ da papa tarafından Kutsal Roma-Germen imparatoru olarak kutsandı. İspanya kıyılarına akınlar yapan Barbaros Hayrettin Paşa’ya karşı saldırıya geçerek Tunus’u aldı. daha sonra Napoli’ye geçti. Ardından da 1536’da Roma’ya girdi. Provence’yi işgal etmesi üzerine I. Françoise Osmanlılardan yardım isteyince, 1538’de yeni bir barış antlaşması imzalandı. 1539-1540’ta Gand’da başlayan ayaklanmayı bastırarak kentin ayrıcalıklarına son verdi. 1541’de Barbaros’un sığınağı olan Cezayir’i topa tuttu. Almanya’da imparatorluğun otoritesini güçlendirme olanağı buldu.

24 Nisan 1547’de Mühiberg’deki Schmalkalde Birliği’ni yenilgiye uğrattı. 1548’de II. Henry’nin Fransa kralı olmasından sonra papa, Habsburglar ile yaptığı anlaşmayı bozdu. 1550’de ona karşı Fransa ile Alman prensleri anlaştılar. Önceleri kendisini destekleyen Saksonya Dükü Maruice’nin Avusturya’ya girmesi üzerine kaçmak zorunda kaldı. Kardeşi Ferdinand da Alman prenslerle uzlaşınca Passau Antlaşması’nı imzaladı. 1555’te Augsburg Antlaşması ile de Luther yanlısı prenslerin özgürlüklerini ve 1552’de önce ellerine geçirdikleri kilise mallarına ilişkin mülkiyet haklarını tanımak zorunda kaldı. Böylece Protestanlar da Katoliklerle aynı haklan elde ediyordu. Bundan sonra tüm umutlarını İngiltere Kraliçesi Mary ile evlendirdiği oğlu Philip’e bağladı. Mary’nin çocuğu olmayınca oğluna krallık unvanı vermedi. Fransa’ ya karşı düzenlediği son seferde de başanya ulaşamayınca İspanya ve Hollanda tahtını oğluna, imparatorluğu ve Avusturya’yı da kardeşine bıraktığını açıklayarak İspanya’ya gitti. 1557’de Yuste Manastırı’na kapandı ve burada öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Caligula Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

CaligulaCaligula; Roma imparatorudur (Anzioda Antium İS 12-Roma 41).

Hükümdarlık dönemi: 37-41 Augustus’un torunudur. Rheine lejyonlarında bulunduğu sıralarda askerler gibi çizme giymesi nedeniyle “çizmecik” anlamına gelen Caligula takma adıyla anıldı. Babası Germanicus’un ölümü üzerine İmparator Tiberius tarafından evlatlık alındı. Onun ölümüyle de imparator oldu. Saltanatının ilk yedi ayında vergileri indirdi, valilerin yetkilerini sınırlayan yasaları kaldırttı. Tiberius’un sürgüne gönderdiği suçluları bağışladı. Kısa süre sonra bir akıl hastalığına yakalandı. Kız kardeşi Drusilla’nın İS 38’de ölümü üzerine zihinsel yapısı daha da bozuldu: Drusilla tanrıçalaştırıldı. Kendini de tanrılara eşit görmeye başladı. Hesapsız harcamaları yüzünden hazine boşalınca, daha önce kaldırdığı vergilerin yerine ağırlarını getirdi. Zenginleri sürgüne göndererek mallarına el koydu. Halkın hoşnutsuzluğunun artması üzerine kız kardeşi Agrippina ile sevgilisi Aemilius Lepidus’un düzenledikleri bir suikast girişimi önlendi ve Lepidus öldürüldü. Ayaklanan Germen kabilelerine karşı İS 40’ta ayaklananlara boyun eğdirdi ve Roma’ya döndü. Çılgınlıkları atını konsül ilan edecek kadar arttı. İS 41 yılı başında tiyatrodan saraya dönerken bıçak darbeleriyle öldürüldü. Dört yıla yaklaşan saltanatı Roma İmparatorluğu’nun hem içte hem dışta en az kötü dönemlerinden biridir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Ekber Şah Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ekber ŞahEkber Şah; (1542-1605).

Hindistan Timuroğulları’nın 3. imparatorudur. Tam adı Ebulfeth Gazi Celâlettin Muhammet Ekber’ dır. Babur Şah’ın torunu, Hümayun Şah’ın büyük oğludur. Annesi Hamide Banu Beğim (1527-1604) dir.

Ekber Şah 15 ekim 1542’de Lahor yakınlarında Ömerkot kasabasında doğdu. 1556′ da babasının bir kazada ölmesi üzerine imparator oldu. Bu sıralarda 13 yaşını az geçmiş olan Ekber, Pencap’ta Kalanor’da bulunuyordu; burada, Sadrazam Bayram Han’ın atabeyliği altında, Pencap genel valisiydi. Bayram Han’ın atabeyliği Ekber’in saltanatında da devam etti. 7 ekim 1556’da Afgan sultanı Şah Adli Sur’un veziri Raca Himu, 50.000 atlı, 1.000 fille, Ekber’in Delhi genel valisi Tardu Bey’i yenip şehre girdi. Bu olay bir an için imparatorluğun geleceğini tehlikeye koyduysa da Bayram Han, 5 kasımda 10.000 kişilik pek seçkin ordusu ile, İkinci Panipat Meydan Savaşı’nda büyük bir zafer kazandı. 30.000 atlı, 1.500 filden meydana gelen Afgan-Racput bağlaşık ordusunu yok etti. Bu savaştan sonra Ekber’e «Gazi» unvanı verildi. Buna rağmen Bayram Han’ın başbakanlık ve naipliği ancak 1562’de sona erdi.

Bundan sonra Hindistanda pek büyük fetihler devri gelir ki, bu hal, Timüroğulları devletini, Türkiye ve İran’dan sonra, güç, servet ve azamet bakımından dünyanın üçüncü imparatorluğu sırasına yükseltmiştir.

1579 temmuzunda Ekber, kendisini Hindistan Müslümanlarının dini başkanı ilân etti, Osmanlı Halifesi’ni dini başkan olarak tanımayacağını bildirdi. 1581’de Kabil’e gidip Afganistan eyaletini düzenledi. 1582’de dul Hindu kadınlarının yakılması âdeti bir kanunla yasak edildi. Bu yıl Ekber’in yeni bir din reformunu ilân ettiği yıl olduğu İçin, imparatorlukta geniş huzursuzluklar başlamıştı. 1583’te Allahabad şehrini kuran Ekber, 1587’de, Hindu. dininden olan dul kadınların tekrar evlenebilmelerine dair kanunu yayınladı.

Ekber’e ün kazandıran bir olay da onun dinde birtakım ıslahatlar yapmak, Müslümanlık/la Hinduluk dinlerini kaynaştırmak istemesidir. Son yıllarda bu hevesten vazgeçmişti. Kendisini bu yola sürükleyip kışkırtan veziri Ebulfazl Allâmi ile kardeşi büyük şair Feyzi pek acı tenkidlere uğradılar. Timuroğulları imparatorları en yüksek derecede öğrenim görmüş, birkaç dil bilir, güzel sanatlarla uğraşır, bilhassa şair şahsiyetler oldukları halde Ekber’in öğrenimi pek yüzeyde kalmıştır; bu konuda hanedanı içinde tek istisna odur. Bununla beraber, zeki ve iktidar sahibi, komutan ve teşkilâtçı olarak pek başarılı olduğu için, devleti iyi yürütmüş, torunu Şah-i Cihan ile onun oğlu I. Alemgir Şah’ın imparatorluğu en geniş haline getirebilmelerine zemin hazırlamıştır. Devri, Hindistan’ın refah ve saadet bakımından dünya çapında bir altın çağı olmuştur.

Ekber, 52 yıllık saltanattan sonra 65 yaşında, 26 ekim 1605’te dizanteriden öldü, Agra yakınlarında Fethpur-Sikri’ye gömüldü. Hayatında. «Hazret-i Padişah-i A’lem penah» ve «Hazret-i Padişah-i A’lem-gir» diye anılan Ekber’e, ölümünden sonra «Arş-Aşyân» denilmiştir (Hindistan Timuroğulları imparatorlarına ölümlerinden sonra başka bir unvan verilirdi). Yerine büyük oğlu Cihangir Şah geçti. Öteki iki oğlu Sultan-Murat (1571-1599) ile Sultan-Danyal (1573-1601) Mirzalar, babalarının hayatında ölmüşlerdir. Ayrıca 4 kızı, küçük yaşta ölen 2 de oğlu vardı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

I. İsaakios Komnenos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. İsaakios Komnenos; (d. y. 1005 – ö. 1061, Konstantinopolis [İstanbul]), Bizans imparatorudur. Ülke ekonomisinde istikrarı sağlamış ve imparatorluğun savunma sistemini güçlendirmiştir.

Bizans imparatoru II. Basileios’un komutanlarından Manuel Komnenos’un oğluydu. Kardeşi İoannes ile birlikte imparatorun gözetiminde yetiştikten sonra önemli yönetim görevlerine getirildi. Basileios’tan sonra hüküm süren imparatorların döneminde ordunun güvenini kazandı ve 1057’de İmparator VI. Mikhail’i tahttan indirmeyi amaçlayan askeri bir komploya katıldı. Aynı yılın haziran ayında Anadolu’daki Paflagonya’ da İsaakios’u imparator ilan ettikten sonra Konstantinopolis üzerine yürüyerek Nikaia’ yı (İznik) alan ayaklanmacılar, Mikhail’in güçlerini 20 Ağustos’ta Petroe’de yenilgiye uğrattılar. Mikhail 31 Ağustos’ta tahttan çekildi ve ertesi gün İsaakios imparator ilan edildi.

İsaakios’un ülke ekonomisini istikrara kavuşturmak için kilise mülklerinin bir bölümüne el konması gibi önlemlere başvurması, tahta çıkmasına yardımcı olan Patrik Mikhail Keroullarios’la arasında açılmasına neden oldu. İsaakios, görevinden istifa etmesini istediği Keroullarios’un bunu reddetmesi üzerine onu tutuklatarak sürgüne gönderdi (1058). İhanet ve heretiklikle suçlanan Keroullarios yargılanamadan öldü.

İsaakios, 1059 ilkbaharında Macarlara karşı askeri bir sefere çıktı. Aynı yılın yaz aylarında kuzey sınırlarına saldırılar düzenleyen Peçeneklerle savaştı. Kasım 1059’da hastalanan İsaakios ölümcül bir hastalığa yakalandığı inancıyla tahttan çekildi (25 Aralık 1059) ve X. Konstantinos Dukas’ı tahtın vârisi ilan etti. Daha sonra iyileştiyse de tahta çıkmayıp bir manastıra yerleşti. Yaşamının son iki yılım keşiş olarak geçirdi ve manastır işlerinden arta kalan zamanında edebiyatla uğraştı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

II. İsaakios Angelos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. İsaakios Angelos; (d. y. 1135 – ö. Şubat 1204), 1185-95 arasında Bizans imparatorudur.

Eylül 1185’te kuzeni İmparator I. Andronikos Komnenos’u tahttan indirerek öldüren bir grup darbeci tarafından imparator ilan edildi. İmparatorluk döneminin ilk önemli başarısı, generallerinden Aleksios Branas’ın, imparatorluğu istila ederek Thessalonike’yi (Selanik) yağmalayan Normanlara karşı Dimitrika yakınında kazandığı zafer (7 Kasım 1185) oldu. Bu zaferin ardından Normanlar, Kefalonya ve Zâkinthos adaları dışında kalan Yunan topraklarından çıkarıldı. Ama İsaakios, 1185’te kendini Kıbrıs’ta hükümdar ilan eden İsaakios Komnenos’un elinden bu adayı geri almayı başaramadı. Aynı yılın sonunda Bizans yönetimine karşı ayaklanan Bulgarlarla Eflâklılara karşı giriştiği seferlerde de (1186-87) başarılı olamadı ve 1187’de Bulgaristan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı.

1189’da Bizans topraklarından geçmekte olan Kutsal Roma-Germen imparatoru I. Friedrich komutasındaki III. Haçlı birliklerinin oluşturduğu tehditle karşı karşıya kaldı. Kendini korumak için önce Salaheddin Eyhyubi’yle bir antlaşma yaptıysa da, kısa bir süre sonra I. Friedrich’e yardım etmek zorunda kaldı ve onunla Şubat 1190’da Hadrianopolis’te (Edirne) bir antlaşma imzaladı. Ertesi ay I. Friedrich’in komutasındaki kuvvetler Çanakkale Boğazından Anadolu’ya geçirildi.

Daha sonra Balkanlar’a yönelen İsaakios, Sırp kralı Stefan Nemanja’yı yenerek (1190) Bizans’ı bölgede yeniden saygın bir konuma getirdi. Macarların yardımıyla Bulgarlara karşı bir sefer düzenlemek amacıyla Bizans ordusunu 1195 ilkbaharında Kypsela (İpsala) yakınlarında topladı. Ama 8 Nisan’da ağabeyi Aleksios tarafından tahttan indirildi. II. İsaakios’u kör ettiren ağabeyi, III. Aleksios adıyla Bizans tahtına çıktı. 1201’de babasını yeniden tahta çıkarabilmek amacıyla Almanya’ya giden İsaakios’un oğlu Aleksios, IV. Haçlı Seferi önderlerini birliklerin yollarını değiştirerek Konstantinopolis’e uğramaya ikna etti. Temmuz 1203’te Konstantinopolis’e ulaşan Haçlı birlikleri sekiz yıldır hapiste tutulan İsaakios’u IV. Aleksios adıyla tahta çıkan oğluyla birlikte imparator ilan ettiler. Ama Haçlılarla Konstantinopolis halkı arasındaki sürtüşmeler nedeniyle başlayan ayaklanma (Ocak 1204) sırasında baba oğul tahttan indirildi. IV. Aleksios 8 Şubat 1204’te öldürüldü; II. İsaakios da birkaç gün sonra öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,