Etiket: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Aslen NERELİ

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Hayatı

Nevşehirli Damat İbrahim PaşaNevşehirli Damat İbrahim Paşa; (Ürgüp/ Nevşehir 1660 – İstanbul 1730) Osmanlı Sadrazamlarındadır. Genç yaşta İstanbul’a gelerek eski sarayda helvacı, baltacı, evkaf katibi oldu. 1703’te II. Mustafa Edirne’ye gidince Şehzade Ahmet’in hizmetine girdi. III. Ahmet tarafından Haremeyn Muhasebeciliğine getirildi. Mora’nın arazi tahriri işlerinde görevlendirildi. Başarı gösterince Niş Defterdarı, başimrahor, bir süre sonra da vezir rütbesiyle sadaret kaymakamlığına atandı. III. Ahmet’in kızı Fatma Sultan ile evlenerek damat oldu. 1718’de Nişancı Mehmet Paşa’nın yerine sadrazam oldu. Önce Avusturya ile Pasarofça Antlaşmasının imzalanmasını sağladı, gelirleri arttırıcı düzenlemeler yaptı. Paranın değerini piyasa gerçeklerine uydurdu. Gelir gider dengesini sağladı. İstanbul için bir bayındırlı planı uygulamaya koydu. İstanbul’u kasıp kavuran yangınlara karşı tulumbacılar örgütünü kurdu. İlk devlet matbaasının İbrahim Müteferrika tarafından kurulmasını sağladı. Haliç ve Boğaziçi kıyılarını yepyeni bir tarzda parklar, bahçeler, köşkler, saraylar, yalılar ve çeşmelerle süsledi. Batıya fazla önem vermesi, devlet görevlerine yakın akrabalarını getirmesi, dedikodu ve yakınmalara neden oldu, karşıtlarının sayısını arttırdı. Bu sırada İran ile savaşa girdi (1723) ve Ruslarla İran’a karşı anlaşma yaptı. Ancak Tahmasb Kulu Nadir Han’ın işe karışmasıyla yenilmesi düşmanlarının sayısını ve etkisini arttırdı. Patrona Halil Ayaklanması sırasında III. Ahmet tarafından sarayda boğdurularak cesedi asilere teslim edildi. (30 Eylül 1730) Ölüsü türlü hakaretlerle sokaklarda sürüklendi, parçalandı. Şehzadebaşı’ndaki külliyesinin bahçesine gömüldü.

Osmanlı tarihinde yenilik ve yenilikçilik Onunla başladı denilebilir. Avrupa barok sanatının Osmanlı ülkesine girmesi, geleneksel sanatların (çinicilik gibi) canlandırılması, Batı dilleriyle Arapça ve Farsçadan eserler çevrilmesi, bilim kurullarının oluşturulması, korunan şairlerin, sanatçıların arasından Nedim, Vehbi, Ebubekir Ağa, Mustafa Çavuş, Levni, Hafız Osman gibi ustaların yetişmesi, Onun öncülük ettiği girişimlerdi. Çoğu İstanbul, Nevşehir ve Ürgüp olmak üzere bir çok eser yaptırdı. Doğum yeri olan Muşkara’yı bayındırlaştırarak burayı Nevşehir adıyla bir kaza durumuna getirdi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Nevşehirli Damat İbrahim PaşaNevşehirli Damat İbrahim Paşa (?- 1730), Osmanlı tarihinin en ünlü sadrazamlarından biri, Lale Devri’nin yaratıcısıdır. Muşkara köyünde doğdu, sonradan bu köyü «Nevşehir» adı ile bir şehir haline getirdi. Babası sipahi subaylarından Ali Ağa’dır.

İbrahim Paşa 1689’da İstanbul’a geldi; Saray hizmetine girdi. Zekası ile, bilgisiyle Veliaht Şehzade Ahmet’in yakınları arasında yer aldı, yavaş yavaş yükseldi. 1715 Mora seferine katıldı. 1716’da Almanya seferinde ordunun levazım başkanlığına getirildi. Aynı yıl vezirlikle (mareşallikle) sadaret kaymakamı (başbakan vekili) oldu. III. Ahmet’in büyük kızı Fatma Sultan’la evlenip «Damat» unvanını aldı. III. Ahmet’in yıllardan beri teklif ettiği sadareti nihayet kabul edip 1718’de iktidara geldi. Bu tarih, «Lâle Devri» denen devrin başlangıcı sayılır.

Bundan sonra İbrahim Paşa, 12 yıldan fazla Osmanlı İmparatorluğu’nun mukadderatını elinde tuttu, devleti büyük yetkiyle yöneltti. Askerlikten anlamadığı, Yeniçeri ocağına karşı da hoş fikirler beslemediği için, barış siyaseti güttü. Yalnız, son yıllarında İran’la savaşa girmek zorunda kalmıştır. Maliyeden yetiştiği için devletin mali ve iktisadi gücünü artırmaya çalıştı, büyük bir imar hamlesine girişti. Yalnız İstanbul değil, birçok büyük şehirler, hatta kasabalar çeşitli bayındırlık eserleriyle donatıldı. İlk defa olarak Batı medeniyetine yaklaşma teşebbüsleri yapıldı. Yeni bir kağıt ve çini fabrikası açıldı; Müteferrika Matbaası kuruldu; değerli eserler basıldı; Batı ve Doğu dillerinden büyük eserler Türkçe’ ye çevrildi; Türk şiiri ve müziği çok parlak bir devir yaşadı. Bu arada, Osmanlı tarihinin bir eğlence devri olan Lâle Devri başladı.

Lâle Devri Nevşehirli’nin sadrazamlığı ile başladığı gibi onun düşmesiyle de sona ermiştir.

Kafkasya ile Doğu ve Orta İran’ın Osmanlı İmparatorluğu’na katılması İran İmparatorluğu’nda büyük bir tepki yarattı, ortaya Nadir Han (Şah) çıktı; Nadir Han’ın Osmanlı fetihlerini geri almaya başlaması, İbrahim Paşa’nın yıllardan beri sinmiş olan muhaliflerine cesaret verdi. İbrahim Paşa’nın bütün akrabasını devletin en önemli mevki ve makamlarına getirmesi de huzursuzluk, kıskançlık yaratmıştı. «Patrona Halil» adında bir hamam tellağının önayak olduğu ayaklanma gittikçe büyüdü, en sonunda İbrahim Paşa’nın hayatına, III. Ahmet’in tahtına mal oldu. İbrahim Paşa 30 Eylül 1730’da idam edildi. Parça parça edilen cesedinin toplanabilen parçaları, Şehzadebaşı’ndaki kütüphanesinin bahçesine gömüldü. Parasını yüzlerce hayır eseri yaptırmaya harcadığı, sanat adamlarına karşı da çok cömert davrandığı için, umulduğu kadar serveti çıkmadı.

Şair Nedim tarafından pek parlak bir şekilde övülen İbrahim Paşa, XVIII. yüzyıl Osmanlı devlet adamlarının en büyüğü sayılır. Şair ve bestekardı. «Ağır Hafif Hümayun Kâr»ı ile «Ağır Çember Mahur Beste»si zamanımıza kadar gelmiştir. Kızları, oğlu Damat Mehmet Paşa, yeğenleri Damat Ali ve Damat Mustafa Paşalar’dan Nevşehirli ailesi yürümüş, pek çok tanınmış devlet adamı yetiştirmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,