Etiket: osmanlı denizcileri

Deli Hüseyin Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Deli Hüseyin Paşa; (d. Yenişehir, Bursa -ö. 29 Aralık 1658, İstanbul), Osmanlı kaptanı deryasıdır. Girit’te Osmanlı yönetimini yerleştirmek için çalışmıştır.

Enderundan yetişti. Zülüflü baltacı, daha sonra imrahor oldu. 1634’te vezir rütbesiyle kaptanı deryalığa getirildi. Revan (Erivan) Seferi’nde (1635) gösterdiği başarı üzerine Mısır beylerbeyliğine atandı. Ama yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 1638’de görevinden alındı ve mallarına el kondu. IV. Murad’ın Bağdat Seferi (1638) sırasında Anadolu beylerbeyliğine getirildi. Seferden sonra kubbe veziri, 1639’da da sadaret kaymakamı oldu. 1640’ta ikinci kez getirildiği kaptanıderyalığı sırasında, Karadeniz’de ticareti engelleyen Kazak korsanlarını yenilgiye uğrattı. Sefer dönüşü görevden alınarak Özi muhafızlığına getirildi. 1641’de Azak Kalesi’ni kuşattı. Ama kaptanıderya Siyavuş Paşa ile anlaşmazlığa düşmesi ve beklediği yardımın zamanında ulaşmaması nedeniyle başarılı olamadı. 1642’de Bosna, 1643’te Bağdat, 1644’te de Budin beylerbeyliği yaptı. 1645’te ikinci vezir rütbesiyle Girit’te yeni ele geçirilen Hanya’nın korunmasıyla görevlendirildi. Semin Mehmed Paşa’nın ölümü üzerine 1646’da Girit serdarlığına atandı. Aynı yıl Resmo’yu aldı; ardından Kandiye’yi iki kez (1647-48) kuşattıysa da bir sonuç elde edemedi.

1656’da sadrazamlığa atandı; ama daha bu haberi alamadan Çınar Olayı olarak bilinen yeniçeri ayaklanması patlak verdi ve sadrazamlığa ayaklanmada rolü olan Zurnazen Mustafa Paşa getirildi. Hüseyin Paşa, Girit’ teki askerlere gönderilen parayı, uygun yerde kullanmamak ve Kandiye’nin alınmasını uzatmakla suçlanarak serdarlıktan alındı ve Temmuz 1658’de üçüncü kez kaptanıderya-lığa getirildi. Aralıkta Rumeli beylerbeyi oldu. Kısa bir süre sonra halktan usulsüz vergi topladığı gerekçesiyle görevden alınarak Yedikule zindanına hapsedildi, iki gün sonra da öldürüldü. Öldürülmesinde, onu kendisine güçlü bir rakip olarak gören Köprülü Mehmed Paşa’nın da büyük etkisi olmuştu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Küçük Hüseyin Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Küçük Hüseyin PaşaKüçük Hüseyin Paşa; (d. 1758 – ö. 7 Aralık 1803, İstanbul), Gürcü asıllı Osmanlı kaptanı deryasıdır. Modern Osmanlı denizciliğinin kurucularındandır.

Silahdar İbrahim Paşa’nın kölesiyken 1767’de saraya alındı. Enderunda iyi bir öğrenim gördü. Ekim 1789’da başçuhadar oldu. 11 Mart 1792’de vezir rütbesiyle kaptanıderyalığa atandı. Aynı yıl I. Abdülhamid‘ in kızı Esma Sultan’la evlendi. Haziran 1792’de Ege Denizinde korsanlık yaparak Osmanlı ticaret gemilerine zarar veren Lambro Canziani’yi etkisiz duruma getirdi. Ardından Osmanlı donanmasını modernleştirmek amacıyla yeni düzenlemelere girişerek yeni tip gemiler yaptırdı. Bir yandan da Akdeniz’de korsanlarla mücadele etti. 1798’de Rumeli’de, Pazvandoğlu Osman önderliğindeki ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi. Ayaklanmanın merkezi Vidin’i kuşattıysa da başarıya ulaşamadı ve geri çekilmek zorunda kaldı.

Abukir Savaşı yenilgisinin (25 Temmuz 1799) ardından Akdeniz’e açıldı; 1801’de Fransızların Mısır’dan çıkarılmasında önemli rol oynadı. Kahire’ye girerek iç kargaşaya yol açan bazı beyleri cezalandırdı. 1801 sonlarında İstanbul’a döndü, iki yıl sonra orada öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Mezamorta Hüseyin Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Mezamorta Hüseyin PaşaMezamorta Hüseyin Paşa; (ö. 17 Temmuz 1701, Pâros ya da Eğriboz Adası), Ege Denizinde Osmanlı egemenliğinin yeniden kurulmasında önemli rol oynayan kaptanı deryadır.

Yaşamının ilk yıllarına ilişkin kesin bilgi yoktur. 1674’ten sonra korsan olarak ün kazandı. Artan etkisinden çekinen Cezayir dayısı Baba Hasan tarafından Fransızlara rehin olarak verildi (1683). Cezayir’e dönünce Baba Hasan’ı öldürerek Cezayir dayısı seçildi; aynı zamanda Cezayir beylerbeyi oldu (1684). 1686’da Mora’ya sefer düzenleyen Osmanlılara yardım gönderdi. 1688’de Fransa kıyılarına saldırdı. 1689’da dayılıktan ayrıldı, ama beylerbeyi olarak kaldı. 4 Ocak 1690’da kaptanı deryalığa getirildiyse de, Cezayir’de ayaklanan askerlerin isteği üzerine 8 Şubat’ta görevden alındı. Mart 1690’da Tuna donanmasının kaptanlığına atandı. Bu görevi sırasında Vidin’in geri alınması için yapılan seferi Tuna’dan destekledi. Eylül 1691’de kalyonlar kaptanlığına getirilerek Rodos Adası’na gönderildi. Kaptanıderya Amcazade Hüseyin Paşa’nın Sakız Adasının Venediklilerden geri alınmasıyla sonuçlanan seferine katıldı. Bu seferde gösterdiği başarı üzerine 11 Mayıs 1695’te yeniden kaptanı deryalığa getirildi. Venediklilere karşı kazandığı zaferlerle Ege Denizinde Osmanlı egemenliğinin yeniden kurulmasında etkili oldu. Öte yandan donanmayı yenileştirmek için Avrupa’da kullanılan kalyon tipi gemilerin yapımına önem verdi ve donanmada yeni düzenlemelere girişti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Hasan Paşa (Barbaroszâde) Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hasan Paşa (Barbaroszâde); (Öl: 1570)

Ünlü bir Türk amiralidir. Barbaros Hayrettin Paşa‘nın tek oğludur. Barbaros‘un aynı adı taşıyan bir de mânevi oğlu vardır. Barbaroszade Hasan, babası ile beraber, birçok deniz savaşlarına katıldı. Preveze zaferinde filo komutanı olarak bulundu, esir alınan 2 düşman amiraliyle birlikte babası tarafından İstanbul’a yollandı; büyük zaferi başkente müjdeledi. 1544’te Kanuni tarafından beylerbeyi (oramiral) rütbesine yükseltildi ki, babası da ancak bu rütbede bulunuyordu. 1546’da babası öldü.

1544 haziranından beri Cezayir eyaletini babasına vekâleten idare eden Hasan Paşa, 1547’de asîl olarak Cezayir Beylerbeyi oldu. 1551 eylülüne kadar bu makamda kaldı. Bu tarihte Kanuni, Paşa’yı İstanbul’a çağırarak Salih Reis’i beylerbeyi (oramiral) rütbesiyle Cezayir’e atadı. Hasan Paşa, hem İspanyollar’ı, hem Faslılar’ı bozguna uğratmak suretiyle Tiemsen’i geri almış, Doğu Fas’ ta Türk nüfuzunu kurarak, Salih Paşa’nın az sonra Fas imparatorluğunu fethine zemin hazırlamıştı.

Altı yıla yakın İstanbul’da kalan Hasan Paşa, 1557 temmuzunda yeniden Cezayir beylerbeyliğine atandı. Tiemsen yakınlarında Faslılar üzerinde gene büyük bir zafer kazandı, 26 ağustos 1558’da Mostaganem önlerinde Cezayir’e bir çıkartma yapmaya kalkışan kudretli İspanyol ordusunu bozguna uğrattı. 1559’da devlet otoritesini tanımak istemeyen Kabiliye Berberileri üzerine yürüdü, bu pek vuruşkan yerlileri itaât altına aldı.

Cerbe zaferinden sonra İspanyollar bir tehlike olmaktan çıkınca Hasan Paşa, bütün gayretini Fas üzerinde topladı, bu büyük ülkede yeniden Türk egemenliğini kurabilmek için fırsat gözlemeye başladı. Bu iş ancak ondan sonra Amiral Ramazan Paşa tarafından gerçekleştirilebilmiştir. Hasan Paşa 1561 kasımında tekrar İstanbul’a çağırıldı, ertesi yıl yeniden Cezayir’e gönderildi. 1565 Malta muhasarasında eniştesi amiral Turgut Paşa’nın yanında bulundu. 1567 ocağında İstanbul’a çağırıldı, 1570′ te burada ölerek Beşiktaş’ta babasının türbesine gömüldü. Hasan Paşa 4 kerede toplu olarak 15 yıl, 8 ay Cezayir’i idare etmiştir. Oğlu Barbaroszade Mahmut Bey, bahriye sancakbeyi (tümamiral) rütbesiyle 1571 İnebahtı Savaşı‘na katılmıştır. Kızkardeşi, yani Barbaros’un tek kızı, amiral Turgut Paşa ile evliydi. Nesli, Mahmut Bey’den yürümüştür.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Kemal Reis Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

kemal-reisKemal Reis; (1450-1511)

Büyük bir Türk amiralidir. Babası Konyalı olan Kemal Reis, Gelibolu’da doğdu. Deniz piyadesi (azab) olarak Türk Donanması’na girdi, Ağrıboz’un fethi üzerine bu adada yerleşti.

1487’de Endülüs Arap devletine yardım etmek üzere Donanmay-ı Hümayun ile Akdeniz’e açıldı. Cerbe adasını, Tunus’u, Sicilya, Sardunya ve Korsika’yı, Fransa, ispanya ve İtalya kıyılarını vurdu, İspanyol donanmasını bozduktan sonra Batı Akdeniz’e hâkim oldu.

İspanyollar’ın bir iki ay önce Araplar’ dan almış oldukları Malağa limanını fethetti ve ispanyol garnizonunu kılıçtan geçirdi. Türk savaş gemilerine dünya denizcilik tarihinde ilk defa olarak uzun menzilli toplar koydurduğu için,’düşmanın top menzili dışında ateş açan Türk Donanması, Hıristiyanlar’! fena halde yıldırdı. Endülüs Arapları’na gereken yardımları yaptıktan sonra döndü.

Bundan sonra Cerbe adasını ve Cezayir’de Bicâye (Bougie) limanını fethederek burada Türk donanması için üsler kurdu. Balear ve Malta adalarını tamamen tahrip etti. 1492′ de, II. Bayezit’in emriyle aylık maaşı 22.500 T. L..’sına yükseltildi. 28 temmuz 1499’da Yunan (İyonya) Denizi’nde küçük Sapienza (Türkçe: Barak-Reis Adası) açıklarında Barak Reis’in de yardımı ile Venedik’in 200 savaş gemisinden müteşekkil büyük donanmasını perişan etti; XV. yüzyılın en büyük dünya deniz savaşını kazandı. 1500’de Kefalonya, 30 ağustos 1502’de Santa-Marya adalarını fethetti. 1501’de 22 parçalık donanması ile büyük Venedik donanmasını yeniden bozdu; batırdıklarından başka 8 düşman savaş gemisini yedeğine alıp İstanbul’a geldi, büyük deniz vuruşmalarından sayılan bu savaş, Navarin deniz savaşı diye ünlüdür. 1504’te Rodos’a asker çıkarıp adayı tahrip etti.

1507’de ikinci defa Kahire’yi ziyaret etti. Türk-Memluk sultanı Kansu tarafından kabul ve misafir edildi. Sonra Rodos büyük amiralini gemisiyle beraber esir aldı.

Böylece Kemal Reis’in şöhreti yayılmış oluyordu. Onun zamanında Türk Donanması, başta Venedikliler olmak üzere Akdeniz’in bütün denizci devletlerine ağır darbeler indirmiş bulunuyordu.

23 yıl sonra ikinci ispanya seferini yaptı. 1510’da İspanya kıyılarını yaktı. Müthiş zulüm altında olan Araplar’ın bir kısmını gemileriyle İspanya’dan Kuzey Afrika’ya taşıdı. Fas’a gidip-burada İspanya’dan kovulan son Endülüs hükümdarı ve veliahtı ile görüştü. Bu seferde yanında 35 yaşlarında bulunan yeğeni ünlü Piri Reis de vardı. 60 yaşlarında iken, şiddetli, bir fırtınaya yakalanarak Gelibolu açıklarında batan gemisiyle beraber Ege sularında kayboldu.

Barbaros Kardeşler’in gerçek öncüsü olan Kemal Reis’in hayatı, şair Safâî’nin 10.000 beyittik büyük manzum eseriyle destanlaştırmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Seydi Ali Reis Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Seydi Ali Reis

SEYDİ ALİ REİS (?- 1562)

Büyük bir Türk amirali, coğrafya ve matematik bilginidir. Barbaros‘un yanında yetişmiş, Preveze‘de Osmanlı donanmasının sol kanadına komuta etmiştir. Sonra Murat Reis’in yerine «Hint Kaptanı», yani Hint Okyanusu, Umman Denizi, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’ne memur amiral oldu. Bu amiralliğin merkezi Süveyş limanıydı.

Seydi Ali Reis 1554’te, Maskat açklarında Hint yolunu Türk gemilerine kapamak isteyen 34 parçalık Portekiz donanmasını dağıttı, Hindistan’a ayak bastı, leventleriyle birlikte Delhi’ye gitti. Orada Timuroğlu imparatoru Hümayun Şah’ın veziri oldu. Hümayun Şah’ın bir kazada ansızın ölmesi üzerine Delhi’den ayrıldı. Afganistan – İran yolu ile, 1557’de İstanbul’a döndü. Böylece bu gezisi 3 yıl sürmüştür. Kanuni, bahriye sancakbeyi (tümamiral) rütbesinde bulunan Şeydi Ali Reis’i mükâfatlandırdıktan sonra emekliye ayırdı.

Seydi Ali Reis’in «Seydî» takma adı ile yazılmış Türkçe güzel şiirleri vardır; bunlarda epik-lirik bir hava bulunur. Denizciliğinin yanında coğrafya ve matematik bilgini olarak da ünlüdür. XVI. yüzyılda dünyada bu konularda yetişen en büyük birkaç bilim adamından biridir, «Muhît» adlı eserinde zamanındaki matematik, astronomi, coğrafya, denizcilik konularını en mükemmel şekilde ele almıştır. «Mir’âtu’l-Memâlik» (Ülkelerin Aynası) adlı seyahatnamesi de coğrafya ve tarih bakımından son derecede değerlidir. Her iki eser de başlıca Batı dillerine çevrilmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,