Etiket: pers

II. Kiros Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında II. Kiros Dönemi Hakkında Bilgi

II. Kiros

II. Kiros, Pers hükümdarı (Perris/ (Fars, İÖ 590-580 arası – ? 529). Yaşamına ilişkin güvenilir bilgi yoktur. Persisli Prens Kmabyses’in (Siyavahş) oğlu olduğu sınılır. Anne tarafından dedesi olan Med Kralı Astyages’i (Fefrasiyab) devirerek (İÖ 550) Med İmparatorluğu’nun yerine daha geniş ve güçlü Pers İmparatorluğu’nu kurdu.

Lidya’nın başkenti Sardis’i ele geçirdi. Lidya ile birlikte, Ege Denizi kıyısındaki İon kentlerini de Pers İmparatorluğu’na bağladı. Ön Asya’daki Kilikva Devleti ile bir ittifak antlaşması imzaladıktan sonra doğuya yönelerek Babil’i ele geçirdi (İÖ 539). Böylece Mezopotamya, Suriye ve Filistin de Pers egemenliğine girdi. Hazar Denizi’nin doğusunda yaşayan göçebelerin üzerine yürüyerek, kraliçeleri Massegetai’nin oğlunu tutsak aldı ve intihar etmesine neden oldu. Bunun üzerine öc almak amacıyla Kraliçe Messegetai, Pers Ordusu’nu yenerek, Kiros’u öldürdü (İÖ 529).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Pers Kralı Kurus (Büyük Kiros) Hayatı

kurusPers Kralı Kurus (Büyük Kiros);(M.Ö. 558 -528)

Büyük bir Pers hükümdarıdır. Babası Pers prensi I. Kambis, annesi Med Kralı Astiyag’ın kızı Mandana’ dır. Astiyag, rüyasında torununun tahtını elinden alacağını gördüğü için kızını bir Med prensiyle değil, bir Pers prensiyle evlendirmişti. Yalnız, gene de torunu doğunca onu boğmaları için adamlarına verdi. Çocuğa acıyan bir çobanın karısı küçük Kurus’un hayatını kurtardı. Astiyag da çocuğu boğdurtması için emir verdiği adamını, bir ziyafette, kendi öz çocuğunu yedirterek cezalandırdı.

M. O. 559’da Persler’in başına geçen Kurus onları tek bir idare altında topladı. Sonra, dedesi Astiyag’a karşı bir isyan hazırladı. Astiyag, M. O. 550’de, biraz da komutanlarının ihaneti yüzünden, Kurus’un eline esir düştü. Böylece İran’da Med egemenliği yerine Pers egemenliği kurulmuş oluyordu.

Kurus ileriyi gören bir komutandı. Ülkesinin topraklarını Kızılırmak’ın ötesine kadar ilerletmek istedi. Lidya’ya savaş açarak Kroisos (Krezüs) ile savaştı, Lidyalılar’ın atları Persler’in develerinden ürkünce Lidya ordusu bozuldu. Birçok kuşatmalara dayanmış olan Sart şehri Pers kuşatmasına ancak 14 gün dayanabildi. Sonunda Lidya devleti de ortadan kalktı. Böylece, Anadolu da Persler’in egemenliği altına girmiş oluyordu.

Kurus bundan sonra Babil’i aldı, Babil’de yıllardan beri esir tutulan İbraniler’in Kudüs’e dönmelerine müsaade etti. Böylece, İbraniler’in dostluğunu kazanmış, Mısır’ı fethe giderken yol üzerinde bulunan İbraniler’den göreceği yardımı sağlamış oluyordu.

Persler’in ülkesi doğuda Indus, Kuzeyde Hazar Denizi, batıda Ege Denizi, güneyde de Arabistan’a kadar genişlemişti. Kurus, Mısır seferine çıkmadan önce doğu sınırını İskitler’e karşı sağlamlaştırmak istiyordu. Bunun için Sakalar’a, onların bir kolu olan Masagitler’e karşı savaş açtı. Bu arada, Masagitler’ in kraliçesi Tomris’in oğlu Persler’in eline düşüp kendini öldürünce Tomris de, Herodotes’e göre, ondan öc almak için, bir savaşta ölen Kurus’un başını kestirdi, “Sağlığında kan içmeye doyamadın, şimdi doya doya iç!” diyerek, içi insan kanı dolu bir fıçıya attırdı. Ksenophon’a göre ise Kurus, eceliyle yatağında ölmüştür. Kurus’un yerine oğlu Kambis geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Pers Kralı Dara Hayatı

DÂRÂ (M. Ö. 550-M. Ö. 486)

Pers İmparatorluğu’ nun en büyük hükümdarıdır. M. Ö. 521’de altı büyük asilzadeyle birleşerek Gavmata isyanını bastırdı, çok geçmeden de egemenliği ele aldı. Krallığının ilk yıllarında egemenliğini sağlamlaştırmak için uzun, yıpratıcı savaşlara girişti. Önce karışıklık içinde olan Babilliler’e saldırdı. Babil’e sığınan Babilliler yirmi ay dayandılar, sonunda bir ihanet yüzünden çöktüler. Dârâ; Babil şehrindekilerin çoğunu öldürttü; geri kalanını da köle olarak aldı, şehrin surlarını yerle bir etti (519).

Dârâ bundan sonra Babil’deki, iran’daki, Medya’daki ve diğer ülkelerdeki isyanları bastırmak için savaştı (518-513). Bir yandan da kendi imparatorluğunu teşkilâtlandırmaya çalışıyordu. Ülkesini yirmi satraplığa bölmüştü. Bu satraplıklar iç işlerinde bağımsızdılar. Dârâ, merkezin baskısını satraplıklar üzerinde iyice hissettirebilmek için posta teşkilâtı kurmuş, ayrıca bugünkü telgraf gibi işaretlerle bir haberi kısa zamanda çok uzaklara gönderebilmenin yolunu bulmuştu. Yurdun her köşesinde hayvan yetiştirme işlerine, aynı zamanda tarıma büyük önem vermişti.

Dârâ 513 yılına doğru İskitler’e savaş açtı. Fakat İskitler kaçarlarken bütün yiyecekleri yok ediyor, kuyuları doyuruyorlardı. Dârâ tam bir yıl iskitler’in peşiriden koştu, onlarla karşılaşamadığı gibi ordusunu da açlıktan, yorgunluktan kaybetti. Bu sıralarda Hindistan’ın, İyonya’nın, Trakya’nın bir kısmını ele geçirmesi Dârâ’ya önceki yenilgilerini kısmen unutturmaya yetti (501).

Dârâ’nın Yunanistan’la Savaşı

Dârâ Yunanistan’ı ele geçirmek istiyordu. Uzun süren hazırlıklar sonunda 495’te ordusunu harekete geçirdi. Böylece Birinci Med Savaşı başlamış oluyordu. Fakat Mardonius komutasındaki ordu bozguna uğradı, ayrıca donanma da Athos (Aynaroz) da fırtınadan perişan oldu. Dârâ beş yıl daha hazırlanıp yeniden harekete geçti. Ordusu önceleri bazı başarılar elde ettiyse de sonunda Marathon’ da Miltiyades’le karşılaştı. Çok kanlı bir savaştan sonra yenildi.

Dârâ, Yunanistan’a yeniden saldırmak için savaş hazırlıkları yaptığı bir sırada, otuz altı yıllık hükümdarlıktan sonra öldü. O çağa kadar, dünyanın görmediği büyüklükte bir imparatorluk bıraktı. Çok sayıda çocuğu vardı. Bunlardan biri de Serhas’tır.

Dârâ, Persepolis yakınlarındaki Nakş-i Rüstem’de Pers krallarının mezarına gömüldü. Persepolis şehrinin yapılmasına Dârâ zamanında başlanmış, Serhas zamanında bitirilmiştir. Şehir sonradan Büyük İskender tarafından yok edilmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Mausolos Kimdir

mausolosMAUSOLOS, Karya satrabı (İÖ ? – ? 353). Saltanatı: İÖ 377-353.

Perslerin Karya Satrabı olan babası Hekatomnos’un yerine satrap atandı. Yunan kökenli olmakla birlikte Perslerin güvenini kazandığı için bağımsız bir hükümdar gibi hareket etti. İÖ 371’de Pers Kralı II. Artakserksese’e karşı ayaklanan Kappadokya Satrabı Datames’in yanında yer aldı. Biçim olarak Perslere bağlı olmakla birlikte İonia, Likya, Lidya ve Ege Denizi’nde Batı Anadolu kıyılarına yakın olan bazı adalarda egemenliğini sürdürdü.

Müttefikler Savaşı sırasında Rodos ve Byzantion’un yanında yer alarak Atina’ ya karşı tavır aldı. Bu savaş sonunda topraklarını daha da genişletti. Egemenlik alanı büyüyünce başkentini Mylasa’dan (bugün Milas) Halikarnasos’a (bugün Bodrum) taşıdı. Halikarnassos onun döneminde eski Yunan kentlerinin en görkemlisiydi. Kız kardeşi II. Artemisia ile evlenerek kraliçe olmasını sağladı. Ölümünden sonra yerine geçen II. Artemisia, Dünya’nın Yedi Harikası’ndan biri olan Halikarnossos’taki Mausoleium’u (anıt mezar) yaptırmaya başladı. Ancak iki yıl sonra o da ölünce, bu anıtsal mezarı yapan sanatçılar tamamladılar.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , ,

Pers Kralları Darius’lar Hakkında Bilgi

DARİUS I Büyük, Persçe Darayavauş. Pers kralı (İÖ 550-486). Hükümdarlık dönemi: İÖ 522-486.

Parthia Satrabı Hystaspes’in oğludur. Tahta çıktığında, sürmekte olan birçok ayaklanmayı bastırdı. Pers İmparatorluğu’ nu 20 satraplığa ayırarak yeniden düzenledi; yeni bir yıllık vergi koydu;
yeni bir altın sikke kestirip (dareikos) ticareti özendirici önlemler aldı; alanını Nil Irmağı’na kadar genişletti. Batıda da Trakya’yı, Makedonya’yı ve Avrupa’ nın birtakım başka bölgelerini ele geçirdi. İÖ 512’de İskitleri egemenliği altına almak için büyük bir ordunun başında Tuna Irmağı’nı aşıp bugünkü Rusya’nın güney bölgelerine girdiyse de başansızlığa uğradı. Daha sonra İo-nialıların üstüne yürdü; uzun ve kanlı savaşlar sonunda İonialıları yenilgiye uğrattı. Diplomasi yoluyla birçok Yunan devletçiğini kendi yanına çekmesini bildiyse de Atinalıları cezalandırma seferi İÖ 490’daki Marathon Sava-şı’nda büyük bir bozgunla sonuçlandı. Yenilgisinin öcünü alma hazırlıkları içindeyken öldü.

DARİUS II Okhos, Pers kralı (İÖ ? -Babil 404). Hükümdarlık dönemi: İÖ 423-404.1. Artakserkses’in evlilik dışı oğludur. Babası öldüğüğnde Hyrkania satrabıydı. Üvey kardeşi Sogdianus, tahtın varisi II. Kserkses’i öldürünce Babilli bir hayat kadını olan annesinin yanma gidip krallığı ele geçirme hazırlıklarına girişti ve İÖ 423’te Susa’da hüküm süren Sogdianus’u öldürerek tahta çıktıktan sonra öz kardeşi Arsites’i boğdurttu. Kendisine karşı ayaklananların önderlerini de öldürtmesinin ardından İÖ 408’de oğullarından Kyros’u Atinalılara karşı girişecekleri savaşta Spartalıları paraca ve silahça desteklemesi için Anadolu’ya gönderdi (İÖ 407). Pers yardımıyla yeni bir filo düzenleyen Spartalı Lysander, İÖ 405’te Aegospotami’de Atinalıları yenip üstünlüklerine son verdi. İÖ 404’te birtakım ayaklanmacılara karşı Medya’ da sefere çıkan II. Darius, ansızın hastalanıp Babil’de öldü.

DARİUS III, son Pers kralı (İÖ 380-330). Hükümdarlık dönemi: İÖ 336-330. Tahta çıkmadan önce Armenia satrabıydı. Kendisini tahta çıkaran Bagoas’ı öldürttü, sonra da Mısır’ı yeniden fethetti (İÖ 334). Ancak, aynı yıl Çanakkale’yi geçip Anadolu’nun büyük bir bölümünü ele geçiren Büyük iskender’e Kilikya’da bugünkü İskenderun yakınlarındaki İssos’ta yenilmesi sonucu (İÖ 333) anasını, eşini ve çocuklarını düşman eline bırakıp savaş alanından kaçtı.

İÖ 331’de büyük, ancak derme çatma bir orduyla Musul’un doğusundaki Gavgamela ya da Arbela’da İskender’in ordusunun karşısına çıktı. İskender’in yaklaştığını haber alınca Baktria’ya (Horasan) kaçtı. Ancak, İÖ 330’da etkisiz duruma getirilip öldürüldü. Böylece Pers İmparatorluğu tarihe karışırken toprakları da İskender İmparatorluğu’na katıldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , ,

Ariaramnes Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ariaramnes (ü. İÖ 7. yy sonları), Ahameniş hanedanından Pers kralı (hd İÖ y. 640 -y. 615). Ahameniş hanedanının ilk yıllarında tahta çıkan Ariaramnes, kendisinden önceki Kral I. Teispes’in oğluydu. Ariaramnes Persis’i (bugün İran’ın güneybatısındaki Fars) yönetirken, erkek kardeşi I. Kyros’a da Basra Körfezinin kuzeyinde bulunan Elam’daki Anşan’m yönetimi verilmişti. Medler tarafından yapılan bir sefer sonunda Ariaramnes’in iktidarı yıkıldı; kendisi ve daha sonra oğlu Arsames, Media’nm (bugün Kuzeybatı İran) vasalı oldu.

Ekbatana’da (Hemedan, İran) Ariaramnes’in hükümdarlık dönemine ait, çiviyazısıyla yazılmış bir altın tablet bulunmuştur. Medler tarafından buraya getirilmiş olduğu sanılan bu tablet, Ahameniş döneminden kalma Pers dilindeki ilk yazıt olması açısından önem taşır. Ahameniş hanedanına ilişkin bazı bilgiler veren tablet, aynı zamanda yüce tanrı Ahura Mazda’dan Pers dilinde söz eden ilk kaynaktır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,