Etiket: sadrazamlık dönemi hakkında bilgi.

Çorlulu Ali Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Çorlulu Ali Paşa CamiÇorlulu Ali Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Çorlu 1670-İstanbu/Midilli 1711)

Silahtar da denir. Enderunda yetişti. Amcazade Hüseyin Paşa’nın korumasında, II. Mustafa’nın silahtarı oldu (1700). Padişaha yakınlığı ve devlet işlerindeki etkinliğinin artmasından hoşlanmayan Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Kubbealtı vezirliğine yükseltilerek İstanbul’dan uzaklaştırıldı. III. Ahmet tahta çıkınca Edirne’de Sadaret Kaymakamlığı görevini üstlendi. Bu arada, atandığı Halep’ e gitmeden, Edirne Vakası’nın (1703), önde gelenlerinin mal ve hazinelerinin İstanbul’a taşınmasıyla görevlendirildi. Bir süre sonra yeniden kubbe vezirliğine getirildi (1704). Baltacı Mehmet Paşa görevinden alınınca sadrazamlığa atandı (1706). Bu görevi sırasında, II. Mustafa’nın kızı Emine Sultan ile evlendi.

Ekonomiyi düzenledi, ordu ve donanmanın eksiklerini tamamladı. Avusturya’ya karşı ayaklanan Macarların yardım isteklerini olumlu karşıladı. Bu arada Ruslara karşı savaşan İsveç’e destek vermeye kalkışınca görevden alınarak (1710), Kefe Muhafızlığı’na atandı.

Yakınlarıyla birlikte Kırım’a giderken geri çevrildi ve Midilli’ye sürüldü. Ruslara karşı hoşgörülü davrandığı ileriye sürülerek Şeyhülislam Paşmakçızade Seyyid Ali Efendi’nin verdiği fetvayla idam edildi. Kesilen başı İstanbul’a getirilerek, Bab-ı Hümayun’ da teşhir edildi. İstanbul’da biri kütüphanesi, darülhadisi ve imaretiyle birlikte Çarşıkapı’da, öteki de Tersane’de iki cami, Çorlu’da çeşme ve okul yaptırdı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Damat Ferit Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Damat Ferit PaşaDamat Ferit Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1853-Fransa/Nice 1923).

Hariciye’ye girerek Paris, Berlin, Petersburg ve Londra elçiliklerinde kâtip olarak çalıştı. Dönüşünde, Abdülmecit’in kızlarından Mediha Sultan (1856-1928) ile evlenerek damat (1886) olunca, hanedana yakınlığının sağladığı olanakla iki yıl sonra vezir rütbesiyle Şurayı Devlet üyeliğine de getirildi. Eşinin Baltalimanı’ndaki sarayında hükümet işlerinden uzak yaşadı. 1909’da da Ayan Meclisi’ne atandı. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Tevfik Paşa’nın görevden ayrılması üzerine 4 Mart 1919′ da sadrazamlığa getirildi. İki ay kadar bu görevde kaldıysa da Yunanlıların İzmir’e girmeleri üzerine görevi bırakmak zorunda kaldı, yeniden sadrazamlığa atandı (19 Mayıs 1919), yine iki ay kadar çalıştıktan sonra, görevden alındı (20 Temmuz 1919). Ertesi gün üçüncü kabinesini kurdu. Bu dönemde de Anadolu’da gelişen ulusal direnişe karşı, Anzavur yönetiminde Kuvayı İnzibatiye’yi kurdurdu. Ancak, Sivas Kongresi’nden sonra yeniden görevi bıraktı (30 eylül 1919). 5 Nisan 1920′ de dördüncü kez sadrazamlığa atandı. İşbirliği yaptığı işgalci güçlerin isteğiyle Meclisi Mebusan’ın kapatılmasını sağladı (11 Nisan 1920); Anadolu’ daki ulusal kurtuluş hareketini eşkiyalıkla suçladığı fetvayı yayınlattı. 31 Temmuz 1920’de görevden ayrılıp bakanlar kurulunu yeniledi ve aynı gün beşinci ve sonuncu kez sadrazamlığa getirildi. 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’nı imzalattırarak ülkenin yabancı egemenliğine girmesine yardımcı oldu. Bu gelişme Anadolu’da büyük tepkiye yol açınca işgalci devletlerin önerisiyle sadrazamlıktan çekildi (17 Ekim 1920). Daha sonra da yurt dışına kaçtı (22 Eylül 1922).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Keçecizade Fuat Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Keçecizade Fuat PaşaKeçecizade Fuat Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1815-Fransa/Nice 1869).

Şair Keçecizade İzzet Molla’nın oğludur. Tıbbiyeyi bitirdi. Trablusgarb’da bir süre hekimlik yaptı. 1837’de Tercüme Odası’na girdi. 1840’ta elçilik tercümanı olarak Londra’ya gitti, 1843’te Madrid, 1844’te Lizbon’da Osmanlı Devleti’ni geçici olarak temsil etti. Başkâtipliğe yükseldi. 1849’da Polonya ve Macar mültecileri sorununu çözümlemek için olağanüstü elçi olarak Petersburg’a gönderildi. 1852’de Mustafa Reşit Paşa’nın (1800-1858) sadrazamlıktan uzaklaştırılmasıyla yerine geçen yakın dostu Ali Paşa tarafından (1814-1871) Hariciye Nazırlığı’na getirildi, değişik tarihlerde (1855, 1858, 1861, 1867) yeniden Hariciye Nazırı oldu. Arazi Kanunnamesi ve aynı yıl çıkartılan yeni Ceza Kanunnamesi, 1860’ta Ticaret Mahkemeleri’nin yeniden düzenlenmesi konularında etkin çaba harcadı. Aynı yıl Suriye’de Hristiyan ve Müslümanlar arasında çıkan çatışmayı önlemek için olağanüstü yetkilerle Suriye’ye gönderildi, çok sert davranarak olayları bastırdı. 1861 ‘de sadrazamlığa getirildi. 1862’de bu görevinden ayrıldı. 1863’te ikinci kez sadrazam oldu. Sadrazamlığı sırasında devletin para sisteminde ve taşra örgütünde bazı reformlara giriştiyse de bir süre sonra görevinden alındı (1866). 1867’de beşinci kez Hariciye Nazırı iken Abdülaziz’in yaptığı Avrupa gezisine katıldı. Kalp yetmezliğine iyi geleceği konusunda hekimlerin önerisi üzerine kışı geçirmek için gittiği Fransa’nın Nice Kenti’ nde öldü. Cevdet Paşa ile birlikte Kavaid-i Osmaniye (Osmanlıcanın Kuralları) 1850, adlı bir dilbilgisi kitabı ile Sultan Abdülaziz’e sunduğu bir Siyasi Vasiyetnamesi de vardır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Amasyalı Beyazıd Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Amasyalı Beyazıd Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Amasya ?-Edirne 1421).

Yıldırım Bayezit’in Ankara Savaşı’nda (1402) Timur’a yenilmesiyle başlayan Fetret Dönemi’nde Şehzade Çelebi Mehmet’i Amasya Kalesi’ne götürerek korunmasını sağladı. Şehzadenin I. Mehmet adıyla tahta çıkmasıyla veziriazam oldu (1413). Karamanoğullarına karşı yapılan savaşlarda gösterdiği yararlılıklardan ötürü Rumeli Beylerbeyliği payesi de verildi. Simavnalı Şeyh Bedrettin Ayaklanması’nda onun en güçlü müritleri olan Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal’i idam ettirdi. Çelebi Mehmet’in ömrünü gizleyerek EL Murat’ın tahta çıkmasını sağladıysa da, hükümdarlığı ele geçirmeye çalışan “Düzmece Mustafa” adıyla bilinen Mustafa Çelebi Ayaklanması’nı bastırmak amacıyla gittiği Rumeli’de Edirne yakınlarındaki Sazlıdere’de Çelebi Mustafa’ya tutsak düşüp öldürüldü. Osmanlı Devleti’nin yeniden toparlanmasına emeği geçen Bayezit Paşa, doğum yeri olan Amasya’da cami, imaret ve medrese yaptırmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Hüseyin Avni Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hüseyin Avni PaşaHüseyin Avni Paşa;(1820-1876)

Bir Türk askeri ve devlet adamıdır, sadrazam da olmuştur. Isparta’da doğdu. Bir köylünün oğludur. İstanbul’a medresede okumak üzere 1836′ da geldiyse de Harbiye’ye alındı. Subay çıktıktan sonra Harbiye’de tâbiye hocası oldu. Kırım Savaşı’na katıldı. Sonra Serdâr-ı Ekrem (başkomutan) Ömer Paşa’nın kurmay başkanı, daha sonra Mekteb-i Harbiye-i Şahane nazırı oldu.

Hüseyin Avni Paşa 1868’de mareşal oldu. Önceden vekâleten idare ettiği seraskerliğe (milli savunma bakanlığına) 1869’da Âli Paşa kabinesinde asil olarak atandı. Sonradan üç kere daha serasker oldu. 1872’de Aydın (İzmir) genel valisi atandı. Ertesi yıl bahriye nazırı oldu. 14 şubat 1874’ten 25 nisan 1875’e kadar Sadrazamlıkta (başbakanlıkta) bulundu. Hiçbir iş göremedi. Azledilince de Abdülâziz’e düşman oldu. 1875’te ikinci kere İzmir valiliğine gönderildi. Hudavendigâr (Bursa) genel valisi iken 1876’da yeniden seraskerliğe atandı. Mithat ve Rüşti Paşalar ve Hayruliah Efendi ile birleşerek Abdülâziz’i tahttan indirdi. Padişaha şahsi düşmanlığından dolayı katıldığı bu harekette çok ileri gitti. Tahminlere göre Abdülâziz’i 5 gün sonra öldürttü. Padişahın kayınbiraderi ve yaveri,Şehzade Şevket Efendi’nin de dayısı olan kurmay binbaşı Çerkeş Hasan Bey, bir kabine toplantısında Avni Paşa’yı tabancayla vurarak öldürdü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Koca Hüsrev Mehmed Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Koca Hüsrev Mehmed Paşa; (d. 1756? -ö. 3 Mart 1855, İstanbul), Osmanlı sadrazamıdır. Özellikle II. Mahmud döneminde devletin genel siyasetinde ve yönetimde etkili olmuştur.

Abaza asıllıydı. Enderunda yetişti. Kaptanı-derya Küçük Hüseyin Paşa’nın önce hürdarı, sonra kethüdası oldu. Fransız işgaline karşı Mısır’a gönderilen Küçük Hüseyin Paşa komutasındaki donanmaya katıldı. Fransızların yenilmesinde önemli rol oynadı ve bu başarısından dolayı vezirlikle Mısır beylerbeyliğine atandı (Eylül 1801). Mısır’ da Nizam-ı Cedid Ordusu kurma girişimi askerlerin Mart 1802’deki ayaklanmasıyla başarısızlığa uğrayınca, Kahire’den kaçmak zorunda kaldı. Bu başarısızlığından ötürü önce Diyarbakır, sonra da Selanik beylerbeyliğine atandı. Çeşitli yerlerde beylerbeylik ve seraskerlik yaptıktan sonra Aralık 1811’de kaptanıderyalığa getirildi. Mart 1818’de bu görevinden alınarak önce Trabzon, sonra da Erzurum beylerbeyliklerine atandı. Ekim 1820’de doğu seraskerliği ile görevlendirildi, ama İranlılar karşısında başarısızlığa uğrayınca Kasım 1820’de yeniden Trabzon beylerbeyliğine getirildi. Aralık 1822’de ikinci kez kaptanıderya oldu. Mora Ayaklanmasının bastırılmasına katıldı.

Kavalalı Mehmed Ali Paşa‘yla anlaşmazlığa düşünce Şubat 1827’de görevden alınarak Anadolu beylerbeyliğine getirildi. Nisan 1827’de Asakir-i Mansure-i Muhammediye’ nin seraskerliğine atandı. Bu görevi sırasında devlet yönetiminde sadrazamları bile görevden aldırıp cepheye gönderecek derecede etkili oldu. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda padişahı Edirne Antlaşması’m imzalamaya ikna etmesi, Bâbıâli üzerindeki etkisini daha da artırdı. Ocak 1837’de seraskerlikten alındı. Mart 1838’de Meclis-i Vâlâ başkanı oldu. Genç yaşta tahta çıkan Abdülmecid’in deneyimsizliğinden yararlanarak Temmuz 1839’da sadrazamlığı ele geçirdi. Tanzimat Fermanı‘nın ilanından (1839) sonra yaşlılığı ileri sürülerek, gerçekte ise reformlara karşı olduğu için görevden uzaklaştırıldı. Rüşvet aldığı iddiasıyla açılan davada suçlu bulunup vezirlik rütbesi geri alınarak Tekirdağ’a sürgün edildi (Temmuz 1840). Ocak 1846’da yeniden seraskerliğe getirildi. Önemli görevlere kendi adamlarım atayarak rakiplerini uzaklaştıran Hüsrev Mehmed Paşa, Mustafa Reşid Paşa’nın sadrazam olmasından (Eylül 1846) sonra görevinden alındı. Nuhbetü’t-Talim (1831) adlı bir kitabı vardır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,