Etiket: Sadreddin Konevi hakkında

Sadreddin Konevi kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Mutasavvıf, din adamı

Sadreddin Konevi, 1208 yılında Malatya’da doğmuştur. Babası Şeyh Mecidüddin İshak Malatya’lıdır. Mecdüddin İshak Bağdat‘ta fütüvvet teşkilatında hizmet etmiştir. Babası Anadolu Selçuklu sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve oğulları I. İzzeddin Keykavus ve I. Alaaddin Keykubad’a hocalık yapan ve idarî işlerde yardımcı olan etkili bir devlet adamıdır. Sadreddin daha küçükken babasının öldüğü ve annesi de ünlü sûfi ve filozof Muhyiddin İbnü’l-Arabi ile evlendiği rivayet edilmektedir.

Sadreddin Konevi, Konya‘da yerleştiği ve ününü orada yaptığı için “Konevi” diye anılır.

aslennereli.com

Sadreddin Konevi, ilk din ve tasavvuf bilgilerini üvey babası Muhyiddin İbnü’l-Arabi‘den aldı. Bir ara Şam‘a giderek devletin önemli din adamları ve sufileri ile görüştü. Özellikle Evhadüddin Kirmani‘nin Sadreddin üzerinde etkisi oldu. Maddi durumunun çok iyi olması nedeniyle Konya‘daki din ve bilim adamlarını sık sık evinde toplayarak, o yıllarda Doğu’nun en önemli kültür merkezlerinden olan kentte özel bir akademi oluşturdu. Nasîrüddin Tûsî ile de önemli felsefi nitelikli mektuplaşmalarda bulundu

Sadreddin Konevî tasavvuf konusunda, Evhadüddîn Kirmânî ve özellikle babası Mecdüddin İshak ile Mekke’de tanışan ve onunla birlikte Malatya’ya gelen Muhyiddin İbnü’l-Arabi’den istifade etti. Ayrıca Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin yönlendirmesiyle Sadreddin Konevî, Evhadüddîn-i Kirmânî ile birlikte 1233 yılında hacca gitti.

Sadreddin Konevi, ömrünün yaklaşık ilk yirmi yılını Malatya’da, 1228-1245 yılları arasında gençlik ve orta yaşlılık dönemini Anadolu dışında Mısır, Hicaz ve Suriye’de (çoğunlukla Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin yanında), son otuz yılını da 1245-1274 yılları arasında Konya’da geçirdi.

Sadreddin Konevi, Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin 1240 yılında ölümünden sonra 1245 yılında Şam’dan Konya’ya geldi. Ayrıca aralarında Mevlana, Kadı Sirâceddin el-Urmevî, Ahi Evran, Sa’deddîn-i Hammûye, Mahmûd-ı Hayrânî gibi dönemin meşhur sûfîleri ve âlimlerinin de bulunduğu zevât ile yakın ilişkiler kurdu.

17 Aralık 1273 tarihinde ölen Mevlana’nın cenaze namazını kıldıracaktı, ancak Sadreddin Konevî çok sevdiği Mevlana‘yı kaybetmeye dayanamayıp cenazede bayılınca namazı Kadı Sıraceddin kıldırdı. Cenazesine sadece Müslümanların değil, Hıristiyan ve Yahudilerin de katıldığı bilinmektedir.

Sadreddin Konevi, 22 Temmuz 1274 tarihinde Konya’da 66 yaşında ölmüştür. Mezarı Konya’da kendi adı ile anılan câminin bahçesindedir.
Kaynak:Biyografi.info

Etiketler, , , , , , , , , , , ,