Etiket: süleyman Çelebi

Süleyman Çelebi kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Mevlit yazarı ve divan şairidir.

Bir şaheser olan“Mevlid” adlı eserini 1409 yılında tamamlamıştır.

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Süleyman Çelebi, 1351 yılında Orhan Gazi döneminde Bursa‘da doğmuştur. Vezir Ahmet Paşa’nın oğludur. Gençliğinde Bursa’da iyi bir eğitim aldığı sanılmaktadır. O devirde, Çelebi ünvanı ilim adamlarına ve Mevlevi tarikatı büyüklerine verilmekteydi. Mevlevi olduğuna dair kanıt yoktur. Bilgili tavırlarıyla Padişah Yıldırım Bayezid’in dikkatini çekmiş ve yapımı 1399’da tamamlanan Bursa Ulu Cami’ye imam olarak atanmıştır.

Anlatılanlara göre Hz Muhammed’in öbür peygamberlerden pek farkı olmadığını söyleyen bir vaize içerleyerek, yüzlerce yılardır zevkle okunan Mevlidi kaleme almıştır.

Bir şaheser olan“Mevlid” adlı eserini 1409 yılında tamamlamıştır. Vesilet’ün Necat (Kurtuluş vesilesi) tek eseridir. Bu eser, halk arasında, “Mevlid” olarak söylenmiş ve pek sevilmiştir. Mevlidin orijinal yazması maalesef günümüze ulaşmamıştır. İstanbul Ayasofya Kütüphanesi’nde bulunan 1510 tarihli Mevlid, en eski el yazma nüshasıdır. Vesiletün Necât’ın tamamı 732 beyitten meydana gelmiş olup ‘mesnevî’ tarzında olup Arûz vezni ile yazılmıştır. Mevlid’in ekserisi ‘Fâilâtün fâilâtün fâilün’ veznindedir.

Türk edebiyatında pek çok Mevlid adlı eser yazılmıştır. Fakat Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlid halk tarafından çok beğenilmiş, benimsenmiş hatta Kur’andan bir parça sayılmıştır. Dünyada, hiçbir şair ve hiçbir şiir Mevlid kadar değerli, büyük ve uzun ömürlü olamamıştır.

Mevlid, Hazret i Muhammet‘in “en son ve en büyük peygamber” olduğunu kanıtlamak için yazılmıştır. Mevlid, gerçekte, bir mesnevidir.

Peygamber Muhammet Mustafa‘nın doğumunu ve hayatını anlatan bir dinî hikâyedir. Mevlid, Hazreti Muhammed‘in. sırasıyla doğumunu (Viladct), peygamberlik gelişini (Risalet), göğe çıkışını (Miraç), ölümünü (Rıhlct) anlatır. Eserin başında Tanrı’ya yalvarış (münacaal), sonunda dua bölümleri bulunur.

Mevlid’de samimiyet, sıcaklık, coşku, yalınlık gibi özellikler, iç içedir. Özellikle; halka halkın diliyle seslenen bu eser, okuyanı veya dinleyeni derinden etkiler ve onlara bir ruh enginliği verir.

Süleyman Çelebi’nin “Vesilet’ün Necat” adlı mevlidinin dışında da birçok başka şiiri vardır.

Süleyman Çelebi, 1422 yılında Bursa’da ölmüştür. Çekirge yolundaki Yoğurtlu baba Mezarlığında bulunan türbesinde yatmaktadır.

Mevlid’den Örnekler :
Münacaat’tan :

Allah adını zikredelim evvelâ
Vacip oldur cümle işte her kula

Bir kez Allah dişe şevk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân

Doğuş Bölümünden :

Âmine Hatun Muhammet anesi
Ol sadetten doğdu ol dür danesi

Çevre yanıma gelip oturdular
Mustafa’yı birbirine muştular

Didiler; oğlum gibi hiçbir oğul
Yaradılalı cihan gelmiş değül

Göğe Yükselişi Bölümünden :

Göklere hem nice sayrân kıldı ol
Hak te’âlâ hazretine buldu yol

Anda ol gördüğün âdem görmedi
Kimse hem ol irdüğüne ermedi

Bu kerametler ki Hak verdi sana
Vermedi hiç kimseye önden sona

Ölüm Bölümü’nden :

Biliniz ey âşıkan-ı Mustafâ Hak’ka
irdi rûh-ı pâk-ı Mustafâ

Enbiya ervahı hâzır geldiler
Yerler ü gökler melekler doldular

Saf u saf cümle gelen durdu tamâm
Kim cemaat oldu vü kimi imâm

Muttasıl üç gün namazın kıldılar
Çün namazın kıhban dağıldılar

Ağlaşu ağlaşu cümle kaygulu
anları hasret oduyle dopdolu

Kaynak:Biyografi.info

 

Kaynak: biyografi info

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Süleyman Çelebi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

1953 yılında Ordu Perşembe’de doğdu. 1971’den beri CHP üyesi, DİSK eski genel başkanı. 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili. 1975’te Tekstil İşçileri Sendikası GYK üyeliğine ve Örgütlenme Daire Başkanlığı’na seçildi. 12 Eylül 1980 darbesinde, DİSK davası nedeniyle 4 yıl tutuklu kaldı.
CHP Gençlik Kolları YK üyeliği, CHP İşçi Komitesi GYK üyeliği, 1990’da SHP, 1999’da CHP PM üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

Kaynakça: tgrthaber

Etiketler, , , , , , , , , ,

Süleyman Çelebi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

SÜLEYMAN ÇELEBİ (? – 1422)

Türk – İslâm dünyasının çok tanınmış bir din şairi, «Mevlit»in yazarıdır. Birçok kaynaklarda ve halk arasında «Süleyman Dede» unvanı ile de anılır. Soyu hakkında kesin bir bilgi yoksa da, dedesinin Şeyh Mahmut, babasının Ahmet Paşa adında kimseler olduğu yolunda rivayetler vardır. Doğum tarihî de bilinmemekte; ancak 1359-1364 yılları arasında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir.

Süleyman Çelebi Bursalıdır. Küçük yaşından beri çok kuvvetli bir din eğitimi ve öğretimi görmüştü. İlk gençlik yıllarında, Bursa’ da pek büyük itibarı olan, Buharalı Şeyh Emîr Sultan’ın yanında okudu, sonra Ulucami’ye imam oldu.

Süleyman Çelebi’nin «Mevlit»i, Ulucami’ deki dini bir tartışma sonucunda yazdığı söylenir. İranlı bir vaizin, bir gün Kuran’daki bir âyeti ele alarak, Hz. Muhammed’le öteki peygamberler arasında hiçbir üstünlük olmadığını ileri sürmesi üzerine, bu olaydan çok duygulanan Süleyman Çelebi «Vesîletü’n-Necât»ı, halk arasında kısaca «Mevlit» diye anılan eserini yazmıştır.

Süleyman Çelebi’nin eserinin gördüğü rağbete imrenen birçok şair, ona benzetiler (nazireler) yazmışlarsa da, bunlardan hiçbiri «Vesîletü’n-Necât»ın ulaştığı başarıya varamamışlardır. Bundan dolayı edebiyat kitapları «Mevlit»i «sehl-i mümteni»ye (çok kolay gözüktüğü halde taklidi imkansız eserlere) örnek olarak gösterirler. Yalnız, bugün dinî törenlerde okunan Mevlit’le, Süleyman Çelebi’nin kaleminden çıkmış olan «Mevlit» arasında hayli fark vardır. Türk milletinin toplumsal ruhu, «Mevlit»in bazı yerlerini zamanla değiştirmiş; onda bazı söyleyiş farkları, hatta çıkarmalar, eklemeler yapmıştır.

Süleyman Çelebi Bursa’da yaşamış, orada ölmüştür. Mezarı Çekirge yolu üzerindedir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Mevlit Hakkında Açıklamalar ve Süleyman Çelebi

Süleyman Çelebi

XIII – XIV. yüzyıllarda halk arasında Anadolu’da, halk için dini bir edebiyat başlamıştır. Bu edebiyatın dili klasik Türk edebiyatı ile halk edebiyatı dili arasında fakat daha çok halk edebiyatına yakındı.

Bu çeşit dinî edebiyat ürünlerinin en güzel ve en ünlüsü Bursalı Süleyman Çelebi tarafından yazılan Vesîletü’n – Necât (Kurtuluş Yolu, Vesilesi) adlı mevlittir.

Mevlit, Hz. Muhammed’in doğumunu konu alan bir edebî türdür. Peygamberimizin yaşamını anlatan birçok mevlit yazılmış olmasına karşın hiçbiri Süleyman Çelebi’nin Mevlit’i kadar yaygınlaşmamıştır. Denilebilir ki Süleyman Çelebi’nin Mevlit’i, Kur’an-ı Kerim’den sonra en çok okunan kitaptır.

Süleyman Çelebi, bu mevlidi Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu kanıtlamak için yazmıştır.

Mevlit, 1409 – 1410’da yazılmıştır.

Süleyman Çelebi’nin mevlidi münâcât (Tanrı’ya yakarış), velâdet (Peygamber’in doğuşu), risâlet (Peygamber oluşu), miraç (Göklerde Tanrı’yla buluşması), rıhlet (Peygamber’in vefatı), dua bölümlerinden oluşmuştur.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (1346 – 1351? -1422)

Süleyman Çelebi’nin yaşamı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Eski kaynakların onun hakkında verdiği bilgiler az ve karışıktır. Bir kaynakta onun Osman Gazi’nin kayın babası Şeyh Edebali’nin üçüncü kuşaktan torunu olduğu belirtilmektedir.

Düzenli bir eğitim almış, Yıldırım Beyazıt’ın divan imamlığında bulunmuştur. Daha sonra Yıldırım Beyazıt zamanında tamamlanan Bursa Ulu Cami’ine imam olarak atanmıştır.

İsminde bulunan Çelebi kelimesinden yola çıkan bazı araştırmacılar, onun Mevleviliğe mensup olduğunu söylerler.

Süleyman Çelebi’nin mezarı Bursa’da Çekirge yolu üzerinde Yoğurtlu Baba Türbesi yakınlarındadır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , ,