Etiket: Sultan

Balım Sultan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Balım Sultan (ö. 1516, Kırşehir), Bektaşiliği yeniden düzenleyen, bu nedenle tarikatın ikinci kurucusu (pir-i sâni) sayılan derviş.
Balım Sultan Türbesi
Yaşamı ile ilgili kesin bilgi yoktur. Kimi yazılı kaynaklarda Hacı Bektaş Veli’nin torunu ve Mürsel Baba’nın oğlu, kiminde de Hacı Bektaş Veli’nin evlat edindiği Kadıncık Ana’nın torunlarından olduğu belirtilir. Bektaşiler arasındaki yaygın söylentiye göre Mürsel Baba, ileri yaşlarında Hacı Bektaş Veli’nin inançlarını yaymak için Bulgaristan’a gitmiş, orada evlendiği bir Bulgar kızından da Balım Sultan doğmuştur.

Balım Sultan büyüyünce Dimetoka’daki Seyid Sultan Tekkesi’nde posta oturdu. Ününü duyan II. Bayezid, onu Kırşehir Hacı Bektaş Tekkesi’ne gönderdi. Balım Sultan orada ayin ve erkân bakımından bazı yenilikler yapıp Bektaşi tarikatının ve tekkelerin düzenli çalışmasını sağladı. Bektaşilikteki mücerred dervişlik de Balım Sultan tarafından kuruldu.

Mücerred dervişler evlilik ve bunun gibi dünya isteklerinden uzak durup bütün varlıkları ile Hacı Bektaş Veli’ye bağlanır ve yaşamlannı tekkelerde sürdürürler. Simgeleri de, “menguş” adı verilen, kulaklarına taktıkları halka biçiminde bir küpedir. Tarikat işlerinden başka bir işle uğraşmayan bu dervişler belli günlerde düzenlenen ayin-i cem törenlerinde Balım Sultan’ı anar ve ona bağlılıklara» gösteren övgüler söylerler. Balım Sultan daha çok Rumeli’de açılan tekkelerce benimsenmiştir. Mecmualarda Balım Sultan’a ait olduğu söylenen şiirlere de rastlanır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Son Osmanlı Padişahı : Vahidettin

Son Osmanlı Padişahı : Vahidettin

VI. MEHMET VAHİDETTİN, son Osmanlı padişahı (2 Şubat 1861 İstanbul – 16 Mayıs 1926 San Remo). Padişahlık dönemi: 1918-1922. Babası Abdülmecit, annesi Gülustu Hanım’dır.

Çocukluğu ve gençliği sarayda geçti. Özel öğretmenlerden ders aldı, müzikle uğraştı. Yusuf İzzettin Efendi’nin ölümü üzerine 1 Şubat 1916’da veliaht oldu. Ağabeyi Mehmet Reşat’ın ölümü üzerine tahta çıktı. (4 Temmuz 1918). Birinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde Avusturya ve Almanya’nın ABD Başkanı Wilson’a başvurarak barış istemesi, 30 Eylül 1918’de ise Bulgaristan’ın Selanik Antlaşması’nı imzalaması, Osmanlı Devleti’ni de ister istemez barışa yanaştırdı. Talat Paşa kabinesi çekilince Vahidettin, Ahmet İzzet Paşa’yı sadrazam atayarak (14 Ekim 1918) Mondros Mütarekesi‘ni imzalaması için yetki verdi. Rauf Bey başkanlığındaki Osmanlı heyeti, Limni’ nin Mondros Limanı’nda, itilaf devletleriyle ateşkes anlaşmasını imzaladı (30 Ekim 1918). Mondros Mütarekesinden sonra İtilaf devletleri, kendi güvenliklerini tehlikeli gördükleri yerleri işgale başladılar.

Boğazları işgal ettikten sonra, İstanbul’da askeri bir yönetim kurdular. İtilaf devletlerinden cesaret alan azınlıklar ise, sürekli taşkınlıklar ve olaylar çıkarmaya başladılar. Bu arada kendi aleyhlerinde gelişmelerin arttığını gören İttihat ve Terakki liderlerinden Cemal Paşa, Talat Paşa ve Enver Paşa, İstanbul’dan kaçmak zorunda kaldılar. Bu üç liderin gitmesi sonucu, İttihat ve Terakki’nin başkentteki durumu zayıfladı. İzzet Paşa’nın istifası üzerine (8 Kasım), Tevfik Paşa’yı sadarete getiren padişah (11 Kasım) İtilaf devletlinin komiserlerince doğrudan muhatap tanındığı için, sürekli ültimatom derecesinde buyruklar almaya başladı. Vahidettin, meclisi kapatarak yeni seçimlerin barış antlaşmasının imzalanmasından sonra yapılacağını duyurdu. Bu aşamadan sonra İtilaf Devleti komiserleri, sadrazam ve bakanlarına baskı yapmaya başladılar. Vahidettin, İtilaf devletleriyle uyuşabilecek karakterde ve İttihat ve Terakki’nin düşmanı olan Damat Ferid Paşa’yı sadrazam yaptı (3 Mart 1919).

İstanbul Hükümeti’nin büyük bir acz içinde bulunması, Anadolu ve Rumeli’den vatanseverleri müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulması için harekete geçirdi. 29 Nisan 1919’da İtalyanlar, Antalya’yı işgal ettiler. 15 Mayıs’ta da Yunanlılar İzmir’e çıktılar. İzmir’in işgali ülkede büyük bir olay oldu. Ülkenin tüm kentlerinde protesto gösterileri yapıldı. Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu müfettişi sıfatıyla 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktı. 4-11 Eylül günleri arasında gerçekleştirilen ve ülkenin kurtuluşu için yeni boyutlar getiren Erzurum Kongresi’nden sonra Sivas’ta toplanan Kongre, fiilen kurtuluş savaşının başlaması sayıldığından İstanbul ile ilişkiler iyice koptu. İtilaf devletleri, 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal ettiler.

Vatanın kurtuluşu için çalışan devlet adamlarıyla tanınmış kişileri Malta Adası’na sürdüler. İstanbul’un işgal edildiğini ve Osmanlı İmparatorluğu’na fiilen son verildiğini gören Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da 23 Nisan 1920′ de TBMM’yi açarak, ülkenin yönetimini eline aldıklarını duyurdu. Bundan sonra da işgalci devletlere karşı silahlı mücadele başladı. Kurulan ordular, tüm cephelerde düşmana karşı zaferler kazandılar. Büyük Taarruz sonunda, İzmir’in ulusal güçlerce geri alınması üzerine, İtilaf devletleri Mudanya Mütarekesi‘ni imzalamak zorunda kaldılar ve Refet Paşa, Türk Ordusu ile İstanbul’a girdi. Refet Paşa, İstanbul’daki hükümetin bir anlam taşımadığını ve saltanatın da İtilaf devletleriyle tüm ilişkilerini kesmesini bildirdi.

Ankara Hükümeti, önce Vahidettin’in üzerindeki halifelik unvanını saltanattan ayırdı ve saltanatı kaldırdığını bildirdi (1 Kasım 1922). Padişah bu durumda Ankara Hükümeti’nin isteğine uymak zorunda kaldı. Halife olarak kalabileceğini umut etmekteydi. Ancak aleyhinde ortaya çıkan gelişmeler sonunda, Malaya adlı bir İngiliz zırhlısına binerek, ülkeyi terketti (17 Kasım 1922). TBMM yerine Abdülmecit Efendi’yi halife seçti. Vahidettin, Emir Hüseyin’in çağrısına uyarak Mekke’ye gitti. Burada halifeliğini sürdürmek istediyse de sonuç alamadı. Buradan San Remo’ya geçti ve orada öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Sultan Baybars Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Sultan BaybarsMısır-Suriye Türk Memlûk İmparatorluğumun 4. sultanıdır. Bütün Memlûk sultanlarının en büyüğü sayılır.

1223’te Kıpçak’ta doğdu. Esir olarak Kahire’ye gelip Sultan’ın hassa ordusuna alındı. 1249’da Mansûre Savaşı’nda Haçlı Ordusu’ nun yenilmesi ve Fransa Kralı IX. Saint Louis’nin esir alınmasında büyük yararlılıklar gösterdi. Eyyubi hanedanının iktidardan uzaklaştırılarak Türk Memlukleri’nin devleti ele geçirmelerinde de birinci derecede rol oynamıştır.

1260’ta Mısır’ı Moğol egemenliğinden kurtaran pek önemli Ayn-Balut Savaşı’nda Baybars ordunun öncü komutanıydı. Tarihin akışını değiştiren bu çarpışmada muzaffer Türk ordusuna başkomutanlık eden Sultan Kutuz, Baybars’a Halep genel valiliğini vermediği ve hatta şöhretinden korkarak onu öldürtmek istediği için, Baybars tarafından 1260 yılında öldürüldü. Baybars sultan ilan edildi.

Baybars, büyük imparatorluğun başına geçtiği zaman, İlhanlılar ve Haçlılar, devleti son derece tehdit ediyorlardı. 1261’de Baybars, .Bağdat’tan Moğoİlar’ın elinden kaçan bir Abbasî prensini halife ilân ederek, Abbasî halifeliğinin Kahire’cle devam etmesini sağladı. Sünnî İslâm âleminde de bu şekilde büyük bir nüfuz kurmuş oldu. 1265’te Haçlılar’dan Suriye kıyılarında birçok kale alıp Kilikya Ermeni Devleti üzerine de bir ordu gönderdi. Ermeni Kralı esir alındı ve başkentleri Sis şehri işgal edildi.

Baybars 1268’de yeniden sefere çıkarak, Haçlıların son dayanak noktaları olan Antakya’yı aldı ve Antakya Prensliğine ebediyen son verdi. 1269’da Hicaz’a gidip hacı oldu ve bu taraflardaki Memluk egemenliğini kuvvetlendirdi. 1270 seferinde Askalan ve 1271 seferinde de Kerek kalelerini alarak, Haçlılar’ı son kalelerinden mahrum etti. 1272 ve 1273’teki iki İlhanlı taarruzunu da başarıyla püskürttü. 1274’te Anadolu’ya girip tekrar Ermeni başkenti Sis’i işgal etti.

1277’de Anadolu Selçuklu Devletini İlhanlı tahakkümünden kurtarmak için, bir kısım Anadolu Türk beylerinin daveti üzerine Baybars yeniden Anadolu’ya geldi. Elbistan Meydan Savaşı île müttefik İlhanlı-Selçuklu ordusunu kolayca dağıtıp Kayseri’ye girdi. Fakat ülkesinden bu derece uzaklaşmaktan korkarak Şam’a döndü, 10 haziran 1277’de, kısa bir hastalıktan sonra, öldü, Şam’a gömüldü. 54 yaşında olduğu için, daha kendisinden pek çok işler bekleniyordu.

Ortaçağın en büyük hükümdarlarından olan Sultan Baybars, Moğol egemenliğinin Suriye ve Mısır’a yayılmasına kesin şekilde engel olmuş, Haçlılar’ın yüzyıllarca süren işgaline Orta Doğu’da son vermiş, büyük bir dirayetle devletin iç ve dış siyasetini yürütmüş, büyük bir komutan ve devlet adamıdır. Devlet teşkilâtında yaptığı başarılı işler de önemlidir. Tamamen müstesna bir irade, kabiliyet ve dehaya sahipti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Mahidevran Sultan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Mahidevran Sultan, 1498 yılında doğmuştur. İlk adının Bosfor olduğu ve bazı kaynaklarda adı Gülbahar olarak da geçmektedir. Çerkez kökenlidir. Mahidevran’ın Akile Hatun ve Belkıs adında iki kız kardeşi ve bir de paşa olan erkek kardeşi vardı, adı da Mustafa. 

Kanuni Sultan Süleyman daha Manisa’da Saruhan Sancak Beyi iken 1514 yılında Mahidevran (Gülbahar) ile nikâhlı eşi olarak evlendi. 1515 yılında Süleyman’ın en büyük erkek çocuğu olan Şehzade Mustafa’yı dünyaya getirmesinin ardından Mahidevran adını aldı.

1520 eylülünde Şehzade Süleyman’ın babası Osmanlı padişahı I. Selim’in vefat etmesinin ardından Süleyman’ın Osmanlı padişahı olması üzerine, Mahidevran çocuğu Mustafa ile birlikte İstanbul’a geldi. Sultan’ın, kendine âşık olduğunu sanan Mahidevran, Hürrem’in saraya gelmesinden sonra tüm huzurunu yitirmiş. 

İstanbul’da harem hayatında, Mahidevran’ın çok nüfuzlu bir rakibi vardı; Hürrem Sultan. Iki kadın arasında ki mücadelede Mahidevran’ın Hürrem’i dövdüğünde durumu daha kötü oldu.

Şehzade Mustafa ergenlik dönemine gelince Osmanlı geleneklerine uygun olarak Saruhan Sancak Beyi olarak görevlendirildi. Yine gelenek olduğu üzere annesi Mahidevran Sultan da oğluyla birlikte Saruhan’a gitti.

Şehzade Mustafa’nın Amasya ve Karaman’daki valiliklerinde de onun yanında bulundu. 6 Ekim 1553 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman, Konya’da bulunan oğlu Mustafa’yı kendisini tahttan indirmeyi planladığı inancıyla boğdurttu. Mustafa’nın cenazesi Bursa’ya gönderilirken, Mahidevran ile Mustafa’nın kızı ve cariyeleri de Bursa’ya sürüldü. 

Bursa’da yaşadığı evin kirasını ödeyemez duruma geldi ve birçok yere borçlandı. Hürrem sarayı eline geçirince Mahidevran’ın kardeşi Mustafa Paşa’yı Malatya’ya sürdürmüş. Bursa’daki zor günleri sadece Mustafa Paşa’nın gönderdiği yardımlar sayesinde geçirebilmişler.

Mahidevran Haseki Sultanın, uzun ömrü sıkıntılar içinde geçmiş. Sonunda Hürrem Sultan’ın, oğlu II. Selim Sultan tarafından maaşa bağlanmış, 3 Şubat 1581 tarihinde, 82 yaşında yalnız başına hayatını kaybetmiş ve oğlunun yanına gömülmüştür.

Kendisine verilen ödenekle geçinen Mahidevran, oğlu Mustafa’nın Bursa Muradiye’deki mezarının üstüne Mustafa-i Cedit Türbesi’ni yaptırırken, türbenin bakımı için evinin yanında iki değirmen ve yüz bin dirhem gümüş para vakfetti.

2003 yılında yayınlanan “Hürrem Sultan” adlı Türk televizyon dizisinde Mahidevran Sultan’ı Hatice Aslan canlandırdı. 2011 yılından itibaren yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl” adlı Türk dizisinde ise Mahidevran Sultan’ı Nur Fettahoğlu canlandırmaktadır.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Şah Sultan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Şah Sultan tarihte Kanuni Sultan Süleyman’ın kızkardeşi olarak bilinir.Gönül dünyası zengin tasavvufa ve maneviyata ilgi duyan iffetli bir sultan olduğu iddia edilmektedir.1572 yılında vefat etmiştir. 1556 yılında Mimar Sinan tarafından yaptırılan Şah Sultan Camii onun adına yaptırılan önemli eserlerden biridir.

Çocukluğunun ağabeyi Kanuni ile birlikte Manisa’da geçtiği iddia edilmektedir. Şah Sultan, sonradan 1539 yılında sadrazamlık makamına gelecek Lütfi Paşa ile 1523’te evlenmiştir.

EVLİLİĞİ

Kocası Lütfi Paşa sert mizaçlı bir insan olduğu ve anlaşamadıkları için 1541’de boşanmışlar neticesinde kocası sadrazamlık makamını kaybetmiştir. 19 yıl süren bu evlilikten İsmihan ve Neslihan adında iki kız çocukları dünyaya gelmiştir.

Şah Sultan’ın Sümbüli tarikatına mensup olduğu ve Koca Mustafa Paşa Sümbüliye zaviyesi Şeyhi Merkez Musa Muslihiddin El-Germiyani’ ye intisap ettiği bilinmektedir. Kimi kaynaklarda da onun hem Mevlevi, hem de Merkez Efendi’nin müridesi olduğu söylenmektedir.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , ,

Hatice Sultan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

1496 ile 1538 yılları arasında yaşayan Hatice Sultan, Yavuz Sultan Selim ile Ayşe Hafsa Sultan’ın kızı, Kanuni Sultan Süleyman’ın ise kız kardeşidir.

Ailesinin isteği üzerine önce İskender Paşa ile evlenmiş daha sonra ise İskender Paşa’nın ölümü üzerine Pargalı İbrahim Paşa ile evlenmiştir. İbrahim Paşa’nın Pargalı olduğu ve Hatice Sultan’ın Pargalı İbrahim ile evli olduğu konuları tarihçiler tarafından tartışma konusu olmaktadır.

Hatice Sultan’ın İbrahim Paşa ile evli olduğunu kaydeden tarih kitapları, Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile İbrahim Paşa’nın öldürülmesi üzerine çocuklarını da öldürdüğünü yazar. Bu konu uzun yıllar boyunca tarihçiler arasında bir tartışma konusudur.

 Hatice Sultan 1538’de vefat etmiştir.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , ,

Nadide Sultan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Nadide Sultan 15 Kasım 1976 yılında İstanbul’da doğdu.  İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesi’nde tamamlamıştır. Okul yıllarında Üsküdar Musiki Cemiyetine devam etmiştir. Liseden sonra kurdukları müzik grubu ile barlarda şarkı söylemiş, vokal ve solistlik yapmıştır.Bu arada bazı ses sanatçılarının dikkatini çekmiş,Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek’e de vokal yapmıştır.

Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca Çifte Bela ve Yapma Diyorum adlı televizyon dizilerinde oynamış, Ispanaktan Nağmeler adlı sinema filminde ve Bodrum Hakimi TV filminde rol almıştır. TGRTde yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1’de yayınlanan “Renkli Bir Gece” programlarında sunuculuk yapmıştır. 2007 yılından 2009’a kadar Radyo Mega’da Nadidece adlı bir program hazırlayıp sunmuştur.

2010 yılında yepyeni bir maxi single ile müzik dünyasına tekrar merhaba diyen nadide, yeni imajı ve şarkıları ile çok konuşuldu. Yarım bırakmış olduğu üniversite eğitimine 2009 senesinde geri dönen sanatçı, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Şarkıcı 2012 yılında  Hayat Aşktan albümünü sevenleriyle buluşturdu. Eğitimine de devam eden Nadide şu anda Haliç Üniversitesi’nde Türk Müziği Bölümü’nde Yüksek Lisans yapmaktadır. 

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , ,

Fatih Sultan Mehmet Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ?

 

Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun’dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. 
Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi ve yedi yabancı dil bilirdi. Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. 

İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdi. Hocalığını da yapmış olan Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed’in en çok değer verdiği alimlerden biridir. 

Fatih Sultan Mehmed, gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi. Fatih Sultan Mehmed okumayı çok severdi. Farsça ve Arapça’ya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu. 

1466 yılında Batlamyos Haritasını yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazdırırdı. 

Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmed yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul’a getirtirdi. Nitekim Astronomi bilgini Ali Kuşçu kendi döneminde İstanbul’a geldi. Ünlü Ressam Bellini’yi de İstanbul’a davet ederek kendi resmini yaptırdı. 

Şair ve açık görüşlüydü. Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi.

20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed, İstanbul’u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Fatih ünvanını aldı. 
Hz.Muhammed’in (S.A.V) hadisi şerifinde müjdelediği İstanbul’un fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı da başaran Fatih Sultan Mehmed, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanlarına gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı. 

Orta Çağ’ı kapatıp, Yeniçağ’ı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed, Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü Maltepe’de vefat etti ve Fatih Camii’nin yanındaki Fatih Türbesi’ne defnedildi.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Mihrimah Sultan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Mihrimah Sultan 1522 yılında Topkapı Sarayı’nda doğdu. Mihrimah Sultan’ın doğumundan 2 yıl sonra da Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra yerine geçecek olan çocuğu II. Selim’i dünyaya getirdi.

EVLİLİĞİ

Kanuni Sultan Süleyman Mihrimah Sultan’ı çok sever, bütün isteklerini yerine getirirdi. Mihrimah Sultan çok iyi yetişti ve çok iyi bir eğitim gördü. Babasıyla birlikte savaş meydanlarında görüldüğü söylenir. 1539 yılında 17 yaşındayken Diyarbakır valisi Rüstem Paşa’yla evlendi. Düğün töreni iki küçük erkek kardeşi Bayezid ve Cihangir’in sünnet düğünüyle birlikte At Meydanı’nda (bugünkü Sultanahmet Meydanı) büyük şölenlerle kutlandı.

DANIŞMANLIK YAPTI

Mihrimah Sultan yaşamı boyunca devlet işlerinde çok söz sahibi oldu. Babasını Malta’ya sefer düzenlemeye ikna etmek için kendi parasıyla 400 gemi yaptıracağına söz verdiği bile söylenir. Annesi Hürrem Sultan gibi Lehistan kralı II. Zygmunt’la yazışmalar yaptı. Çok büyük bir servet sahibi oldu.

1540-1548 yılları arasında Mimar Sinan’a İstanbul’un Üsküdar semtinde cami Üsküdar İskele Camii, medrese, ilkokul ve hastaneden oluşan büyük bir külliye yaptırdı. Ayrıca 1562-1565 yılları arasında gene Mimar Sinan’a İstanbul’un Edirnekapı semtinde cami, çeşme, hamam ve medreseden oluşan Mihrimah Sultan Camii ve külliyesini yaptırdı.

VALİDE SULTAN ROLÜ

Annesi 1558 yılında öldükten sonra babasına danışmanlık yaptı. 1566 yılında babası öldükten sonra yerine geçen erkek kardeşi II. Selim’in saltanatı boyunca da danışmanlığı sürdürdü. Anneleri Hürrem Sultan ölmüş olduğu için kardeşi için adeta bir Valide Sultan rolünü oynadı. 

VEFATI

Mihrimah Sultan 1578 yılında yeğeni (erkek kardeşinin oğlu) III. Murat’ın saltanatı sırasında öldü ve babası Kanuni Sultan Süleyman’ın Süleymaniye Camii’ndeki türbesinde babasının yanıbaşına gömüldü.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Sultan I. Ahmet Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Sultan Ahmed, ondördüncü padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Eski geleneği bozarak kardeşi şehzade Mustafa’yı katletmedi. Saltanatında, hanedan veraset sistemini değiştirip kardeş katli yasasını kaldırdı. Yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemini getirdi. Bu yeni yasanın, şehzadeler arasındaki rekabetin ve taht kavgalarının, taht için gerçekleştirilen kardeş katillerinin önlenmesi açısından Osmanlı tarihinde çok büyük önemi vardır.

 Küçük yaşta saltanat sorumluluğunu teslim aldığında devlet doğuda İran ile batıda da Avusturya ile harp halinde idi. İran ile yapılan revan muhasarası başarılı olamamış devlet Gence ve Şirvan’ı İran’a bırakmak zorunda kalmıştı. Macaristan’ı almaya yönelik Avusturya seferinde ise iki tarafın anlaşması ile Kasım 1606’da “Zitvatorok” barışının imzalanmasıyla savaş durumuna kısa bir ara verilmişti.

Saltanatı sırasında içeride devleti en çok meşgul eden önemli bir mesele de Celali İsyanları idi. Veziri Kuyucu Murad Paşa ile Canbolatoğlu ve diğer isyancıların devlete karşı hareketlerini önlemeye çalıştı. Genç yaşında olmasına rağmen cesur kararlar alabilen ve uygulayan bir yapıya sahipti. Halk içine girmediğinden fazla tanınmaz ve sevilmezdi. Çok hesaplı hareketi, askere yeterince bahşiş dağıtılmaması, asker arasında da tedirginliğe sebep olmuştu. Saltanatı sırasında haremin, kadın sultanların devlet işlerine karışmalarını engellemiş, bir bakıma da Saltanat çekişmelerinden devleti korumuştur. Sadrazamı Kuyucu Murad Paşa ile ülke içinde içki içilmesini yasaklamış, aykırı hareket edenleri de şiddetle cezalandırmıştı.

Sultan Ahmed Osmanlı Mimarisi’nin en büyük eserlerinden olan, adını verdiği camii yapılırken işçi gibi çalışmış, eteğinde toprak taşımıştır. Çok zeki olan padişah iyi bir eğitim almış, genç yaşta olgunlaşmıştır. Açık tenli, orta boylu ve güleç bir yüzlüdür.

Sultan I. Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişah olarak kabul edilir. Yakalandığı tifüs hastalığından kurtulamayarak 21 Kasım’ı 22 Kasım’a bağlayan gece 1617 yılında 27 yaşında vefat etmiş ve Sultanahmet Camii yanındaki türbesine defnedilmiştir.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Pir Sultan Abdal Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

16. yüzyılda yaşamış olduğu düşünülen halk şairi ve ozanıdır. Asıl adı Haydar olan  Pir Sultan Abdal yaşamının büyük bir kısmını Sivas’ın Banaz köyünde geçirmiştir. Şiirlerinde sosyal konularada ağılık veren Pir Sultan Abdal  Allah, İslam Peygamberi Muhammed, Ali, On İki İmam ve Ehl-i Beyt sevgisini sıkça işlemiştir. Şiirlerini nefes  ilahi tarzında yazmıştır.

HAKK-MUHAMMED-ALİ İZİNDE YÜRÜMÜŞTÜR

Alevi gelenekleriyle yetişen Pir Sultan Abdal Hakk-Muhammed-Ali izinde yürümüştür. Tekke ve tasavvuf kalıplarını yıkıp geniş kitlelere seslenebilmiş ve derviş olarak toplumu ilmi ve düşünceleriyle bilgilendirmiştir. Pir Sultan Abdal, Aleviler arasında Yedi Ulular olarak bilinen Yedi Ulu Ozan’dan birisidir. Ölüm tarihi kesin bilgilere dayanmamakla birlikte 1547-1551 veya 1587-1590 yılları arasında bir tarih olduğu düşünülüyor.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , , , , , , ,